پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشجویان دختر، رسانه‌های جمعی، نیازهای اطلاعاتی

رشته تحصیلی: تحقیق در ارتباطات تاريخ شروع پايان‌نامه: 1381 تاريخ اتمام پايان‌نامه: 1382 استاد / استادان راهنما: دکترساروخانی استاد/استادان مشاور: دکتر شهابی آدرس و شماره تلفن : مرزداران اطاعتی شمالی خ فرهنگیان پ5 ش تلفن88250605 چکیده پایان‌نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به‌دست‌آمده): هدف پژوهش دستیابی به میزان اعتماد بینندگان اخبار تلویزیون به […]

پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات

فضاي رقابتي عادلانه ايجاد بستر ارتباطي امن و پيشرفته براي توسعه فناوري اطّلاعات و ارتباطات در کشور3- ايجاد بستر هاي لازم جهت اطلاع رساني و خدمت رساني بهينه الكترونيكي به مردم 4- ايجاد بستر لازم براي نگهداري و انتقال اطّلاعات و خدمات ملّي در داخل کشور 5- ايجاد زمينه اي لازم براي تبديل ايران به […]

پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، مواد مخدر

ذخيره، نگهداري و بررسي آنها را نيز ارتقاء بخشيده است (برچر59,1378: 66 ). 2-4-2-3-5-1)تعريف مدرک عيني:هرچيز واقعي است که در تشخيص حقايق يک پرونده کمک مي کند.مدرک عيني را مي توان روئيت کرد لمس نمود، بوييد يا چشيد؛ آن نيمه جامد يا مايع است؛ بزرگ يا خيلي کوچک مي باشد. ممکن است در صحنه جرم […]

پایان نامه با واژگان کلیدی کرامت انسان، ارتکاب جرم

ها را تقويت مي کند يا خير، اين کار فقط با بررسي صحنه جرم حاصل نمي شود. بلکه اطلاعات بدست آمده از آزمايشگاه جنايي، گزارشات پزشکان به دست آمده از معاينات پزشکي قانوني و افراد آسيب ديده را شامل مي شود. هر چيزي که با ديگر اجزاء فرضيه نمي خواند يا بايد با آن تطبيق […]

پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، عصر اطلاعات

ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………171نمودار شماره 4-16): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي و فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173نمودار شماره 4-17): پراکنش بين مقادير برازش شده…………………………………………………………………………………….177 1-1) مقدمه:تا فرا رسيدن دهه 1980 ميلادي مديران نياز چنداني به به دانستن چگونگي گرد آوري، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فني اين […]

پایان نامه با واژگان کلیدی فرايند، دسترسي، پليس

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………74شکل شماره 2-8): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………76شکل شماره 2-9): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………78 فهرست جداولجدول شماره 2-1): تحقيقات درون سازماني……………………………………………………………………28جدول شماره 2-2):تحقيقات برون سازماني………………………………………………………………………………………………………..32جدول شماره 2-3):تحقيقات خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………..33جدول شماره 2-4): امنيت لايه بندي شده ………………………………………………………………………………………………………..82 جدول شماره 3-1): جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………134 جدول شماره 3-2): ارتباط سوال ها و شاخص ها و فرضيه ها…………………………………………………………………………137 جدول شماره 3-3): امتياز بندي گزينه ها…………………………………………………………………………………………………………139 […]

پایان نامه با واژگان کلیدی پليس، اطّلاعات:، فرايند

2-2-1) تحقيقات درون سازماني: 172- 2- 1-1)شريفي 172- 2- 1-2)صادق 182- 2- 1-3)سيف 182- 2- 1-4)ابوالحسن پور 192- 2- 1-5)رضا دوست 192- 2- 1-6)فقيه 202- 2- 1-7)منصوري 202- 2- 1-8)بوستاني 212-2-1-9)طالبيان 222-2-1-10)جهانشيري 222-2-2) تحقيقات برون سازماني : 232- 2- 2-1)فلاح همت آبادي 23عنوان صفحه 2- 2- 2-2)شريفي 242- 2- 2-3)شريفي پور 242- 2- 2-2)مقدم آريايي […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی

شرکت رابطه معناداری وجود دارد.+–ردبین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.++تاییدبین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.+–رد 5-4)پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیقمحقق باید با در نظر داشتن هر یک از اهداف تحقیق و بر اساس نتایج حاصل از آن ، نظریه خود را اعلام نماید . این نظریه یا […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بازده دارایی، هزینه سرمایه

معیارضریبمتغیر0.54400.607427-0.1246420.075711-استفاده از مشتقات(D)0.20581.2676430.4099180.519629نسبت آنی(QR)0.24851.1559810.4110050.475114نسبت بدهی(ALR)0.0008.8973560.0041260.036714بازده دارایی(ROA)0.42850.7928380.0049380.003915تمرکز مالکیت(CR)0.96230.0472650.0324720.001535هزینه سرمایه(CE)0.12581.5350340.3988990.612324C0.494417R-squared1.564716میانگین متغیر وابسته0.478813ضریب تعیین تعدیل شده0.738901S.Dمتغیر وابسته0.533437خطای استاندارد رگرسیون1.224322آماره دوربین واتسون31.68447آماره F 0.00سطح معنی داری 92.19582Sum Squared resid بر اساس نتایج جدول (4-16) مقدار احتمال سطح معنی داری F کم تراز5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان95‌ درصد رد مي‌شود ؛ يعني در سطح اطمينان […]

دانلود پایان نامه درمورد انحراف معیار، اثرات ثابت، بازده دارایی

قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم ، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می گردد . از آن جا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفیαi و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم ، لذا در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ […]