دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از لحاظ دسته بندی زبان‌ها شلايخر نيز به سه نوع زبانيعنی گسسته، پيوندی و تصريفی به عنوان ساخت‌های نشان دهنده‌ی مراحل تاريخی در رشد و تکامل زبان‌ها به سوی برترين مرحله ساختی معتقد بود. البته شلايخر در اين دسته بندی با برخی از پژوهشگران سده نوزدهم از جمله هومبولت هم عقيده بود. در واقع دسته بندی زبان‌ها به عنوان گسسته، پيوندی و تصريفی از توجه به ساخت زبان بر حسب رابطه‌ی موجود ميان صورت و معنا و نيز چگونگی نشان دادن رابطه‌ی دستوری واژه در جمله ناشی می‌شود. در پايه زبان‌هايی که در آن‌ها واژه‌ها به عناصر معنا دار کوچکتری تجزيه پذير نيست و بعلاوه صورت واژه همواره ثابت است، گسسته ناميده می‌شود.در اينگونه زبان‌ها در صورت واژه‌ها هيچگونه نشانه‌ای وجود نداردکه رابطه‌ی نحوی آن‌ها را نشان دهد.از اين رو تنها ترتيب و جای واژه در جمله نشان دهنده‌ی نقش يا رابطه‌ی نحوی آن‌ها است.زبان چينی نمونه‌ای از اين دسته است؛ برعکس در زبان‌های پيوندی ساختواژه روشن استبه اين معنی که واژه از اجزای کوچکتر معنا دار تشکيل می‌شود که به دنبال يک ديگر پيوند می‌يابند و هم معنای واژگانی و هم رابطه دستوری آن‌ها را آشکار می‌سازد.زبان ترکی نمونه‌ای از اين گونه زبان‌ها است. در زبان فارسی واژه‌هايی مانند : هوشمندانه، جانباز، اندرزگويی و نيز اين‌ها تا حدودی چنين ساختی را نشان می‌دهد.

در زبان‌های تصريفی هم پايه با بن واژه می‌تواند تغيير درونی يابد و هم با افزودن پيشوند،پسوند و نيز وند‌های تصريفی واژه می‌تواند به معناهای گوناگون اشاره کند.زبان‌های لاتين و يونانی باستاننمونه‌های برجسته از اين دسته می‌باشند.همچنين زبان عربی نمونه‌ی ديگری از زبان‌های تصريفی است(مشکوة الدينی1374: 55-58).

در زبان شناسی مقايسه‌ای زبان‌ها را از نظر ساختواژه در برش اول به دو گروه کلی “تک واژکی” و “چند واژکی” تقسيم کرده اند.

تک واژکی زبانی است که در آن هر واژه فقط از يک تکواژ تشکيل شده که تغيير ناپذير است و روابط نحوی را آرايش جمله مشخص می‌کند.مانند زبان‌های چينی و ويتنامی. تک واژکی را منفرد و تک هجايی نيز ناميده‌اند.ولی تک هجايی اصطلاح درستی نيست چرا که هر واژه ممکن است از بيش با يک هجا ساخته شده باشد.از طرفی اشاره به هجا خود واقعيتی است واجشناختی در سطح بررسی‌های صرفی و نحوی چندان مناسب نمی‌آيد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی