دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تک نگاري آثار اصغر الهي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-1- مفاهيم اساسي در روش لوسين گلدمن:

1)کليت و تکوين:

گلدمن از همان نخستين کتاب مهم خود«در آمدي بر فلسفه کانت» تأکيد مي­کند که کليت در فلسفه مارکسيستي، برخلاف معادلات جبري به صورت انتزاعي تعين پذير نيست.کليت نه به يک الگوي نظري، انتزاعي و صوري، بلکه به واقعيت تاريخي ساخت­پذير برمي­گردد. کليت فرايندي پيوسته است و همان فاعلي که در پي «ساختن» نظري اين کليت است، عنصري ازين فرايند است، با تمام وجود در آن شرکت مي­کند. در نتيجه اين امر اصلي اساسي به دست مي آيد که شيوه ديالکتيکي را از تمام ديگر شکل­هاي انديشه قاطعانه جدا مي­کند: نگاه بيروني به واقعيت امکان ناپذير است. کليت در وهله نخست مقوله­اي است که نمي­توان درباره­اش به وجه اخباري سخن گفت. دليل مشخص اين ناتواني در آن است که ما خود در داخل اين کليت جاي داريم.

2) گلدمن به پيروي از مارکس و لوکاچ و در تقابل با ايده آليسم هگلي معتقد است که کليت از حرکت روح که به دانش مطلق مي­انجامد پيروي نمي کند. در نظر هگل، کليت، تابع اصل دروني فرايند خاص خويش است و از قانون تحول مفهوم پيروي مي­کند، نه از قانون تحول واقعيت. جهان واقعي به صورت پديده تبعي و فرعي دنياي ايده در­مي­آيد. به اين ترتيب قاعده عبارت است از يگانگي کامل ذهنيت و عينيت به معناي انحلال دنياي مادي در دنياي روحي. در نظر گلدمن کليت عبارت است از واقعيت عام و جهان گستر که دنياي مادي و دنياي روحي را در­ بر مي­گيرد.

3)گلدمن در تقابل با ايده آليسم متافيزيکي و نيز عقل باوري پوزيتيويست و ساخت­گرا معتقد است که کليت ممکن نيست به لحاظ عيني داده شده باشد بلکه در گوهر خود حاصل فعاليت بشري است. انسان براي دريافت واقعيت به کليت سازي­هاي نسبي روي مي­آورد. بي­آنکه به عينيت محض و شفاف دست يابد کليت­هاي قديمي را مي­شکند تا کليت جديدي بيافريند. بنا­بر­اين کليت عبارت است از فرايند تاريخي پيوسته. کليت تابع اصل تغيير دروني است نه تابع اصل تثبيت اجزا. در نتيجه رابطه صورت و محتوا رابطه­اي است ديالکتيکي، به اين معنا که صورت حاصل با واسطه­ي محتوا است. به عبارت ديگر صورت نيز از حرکت دگرگوني محتوا ناشي مي­شود. در اين ميان محتوا بر صورت تأثيرات يک جانبه ندارد بلکه بين آن دو وابستگي متقابل، کنش و واکنش و حرکت و انطباق دو سويه برقرار است. بنابر­ين اگر کليت تابع فرايند تغيير است، ساختارهاي دروني که معمولا «اجزا» خوانده مي­شوند هيچ­گاه بي­تغيير نيستند و همواره در فرايند دگرگوني و جهش درگيرند. به عبارت ديگر کليت در نظرگاه گلدمن نه کليت صوري بلکه کاملاً ديالکتيکي است.کليت ديالکتيکي سنگ بناي انديشه گلدمن است. بنابرين شناخت اجزا تابع کل است و درک کل نيز به شناخت اجزا و ترتيب و نظام مناسبت آن­ها مشروط است. در نظر گلدمن شناخت پديده­ها فرآيندي دوگانه يعني در عين حال، دريافتي- تشريحي است. حرکت پيوسته دريافت يک پديده به سوي تشريح آن، نه فقط لازمه بلکه شرط ناگزير ديالکتيک مارکسيستي است. يکي از نتايج اين امر آن است که پژوهش در علوم انساني بايد در دو سطح صورت گيرد:

در سطح موضوع پژوهش(يعني پديده مورد نظر) و در سطح ساختار فراگير.

دريافت، مرحله نخست تحليل را نشان مي­­دهد و وضعيت دروني ساختار موضوع پژوهش را روشن مي­کند. بنابرين دريافت دروني نوعي تفسير است. در مقابل، تشريح بيرون از تفسير قرار دارد و بيروني است. تشريح به زمينه تاريخي، اجتماعي و فرهنگي دربرگيرنده ساختار برمي­گردد. در نظر گلدمن کاربرد روش ديالکتيکي       _ يعني ساختارگرايي تکويني _ در بررسي جامعه بيش از هر چيز به معناي دريافت پديده­هاي اجتماعي در تاريخ مندي آن­ها است و دانش انضمامي پديده­هاي انساني فقط در قلب جامعه شناسي تاريخي يا تاريخ جامعه شناسي امکان پذير است. (لووي، ميشل و سامي نعير ، 1376: 38-40)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

بررسآثار اصغر الهي در دو دسته­ي رمان­ و مجموعه داستان­هاي کوتاه، مورد تحليل­هايي از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستاني، نکات برجسته­ي روان­شناسي از ديدگاه فرويد، يونگ و آدلر و جامعه شناسي از ديدگاه گلدمن

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تک نگاري آثار اصغر الهی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تک نگاري آثار اصغر الهی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تک نگاري آثار اصغر الهي