دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی MBA

عنوان/موضوع:

مطالعه اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر یحیی زاده فر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1 فصل اول(کلیات پژوهش)…………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-2 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-3 قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………..6

1-6 پرسشها و فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….6

1-7 کاربردهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………6

2 فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش) ……………………………………………………………………………………………..8

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1 دارایی‌های معنوی و سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………..9

2-2 تاریخچه شکل‌گیری مسائل مرتبط با سرمایه فکری …………………………………………………………………10

2-3 اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………….12

2-4 تعاریفی از سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………15

2-5 سنجش سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………..18

2-5-1 علت های سنجش سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………18

2-6 اندازه‌گیری دارایی‌های دانشی و سرمایه فکری ………………………………………………………………………..22

2-7 مدل‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………….23

2-7-1 روش‌های مستقیم سرمایه فکری  …………………………………………………………………………………….23

2-7-3 روش‌های بازده دارایی‌ها  ……………………………………………………………………………………………….24

2-7-4 روش‌های کارتهای امتیازد ……………………………………………………………………………………………..25

2-8 انواع ارزش بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………..30

2-8-1 ارزش بازار سهام …………………………………………………………………………………………………………..30

2-8-2 ارزش اسمی …………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3 ارزش دفتری ………………………………………………………………………………………………………………..31

2-8-4 ارزش ذاتی …………………………………………………………………………………………………………………..31

2-8-5 ارزش انحلال ……………………………………………………………………………………………………………….31

2-9 پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….32

3 فصل سوم(روش پژوهش) ………………………………………………………………………………………………………..39

3-1 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2 طرح مسئله و هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….42

3-2-1 فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….42

3-3 روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………42

3-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………43

3-5 قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………43

3-5-1 قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………….43

3-5-2 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………44

3-5-3 قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………….44

3-6 مهرفی مدل‌های مورد بهره گیری ………………………………………………………………………………………………44

3-7 متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..44

3-7-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………44

3-7-2 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………….45

3-7-3 متغیر کنترلی ………………………………………………………………………………………………………………….45

3-8 تشریح مدل مورد بهره گیری …………………………………………………………………………………………………….45

3-9 روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………50

3-10 نرم افزارهای رایانه‌ای مورد بهره گیری …………………………………………………………………………………….56

3-11 اعتبار درونی و برونی پژوهش ……………………………………………………………………………………………..57

3-12 مطالعه فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک ……………………………………………………………………..57

3-12-1 وجود خود همبستگی …………………………………………………………………………………………………..59

4 فصل چهارم(محاسبات و یافته‌های پژوهش) ………………………………………………………………………………..63

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………64

4-2 آمار توصیفی داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………65

4-3 آزمون مانایی داده‌های ترکیبی ………………………………………………………………………………………………65

4-4 آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………66

5 فصل پنجم(نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ……………………………………………………………………………………….73

5-1 اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..74

5-2 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….75

5-3 مقایسه با پژوهش‌های مشابه ………………………………………………………………………………………………….75

5-4 محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..77

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………………78

پیوست‌ها و ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………79

اطلاعات آماری شرکت‌های مورد مطالعه در پژوهش ……………………………………………………………………..80

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از محاسبه ویژگی‏های آماری متغیرها………………………………………………99

خروجی‌های نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون مانایی متغیرها …………………………………………………………99

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی 1 …………………………………………………..102

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی 1 …………………………………………………102

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد الگوی 1 با بهره گیری از روش اثرات تصادفی …………………….103

3-12-2 وجود ناهمسانی واریانس ……………………………………………………………………………………………..60

3-12-3 آزمون F و آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………..61

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی 2 …………………………………………………..104

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی 2 ………………………………………………….104

خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد الگوی 2 با بهره گیری از روش اثرات تصادفی …………………….105

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….106

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و مآخذ لاتین ………………………………………………………………………………………………………………..108

چکیده:

در پژوهش انجام شده کوشش بر این بوده که به سوالی اصلی پاسخ داده گردد. آیا سرمایه‌گذاران، سرمایه فکری را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر ارزش بازار شرکت ها در زمان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود در نظر می‌گیرند؟ برای وصول به این مهم کوشش شده با در نظرگیری اطلاعات مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سال‌های 1387 الی 1391 به مطالعه مدل رگرسیون پیشنهادی با نام VAIC(ارزش افزوده سرمایه فکری) بپردازیم. که با مطالعه رگرسیون خطی مطرح شده در این مدل با بهره گیری از نرم‌ افزار اقتصادسنجی EVEIWS نتیجه بر این گردید که در بازه زمانی مورد مطالعه سرمایه فکری به صورت مجموعه‌ای از اجزای سرمایه انسانی؛ سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری(سرمایه ارتباطی) با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منتشره ارتباط مثبت و معناداری دارد که به تبع آن می‌توان نتیجه گرفت که در این بازه زمانی تصمیمات سرمایه‌گذاری سهام‌داران با میزان سرمایه فکری در خدمت سازمان‌ها نسبت مثبت و معناداری خواهد داشت. در نتیجه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که سرمایه‌گذاران حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سرمایه فکری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر پتانسیل شرکت‌ها برای سودآوری توجه دارند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه در مطالعه دانش محور اقتصاد و فرآیندهای مالی شرکت‌ها و موسسات علاوه بر دارایی مشهود دسته دیگری از دارایی‌ها نیز تحت عنوان دارایی‌هایی نامشهود یا معنوی ارزش‌گذاری و ثبت می شوند. یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین دارایی‌های معنوی، دارایی فکری یا سرمایه فکری می باشد. سرمایه فکری اطلاعات و دانشی می باشد که برای دارنده آن مزیت رقابتی را به ارمغان می آورد. با افزايش رقابت جهاني و پيشرفت تکنولوژي، سيستم­هاي حسابداري سنتي با مشکلاتي روبرو شده­اند. يکي از اين معضلات اساسي، عدم کفايت و ناتواني آنها در سنجش و ملحوظ کردن سرمايه­هاي فکري در صورت­هاي مالي شرکت­ها می باشد. در عصر جديد، تنها با تکيه بر سرمايه­هاي فيزيکي و دارايي­هاي مشهود نمي­توان به کارآيي و بهره­وري رسيد، بلکه در بدبينانه­ترين حالت توليد نيز، بايستي سرمايه­هاي فکري را مد نظر قرار داد تا ازاين طريق بتوان بر مزيت­هاي رقابتي شرکت­ها افزود. به تعبيري، سرمايه­هاي فكري به عنوان سرمايه واقعي و جزء استراتژيك­ترين سرمايه­ي سازمانهاي عصر حاضر مطرح مي­باشد. لذا سازمان‌های دانش­محور، جهت كسب مزيت رقابتي پايدار، نيازمند شناسايي و مديريت آگاهانه و نظام­مند سرمايه­هاي فكري خودخواهند بود.سرمایه فکری را میتوان به عنوان داشتن دانش، تولید دانش و اینکه چگونه این پروسه باعث ایجاد مزیت‌های اجتماعی و اقتصادی میشود، معنی نمود. معمولأ سرمایه فکری را به صورت سرمایه غیر ملموس معنی میکنند. اگر چه بایستی گفت که سرمایه فکری به صورت کامل قابل تشخیص نیست به این علت که در صورت های مالی به صورت مستقیم تاثیر گذار نیست و یا تاثیرمستقیم آن قابل تشخیص نیست. در نتیجه جزء دارایی‌های غیر مشهود به شمار می رود. در کل سرمایه فکری را در بیشتر مراجع به سه جزء تقسیم نموده‌اند: سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری یا ارتباطی و سرمایه انسانی.

بسیاری از اجزای سرمایه فکری در صورت‌های مالی گنجانده نمی شوند، اما دارا بودن این خصوصیات برای سازمان سودمند تلقی میشود. در نتیجه وجود سرمایه فکری در یک سازمان باعث ایجاد اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت میشود. ارزش بازار ارزشی می باشد که بازار بر روی شرکت میگذارد، در صورتی که ارزش دفتری ارزش خالص شرکت می باشد. درنتیجه، اختلاف موجود بین این دو ارزش را میتوان به عنوان ارزش سرمایه فکری یک شرکت در نظر گرفت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

این اختلاف به این علت هست که سازمان‌هایی که دارای سرمایه بیشتری هستند در نظر بازار به عنوان شرکت‌هایی شناخته می شوند که می‌توانند با بهره گیری از سرمایه فکری سرمایه خود را به ارزش بیشتری برسانند. بر اساس پژوهش‌های راستا اسویربی[1] که در میان صنایعی که ارتباط بیشتری با سرمایه‌های فکری دارند انجام پذیرفته، این اختلاف بیشتر نمایان می باشد مانند: صنایع دارویی و خدمات کسب و کار. پیش روی این صنایع، صنایعی هستند که به صورت اصلی به دارایی های مشهود خود وابسته هستند، برای مثال، کارخانه‌های تولیدی سنتی و صنعت بنگاه ملک و املاک، که این صنایع دارای ارزش بازار و ارزش دفتری تقریبأ مشابهی هستند. اگر چه، کارخانه های دارای کارایی بالاتر در هر صنعتی که باشند دارای ارزش بازار بالاتری نیز هستند[50] ..

برای چندین دهه اخیر، دارایی غیر مشهود مانند سرمایه فکری یکی از اجزای کلیدی در کارایی سازمان به حساب می آیند. سرمایه‌گذاران بایستی در اطلاعات سازمان مانند سرمایه فکری با خبر باشند تا بتوانند سود سرمایه‌گذاری خود را به حداکثر برسانند. سرمایه‌گذاران از مشاوران و دلالان که به عنوان ارتباط‌ای میان آنها و سازمان هستند این انتظار را دارند که این اطلاعات را در زمان ارائه مشاوره به حساب بیاورند.

با در نظر داشتن مفاهیم مطرح شده سرمايه فکري شرکت داراي خواصي به توضیح زير مي­باشد:

الف. سرمايه فکري مي­تواند مانند اختراع ثابت و يا مانند ظرفيت­هاي انساني منعطف باشد.

ب. سرمايه فکري مي­تواند هم شامل ورودي­ها و هم شامل خروجي­هاي فرآيند ايجاد ارزش باشد، لذا سرمايه فکري دانشي می باشد که مي­تواند به ارزش تبديل گردد و يا محصول نهايي فرآيند انتقال دانش باشد.

ج. سرمايه فکري از عمل و عکس و العمل سرمايه­هاي انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ايجاد مي­گردد.

د. ارزش مستقيماً و به تنهايي از طريق يکي از اين عوامل ناشي نمي­گردد، بلکه تنها از طريق برقراري تعاملي نظام­مند و بهينه ميان اين سه جزء ايجاد مي­گردد.

1-2 اظهار مسئله

برای چندین دهه اخیر، دارایی غیر مشهود مانند سرمایه فکری یکی از اجزای کلیدی در کارایی سازمان به حساب می آیند. يکي از معضلات اساسي سيستم­هاي حسابداري سنتي، عدم کفايت و ناتواني آنها در سنجش و ملحوظ کردن ارزش سرمايه­هاي فکري در صورت­هاي مالي شرکت­ها می باشد. امروزه در جوامع دانش محور، بازده سرمايه­هاي فکري بسيار بيش­تر از عملکرد مالي به کار گرفته شده، اهميت يافته می باشد.اين به آن معني می باشد که در مقايسه با سرمايه فکري، تأثیر و اهميت سرمايه­هاي مالي در تعيين قابليت سودآوري پايدار کاهش چشم­گيري يافته می باشد.

به دليل اهميت نسبي سرمايه­هاي فکري در عملکرد شرکت­ها اين سؤال در ذهن پژوهش­گر شکل گرفته که چه ارتباط­اي میان سرمايه­هاي فکري و عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران هست و قدرت توجیه مدل­های مختلف تعیین سرمایه فکری در عملکرد شرکت­ها و تاثیر آن در توجیه تصمیمات سرمایه گذاری چیست. لذا با در نظر داشتن معضلات ذکر گردیده به مطالعه روابط میان سرمایه فکری به عنوان عامل مستقل، ارزش بازار شرکت ها به عنوان عامل وابسته پرداختیم. جامعه‌ی آماری مورد نظر شرکت های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد که طی سالهای 1387 الی 1391 به صورت فعال در بورس اوراق بهادار حضور داشته‌اند.

1-3 اهمیت مسئله

از آنجایی که برآورد صحیح از سرمایه فکری و ارزش آفرینی این عنصر در سازمان میتواند در تعیین بهینه ارزش بازار شرکت بسیار مفید باشد در نتیجه سرمایه‌گذاران بایستی از اطلاعات سازمان مانند سرمایه فکری با خبر باشند تا بتوانند سود سرمایه‌گذاری خود را به حداکثر برسانند. در این پژوهش قصد داریم با در نظر داشتن تأثیر سرمایه‌های فکری موجود در سازمان بر تعیین ارزش بازار سهام یک شرکت گامی مفید در جهت برآورد تاثیر سرمایه فکری بر ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت برداریم.

1-4  اهداف پژوهش

در تحقیقات این حوزه به مطالعه تاثیر عوامل سرمایه فکری و ارتباط آنها با تصمیمات سرمایه گذاری پرداخته شده می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن روابط میان عناصر سرمایه فکری و عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری می باشد.

[1]Svirby

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو