دانلود پایان نامه

i

سپاس خداي بزرگي را که با قدرت، آفريدگانش را خلق کرد و آنها را مطابق مشيت خود صورت بخشيد، سپس همه را در راه ارادهاش راهي کرد.
ازخانواده بزرگوارم؛ پدري که به استواري کوه است و مادري که به زلالي چشمه است، همسرم که به صميميت باران ميماند و دختر عزيزم که همچون طراوت شبنم است تشکر ميکنم و اميدوارم قادر به درک زيبايي وجود اين گوهران گرانبها، در زندگي خود باشم چرا که بيشک اگر آنها نبودند و محيطي سرشار از سلامت، آرامش و آسايش را برايم فراهم نميکردند از ادامه اين راه عاجز و ناتوان ميبودم.
بر خود واجب ميدانم تشکر خالصانه خود را به استاد راهنماي عزيزم سرکار خانم دکتر اشرف ترکيان تقديم کنم. دلسوزي و تلاش در تعليم و تربيت و انتقال معلومات و تجربيات در کنار برقراري رابطه صميمي و دوستانه با دانشجويان و ايجاد فضاي دلنشين براي کسب علم و دانش از جانب شما حقيقتاً قابل ستايش است.
همچنين بر خود لازم ميدانم در کسوت شاگردي از زحمات و مشاورههاي بيدريغ استاد بزرگوارم جناب آقاي پروفسور علي اصغر سپاهي تشکر نمايم و اميدوارم بتوانم صبر، حوصله، صداقت، اخلاق و منش حضرتعالي را سرلوحه زندگي شخصي و کاري خود قرار دهم.
در ادامه از جناب آقاي دکتر فرهاد آلياني و دکتر حسين شهبازي به خاطر قبول زحمت داوري اين پايان نامه سپاسگزارم همچنين از اساتيد گروه زمين شناسي و واحد حمل و نقل دانشکده و از آقايان اکبري، يونسي، صمدي و حضرتي تشکر و قدرداني مينمايم.
در پايان از دوستان بويژه خانم ثريا کياني نهاد و همه کساني که به نوعي در به انجام ر سانيدن اين مهم مرا ياري نمودند سپاسگزارم.
خديجه محبي
اسفند1392

دانشگاه بوعلي سينا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي
عنوان:
مطالعه پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي گابرويي کوهپريشان (جنوب قروه) استان کردستان

نام نويسنده: خديجه محبي
نام استاد راهنما: دکتر اشرف ترکيان
نام استاد مشاور: دکتر علياصغر سپاهي گرو
دانشكده: علوم پايه
گروه آموزشي: زمينشناسي
رشته تحصيلي: زمينشناسي
گرايش تحصيلي: پترولوژي
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد
تاريخ تصويب پروپوزال:22/03/1391
تاريخ دفاع: 13/12/1392
تعداد صفحات: 101

چكيده:
توده نفوذي گابروئي کوه پريشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهاي زرينه تا تکيه بالا واقع است و بر مبناي تقسيمبندي ساختاري ايران، بخشي از زون سنندج-سيرجان ميباشد. براساس مشاهدات صحرايي توده گابروئي مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمايي در توده گرانيتوئيدي جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگنگاري، توده از سنگهاي هورنبلندپيروکسنگابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابروديوريت، ديوريت وکوارتزديوريت تشکيل شده است. مطالعات ژئوشيميائي نشان ميدهد که ماگماي سازنده اين توده متاآلومين و داراي ماهيت کالک آلکالن با پتاسيم متوسط است. روند نمودارهاي تغييرات عناصر اصلي، کمياب و کمياب خاکي، پيوستگي شيميايي و خويشاوندي نمونهها را تاييد ميکند. همبستگي منفي بين تغييرات ?SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفريقي را تاييد مينمايد. نمودارهاي متمايز کننده محيطهاي تکتونيکي، حاکي از وابسته بودن ماگماتيسم توده به کمان آتشفشاني و حاشيه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش ميباشد. غني شدگي LREE نسبت به HREE و غني شدگي از LILE مانند Pb و Th تهي شدگي از عناصر Ti، Zr، Nb وTa ميتواند به دليل آلايش پوستهاي و وابستگي توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالي قابل توجهي در Eu مشاهده نميشود، تبلور همزمان کلينوپيروکسن، آمفيبول و پلاژيوکلاز و مشارکت پلاژيوکلاز در تشکيل ماگماي والد، سبب اين رخداد شده است. روندهاي خطي و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل يکديگر، بيانگر نقش تبلور تفريقي و ذوب بخشي در تشکيل ماگماي والد توده گابرويي ميباشد. مقادير YbN نرماليزه شده نسبت به گوشته اوليه، کمتر از 10 احتمالا بيانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقي مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بيشتر از 06/1 در نمونهها، گارنت لرزوليت را به عنوان منشاء ماگماي والد معرفي ميکند. با توجه به نمودارهاي پتروژنز و دادههاي ژئوشيمي، ماگماي والد اين توده را ميتوان گارنت اسپينل لرزوليت با ذوب بخشي حدوداً 10 تا 16 درصد در نظر گرفت که فرايندهاي اختلاط ماگمايي، آلايش پوستهاي، تبلور تفريقي و ذوب بخشي در تشکيل آن نقش داشتهاند.
واژههاي کليدي: کوهپريشان، توده نفوذي گابروئي، کمان آتشفشاني، زون سنندج-سيرجان.

فهرست مطالب
فصل اول: کليات
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- هدف از انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-4- موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي …………………………………………………………………………………………………….. 3
1-5- جغرافياي طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-6- پيشينه مطالعات زمين شناسي ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-7- زمين شناسي عمومي پهنه سنندج – سيرجان و منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. 6
1-7-1- زون سنندج – سيرجان …………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7-2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفيبوليت- آمفيبول شيست ……………………………………………………………………………………. 13
1-7-2-2- سنگ آهک بلورين، آهک ماسه اي، آهک شيلي …………………………………………………………………………… 13
1-7-2-3- مرمر سياه تا خاکستري رنگ …………………………………………………………………………………………………………. 13
1-7-2-4- ميکاشيست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
11-7-2-5 – تناوبي از آمفيبول شيست و مرمر به همراه عدسي هايي از سيليس ………………………………………… 14
1-7-2-6- کرديريت هورنفلس …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-7-2-7-کرديريت شيست با درون لايه هايي از مرمر و عدسيهائي از آندالوزيت هورنفلس ………………………… 14
1-7-2-8- توده نفوذي جنوب قروه …………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-7-2-9- پادگانهاي آبرفتي مرتفع …………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-7-2-10- نهشته هاي آبرفتي پست و کم ارتفاع …………………………………………………………………………………………. 15
1-7-2-11- آبرفت هاي عهد حاضر …………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-7-3- زمين شناسي ساختماني ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم: مشاهدات صحرايي و مطالعات پتروگرافي
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2- مشاهدات صحرايي …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-1- شمال روستاي شيروانه – گلالي ………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-2 شمال روستاي تکيه بالا ………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-3- جنوب روستاي مجيدآباد …………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-3- سنگ نگاري …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-3-1- گابروها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-2-ديوريتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
فصل سوم: ژئوشيمي
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-2- روشهاي آناليز ژئوشيميايي ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-3- رده بندي نمونهها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-3-1- نمودار SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………….. 50
3-3-2- نمودار R1 – R2 (De la Roche et al.,1980) …………………………………………………………………………………… 51
3-3-3- نمودار SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O)

دیدگاهتان را بنویسید