دانلود پایان نامه

15
2-5: گرافيک 16
2-6: گرافيک رايانه اي 17
2-7: مصورسازي 18
2-8: ارتباط تصويري 18
2-9: ارزش بصري تصاوير 19
2-10: چگونگي استقرار عناصر بصري 19
2-11: بهره‌گيري از مصورسازي در فعاليت‌هاي آموزشي 20
2-12: اصول و معيار‌هاي تصويرگري (مصورسازي) 20
2-12-1: اصل سادگي 20
2-12-2: اصل تأكيد 21
2-12-3: اصل تعادل 21
2-12-4: رعايت اصل توازن بين زمينه و موضوع 21
2-12-5: اصل رابطه تصوير با معيارهاي اندازه گيري 21
2-12-6: رابطه تصوير با معيارهاي كادربندي 22
2-12-7: اصل فاصله ي مطلوب 22
2-12-8: اصل تأثيرات رواني خط ها 22
2-12-9: اصل تأثير رواني شكل‌ها و رابطه ي آن‌ها با تصوير آموزشي 22
2-12-10: خواص رواني رنگ‌ها و رابطه ي آن‌ها با تصوير 23
2-12-11: پرهيز از تكراري بودن سبك تصويرسازي 24
2-12-12: اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش 24
2-12-13: اصل استفاده به جا از تصوير 24
2-12-14: اصل تطبيق با واقعيات 24
2-12-15: اصل برجسته سازي موضوع 25
2-12-16: رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي 25
2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ هاي منطقه اي 25
2-12-18: اصل به روز بودن تصوير 25
2-12-19: اصل توازن در تصويرگري جنسيت ها 25
2-12-20: توجه به هويت ملي، اعتقادي و اسلامي 26
2-12-21: تحريك حس كنجكاوي و علاقه به كشف 26
2-12-22: توجه به علايق كودكان به رنگها 26
2-13: مدرسه هوشمند چيست؟ 26
2-14: هدف از ايجاد مدارس هوشمند چيست؟ 27
2-15: مأموريت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند 28
2-16: راهبرد‌هاي توسعه مدارس هوشمند 28
2-17: ساختار تشکيلاتي مدرسه هوشمند 29
2-19: مولفه‌هاي اصلي و ارکان هوشمند‌سازي مدارس 30
2-21: تئوري ومباني نظري 32
2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحي کنيم؟ 34
2-23: منظور از مدارس ابتدايي هوشمند چيست؟ 35
2-23: مقايسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازي داده و اطلاعات 36
2-24: طبقه‌بندي مصورسازي انواع داده‌ها 36
2-25: روش‌ها و كاربردهاي مصورسازي 40
2-26: پيشينه پژوهش 46
2-26-1: پيشينه داخلي 46
2-26-2: پيشينه خارجي 47
فصل سوم: روش شناسي پژوهش 49
3-1: مقدمه 50
3-2: نوع و روش پژوهش 50
3-3: ابزار و روش اندازه گيري 50
3-4: روايي و پايايي ابزار 51
3-5: جامعه آماري و حجم آن 51
3-6: حجم نمونه نمونه و روش نمونهگيري 52
3-7: متغير پژوهش 52
3-8: روش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها: 52
خلاصه فصل: 52
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 53
4-1: مقدمه 54
4-2: تحليل سوالات پژوهش 54
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 59
5-1: مقدمه 60
5-2: بحث و تفسير يافته ها 60
5-3: پيشنهادات 62
الف) پيشنهادهاي کاربردي: 62
ب) پيشنهاد پژوهشي 62
5-4: محدوديت ها 63
منابع: 64
ضمائم 68
چکيده انگليسي II

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4. جدول توزيع فراواني و درصد مربوط به پاسخ ارزيابان در ارزيابي وب سايت مدارس هوشمند 55
جدول 2-4. نحوه‌‌ توزيع پاسخ ارزيابان به هر يک از گزينه‌هاي چک ليست 57

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1.داده‌هاي يك‌بُعدي 36
شکل 2-2. داده‌هاي دوبُعدي 37
شکل‌‌ 2-3. داده‌هاي سه‌بُعدي 38
شکل 2-4. داده‌هاي چندبُعدي 38
شکل 2-5. داده‌هاي سلسله‌مراتبي 39
شکل 2-6. داده‌هاي شبكه‌اي 40
شکل 2-7. مصورسازي ماتريسي 41
شکل 2-8. مصورسازي تشبيه فضايي 41
شکل 2-9. مصورسازي كهكشاني 42
شکل 2-10. مصورسازي كهكشاني 42
شکل 2-11. مصورسازي چشم‌انداز ديواري 43
شکل 2-12. مصورسازي تحليل پويا 43
شکل 2-13. مصورسازي رودخانه‌اي 44
شکل 2-14. مصورسازي داده‌هاي فضايي 44
شکل 2-15. مصورسازي حوزه‌ داخلي 45
شکل 2-16. مصورسازي جغرافيايي 45
شکل 2-17. مصورسازي شبه‌رنگ 46

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي روش‌هاي مصورسازي گرافيکي در وب سايت مدارس هوشمند مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش تشکيل شده از کليه وب سايت‌هاي مدارس هوشمند استان کرمانشاه که به صورت تصادفي 1 وب سايت براي پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر يک چک ليست محقق ساخته جهت اندازه گيري ميزان انطباق عناصر بصري وب سايت با اصول مصور سازي مي‌باشد، روايي محتوايي ابزار‌‌ توسط چند نفر از اساتيد رشته تکنولوژي آموزشي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي ابزار با روش الفاي کرونباخ برابر با 71/0 مي‌باشد. پس از تهيه پرسشنامه تعداد 10 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشيبه عنوان‌‌ ارزياب در مورد روش‌هاي مصور سازي مورد آموزش قرار گرفتند و پس به ارزيابي از وب سايت مورد نظر پرداختند. پس از ارزيابي داده‌هاي چک ليست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج به دست آمده نشان داد، در کل وضعيت وب سايت مدارس هوشمند در حد پايين‌‌تر از متوسط مي‌باشد. نتايج آزمون تي تک نمونه اي مويد اين يافته بود. به عبارتي نتايج آزمون تي تک نمونه اي نشان داد که ميانگين به دست آمده در ارزيابي به طور معناداري پايين‌‌تر از استاندارد يا ميانگين ثابت در اين پژوهش است.

کليد واژه: وب سايت، طراحي گرافيک، جلوه ديداري رسانه، نگاره‌هاي گرافيکي، مصورسازي.

فصل يکم: کليات پژوهش

1-1: مقدمه
مصورسازي اطلاعات يكي از روش‌هاي نوين نمايش و ارائه ديداري اطلاعات است كه با هدف درك و شناخت بهتر داده‌ها و براي استفاده كارآمد در حوزه‌هاي گوناگون علمي به كار مي‌رود. اين شيوه مؤثر با بهره‌گيري از راهبردهاي ديداري به گسترش دامنه دانش ياري مي‌رساند و سبب مي‌شود تا انتقال اطلاعات از واحد مبدأ به واحد مقصد به شکل مناسبي انجام پذيرد. هدف اصلي و مهم در استفاده از روش‌هاي مصورسازي، ارتقا و افزايش شرايط مناسب براي تقويت قدرت تفکر و تحليل اطلاعات در کاربران است (درودي، 1388؛ ص 105).
توجه به ارائه و نمايش ديداري اطلاعات در قالب روش‌هاي علمي مصورسازي که يکي از شاخه‌هاي علوم رايانه است، از حدود دو دهه پيش مورد توجه قرار گفت. اين شيوه سودمند با بهره‌گيري از گرافيک رايانه‌اي از رشد بالايي برخوردار شد و با تکيه بر روش‌هاي علمي به توسعه فنون مصورسازي انجاميد. مصورسازي مفاهيم و اطلاعات با شيوه‌هاي گوناگون آموزشي ارتباط برقرار کرد و در بسياري از رشته‌هاي علمي، فني و تخصصي وارد شد (همان ص106).
طراح گرافيک بايد با استفاده از اطلاعات و تجارب تجسمي خود بتواند يادگيرنده را در درک پيام و منظور مؤلف ياري دهد. در کتاب درسي آموزشگاهي، حضور معلم بايد محسوس بوده، مواد درسي به طور مستمر ياري دهند? دانش‌آموز باشند و انگيزهي يادگيري او را پرورش دهند؛ در عين حال، مطالب بايد انسجام کافي را داشته باشند و هيچ‌گونه نکت? مبهمي در آن‌ها نباشد. گرافيک از واژه يوناني کرافيکوس1 است و به معناي آنچه است که مربوط مي‌شود به طرح زدن2 و طراحي3 تعريف ديگري که از آن بيان شده است به اين صورت مي‌باشد “هر کار و يا شيوه‌‌ي مربوط به کشيدن تصوير از روي يک چيز و يا از انگاره آن است”. بنابراين همه پديده‌هايي را در بر مي‌گيرد که ايجاد شده‌اند: به شکل يک نشانه، علامت، نقشه، طراحي، کشيدن از روي يک چيز و به ويژه طراحي خطي يک پديده. از زماني که انسان تصميم به ارايه يک پيام تصويري گرفت و به زعم خويش از مواد و متريالي که براي همنوعان او مفاهيم مشخص و تا حدودي ثابت داشت استفاده کرد هنر گرافيک آغاز شد و تا کنون نيز با همه پيشرفت‌ها و تغييراتي که داشته است باز هم با همان شيوه به حرکت خود ادامه مي‌دهد. صدها نگاره در غار شووه4 در جنوب فرانسه که در سي هزار سال پيش از ميلاد مسيح طراحي شده‌اند، نگاره‌هاي غار لاسکـو5 (چهارده هزار سال پيش از ميلاد مسيح )، نگـاره‌هاي شکـارچـيـان در غـار بيمبتکـا6در هندوستـان (هفت هزار سال پيش از ميلاد مسيح)، نگاره بوميان آفريقا در غار سياربرگ آفريقاي جنوبي (هزار سال پيش از ميلاد مسيح) و بسي ديگر از اين غار نگارها در ديگر نقاط جهان به همراه تولد خط به آوند زبان نوشته شده در سه يا چهار هزار سال پيش از ميلاد، همه نشانه‌هايي بارز از تاريخ گرافيک و رشته‌هاي وابسته به آن هستند. همزمان با توسعه و پيشرفت‌هاي پديد آمده در بهره‌گيري از رايانه و محيط شبکه به منظور ارائه و نمايش اطلاعات، يکي از حوزه‌هاي سودمندي که در دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌هاي مهمي در آن زمينه انجام پذيرفته است، مبحث مصورسازي اطلاعات است (اشنايدرمن، 1998). مصورسازي به نقوشي باز مي‌گردد که انسان‌هاي اوليه با هدف انتقال انديشه‌ها و افکار بر ديواره غارها حک مي‌کردند (کاناس7، 2009)؛ ولي اساس مصورسازي به مفهوم امروزي را بايد در دهه 1980 رديابي کرد، يعني زماني که رايانه‌ها کم کم وارد بازار شدند و نرم افزارها و سخت افزار‌ها از فعاليت‌هاي گرافيکي پشتيباني مي‌کردند (بورکهارد8، 2005)، از طرف ديگر درک و دريافت مطالب و يادگيري آنها از طريق حواس پنج گانه صورت مي‌گيرد که به ترتيب حدود 75 درصد از يادگيري انسان متعارف با حس بينايي، 13 درصد با حس شنوايي، 6 درصد با حس لامسه، 3 درصد با حس بويايي و 3 درصد نيز با حس چشايي به دست مي‌آيد (احديان، 1384، ص 66)
وب سايت، مجموعه اي از صفحات مرتبط به يکديگر است که انبوهي از اطلاعات را در قالب متن، تصوير، صدا و فيلم در اختيار بيننده قرار مي‌دهد. وب سايت مجموعه‌اي از فايلهاي حاوي متن، تصوير يا گرافيک و … متصل به هم که غالباٌ شامل يک صفحه اصلي مي‌باشد که بر روي يک خدمات دهنده اينترنتي قرار دارند.
با توجه به مطالب بيان شده به نظر مي‌سد توجه به اصول و قواعد مصورسازي به لحاظ بعد اشتراکي آن با طراحي وب سايت‌ها در طراحي صفحه‌ها مي‌بايستي مورد توجه قرار گيرد که در اين امر محقق را به بررسي اين موضوع هدايت نمود.

1-2: بيان مسأله
تحقيقات بسياري در رابطه با کارايي عناصر ديداري، به ويژه گرافيک9 در فرايند آموزشي انجام شده است که اکثريت قريب به اتفاق آنها به نتايج مثبت دست يافته اند. لي و همکاران10 (2002) به بررسي پژوهشهاي انجـام شده در اين زمينه پرداختـه‌اند و با استناد به تحقـيـقات گـلنبرگ و لانگستون11 (1992)، گلنبرگ و کرولي12 (1992) و … خاطر نشان مي‌سازند که استفاده از تصاوير در آموزش تأثيرات مثبتي بر يادگيري فراگيران داشته است. از طرف ديگر نيز بسياري از صاحب نظراني که در زمينه مشکلات يادگيري، تحقيقاتي را انجام داده اند، پيشنهاد کرده‌اند که براي قابل فهم‌‌تر نمودن محتوا بهتر است از عناصر گرافيکي استفاده کرد (کازين13، 1989). هرام14 (1982 به نقل از کازين، 1989) دريافت که استفاده از گرافيک براي عينيت بخشيدن به اطلاعات متني، يادگيري فراگيران را افزايش داده است. در جايي ديگر نيز استوکز15 (2001) به مرور تاريخي تاثير عناصر ديـداري بـر فـراينـد تدريس و تـعليـم مي‌پردازد. وي در اين مـرور تاريخـي به نقـل از ارسطـو بيـان مي‌کنـد: ” تفکر بدون تصاوير غير ممکن است”.
پژوهش‌هاي قبل از دهه 1990 عمدتاً مزاياي طراحي گرافيک را مستند نموده‌اند، ولي در فراهم کرده چارچوبي نظري براي تشريح اين که چگونه گرافيک براي يادگيرندگان مفيد است شکست خورده‌اند (ويکيري16، 2002).
پژوهش‌هاي پس از دهه

دیدگاهتان را بنویسید