پایان نامه ارشد درباره استان کردستان، حمل و نقل

i سپاس خداي بزرگي را که با قدرت، آفريدگانش را خلق کرد و آنها را مطابق مشيت خود صورت بخشيد، سپس همه را در راه ارادهاش راهي کرد. ازخانواده بزرگوارم؛ پدري که به استواري کوه است و مادري که به زلالي چشمه است، همسرم که به صميميت باران ميماند و دختر عزيزم که همچون طراوت […]

تحقیق با موضوع عوامل بازدارنده

بيوتيک‌هاي بتالاکتام بخصوص سفالوسپورين‌ها استفاده مي شود که در سال‌هاي اخير مقاومت کلبسيلا نسبت به بتالاکتام‌ها افزايش چشمگيري داشته است [57]. امروزه با بروز مقاومتهاي دارويي در ميان باکتريهاي بيماريزا، درمان اين دسته از بيماريهاي عفوني با مشکلات فراواني مواجه شده است . از ديرباز آنتي بيوتيکهاي بتالاکتام از مرسومترين درمان عفونتهاي باکتريايي محسوب مي […]

تحقیق با موضوع توليد، ESBL، K.pneumoniae

لحاظ عملکردي هنگامي شروع شد که سفالوسپورينازها از پني سيلينازها متمايز شدند و به چهار گروه عملکردي تقسيم مي شوند. گروه اول: سفالوسپوريناز‌هايي که به خوبي توسط کلاولانيک اسيد مهار نمي شوند و به کلاس مولکولار C تعلق دارند. گروه دوم: شامل پني سيلينازها و سفالوسپوريناز يا هر دو که به طور کلي توسط مهارکننده‌هاي […]

تحقیق با موضوع آنتي، فعاليت، بتالاکتامازها

سفالوسپورين‌ها، از طريق سه مكانيسم اتفاق مي‌افتد كه يك ارتباط ديناميك با همديگر دارند. a ) تغيير درPBP ‌هاي هدف b) تخريب آنزيماتيك آنتي بيوتيك و (c) ناتواني دارو در رسيدن به محل اتصال در سلول. مقاومت يا به صورت ذاتي و يا در اثر انتخاب كلون‌ها ي مقاوم و يا موتانت‌ها در طول تماس […]

تحقیق با موضوع پني، سيلين‌ها، آنتي

سفالوسپورين‌ها و سفامايسين‌ها از مكانيسم اثر مشابه با پني سيلين‌ها پيروي مي‌كنند اما نسبت به پني سيلين‌ها طيف ضد باكتريايي وسيع تري دارند . ضمن اينكه نسبت به تعداد زيادي از بتالاكتامازها مقاومت دارند و خصوصيات فارموكولوژيك آنها بهبود يافته است )مانند افزايش نيمه عمر(. تغييرات بيوشيميايي در مولكول اصلي اين آنتي بيوتيك باعث ايجاد […]

تحقیق با موضوع انسان سالم

. اين امرسبب افزوده شدن ميزان مرگ و مير در بيماران اين بخش مي‌گردد، به طوري كه يك سوم از بيماران بزرگسال بدحال بستري در ICU، هنوز هم، بر اثر بيماري زمينه اي و پاراليز ايمني آنها بر اثر بيماري همراه با عفونت، فوت مي‌شوند [5، 4]. در يك مطالعه روشن شده است كه عفونت […]

تحقیق با موضوع انسان سالم

ococcus PBP: Penicillin Binding Protein ICU: Intensive Care Unit KDa: Kilo Daltone فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و مروري بر مطالعات مشابه 1 1-1- انتروباکترياسه 2 1-2- کلبسيلا 2 1-3- تاريخچه 2 1-4- بيماري زايي کلبسيلا 2 1-5- محل ميکروب کلبسيلا 3 1-6- عفونت بيمارستاني(Nosocomial Infection) و K.pneumoniae 5 1-7- تشخيص آزمايشگاهي کلبسيلا […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدارس هوشمند، نرم افزار

هر يک از گزينه‌هاي چک ليست مي‌توان نتيجه گرفت در کل وضعيت وب سايت‌هاي مدارس هوشمند در حد متوسط است. اما بايد دقت کرد بر اساس اين يافته نمي‌توان دقيقا تعيين کرد که وضعيت اين وب سايت چگونه مي‌باشد؛ زيرا ممکن است عواملي چون شانس، خطاي نمونه گيري و خطاي اندازه گيري نتايج تحقيق را […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدارس هوشمند، ابزار پژوهش، نرم افزار

ل مصور‌سازي به ارزياباني که بايد وب سايت مدرسه هوشمند را مورد ارزيابي قرار مي‌داددند آموزش داده شد (اين آموزش به پايايي بين ارزيابان کمک بسيار زيادي مي‌کند) و سپس چک ليستي که با آن روش‌هاي مصور سازي مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت در اختيار 10 تکنولوژيست آموزشي به عنوان ارزياب قرار گرفت. اين 10 نفر […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله‌مراتب، مدارس هوشمند، روش پژوهش

يت مجازي80(وي.آر.ام.ال.). شکل‌‌ 2-3. داده‌هاي سه‌بُعدي • داده‌هاي چندبُعدي بسياري از مجموعه داده‌هايي كه بيش از سه خصيصه را پوشش مي‌دهند و بنابراين نمي‌توانند به صورت نمونه‌اي از مصورسازي در محورهاي دوبُعدي و يا سه‌بُعدي به نمايش درآيند، در اين بخش قرار مي‌گيرند. براي مثال مي‌توان به داده‌هايي كه داراي جداولي در پايگاه‌هاي رابطه‌اي هستند […]