دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل

 استاد راهنما:

دکتر حبیب ابراهیم پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

اظهار مسئله……………………….. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………… 4

پیشینه پژوهش………………………… 5

اهداف پژوهش………………………… 7

سوال پژوهش………………………… 7

فرضيه ‏هاي پژوهش………………………… 7

تعریف واژه ها……………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی

2-1- مقدمه……………………….. 20

2-2- مبانی نظری………………………… 20

2-2-1- حاکمیت بالینی………………………… 20

2-2-2- حاکمیت خدمات بالینی………………………… 21

2-2-3- اجزاي كليدي حاكميت باليني………………………… 22

2-2-4- مشاركت بيمار و جامعه……………………….. 22

2-2-5- آموزش و مهارت آموزي………………………… 24

2-2-6- مديريت خطروايمني بيمار……………………….. 26

2-2-6- انواع خطاها ………………………..26

2-2-6-1- خطاهاي مرحله برنامه ريزي………………………… 27

2-2-6-2- خطاهاي مرحله اجرا ………………………..27

2-2-6-3- خطاي فعال / خطاي مخفي………………………… 29

2-2-6-4- خطاهاي عمدي / سهوي………………………… 30

2-2-6-5- مدیریت خطر و مراحل آن………………………… 30

2-2-7- بهره گیری از اطلاعات…………………………. 32

2-2-8- اثربخشي باليني………………………… 33

2-2-8-1- راهنماهای بالینی………………………… 36

2-2-9- مميزي باليني………………………… 37

2-2-9-1- چرخه انجام ممیزی بالینی………………………… 38

2-2-10- مديريت كاركنان………………………… 38

2-2-10-1- رهبری در سطح فردی و شغلی………………………… 40

2-2-11- تعهد مدیریت…………………………. 41

2-2-12- تعهد سیستمی………………………… 42

2-2-13- فضای باز و آزمایشگری………………………… 43

2-2-14- انتقال و یکپارچه سازی دانش………………………….. 43

2-2-15- مدل مفهومی پژوهش………………………… 44

2-2-16- پیشینه پژوهش………………………… 45

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه……………………….. 48

3-2- روش پژوهش………………………… 48

3-3- جامعه آماری………………………… 48

3-4- روش نمونه گیری………………………… 48

3-5- حجم نمونه……………………….. 49

3-6- ابزار پژوهش………………………….. 49

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………..49

3-8- گردآوري داده ها……………………….. 50

3-8-1- روش کتابخانه ای………………………… 50

3-8-2- روش میدانی………………………… 50

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………….. 50

3-9-1- روش رگرسیون………………………… 50

3-9-1-1- رگرسیون چندگانه……………………….. 50

3-9-1-2- رگرسیون گام به گام……………………….. 51

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی………………………… 53

4-2- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات)…………………. 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری………………………… 70

5-1-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………… 70

5-1-2- نتایج تحلیل فرضیات…………………………. 70

5-2- محدودیت های پژوهش………………………… 71

5-3- پیشنهادات…………………………. 71

5-4- پیشنهاد برای محققان آتی در زمینه قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای حاکمیت بالینی…… 72

منابع فارسی………………………… 73

منابع انگلیسی………………………… 74

پیوست ها ………………………..75

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می­باشد. با در نظر داشتن اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی که شامل ابعاد تعهد مدیدیت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارجگی دانش می­باشد و تاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی، در این پایان­نامه کوشش شده می باشد با بهره گیری از یک مدل معادلات ساختاری میزان تاثیر هر یک از ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل اندازه گیری گردد تا نقاط قوت و ضعف بیمارستان سبلان مشخص گردد که با بهره گیری از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بدون جایگزین انجام گرفته می باشد. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنا داری دارد همچنین بیشترین تاثیر به ترتیب شامل تعهد مدیریت ، دید سیستمی ، فضای باز و آزمایش­گری وانتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

اظهار مسئله

حاکمیت بالینی نیازمند آن می باشد که توسط فرهنگی که براي يادگيري مداوم ارزش قايل شده و آن را كليد موفقيت در مسير ارتقاي كيفيت مي­داند، پايه­ريزي گردد.سازمانی می­تواند ادعا کند که توانايي اجراي حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مديريت خطر) این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد اما برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی می باشد .آموزش، مهارت­آموزی و توسعه دانش پرسنلی و یادگیری سازمانی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی می باشد. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت­هایشان کمک می­کند بلکه باعث کمک و طرفداری از آن ها برای انجام کار به شيوه­هاي مختلف می­گردد. هدف كليه برنامه­هاي آموزشي كاركنان شامل موارد زير می باشد:

 • ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش كليه كاركنان سازمان در زمينه شغلي و كاري خود
 • فراهم كردن برنامه هاي مختلف آموزشي داخل و يا خارج سازماني
 • برگزاري برنامه هاي آموزشي مورد نياز با در نظر داشتن نيازسنجي هاي انجام شده

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی يا [1]CPDلازمه هر سازمانی می باشد که می­خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی عبارت می باشد از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم­های حرفه­ای، که بتوانند توانایی­های خود در روبرو شدن با نیازهای بیماران، گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند.

اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD آن می باشد که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست. شواهد متعددي، اهمیت نیاز سنجی را قبل از طرح­ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی­، نشان می­دهد، برای آموزش افراد، تدریس صرف دستورالعمل­ها کافی نیست بلکه فعالیت­هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث و کارعملی کند، موثرتر می باشد.

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی ( CPD ) زمانی می باشد که یادگیری دارای خصوصیات زیر باشد:

 • دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد.
 • براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد­، برنامه­ریزی گردد.
 • بر محور معضلات او بنا گردد.
 • مشارکت فعال فرد را در طي آموزش در برداشته باشد.
 • از منابع خود دانش پذیر، بهره گیری کرده و براساس تجربیات او ارائه گردد.
 • شامل بازخورد­های به موقع و مرتبط باشد.
 • وقتی ارائه گردد که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد.
 • با خود ارزیابی همراه باشد.

یکی از ابزارهای توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی (CPD) برنامه توسعه فردی یا PDP [2] می باشد. برنامه توسعه فردی (PDP) به پزشکان و پرستاران و کارکنان سلامت این امکان را می­دهد که قدم­هایی را که برای رسیدن به اهداف و موفقیت­های شغلی برداشته­اند، ثبت نمایند (وزارت بهداشت، 1390).

برنامه توسعه فردی و یا ( PDP) چیست؟

برنامه توسعه فردی، فرایندی مستمر برای ارزیابی نیازهاي آموزشي و برنامه­ریزی برای دست یافتن به آن نیازها می باشد. این فرایند توسط سیستمی که به گونه منظم این فرایند یادگیری را ارزیابی می­کند، پشتیبانی شده و میزان پیشرفت و برنامه­های آینده را طرح ریزی می­كند. مستندسازی این فرایند همان تدوين PDP می باشد كه به کارکنان در اولویت­بندی اهداف و تعیین میزان پیشرفت خودشان کمک می­کند. (وزارت بهداشت، 1390).

پس برنامه توسعه فردی (PDP) در واقع فرایندی می باشد که به شما کمک می­کند که به دانسته­ها، عملکردها و موفقیت­های خود فکر کنید و برای توسعه و پیشرفت فردی، آموزشی و شغلی خود برنامه­ریزی کنید. وجود برنامه توسعه فردی (PDP) برای نشان دادن حاکمیت بالینی در یک سازمان ضروری بوده و برنامه­ای ادغام یافته دراستراتژی­های مدیریت خطر می باشد. از طرفی با در نظر داشتن جدید بودن موضوع حاکمیت بالینی و کمبود پیشینیه پژوهشی کشور در این زمینه لذا در پژوهش حاضر کوشش خواهد گردید این خلا ء حتی المقدور پر شده و با عنایت به ماهیت موضوع و اهمیت ارتباط تنگاتنگ حاکمیت بالینی و یادگیری سازمانی گامی هر چند کوچک در این راستا برداشته خواهد گردید.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در كشورهاي مختلف روش­ها و ابزارهاي متنوعي جهت ارتقاء كيفيت مراقبت­هاي سلامت تا به امروز بكار گرفته شده­اند. از ميان اين روش­ها، حاكميت باليني براي نخستين بار در NHS انگليس به عنوان استراتژي ارائه شده از سوي دولت و به مقصود ارتقاء كيفيت مراقبت­هاي باليني در سال 1998 مطرح گردید.

آن چیز که اهميت آن روشن می باشد لزوم بهبود كارايي، اثربخشي و ايمني بيمار می باشد. بدين مقصود، مسئوليت ­پذيري مراكز ارائه خدمات سلامت مي­بايست افزايش يابد تا از ناهمساني خدمات ارائه شده به بيماران كاسته گردد. هم چنين خطاهاي پزشكي به عنوان يك اصل مهم در امر حاكميت باليني مورد توجه قرار گرفته تا بدين طريق مراقبت­هاي نامناسب، ضعيف و غير اثربخش از بين بروند. از طرفي سازمان­هاي مراقبت سلامت از پيچيدگي زيادي برخوردار بوده و ساختار، فرايندها و مديريت آنها براي ارتقاء مراقبت­هاي باليني اهميت زيادي دارد. حاكميت خدمات باليني اين پيچيدگي­ها را تشخيص داده و مي­كوشد تا برخي از اين مسائل و مشكلات را از طريق ايجاد راهكاري ادغام يافته و جامع وحركت مستمر به سمت بهبود كيفيت مرتفع سازد.

با در نظر داشتن اهمیت یادگیری سازمانی در بیمارستان­های اردبیل و همچنین اجرای حاکمیت بالینی بعنوان یک سیستم جامع مدیریت بیمارستانی، لذا سنجش تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی می­تواند باعث بهبود کارآیی و اثربخشی بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل گردد.

اجرای استراتژی حاکمیت بالینی عبارت می باشد از مجموع فعالیت و انتخاب­هایی که برای اجرای حاکمیت بالینی لازم و ضروری می باشد. اگرچه مرحله اجرای استراتژی حاکمیت بالینی پس از مرحله تدوین آن قرار دارد اما بخش کلیدی از فرآیند مدیریت استراتژیک به شمار می­رود. برای آغاز فرآیند اجرای حاکمیت بالینی که یک تغییر استراتژیک به شمار می­رود سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی می­تواند بسیار با اهمیت باشد.

با در نظر داشتن جدید بودن موضوع اجرای حاکمیت بالینی و مفید بودن آن در صورت اجرای صحیح در بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل و ضرورت ایجاد بیمارستان یادگیرنده که مقدمه و اساس اجرای حاکمیت بالینی صحیح می باشد این موضوع اهمیت و ضرورت پیدا می کند. فواید احتمالی نظری و عملی این پژوهش در اجرای صحیح حاکمیت بالینی خواهد بود که عاید بیمارستان سبلان تأمین اجتماعی اردبیل خواهد گردید.

پیشینه پژوهش

در مورد مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاکنون کار تحقیقاتی انجام نشده می باشد اما در مورد متغیرهای حاکمیت بالینی و نیز قابلیت یادگیری سازمانی در حوزه­های مختلف تحقیقاتی به توضیح زیر انجام شده می باشد:

1- فنتون و سالتر (2009) درتحقيقي با عنوان« رقابت و سازش در مذاكره حاكميت جديد عملكرد پزشكي (حاكميت باليني و سياست اعتباربخشي درانگلستان )» به مطالعه دو سياست حاكميت باليني واعتبار بخشي حرفه پزشكي پرداخته می باشد به اين نتيجه رسيده­اند كه حاكميت باليني از طريق سازمان­هاي نظارتي در روش­هاي جديد درمانگاه­ها وارد شده و سلسله مراتب ميتني بر اشكال حاكميت در عملكرد حاكميت پزشكي را تقويت كرده می باشد، بااين حال موفقيت اشكال سلسله مراتب حاكميت باليني به احتمال زياد به فقدان يك سيستم واضح و روشن محدود شده و دولت براي اجراي استانداردهاي باليني به يك زنجيره طويل از دستورالعمل­ها در خدمات بهداشت ملي متكي شده می باشد.

2- دبی و همکاران (2006) در تحقيقي با عنوان « حمايت از حاكميت باليني درمراقبت­هاي اولیه » به مطالعه طرفداری از حاکمیت بالینی پرداخته و به اين نتيجه رسيده می باشد كه حمايت از كاركنان خط مقدم مراقبت­هاي اوليه به مقصود بهبود تجربه بيمار براساس اصول حاكميت باليني و از طريق تمرين روز به روز ورائه آموزش هاي آنلاين و طبق برنامه آموزشي براي توسعه مديران مراقبتهاي اوليه و كار مشترك با طيف وسيعي از همكاران درفعاليت خود ايجادشده می باشد .

3- هالیگان (2006) در تحقيقي با عنوان «حاكميت باليني :اطمينان وظيفه مقدس اعتماد به بيماران » به مطالعه ارتباط حاکمیت بالینی و اعتماد بیماران پرداخته و به اين نتيجه رسيده می باشد كه حاكميت باليني اهرم غير اجباري براي دستيابي به كيفيت در NHSمي باشد

4- برینر و همکاران (2010) در تحقيقی با عنوان « ارزيابي مديريت ريسك باليني بيمارستان ها توسعه ابزارهاي نظارتي » به اين نتيجه رسيده می باشد كه ابزارهاي نظارتي در سازمان ها شامل موارد زير مي باشد.

الف :پياده سازي و ادغام سازماني CRM

ب : اهداف استراتژيك و عملياتي پياده سازي CRMدر سطح بيمارستاني

ج : بررسي اجمالي از CRMدرخدمات مختلف.

اين ابزارها به بيمارستان­ها اجازه مي دهد تا به جمع آوري اطلاعات سيستماتيك عملكرد CRMو شناسايي راه هايي براي بهبود بيشتر بپردازند .

5- شپس( 2006) در تحقيقی با عنوان «مرزهاي جديد و رويكرد به حاكميت باليني از ديدگاه آمريكاي شمالي» به مطالعه مرزهای جدید و رویکرد حاکمیت بالینی در آمریکای شمالی پرداخته وبه اين نتيجه رسيده می باشد كه يك عنصر مهم در رفع چالش هاي جديد در حاكميت باليني تغييردر فرهنگ مديريتي و باليني می باشد.

6- گاسک و همکاران (2008) در تحقيقی « با عنوان فراتر از حاكميت باليني :در مورد سلامت روان درمراقبت هاي اوليه انگلستان» به مطالعه سلامت روان در مراقبت های اولیه انگلستان پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه تغييرات دائمي در داخل انگلستان چارچوب مشكلي را ارائه مي دهد كه در آن کوشش براي پياده سازي حاكميت باليني يا در واقع مراقبت هاي اوليه بهداشت روان نياز به بازبيني دارد ودر صورت عدم وجود شواهد روشن يا هدايت مستقيم در مورد مراقبت هاي اوليه بهداشت روان و عدم وجود حاميان مقتدر و ماهر در مورد تحقق آن ،حاميان حامكيت باليني دانش كمي به اشتراك گذارده و يا درك درستي از تأثیر خود در بهبود كيفيت مراقبت از سلامت روان خواهندداشت و عدم مالكيت سلامت روان به عنوان بخش نرمال مراقبت هاي اوليه تبدبل خواهد گردید.

7- ملا حسینی و همکاران(1389) ،طی مطالعه ای با عنوان مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردهایSME های شهرستان کرمان نشان دادند که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد ُSMEها تاثیر مثبتی دارد .

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

سوال پژوهش

قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل چه تأثیری دارد؟

فرضيه‏ هاي پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه اصلی: قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی

1- تعهد مدیریت براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

2- دیدسیستمی براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

3- فضای باز و آزمایشگری براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

4- انتقال و یکپارچگی دانش براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

[1] continuing professional developmen

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[2] personnel development plan

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو