پایان نامه ارشد درباره گیاهان دارویی، تامین کننده، جوامع انسانی

جه‏های گوشتی نژادRass نگارنده: امین رضا ژولیده پورچکیده:مقدمه: اکثر بیماریهای رایج در صنعت مرغداری کشورکه بطور همهگیر جوجههای گوشتی را مبتلا میکنند، عملکرد کبد را مختل مینمایند. کبد به عنوان اندام تشخیصی بسیار مهمی در جوجههای گوشتی مطرح است. از طرفی به دلیل تشدید متابولیسم در جوجههای گوشتی به منظور افزایش تولید و راندمان، کبد […]

پایان نامه ارشد با موضوع اشتغال زنان

محدودي با مردان دچار ترس شوند، مرد در نظر آنها به هيولاهاي ناشناخته بي‌شباهت نيست و پيامد تقويت اين نگاه در جمع‌هاي زنانه و نيز محافل خانوادگي آنان ناتواني جدي‌اي است كه در مواجهه با دنياي بيرون از خانه بدان دچار مي‌شوند. 2. حركت در حوزه‌هاي تكراريبا توجه به توصيفاتي كه از گروه اخير زنان […]

پایان نامه رایگان با موضوع رولان بارت، سلسله مراتب، اوقات فراغت

نيز اشاره نمود. به نظر هايمور (2002: 5- 4) زندگي روزمره تركيبي از ملالت تكرار، رازآلودگي و عقلانيت است كه نقش مركزي در شكل دادن به آن دارند. به عنوان مثال، ملالت ما را متوجه تجارب زمان‌مند ويژه‌اي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد از الگوها و انتظام‌هاي زندگي شغلي مدرن ناشي شده باشند. از تهي […]

پایان نامه ارشد با موضوع طرح و نقش

آن امري غيرمعمول نيست.همچنين فضاي خانه براي اين زنان به سه بخش تقسيم مي‌شود140. زمان‌هايي از بودن در فضاي خانه كه در حضور نامحرم‌ها و غريبه‌ها است، زمان‌هايي كه با محارم و فرزندان و والدين سپري مي‌شود و بخشي از اين فضا كه اساساً همراه همسر و بدون حضور ديگران طي مي‌شود. در مورد قسمت […]

پایان نامه رایگان با موضوع روابط قدرت، فرهنگ عامه، سلسله‌مراتب

هند، لباس‌هايي كه مي‌پوشند، فضاهاي اجتماعي كه در آن حضور فيزيكي مشخصي دارند و …. * ضرورت و اهميت تحقيقشناخت زندگي روزمره جامعه ايراني، علي‌رغم اهميت زيادي كه مي‌تواند داشته باشد و نقش بزرگي كه مي‌تواند در پيشبرد جامعه‌شناسي ايفا كند؛ كاري است كه بسيار كم صورت گرفته و جاي زيادي براي كار و تحقيق […]

پایان نامه ارشد با موضوع دختران نوجوان، زنان دربار

شود. آنان تقريباً رنگ و فرم آرايش خود را هيچ‌وقت عوض نمي‌كنند و هميشه با با يك نوع آرايش (صرفنظر از تغييرات كمي مانند استفاده از مدهاي جديد رنگ لوازم آرايش) ظاهر مي‌شوند. برخي از اين زنان هيچگاه بدون آرايش از منزل خارج نمي‌شوند و اين كار را مغاير با تميزي و باسليقگي زنانه مي‌دانند. […]

پایان نامه ارشد با موضوع كيفي، روش‌هاي، مصاحبه‌هاي

مراحل مختلف تحقيق صورت مي‌دهد و نيز از تفسير نهايي خود درباره نتايج به دست آمده، دفاع مي‌كند (مرديها، 1382: 117- 116). وجود خلاقيت در محقق بدين معنا است كه محققي كه از روش‌هاي كيفي استفاده مي‌كند، بايد توانايي درك و قرينه‌سازي جهاني كه خودش مورد تجربه قرار مي‌دهد و همچنين توانايي طرح مفهوم‌بندي‌اي فراتجربي […]

پایان نامه ارشد با موضوع ماقبل مدرن

قدرت به شمار مي‌آيد. او مي‌گويد كه هدفش تعيين رژيمي‌متشكل از قدرت/ دانش/ لذت است كه نحوة مباحثه دربارة جنسيت بشري را در جهان ما تعيين و حفظ مي‌كند. فوكو در اين باره بررسي مي‌كند كه چگونه ميل جنسي در مباحثات ما وارد مي‌شود و قدرت چگونه بر اين مباحثه نفوذ مي‌كند (ريتزر، 1379: 563). […]

پایان نامه ارشد با موضوع روابط قدرت، سلسله مراتب، انقلاب نسبت

روشنفكر سنتي با تفكرات عامه مردم و دل نگراني‌هاي آنان متفاوت است، نقش روشنفكران ارگانيك اين است كه در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به مردم آگاهي‌هاي همگون ببخشند. از اين رو مقوله روشنفكر ارگانيك براي گرامشي اعم از ايدئولوگ‌ها و فيلسوفان و فعالان سياسي، فن‌كاران صنعتي، اقتصاددانان سياسي، متخصصان حقوقي و مانند آنها است. […]

پایان نامه ارشد با موضوع رولان بارت، سلسله مراتب، اوقات فراغت

نقش مركزي در شكل دادن به آن دارند. به عنوان مثال، ملالت ما را متوجه تجارب زمان‌مند ويژه‌اي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد از الگوها و انتظام‌هاي زندگي شغلي مدرن ناشي شده باشند. از تهي شدن زمان در كارخانه مدرن تا ديوان‌سالارانه كردن همه‌جانبه مديريت، از عملكردهاي اتميزه كاري در ادارات تا صنعتي شدن خانه؛ […]