دانلود پایان نامه

حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: رضا رستگار تاريــخ و امضــاء: اثر انگشت:

اين تعهد مي بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
سپاسگزاري
اينک که در پرتو عنايت حق تعالي در حال اتمام اين دوره ميباشم، برخود لازم ميدانم تا از تمامي عزيزان و سروراني که دلسوزانه مرا ياري نمودند تشکر و قدرداني نمايم.
از اساتيد فرهيخته جناب آقاي دکتر حميدرضا ميري استاد راهنما که دلسوزانه مرا در انجام اين تحقيق ياري نمودند و جناب آقاي دکتر برمک جعفري حقيقي که با درايت و حوصله مشاوره انجام دادند تشکر نموده و از راهنماييها و همکاريهاي ارزنده و خردمندانهشان در تمامي مراحل انجام اين تحقيق و نيز دقتي که در تصحيح پايان نامه مبذول داشتهاند کمال سپاسگزاري را دارم.

تقديم به:

روح بلند پدر و مادرم که در طول عمر با برکتشان هميشه يار و ياور من بودند؛
و
به همسر و فرزندان دلبندم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول مقدمه
1-1- لوبيا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2- خصوصيات اکولوژيکي …………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- تناوب …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- مرحله کاشت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4-1- آماده سازي زمين …………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4-2- تهيه زمين ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4-3- تراکم بوته و ميزان بذر …………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5- تاريخ کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6- آبياري ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- تغذيه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-8- برداشت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-9- علف‌هاي هرز …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-10- مبارزه با علف‌هاي هرز لوبيا ………………………………………………………………………………………………….. 10
1-11- علف‌هاي هرز در حبوبات …………………………………………………………………………………………………….. 12
1-12- مصرف علف‌کش‌ها در حبوبات و غلات ………………………………………………………………………………… 13
1-13- اهداف اين پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 16

عنوان صفحه فصل دوم مروري بر پژوهش‌ها
2-1- واکنش حبوبات و غلات به هجوم علف‌هاي هرز ………………………………………………………………………. 18
2-2- تاثير مصرف علف‌کش ها در مزارع لوبيا …………………………………………………………………………………… 20
2-3- مصرف علف‌کش‌ها به صورت تلفيقي ………………………………………………………………………………………. 21
2-4- اثرات علف‌کش بر عملکرد و اجزاي آن ……………………………………………………………………………………. 24
2-5- تراکم علف هرز …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-6- وزن خشک علف‌هاي هرز ………………………………………………………………………………………………………. 29
2-7- اثرات علف‌کش ها بر ساير حبوبات …………………………………………………………………………………………. 30
2-8- نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
فصل سوم مواد و روش‌ها
3-1 شرايط اقليمي و مشخصات محل آزمايش ……………………………………………………………………………………. 34
3-2- مشخصات و شرايط آب و هوايي محل آزمايش …………………………………………………………………………. 34
3-3- خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاک محل آزمايش ……………………………………………………………………. 35
3-4- طرح آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………… 36
3-5- علف‌هاي هرز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-6- علف‌کش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-7- تهيه بستر و کاشت …………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-8- عمليات برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-9- نمونه برداري‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
3-9-1- نمونه برداري از علف‌هاي هرز ……………………………………………………………………………………………. 39
عنوان صفحه
3-10- نمونه برداري صفات عملکرد نهايي ……………………………………………………………………………………….. 39
3-10-1- عملکرد بيولوژيک …………………………………………………………………………………………………………… 39
3-10-2- تعداد غلاف در بوته …………………………………………………………………………………………………………. 40
3-10-3- تعداد دانه در غلاف …………………………………………………………………………………………………………. 40
3-10-4- وزن هزار دانه ………………………………………………………………………………………………………………….. 40
3-10-5- عملکرد دانه ……………………………………………………………………………………………………………………. 40
3-10-6- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………………………………… 41
3-10-7- ارتفاع گياه ………………………………………………………………………………………………………………………. 41
3-10-8- تعداد شاخه جانبي …………………………………………………………………………………………………………… 41
3-10-9- وزن خشک غلاف در هر بوته

دیدگاهتان را بنویسید