دانلود پایان نامه-ردیف و قافیه و اوزان اشعار

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ­ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2جناس شبه اشتقاق
کافی کف کوفی وطن، صافی دل صوفی بدن     هم بوالوفا هم بوالحسن، هم مرتضی، هم حیدری
(ص 36،ب23)
ســـالهــا  در  کــمـین  نــشســتم،  تــا                    در کمــانم کشـد چـو تیــر امــروز
(ص­66،ب14)
بـوســه دهـم آسـتـیـن  آنکــه  ســر مــن       بـاز بــر آن آستــان در بــرسـانـد
(ص180،ب19)
عشــق را آن کــو ســپـه ســـازد به عقــل          دفع کــوهی را بکــاهـی می کنــد
(ص193،ب19)
مـرا در زمین مجـوی، مـرا از زمان مپرس             که غیرت برد همی زمـان از زمـان من
(ص327،ب1)
بپیمــانی نمی پویی، بپیــوندی نمی پایی              دلم ز اندیشه خون کردی که بس مشکل معمایی
(ص419،ب12)
 
4-2-2-3جناس تام
«جناس تام كه هنريترين گونه اين آرايه شمرده مي تواند شد، آن است كه دو پايه، در گفت و نوشت، به يكبارگي يكسان باشند» (كزازي، 1373: 48).
اوحدی دوش بکف جان و دلی داشت، کنون       هر دو در بند سر گیسوی بر دوش تواند
(ص182،ب22)
«دوش» در مصراع اول به معنی (دیشب) و در مصراع دوم به معنی (دوش و کتف) است.
پــاکبــازان را چـــه خــارا و چــه خــز؟        گـر  بـه  رنگی  قـانعی  در خـرقـه خـز
(ص229،ب20)
«خز» در مصراع اول در معنی (پارچه و پوست خز) و در مصراع دوم به صورت فعل امر در معنی (خزیدن)؛ از نوع جناس تام مستوفی است.
بیرون شـد اختیار دل و دیــن ز چنــگ ما          تا ساغر شــراب و دف و چنگ دیــده­ایم
(ص­301،ب13)
«چنگ» در مصراع اول به معنی (دست) و در مصراع دوم به معنی(آلت موسیقی چنگ) است.
گــــر نـمــیرد اوحـــدی پـیشــت روان            هـیــچ  رحـمــت  بــر روان مــا مکــن
(ص320،ب17)
«روان» در مصراع اول به معنی(آسان) و در مصراع دوم به معنی(روح) است.
نگـارا چـرا شـدی نهـان از نهـان من؟            چـه کــردم کـه گشتـه­ای جهـان از جهان من
(ص326،ب16)
«جهان» اول به معنی (جهیدن) و دومی در معنی(دنیا) است.
گفتم­از­عشق­تو­سرگشته­چو گویم توچه­گویی         گفت­چوگان که­زد­آخر؟که­تو­سرگشته­چو­گویی؟
(ص423،ب8)
«گویی» در مصراع اول به معنی(گفتن) و در مصراع دوم به معنی (گوی) وسیله بازی است.
به مـــاهی گـــر پـــدیـــد آیـد گناهـی          توان بـخشـــید جــرمــش را بـه مـاهـی
(ص462،ب7)
«ماهی» در مصراع اول به معنی(یک ماه) و در مصراع دوم به معنی(زیبارو) است.
 
ســر او زان قـفـــای لعـــنـــت خــورد         که قــفـــا را ز روی فــــرق نــکـــرد

(ص623،ب12

سوالات یا اهداف این پایان نامه :
کشف زوایا و بیان مباحث مختلف موسیقی شعر دیوان اوحدی مراغه­ای

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ­ای

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ­ای

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ­ای

بستن منو