دانلود پایان نامه

هر يک از گزينه‌هاي چک ليست مي‌توان نتيجه گرفت در کل وضعيت وب سايت‌هاي مدارس هوشمند در حد متوسط است. اما بايد دقت کرد بر اساس اين يافته نمي‌توان دقيقا تعيين کرد که وضعيت اين وب سايت چگونه مي‌باشد؛ زيرا ممکن است عواملي چون شانس، خطاي نمونه گيري و خطاي اندازه گيري نتايج تحقيق را تحت تاثير قرار دهد براي اطمينان از اين که آيا اين نتايج واقي و بدور از هر خطا و شانس است جواب سوال دوم پژوهش را با استفاده از آزمون تي تک نمونه‌اي که يکي از آزمون‌هاي آمار استنباطي براي آزمون فرضيه است استفاده مي‌شود.

2 – در وب سايت مدرسه هوشمند اصول مصورسازي گرافيکي مدارس هوشمند در حد مطلوب مي‌باشد؟
براي بررسي اين سوال از آزمون تي تک نمونه‌اي استفاده شد که‌‌ نتايج آن در زير قابل مشاهده مي‌باشد.:

جدول 3-4. آزمون t‌‌ تک نمونه‌اي براي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه در رعايت اصول مصور سازي
متغير
مقدار t
درجه آزادي
ميانگين فرضي جامعه
ميانگين نمونه
تفاوت ميانگينها
سطح معني داري
اصول مصور سازي
71/2-
9
66
60/61
40/4-
02/0

همانطور که آزمون t تک نمونه‌اي نشان مي‌دهد ميانگين نمونه در ارتباط با بکارگيري اصول مصور‌سازي در وب سايت مدارس هوشمند به طور معني‌داري با ميانگين فرضي جامعه (که توسط نرم افزار پيش‌بيني‌‌ شده است) تفاوت دارد و اين تفاوت در سطح (02/0) معنيدار است. به عبارتي نتايج آزمون تي تک نمونه‌اي نشان داد که ميانگين به دست آمده از ارزيابي ارزيابان از وب سايت مدارس هوشمند به طور معناداري از ميانگين جامعه پايين‌‌تر است. در واقع مي‌توان گفت که وضعيت وب سايت‌هاي مدارس هوشمند از لحاظ رعايت اصول مصور‌سازي تا حدودي پايين‌‌تر از حد متوسط است (حدود 40/4 نمره).
به طور خلاصه، در اين فصل داده‌هاي گردآوري حاصل از چک ليست محقق ساخته مورد تحليل قرار گرفت. پژوهش حاصل داراي دو سوال اصلي بود. براي سوال اول تحقيق از شاخص‌هاي آمار توصيفي (فراواني و درصد) استفاده گرديد. سوال دوم تحقيق نيز با استفاده از آزمون تي تک نمونه‌اي مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحليل مربوط به هر دو سوال در جدول شماره 1-4، 2-4 و 3-4 آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید