دانلود پایان نامه

2-5- انواع كارآفريني 23
2-6- کارآفريني سازماني 23
2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني 26
2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن 26
2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك 27
2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران 28
2-7-4- كارآفريني سازماني تامپسون………………………………………………………………………………………………30
2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني 31
2-9- فرآيند کارآفريني سازماني 32
2-10- موانع و محدوديت هاي كارآفريني سازماني 34
2-11- عوامل موثر بر تمايل به کارآفريني سازماني 37
2-11-1- انگيزش 38
2-11-2- مهارت هاي فردي 39
2-11-3- حمايت محيطي ادراک شده 40
2-11-4- پويايي محيطي ادراک شده …………………………………………………………………………………………….40
2-11-5- نگرش 41
2-11-6- هنجارهاي ذهني 42
2-11-7- کنترل رفتاري ادراک شده 42
2-12- پيشينه تحقيق 43

فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه 47
3-2- فرآيند اجراي تحقيق 47
3-3- روش تحقيق 48
3-4- جامعه و نمونه آماري 48
3-5- روش و ابزار جمع آوري داده ها 49
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه 50
3-6-1- روايي 51
3-6-2- پايايي 52
3-7- روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………53

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه 55
4-2- آمار توصيفي 55
4-2-1- توصيف جنسيت پاسخ دهندگان 56
4-2-2- توصيف سن پاسخ دهندگان 57
4-2- 3- توصيف سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 58
4-2-4- توصيف متغير انگيزش 59
4-2-5- توصيف متغير مهارت هاي فردي 60
4-2-6- توصيف متغير حمايت محيطي ادراک شده 61
4-2-7- توصيف متغير پويايي محيطي ادراک شده 62
4-2-8- توصيف متغير نگرش 63
4-2-9- توصيف متغير هنجارهاي ذهني 64
4-2-10- توصيف متغير کنترل رفتاري ادراک شده 65
4-2-11- توصيف متغير تمايل به کارآفريني سازماني 66
4-3- آزمون نرمال بودن توزيع داده ها 67
4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرها ………………………………………………………………………………………………68
4-5- شاخص هاي برازندگي مدل 69
4-6- آزمون فرضيه هاي تحقيق 70
4-7- بررسي فرضيه هاي تحقيق 73

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 76
5-2- نتيجه گيري 76
5-3- پيشنهادات تحقيق 77
5-4- پيشنهاد براي تحقيقات آتي 78
5-5- محدوديت هاي تحقيق 78

منابع و مآخذ
الف- فارسي 79
ب- انگليسي 84

پيوستها و ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………88.
چکيده انگليسي ..98

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 13
جدول 2-1- جدول پيشينه تحقيق .43
جدول 3-1- صفات کيفي و ارزش هاي عددي گزينه هاي پرسشنامه 49
جدول 3-2- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه .50
جدول 3-3- جدول پايايي مربوط به سؤالات پرسشنامه… .53
جدول 4-1- فراواني جنسيت پاسخ دهندگان .56
جدول 4-2- فراواني سن پاسخ دهندگان .57
جدول 4-3- فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان .58
جدول 4-4- جدول توصيفي متغير انگيزش .59
جدول 4-5- جدول توصيفي متغير مهارت هاي فردي .60
جدول 4-6- جدول توصيفي متغير حمايت محيطي ادراک شده .61
جدول 4-7 – جدول توصيفي متغير پويايي محيطي ادراک شده .62
جدول 4-8- جدول توصيفي متغير نگرش .63
جدول 4-9- جدول توصيفي متغير هنجارهاي ذهني .64
جدول 4-10- جدول توصيفي متغير کنترل رفتاري ادراک شده .65
جدول 4-11 – جدول توصيفي متغير تمايل به کارآفريني سازماني .66
جدول 4-12- نتايج حاصل از آزمون کولموگروف- اسميرنوف .67
جدول 4-13- ماتريس همبستگي ميان متغيرها .68
جدول 4-14- شاخص هاي نيکويي برازش مدل .69
جدول 4-15- نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق .70
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- مدل تحقيق 9
شکل 2-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن .27
شکل 2-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك .28
شکل 2-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران .30
شکل 2-4- ابعاد مختلف شکل گيري کارآفريني در سازمان .31
شکل 2-5- فرآيند کارآفريني سازماني فرهنگي و صفرزاده .37
شکل 2-6- فرآيند کارآفريني سازماني اوکينب .34
شکل 2-7- عوامل موثر بر تمايل به کارآفريني سازماني .37

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- نمودار ستوني جنسيت 56
نمودار 4-2- نمودار ستوني سن 57
نمودار 4-3- نمودار ستوني سطح تحصيلات 58
نمودار 4-4- نمودار هيستوگرام متغير انگيزش 59
نمودار 4-5- نمودار هيستوگرام متغير مهارت هاي فردي 60
نمودار 4-6- نمودار هيستوگرام متغير حمايت محيطي ادراک شده 61
نمودار 4-7- نمودار هيستوگرام متغير پويايي محيطي ادراک شده 62
نمودار 4-8- نمودار هيستوگرام متغير نگرش 63
نمودار 4-9- نمودار هيستوگرام متغير هنجارهاي ذهني 64
نمودار 4-10- نمودار هيستوگرام متغير کنترل رفتاري ادراک شده 65
نمودار 4-11- نمودار هيستوگرام متغير تمايل به کارآفريني سازماني 66

چکيده
امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرينانه جهت رقابت موفق در اين محيط متغير و پيچيده نياز دارند، بلکه براي ادامه حيات و رشد، بايد هرچه بيشتر خلاق و نوآور باشند. از اينرو براي اين كه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كنند بايد رويكردي كارآفرينانه داشته باشند. لازمه بهره مندي از مزاياي کارآفريني سازماني، شناخت دقيق عوامل تاثيرگذار بر تمايل به بروز رفتارهاي نوآورانه و کارآفرينانه در سازمان است. از اينرو، تحقيق حاضر به بررسي عوامل موثر بر تمايل به کارآفريني سازماني پرداخته است. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، بانک هاي خصوصي شهر رشت (شامل بانکهاي صادرات ايران، ملت، قوامين، پارسيان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از اين شش بانک خصوصي فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزيع گرديد كه از اين تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد که مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. ضمنا در تحقيق حاضر از شيوه نمونه گيري غيراحتمالي در دسترس استفاده شده است. در ادامه از مدل يابي معادلات ساختاري جهت آزمون 7 فرضيه مطرح شده در اين تحقيق استفاده به عمل آمد. روش تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نوع علّي است. نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که نگرش، هنجارهاي ذهني و همچنين کنترل رفتاري ادراک شده به طور مستقيم بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارند. همچنين متغيرهاي انگيزش، مهارت هاي فردي، حمايت محيطي ادراک شده و پويايي محيطي ادراک شده بطور غيرمستقيم بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير مي گذارند. بعلاوه مشخص گرديد که متغيرهاي انگيزش و مهارت هاي فردي بر نگرش تاثير مثبت داشته و متغيرهاي حمايت محيطي ادراک شده و پويايي محيطي ادراک شده نيز بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير مثبت دارند.

واژگان کليدي: کارآفريني سازماني، صنعت بانکداري، نوآوري

فصـل اول
کليـات تحقيـق

1-1 مقدمه
از مهمترين ويژگيهاي جهان امروز، تغييرات گسترده، افزايش پيچيدگيها و رقابتهاست و سازمانهاي امروزي در محيطي پيچيده و در عين حال پويا فعاليت مي کنند. تحولات عظيم و مستمر از خصوصيات اين محيط و فضاي کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگي با محيط را پررنگ مي کند (737، 2007 ،Menzel et al). از سوي ديگر، اقتصاد جهاني در شرف تحول و ايجاد تغيرات ژرف و اساسي است و بالطبع سازمانهاي توليدي و خدماتي نيز از اين امر مستثني نيستند. شرايط محيطي و رقابتي به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن است كه سازمانها ديگر نمي توانند تنها با تغيرات روبنايي مانند تغيير روشها، سيستمها، ساختار، فناوري و غيره حيات و بقاي بلندمدت خود را تضمين كنند (668، 2012 ،Boso et al). همچنين آنها نميتوانند فقط با تعدادي از افراد خلاق و كارآفرين و يا اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي كوچك، چابك، نوآور، فرصت گرا و كم هزينه فائق آيند (209 ،2011 ،D’Souza and Mulla)، بلکه بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه كاركنان روحيه كارآفرينانه پيدا كنند و بتوانند براحتي، مستمر و بطور فردي يا گروهي فعاليتهاي كارآفرينانه خود را به اجرا درآورند. اين مهم مستلزم پياده سازي پديده اي مهم تحت عنوان كارآفريني سازماني است (حسين پور و زارعي وش، 1389، 172-171). كارآفريني سازماني به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد، فرآيندهاي تازه و سيستمهاي سازماني نوين است (مقدسي، 1388، 3). بعبارت ديگر، كارآفريني سازماني، فرآيندي است كه در آن محصولات يا فرآيندهاي نوآوري شده از طريق القا و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان بمنظور دستيابي به نتايج نوآورانه برخوردار هستند. اين فرآيند نيازمند تمايل به كارآفريني است. تمايل به كارآفريني سازماني، به مفهوم سازي و پياده سازي يك ايده، فرآيند، محصول، خدمت يا يك كسب و كار جديد دلالت دارد (164 ،2010 ،Srivastava and Agrawal). در نتيجه، امروزه شناسايي عوامل موثر بر کارآفريني سازماني به يک ضرورت براي سازمان ها تبديل شده است. کارآفريني سازماني تحت تاثير عوامل بسيار زيادي قرار دارد که در اين تحقيق، بر اساس مدل تحقيق فيني و همکاران (2013) تاثير انگيزش، مهارت هاي فردي، حمايت محيطي ادراک شده، پويايي محيطي ادراک شده، نگرش، هنجارهاي ذهني و کنترل رفتاري ادراک شده بر کارآفريني سازماني مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
1-2 بيان مسأله
امروزه صنعت بانکداري به عنوان بخشي از بازار خدمات، در تمام دنيا به کسب و کاري کاملاً رقابتي تبديل شده است. در ايران هم با توجه به تحولاتي كه اخيراً در صنعت بانكداري رخ داده است از جمله،گسترش بانك هاي خصوصي و پيوستن بانك هاي دولتي به بخش خصوصي، رقابت در اين صنعت در حال افزايش است. (محمديان و شفيع ها، 1387، 55). از طرف ديگر، تا چند سال اخير صنعت بانکداري ايران تحت سلطه كامل بخش دولتي بود و بانکها در يک محيط غيررقابتي و باثبات فعاليت مي كردند و ضرورتي براي توجه به كيفيت خدمات نمي ديدند، اما در سالهاي اخير، ظهور بانکهاي خصوصي، فضاي صنعت بانکداري را دگرگون نمود و اکنون رقابت در اين بخش نيز به شدت افزايش يافته است (شاهين و ابوالحسني، 1389). افزايش تعداد بانکها و رقابت ميان آنها، پيامدهايي از قبيل کاهش سهم بازار را در پي داشته است. از اينرو بانکها براي بدست آوردن سهم بيشتر از بازار، ناگزير بدنبال راه هايي جهت کسب رضايت بيشتر و وفاداري مشتريانشان هستند. با توجه به شدت رقابت در صنعت بانکداري، امروزه بسياري از اين بانکها به دنبال ايده هاي کارآفرينانه و نوآورانه هستند و گرايش و اشتياق بيشتري به استفاده از کارآفريني نشان ميدهند (352 ،2003 ، Dess et al). پيچيدگي و تلاطم محيط كسب و كار امروز، سازمان ها را وادار كرده تا در پاسخگويي به تغييرات محيطي توانايي هاي خود را افزايش دهند. در پاسخ به تغييرات قابل توجه در محيط كسب و كار، بسياري از سازمان ها اهميت بيشتري به کارآفريني براي ايجاد ارزش جديد به مشتريانشان قائل مي شوند (مبيني دهکردي، 1391، 48). در واقع، شرايط محيطي يک سازمان و تقاضاي گسترده از آن و همچنين وجود فرصت ها و تهديدات، تصميم گيري استراتژيک را به يک عنصر

دیدگاهتان را بنویسید