دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه روانشناسی گرایش مددکاری اجتماعی: عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گروه مددکاری اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مددکاری اجتماعی

عنوان:

عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد زاهدی اصل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

طرح مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….5

پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم _ ادبیات پژوهش

بخش اول – تاریخچه موضوع………………………………………………………………………………………………………………………..9

نگاهی به تاریخچه مواد مخدر در جهان……………………………………………………………………………………………………….9

تاریخچه مواد مخدر در ایران …………………………………………………………………………………………………………………….11

بخش دوم – پیشنه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….17

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

جمع بندی و نقد………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

بخش سوم- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………25

تئوریهای جامعه شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………..26

تئوری آنومی دورکیم………………………………………………………………………………………………………………………………….26

تئوری جمعیتی و بوم شناختی………………………………………………………………………………………………………………….27

تئوری ساخت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………….30

تئوری های خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..31

نظریه فشار آگینو ………………………………………………………………………………………………………………………………………33

نظریه کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

نظریه همنشینی افتراقی……………………………………………………………………………………………………………………………34

نظریه برچسب زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..36

چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………37

الگو ی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………39

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..40

فصل سوم _ روش شناسی پژوهش

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….43

حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..43

روایی (اعتبار) ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………………..43

پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار …………………………………………………………………………………………………………………..43

فنون مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….44

تعاریف نطری و عملیاتی متغیر وابسته و مستقل ……………………………………………………………………………..45

فصل چهارم _ یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..50

تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….66

فصل پنجم _ نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

فهرست جداول

جدول (1-4)توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب میزان سن……………………………………………………………..51

جدول(2-4) توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………..52

جدول(3-4) توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………53

جدول (4-4) توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب نوع شغل……………………………………………………………….54

جدول(4-5) توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………..55

جدول (4-6)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب سابفه اعتیاد در خانواده…………………………………………56

جدول( 4-7)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب داشتن دوستان معتاد…………………………………………..57

جدول (4-8)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب نحوه معاشرت با دوستان معتاد…………………………….58

جدول( 4-9)توزیع جمعیت موردمشاهده برحسب معاشرت با دوستان معتاد………………………………………..60

جدول (4-10)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب مدت آشنایی با دوستان معتاد…………………………..62

جدوال (4-11)توزیع جمعیت موردمشاهده برحسب نحوه دسترسی به مواد مخدر……………………………….64

جدوال (4-12)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب برچسب خوردن…………………………………………………65

جدول (4-13)نتایج آزمون رگرسیون سهولت دسترسی به مواد مخدر …………………………………………………67

جدول (4-14)نتایج آزمون رگرسیون معاشرت با دوستان و همسالان معتاد ……………………………………….69

جدول (4-15)نتایج آزمون رگرسیون وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………..70

جدول (4-16)نتایج آزمون رگرسیون برچسب زنی از طرف جامعه……………………………………………………….72

جدول (4-17)نتایج آزمون رگرسیون وجود فرد معتاد در خانواده…………………………………………………………73

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب سن ……………………………………………………………………51

نمودار (4-2)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب وضعیت تاهل ……………………………………………………52

نمودار (4-3)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب وضعیت اشتغال ………………………………………………..53

نمودار (4-4)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب نوع شغل ……………………………………………………………54

نمودار (4-5)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب میزان درآمد ………………………………………………………55

نمودار (4-6)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب سابفه اعتیاد در خانواده……………………………………..56

نمودار( 4-7)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب داشتن دوستان معتاد………………………………………..57

نمودار (4-8)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب نحوه معاشرت با دوستان معتاد………………………….59

نمودار( 4-9)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب معاشرت با دوستان معتاد…………………………………….61

نمودار (4-10)توزیع جمعیت مورد نظاره برحسب مدت آشنایی با دوستان معتاد…………………………..63

 

چکیده:

پيش زمينه و هدف: يکي ازمسايلي که پديده ي اعتياد را پيچيده ترکرده می باشد موضوع عودآن می باشد،زیرا که بیشترمعتادان پس ازترک به سمت مصرف مجدد مواد مخدر روي مي آورند. هدف از اين پژوهش شناخت عوامل اجتماعی موثر بربازگشت زنان به اعتیاد می باشد .

مواد و روش كار: روش پژوهش پیمایشی بوده وجامعه اماری دراین پژوهش شامل دوگروه آزمایش وگواه می باشد. روش نمونه گیری دراین پژوهش به صورت تمام شماری بوده ونمونه پژوهش شامل 140 نفر زنان که سوءمصرف موادمخدر دارندو 140 نفر زنانی که یک سال ازقطع مصرف انها گذشته می باشد . به مقصود پردازش وتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspss بهره گیری شده،جهت ازمون فرضیات از آزمونهای آزمون کولموگروف- اسميرنوف و رگرسیون بهره گیری شده می باشد .

یافته ها: نتایج این پژوهش نشان میدهدکه دسترسی به موادمخدر،معاشرت بادوستان وهمسالان معتاد،وضعیت اشتغال،برچسب زنی ازطرف جامعه و وجود فردمعتاد درخانواده بر بازگشت زنان به اعتیاد تاثیردارد.

بحث ونتيجه گيري: براي پيشگيري ازبازگشت به سوءمصرف موادمخدر تامين مشاور متخصص براي مراکزترک اعتياد،نظارت دقيقتر نيروي انتظامي واهالي محل براماکن توزيع موادمخدر،جلوگيري ازتردد فرددرحال ترک درمحلهاي سابق مصرف موادمخدر،جلوگيري ازمعاشرت فرددرحال ترک بادوستان معتاد،تمرکز بيشتر بر برنامه هاي درماني ترک اعتياد ضروري به نظر ميرسد.

 

مقدمه:

بحران اعتیاد به مواد­­­­­­­­مخدر معضلی می باشد که اکنون بسیاری از جوامع جهان را مبتلا کرده می باشد . ایران نیز مدتهاست که با این بحران دست و پنجه نرم می­کند و این مسله برای گروههای مختلف مردم مشکل ایجاد نموده و حاکی از بروز یک مشکل جدی در سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی می باشد .علل شیوه اعتیاد پیچیده و متعدد می باشد و بنا بر ویژگی­های جوامع مختلف تفاوتهای قابل ملاحظه­ای دارد . تاثیرات سوءمصرف مواد­مخدر معضلات زیادی به وجود می­آورد بسیاری از عوارض آن دهها سال بعد ظاهر می­گردد و عواقب و خسارتهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی آن بر کسی پوشیده نیست .

اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی می باشد. اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی می باشد که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز بعضی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و… ناشی می گردد و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می گردد و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد.

پدیده اعتیاد در اولین مرحله ،انسانیت بشر را سلب می­نماید. فرد معتاد ، کسی می باشد که ابعاد وجودی خود را کاملا از دست داده می باشد. او به بیماری مبتلا گردیده می باشد که اگر درمان نشود و یا قابل علاج نباشد ، نه تنها جسم او ، بلکه روح وشخصیت او از گردونه و مدار جامعه انسانی خارج می­گردد. او دیگر هیچ درکی از مفهوم انسانیت که ارزشهای زیرا کرامت و کرامت انسانی را با خود دارد ، نخواهد داشت . تمامی استعدادها و توانایی­های روحی ، فکری و جسمی او به همراه دود برخواسته از مواد افیونی ، نابود گردیده می باشد. فرد معتاد از آنجایی که شخصیت و بودن خود را کاملا ازدست داده می باشد ، دیگر برای خانواده ، جامعه ، کشور و هم نوعان هیچ ارزش و اعتباری قایل نمی­باشد. اعتیاد به موادمخدر در اولین قدم ” جان ” و ” جسم ” فرد را قربانی و نابود می­سازد.

پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده­ها ، به انحراف کشیده شدن بسیاری از جوانان و نوجوانان ، شیوع بسیاری از بیماری­ها و ضررهای فراوان اقتصادی و مرگ ومیر گردیده می باشد . پدیده اعتیاد در تمامی جوامع بشری ، از منظر جامعه شناختی نوعی انحراف تلقی می­گردد. کسانی که به این انحراف مبتلا می­باشند دچار نوعی رفتار و تصور بیمارگونه و نابهنجار در جامعه هستند. وجود یک انحراف و نابهنجاری در جامعه می­تواند نظم اجتماعی را دچار اخلال نماید. اخلال نظم اجتماعی می­تواند ابعاد گوناگونی را شامل گردد. بنا بر این شکل­گیری کتله­ای از افراد که در بعضی از جوامع به گروههای بزرگ و قابل توجه معتادان تبدیل شده­اند ، می­تواند ساختار ، هنجارها و نظم اجتماعی را دچار اخلال سازد. آسیبی که اعتیاد به اعتبار و حیثیت جامعه وارد می­سازد جبران ناپذیر می­باشد. در منظر و افکار عمومی ، همانگونه که فرد معتاد از چشم ها افتاده و فاقد اعتبار می باشد ؛ همینگونه جامعه­ای که دچار آفت اعتیاد گردد و سلامت خود را از دست بدهد ، از چشم انداز دیگر جوامع خواهد افتاد ، اعتبار و حیثیت لازم را دیگر نخواهد داشت.

در واقع اعتیاد به عنوان یک مشکل همه جانبه دامن گیر اجتماعات انسانی گردیده می باشد . اعتیاد در لغت به معنی خود را به عادتی نکوهنده وقف کردن می باشد به بیانی دیگر ابتلا اسارت آمیز به ماده­ای مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده می­گردد اعتیاد نام دارد . اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی می باشد که ریشه در عوامل اجتماعی و روانی مختلفی دارد و متقابلا بر روان فرد و اجتماع تاثیر می­گذارد به بیانی دیگر بین اعتیاد ، جامعه و فرد ارتباط ای بسیار نزدیک هست و عمق فاجعه آن گاه ظهور پیدا می­کند که بدانیم بلای مذکور تأثیر موثر خود را بر روری افراد فعال و موثر جامعه اعمال می­کند (اسعدی : 1382 ، ص 8 ).

اعتیاد موقعیت و منزلت اجتماعی فرد را تنزل می­دهد و او را نزد دیگران به عنوان فردی معرفی می­کند که بی عاطفه ، فاسد و دارای شخصیت نامتعادل و ناموزون می باشد . نظام خانواده را متلاشی می­نماید ، درآمد خانواده و جامعه را تقلیل می­دهد و بخش قابل توجهی از آن را تلف می­نماید . فرد معتاد نسبت به قوانین اجتماعی و دستورات دینی بی­تفاوت می­کردد و این مسله زمینه ارتکاب بسیاری از انحرافات را از سوی وی فرآهم می­کند . از این رو اعتیاد زنان تاثیرات بسیار مخربی بر جامعه باقی خواهد گذاشت . اعتیاد زنان آسیب­های جبران ناپذیری بر افراد جامعه وارد می­سازد که جبران بسیاری از آنها ناممکن می باشد . اولین دلیل بی­توجهی به اعتیاد زنان شاید بالا بودن اعتیاد در مردان باشد و اینکه سوءمصرف موادمخدر همچنان در مردان شایعتر از زنان می باشد. بر اساس آمار جهانی اعتیاد در زنان عوارض خطرناکتری نسبت به مردان ایجاد می­کند به عنوان مثال فاصله زمانی اولین تجربه مصرف موادمخدر تا تزریق موادمخدر در زنان به گونه متوسط 2 سال و در مردان حدود 8 سال می باشد به این ترتیب زنان 6 سال زودتر از مردان به ورطه وابستگی شدید کشیده می­شوند که طبعا درمان سخت­تر و عوارض جسمی ، روانی و اجتماعی آن نیز به مراتب بیشتر می باشد. ( ابراهیمی :1385 ، ص4 ).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 100

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو