فرمت word : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرايش مالی

عنوان:

مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

استاد راهنما :

دکتر ایرج نوری

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………1

فصل اول:كليات پژوهش

1-1 مقدمه……………………….. 3

1-2 اظهار مسئله……………………….. 4

1-3 اهمیت پژوهش………………………… 5

1-4 چارچوب نظری پژوهش………………………… 6

1-5 اهداف پژوهش………………………… 8

1-6 فرضیه های پژوهش………………………… 8

1-7 حدود مطالعاتی………………………… 8

1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی پژوهش…………….. 9

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه……………………….. 12

2-2- بخش اول : لجستیک…………………………. 13

2-2-1- تاریخچه لجستیک…………………………. 13

2-2-2- مفهوم لجستیک…………………………. 15

2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک…………………………. 19

2-2-4- ارتباط بین اجزای لجستیک…………………………. 21

2-2-5- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک…………………………. 22

2-2-6- اهمیت اقتصادی لجستیک…………………………. 24

2-2-7- امور لجستیک…………………………. 26

2-2-7-1- اطلاعات…………………………. 26

2-2-7-2- پیش بینی………………………… 27

2-2-7-3- موجودی………………………… 28

2-2-7-4- حمل و نقل………………………… 29

2-2-7-5- جابجایی مواد……………………….. 31

2-2-7-6- انبارداری و مدیریت انبار……………………….. 31

2-2-7-7- بسته بندی………………………… 33

2-2-8- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک…………… 35

2-2-9- طراحی ساختار لجستیك…………………………. 36

2-2-10- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک…………………………. 37

2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک…………………………. 39

2-2-12- لجستيك و مديريت زنجيره عرضه……………………….. 40

2-2-13- لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین………. 47

2-3- بخش دوم: برون سپاری………………………… 48

2-3-1- تعریف برون سپاری………………………… 48

2-3-2- تاریخچه برون سپاری………………………… 52

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-3- علت های برون سپاری………………………… 54

2-3-3-1- علت های سازمانی………………………… 54

2-3-3-2- علت های مرتبط با امور مالی و هزینه ها ……………………….56

2-3-3-3- علت های مرتبط با نیروی انسانی………………………… 57

2-3-4- مزایای برون سپاری………………………… 57

2-3-5- معایب برون سپاری………………………… 61

2-3-6- مراحل برون سپاری………………………… 64

2-3-7- براي برون سپاري چه اقداماتي لازم می باشد ؟…………….. 64

2-3-8- سطوح برون سپاری………………………… 66

2-3-9- فرآیند اجرایی برون سپاری………………………… 67

2-3-9-1- اقدامات اولیه و پیش نیازی………………………… 68

2-3-9-2- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری……… 69

2-3-10- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش می باشد؟……………………….. 69

2-4- بخش سوم:عملکردمالی شرکت…………………………. 71

2-4-1- عملکرد……………………….. 71

2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)…………….. 71

2-4-3- عملکرد مالی………………………… 72

2-4-4- معیارهای عملکرد……………………….. 78

2-4-5- شاخص های عملکرد مالی………………………… 80

2-4-6- روش های تجزیه و تحلیل مالی……………………….. 84

2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونیک…………………………. 85

2-5-1- تعریف تجارت الکترونیکی………………………… 85

2-5-1-1- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا…………. 86

2-5-1-2- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات……………. 86

2-5-1-3- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات……… 86

2-5-1-4- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری………………………… 87

2-5-2- تاريخچه تجارت الکترونيکي………………………… 87

2-5-3- اجزاي تجارت الکترونيکي………………………… 90

2-5-3-1- سيستم ارتباطي………………………… 91

2-5-3-2- سخت افزار……………………….. 91

2-5-3-3- نرم افزار……………………….. 91

2-5-4- مدلهاي تجارت الکترونيک…………………………. 92

2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت…………………………. 92

2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده ……………………….93

2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده………………………. 94

2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت…………………………. 94

2-5-5- مزاياي تجارت الكترونيك…………………………. 94

2-5-6- موانع و محدوديتهاي تجارت الکترونيکي…………….. 96

2-5-7- عوامل كليدي موفقيت در تجارت الكترونيك………….. 98

2-5-7-1- عامل نيروي انساني………………………… 99

2-5-7-2- زير ساخت هاي فني………………………… 99

2-5-7-3- تعامل با مشتريان……………………….. 99

2-5-7-4-زيرساخت هاي تجاري………………………… 99

2-6- بخش پنجم:پیشینه پژوهش………………………… 100

2-6-1- مطالعات داخلی………………………… 100

2-6-2- مطالعات خارجی………………………… 102

فصل سوم:روش پژوهش

1-3 مقدمه……………………….. 112

2-3 روش پژوهش………………………… 113

3-3 روش های گردآوری اطلاعات…………………………. 113

4-3 ابزار گردآوری داده ها………………………. 114

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها………………………. 115

1-5-3 روایی………………………… 115

2-5-3 پایایی………………………… 116

6-3 جامعه آماری………………………… 117

7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 117

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………. 118

1-8-3 مدل اندازه گیری……………………….120

2-8-3 مدل ساختاری………………………… 120

9-3 آزمون های برازندگي مدل کلی……………………….. 121

1-9-3 شاخص مجذور کاي دو……………………….. 122

3-9-3 شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي……… 123

4-9-3 شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي……….. 123

5-9-3 شاخص نکویی برازش…………………………. 123

6-9-3 شاخص نکویی برازش…………………………. 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………….. 125

2-4 مطالعه آمار توصیفی پژوهش………………………… 125

1-2-4 مطالعه وضعیت سنی در نمونه آماری مورد مطالعه………………… 126

2-2-4 مطالعه وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد مطالعه……………… 127

3-2-4 مطالعه سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد مطالعه……………… 128

4-2 مطالعه وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد مطالعه……………….. 129

3-4 برازندگي مدل پژوهش………………………… 130

4-4 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضيه‌ها………………………. 132

1-6-4 آزمون فرضيه اول………………………. 136

2-6-4 آزمون فرضيه دوم……………………….. 137

3-6-4 آزمون فرضيه سوم……………………….. 138

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه……………………….. 140

2-5 مطالعه اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…………. 140

1-2-5 نتیجه فرضیه اول……………………….. 141

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم……………………….. 142

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم……………………….. 142

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-5 پیشنهادات پژوهش………………………… 142

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………. 144

5-5 محدودیت های پژوهش………………………… 144

6-5 موانع انجام پژوهش………………………… 144

پیوست…………………………. 146

منابع ماخذ……………………….. 170

چکیده:

در عصر حاضر که محیط کسب و کار جهانی سریعاً در حال دگرگونی و تحول می باشد، شرکت ها به دنبال شیوه هایی هستند که خود را نسبت به سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی متمایز سازند در این راستا شرکت ها استراتژی های گوناگونی را اتخاذ می کنند. می توان اذعان داشت یکی از این استراتژی ها کوچک سازی بدنه سازمان ها می باشد. با عنایت به این موضوع، شرکت ها و سازمان های ایرانی نیز ناگزیر هستند برای کسب مزیت رقابتی، باقی ماندن در بازارهای ملی و یا حرکت به سمت بازارهای جهانی به کوچک کردن بدنه خود بپردازند که در این راستا یکی از ابزارهایی که توسط کشورهای پیشرفته به کار برده شده “برون سپاری ” می باشد.

در پژوهش حاضر کوشش گردید تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو مطالعه گردد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش علی انجام گردید . جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را مدیران شرکت ایران خودرو در بر می­گرفت .برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری گردید که به صورت تصادفی بین 170 نفر ازمدیران پخش گردید و تعداد 147 پرسش نامه جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تکنیک معادلات ساختاری بهره گیری گردید.

ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک و بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد .برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

آن چیز که كه امروزه به عنوان لجستيك در سازمانها مطرح مي گردد و در واقع فرآيند يكپارچه شبكه تأمين می باشد؛ به عبارتي، پيش بيني، برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي فعاليتهايي زیرا: حمل و نقل، انبار داري، جابجايي و توزيع و بسته بندي در جريان حركت مواد، قطعات و محصولات در شبكه تأمين به همراه جريان اطلاعاتي در طول شبكه تأمين توسط مديريت لجستيك انجام مي گيرد و چنانكه مشخص می باشد اجراي موفقيت آميز آن موجب بهره وري عمليات توليد و ارايه خدمت افزايش توان رقابتي سازمانها در عصر حاضر می باشد. بنابراين مديران و مسئولان لجستيك با اجراي مديريت لجستيك اثر خود را بر موفقيت سازمانشان به اثبات خواهند رساند. و از آنجايي كه مفهوم كسب و كار واحد تجاري (شركت،مؤسسه) هم در حال تغيير می باشد . سازمانها فعاليت هاي فرعي و جنبي كار را كنار گذاشته اند تا تمركز خود را بر فعاليت هاي اصلي قرار دهند كه تعهد بيشتري را نسبت به ارزش منحصر به فرد به ارمغان مي آورد.و بنابراين وابستگي بيشتر خارجي، در نظر داشتن ارتباطات بين سازماني براي متناسب كردن فعاليت ها و فرآيند ها را الزامي مي كند، همچنين با در نظر داشتن اينكه بسياري از مقررات اقتصادي حمل و نقل و ارتباطات از راه دور در حال زوال هستند و جاي خود را به به بازارهاي مبتني بر تركيبي از انواع خدمت مانند تأمين كنندگان خدمات لجستيكي پيمانكاري مي دهند كه شامل حمل و نقل همراه با انبار داري، ارتياطات از راه دور، جمع آوري محصول و خدمات وابسته به آن می باشد.نواحي مختلفي از خدمات لجستيكي هست كه يك شركت مي تواند به شركت ديگري برون سپاري كند تا اينكه آن فعاليت ها را انجام دهد.تحقيقات اخير نشان داده كه در فعاليتهاي لجستيك سنتي همچون حمل و نقل (انتقال) خارج از شركت، تهيه صورت حساب هاي كرايه و مميزي در حمل بار، انبارداري، حمل و نقل داخل محدوده شركت و توزيع محموله ها اغلب اوقات به صورت برون سپاري انجام مي شوند. از ديگر فعاليتهاي مهم برون سپاري شده مي توان به ايجاد هماهنگي در باراندازها، فعاليتهاي توليدي كوچك، بازاريابي/ طبقه بندي و بسته بندي محصول، بازپس گيري محصول، عمليات هاي پرترافيك مديريتي و حمل و نقل و فناوري اطلاعات تصریح كرد(چو و دیگران[1]،2008،ص 338). همچنين امروزه محموله هاي تجارت الكترونيكي به يك شيوه توزيع زيربنايي جديد براي اداره كردن برخط (آنلاين) تجارت الكترونيكي نياز دارند و اغلب اين احتياجات جديد برون سپاري شده و فرصت هايي را براي لجستيك پيمانكاري فراهم مي كند و به اين ترتيب و با احتمال زياد با ادامه رشد تجارت الكترونيك، اهميت قابليت لجستيك داخلي و برون سپاري آن افزايش مي يابد(همان منبع،ص337).

1-2 اظهار مسئله

ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروزی با شتاب تغییرات آن شناخته می گردد که فرصت هرگونه سکون را از همه بخشهای فعال اقتصادی گرفته می باشد. سازمانها به شکلی بنیادین تغییر کرده و دیگر شباهتی به سازمان‏های دیروز ندارند. مانند تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبکه‏ای شدن فعالیتهای آنهاست. از این‌ رو، کسب‌ و کارهای مختلف اقتصادی در سراسر جهان به دنبال روش‌هایی برای حفظ و توسعه‌ی مزایای رقابتی خود هستند. در سال‌های اخیر، روش برون‌سپاری به‌عنوان یکی از رویکردهای موفق و مؤثر در توسعه‌ی مزایای رقابتی به‌خصوص در سازمانهای بزرگ به‌کار گرفته شده می باشد.

توسعه سریع و سازگاری اینترنت و یا وب به عنوان یک ابزار بازاریابی، مفهوم تجارت الکترونیکی را برای معاملات بازار به ارمغان آورده می باشد. اینترنت به عنوان یک رسانه پویا برای هدایت معاملات بین مشتریان و شرکت ها در یک بازار مجازی پدیدار شده می باشد. رشد و توسعه روز افزون اینترنت بصورت یک پدیده شده می باشد و رشد مرتبطی هم در تجارت الکترونیک در این حوزه شده می باشد. به علاوه، ارتباطات با بهره گیری از شبکه های بی سیم که با عنوان Wi-Fi شناخته شده اند به نظر می رسد پتانسیل بیشتری برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده اند بطوریکه امروزه در هر نقطه ای با بهره گیری از یک نوت بوک می توان براحتی وارد شبکه اینترنت گردید. پس، تجارت الکترونیک و کانال های بازاریابی جدیدی که توسط اینترنت ایجاد شده اند تاثیر عمیقی در مورد چگونگی انجام کسب و کار و ارائه خدمات لجستیک را تحت پوشش خود قرار داده می باشد.

ظرفیت های لجستیکی که بخشی از منابع یک شرکت هستند شامل تمام سرمایه ها،‌ توانایی ها، ‌فرآیندهای سازمانی،‌ویژگی های شرکت،‌ اطلاعات،‌ دانش و غیره می باشد که امکان اجرای استراتژی هایی را مهیا می سازد که باعث بهبود در کارایی و اثربخشی می شوند (بارنی، 1991). در بسیاری از تحقیقات ظرفیت های لجستیکی بطور نسبتا عظیمی مورد مطالعه قرار گرفته اند و مقیاس های اندازه گیری مهمی برای ارتباط این ظرفیت با مزایای رقابتی و ارتقا عملکرد سازمان توسعه یافته می باشد. این تحقیقات دریافته اند که فعالیت های لجستیکی عملکرد شرکت را با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها تحت تاثیر قرار می دهند. اما در خصوص ارتباط بین ظرفیت های لجستیکی و عملکرد شرکت در محیط تجارت الکترونیک بصورت تجربی مطالعه و پژوهش زیادی انجام نشده می باشد.

لذا با در نظر داشتن اینکه مدیریت زنجیره تامین موثر و کارآمد برای موفقیت ها سازمان های درگیر در تجارت الکترونیک بسیار حیاتی می باشد پس هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر ظرفیت لجستیکی و برون سپاری فعالیت های لجیستک شرکت بر عملکرد شرکت در تجارت الکترونیک می باشد و محقق می کوشد تا پاسخ های مناسبی برای سوال اصلی پژوهش ارائه دهد:

آیا موقیعت برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت فقط به ظرفیت های لجستیکی داخلی مربوط می باشد؟

1-3 اهمیت پژوهش

ظهور پديده جهاني شدن و افزايش رقابت و انگيزه بقاء در بازارها بسياري از كشورها و سازمانها را بر آن داشته می باشد كه فعاليتهاي خود را بر توليدات اساسي و قابليتهاي محوري متمركز كنند. از تغييراتي كه در اين طریقه ميتوان نظاره كرد افزايش سهم برون سپاري می باشد. سازمانها با مديريت زنجيره تامين براي افزايش مزيت رقابتي خود روي مراحل ويژه و اختصاصي تمركز مي كنند كه داراي ارزش افزوده بيشتري براي مشتري و سازمان فراهم سازد. بدين ترتيب جهت حصول موفقیت در این زمینه و رسیدن به مزیت رقابتی ضرورت انجام تحقیقات علمی در این حوزه محسوس می باشد.

1-4 چارچوب نظری پژوهش

تئوری دارایی های مکمل (تیک، 1986) در تجارت الکترونیک می تواند بهره گیری وسیعی داشته باشد. این مفهوم را خواهد داشت که با در نظر داشتن ماهیت رقابتی یک کالا یا خدمات خاصی در بازار دارد، در صورتی که تحت طرفداری آرایه ای از کالاها یا خدمات نباشد، در نهایت شکست خواهد خورد. موریلو (2001) نشان داده می باشد که موفقیت در تجارت الکترونیک نیاز به بهره گیری بسیاری از دارایی های مکمل دارد که مهم ترین آنها می تواند کامپیوتر، اینترنت، تکنولوژی ماهواره، سرمایه ها و خدمات لجستیک هستند.

هاپرتز و فوستر (1999) اظهار کرده اند که موفقیت شرکت ها در بازارهای الکترونیکی به کارآیی شبکه های توزیع بستگی دارد. حرکت موثر و کارآمد کالاها در زنجیره تامین لجستیک تجارت الکترونیکی بسیار حیاتی می باشد.

این پژوهش با ظرفیت های اساسی و عملکرد شرکت های سر وکار دارد و شامل سه ساختار اندازه گیری می باشد که عبارتند از ظرفیت لجستیکی، برون سپاری لجستیکی و عملکرد شرکت. فرضیه کلی که می توان برای این پژوهش در نظر گرفت بر مبنای این نظریه استوار می باشد که اگر شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی ظرفیت لجستیکی قدرتمندی داشته باشند احتمال اینکه مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد بیشتری داشته باشند بسیار بالا می باشد.

بهره گیری از برون سپاری در فعالیت های لجستیک، ظرفیت لجستیکی شرکت و عملکرد را با نفوذ تخصص و مهارت طرف سوم در مدیریت و تحقق اهداف، بهبود می بخشد ( که و همکاران، 2008).

بارنی (1991) اظهار می کند که ظرفیت لجستیکی بخشی از منایع شرکت هستند که شامل تمام دارایی ها، شایستگی، فرآیندهای سازمانی، توجه های شرکت، اطلاعات و دانش می باشد که سازمان را برای اجرای استراتژی های که باعث کارآیی و اثربخشی سازمان می گردد، متعاقد می کند.

سینک و لانگلی (1997) اظهار کرده اند که در میان کسب و کار امروزی، تمایلی برای حرکت از طرف بسیاری از شرکت ها برای تجدید نظر در اولویت ها و تمرکز در منابع خود در حد محدودی از فعالیت های انتخاب شده و فرآیندها می باشد. در نتیجه تمایل رو به رشدی از طرف شرکت ها برای برون سپاری فرآیندهای انتخاب شده مانند فعالیت های لجستیک هست.

ریشه های اصلی برونسپاری از کلمات بیرون (تصریح به بیرون از سازمان) ۳ و منبع یابی۴ تشکیل شده که در اصطلاح کسب و کار، روشی می باشد که فعالیت های مشخصی را از شرکت بیرونی خریداری می کند. این اصطلاح، اغلب به عنوان مترادفی برای تصمیم به منبع یابی بیرونی به کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید۵ ادغام/ تجزیه فعالیت ها۶ یا برونسپاری رایج شده می باشد (بولات ویلماز، ۲۰۰۹). هدف عمده از در نظر داشتن برونسپاری هر فعالیت یا فرایند این می باشد که با ارتقای عملیات بتوان به مزیت های رقابتی دست پیدا نمود (ایلیاز و سایرین، ۲۰۰8). به تعبیری دیگر، برونسپاری به جای اینکه برای تهیه کالاها و خدمات به منابع داخلی متوسل گردد، بر بهره گیری از ارائه کنندگان بیرونی کالاها و خدمات تصریح دارد. همچنین، برونسپاری تصمیمی مرتبط با مرزهای یک شرکت نیز به شمار می آید (فوگا راوی، ۲۰۰۸).

[1] – Cho et al

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 191

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو