پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي خارك

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مرودشت

گروه تحصيلات تکميلي روانشناسي و علوم تربيتي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد روانشناسی (M.A)

گرايش صنعتي سازماني

عنوان پايان نامه:

بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي خارك

استاد راهنما :

دكتر عبادالله احمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکيده فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کليات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

بيان مساله تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهميت و ضرورت مساله تحقيق …………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها ……………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چهارچوب نظري و پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………….. 14

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

تاريخچه کارآفريني …………………………………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم واژه كارآفريني ………………………………………………………………………………………………………………… 18

کارآفريني چيست؟ …………………………………………………………………………………………………………………… 19

عوامل اجتماعي و رواني کارآفرينان …………………………………………………………………………………………….. 22

انواع کارآفريني …………………………………………………………………………………………………………………………. 24

وجوه مشترک کار آفرينان ………………………………………………………………………………………………………….. 24

فهرست مطالب

نظريه هاي مختلف در ارتباط با کارآفريني ……………………………………………………………………………………. 26

تاريخچه توانمندسازي ………………………………………………………………………………………………………………. 29

تعاريف توانمندسازي نيروي انساني ……………………………………………………………………………………………. 31

رويکرد هاي توانمندسازي …………………………………………………………………………………………………………. 39

شرايط سازماني زمينه ساز توانمندسازي کارکنان …………………………………………………………………………… 43

ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده …………………………………………………………………………………………….. 47

تاريخچه بهره وري …………………………………………………………………………………………………………………… 48

تعاريف و مفاهيم اساسي بهره وري و توضیح تاريخي برخي تعاريف مهم …………………………………………….49

شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازمان ها ……………………………………………………………………………………… 50

بهره وري در کارخانه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 52

ديدگاه هاي مختلف درمورد بهره وري ………………………………………………………………………………………….. 57

پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61

پژوهش هاي انجام گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………….. 61

پژوهش هاي انجام گرفته در داخل کشور …………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم:روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فهرست مطالب

طرح کلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمونه آماري …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ابزار اندازه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

روش گردآوري اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………… 78

روش آماري …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

يافته‌هاي توصيفي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 82

يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………… 82

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و بحث ……………………………………………………………………………………………….. 96

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

بحث مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 97

محدوديت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..103

پيشنهادها : كاربردي و پژوهش …………………………………………………………………………………………………..103

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………… 118

منابع انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………… 121

چكيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………… 122

فهرست جداول

جدول (2-1): مسير تکامل کارآفريني در نظريه اقتصادي ……………………………………………………………….. 28

جدول (2-2): سير تاريخي مفهوم توانمندسازي ……………………………………………………………………………. 31

جدول (4-1) ميانگين و انحراف معيار کسب شده در مؤلفه هاي کارآفريني ……………………………………… 83

جدول( 4-2) ميانگين و انحراف معيار توانمندسازي و هريک از مولفه ها ………………………………………… 84

جدول (4-3) ميانگين و انحراف معيار بهره وري و هريک از مولفه ها …………………………………………….. 85

جدول (4-4) ضريب همبستگي انفرادي و چندگانه بين متغيرهاي پيش بين وملاک ………………………….. 87

جدول ( 4-5 ) بررسي ارتباط خطي بين متغيرهاي پيش بين و ملاک ……………………………………………….. 87

جدول(4-6) ضرايب رگرسيون تفکيک شده متغيرهاي پيش بين بر ميزان بهره وري ………………………… 88

جدول (4-7)ضريب همبستگي انفرادي و چندگانه بين متغيرهاي پيش بين وملاک ……………………………. 89

جدول (4-8)بررسي ارتباط خطي بين متغييرهاي پيش‌بين و ملاك …………………………………………………… 89

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول (4-9) ضرايب رگرسيون تفکيک شده ابعاد توانمندسازي بر ميزان بهره وري ………………………… 90

جدول (4-10)ضريب همبستگي انفرادي و چندگانه بين متغيرهاي پيش بين وملاک …………………………. 91

جدول( 4-11) بررسي ارتباط خطي بين متغيرهاي پيش بين و ملاک ………………………………………………. 92

جدول (4-12) ضرايب رگرسيون تفکيک شده ابعاد کار آفريني بر ميزان بهره وري ………………………….. 93

جدول (4-13)ضريب همبستگي بين توانمند سازي و مولف هاي بهره وري ……………………………………. 94

جدول (4-14)ضريب همبستگي بين توانمند سازي و مولف هاي بهره وري ………………………………………94

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): نحوه شناسايي ايده و تبديل آن به فرصت ……………………………………………………………….. 20

نمودار (2-2): مراحل پنج گانه فرايند توانمندسازي ………………………………………………………………………. 34

نمودار (2-3): ويژگي هاي سازمان يادگيرنده ……………………………………………………………………………….. 48

نمودار( 2-4): مديريت عمليات و سودآوري ……………………………………………………………………………….. 52

نمودار( 2-5): مفهوم بهره وري در واحد هاي توليدي …………………………………………………………………… 53

نمودار (2-6): عوامل موثر بر بهره وري يک سازمان ……………………………………………………………………… 54

نمودار (2-7) : بهره وري از ديدگاه سيستمي ……………………………………………………………………………….. 58

نمودار (4-1) ميانگين گروه نمونه در مولفه هاي کار آفريني …………………………………………………………… 84

نمودار (4-2) ميانگين گروه نمونه در مولفه هاي توانمند سازي ……………………………………………………… 85

نمودار (4-3) ميانگين گروه نمونه در مولفه هاي بهره وري ……………………………………………………………. 86

نمودار (5-1) مدل تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 104

 

چکيده

کوشش براي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني و بهره گیری بهينه از نيروي انساني يکي از برنامه‌هاي حيات سازمان‌ها محسوب مي‌گردد. اين تحقيق تحت عنوان بررسي توانمندسازي و کارآفريني بر بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارك در سال 1388، با عنايت به پنج فرضيه تحقيق، يک فرض اصلي و چهار فرض فرعي تدوين شده می باشد. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق 800 نفر از کارکنان پتروشيمي خارك مي‌باشند که تعداد نمونه مورد پژوهش 200 نفر از کارکنان پتروشيمي خارك مي‌باشند که به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از بين کارکنان پتروشيمي خارک انتخاب شده اند جهت جمع آوري داده‌ها و اطلاعات اين تحقيق از پرسشنامه‌هاي توانمندسازي، پرسشنامه کارآفريني و پرسشنامه بهره‌وري بهره گیری شده می باشد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از دو شيوة آمار توصيفي ( فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون) بهره گیری شده می باشد. در نتيجه فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اينكه در بين توانمندسازي و كارآفريني با بهره‌وري كاركنان پتروشيمي خارك ارتباط هست مورد تأييد قرار مي‌گيرد و ارتباط معناداري بين آن‌ها هست.

مقدمه

تغيير و تحولات سريع جهان که در محافل بين المللي از آن به عنوان سپيده دم مدرنيت ياد مي گردد، نتايج و عواقب بسيار گسترده اي را در سازمان هاي عصر اطلاعات به جاي گذاشته به نحوي که جهان ناگريز از پذيرش اوضاع و احوال خيره کننده اين تحولات شده می باشد، يکي از بارز ترين نمونه اي از اين تحولات، پديده جهاني شدن می باشد، چالشي که کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه، مجبور به پذيرش آن هستند. براي رويارويي با اين چالش ها، اکثر کشور هاي توسعه يافته در حال انتقال از حالت بورکراتيک و اداري به وضعيت کارآفريني و توانمندسازي کارکنان خود مي باشند. همچنين ايجاد چشم انداز استراتژيک در توسعه يافتگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تکنولوژيکي به معناي بهره برداري بهينه از منابع و امکانات جهت گسترش رفاه اجتماعي، افزايش فناوري و دانش مدرن با رويکرد توانمندسازي و كارآفريني در كاركنان و مديريت استراتژيك منابع انساني از ضروريات درجه اول هر جامعه، گروه، سازمان ها، شرکت ها و … مي باشد. به عقيده بعضي صاحب نظران مديريت، از بين مولفه هاي موثر در افزايش بهره وري بهينه سازمان، توانمندسازي و کارآفريني از اهميت بسزايي برخوردار می باشد و اين دو مولفه بسيار مهم، خلاقيت و نوآوري در سازمان را نيز ممکن مي کند. براي پايداري پیش روی چالش ها و تهديدات جهاني شدن بايد بر بال هاي پرشتاب امواج سهمگين تغييرات نشست. از اين رو از کارآفريني و توامندسازي افراد سازمان به عنوان موتور حرکت توسعه و بهره وري سازماني ياد مي گردد و همان گونه که گفته گردید، در واقع توانمندسازي و کارآفريني به عنوان عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمان مي باشند. امروزه براي توانمند کردن نيروي انساني در هر سازمان روش هاي مختلفي به کار برده مي گردد، تواناسازي کارکنان تکنيک جديدي می باشد که براي افزايش بهره وري، از طريق بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. اين شيوه، روش ارزشمندي می باشد که بين کنترل کامل مديريت و آزادي اقدام کامل کارکنان توازن مستقر مي کند. چنانچه مديريت، کنترل زياد اعمال کند، علاوه بر اين که حس ابداع و ابتکار و نوآوري از کارکنان سلب مي گردد، حجم کار مدير افزايش مي يابد و کارکنان را متکي به غير بار مي آورد، آزادي کامل نيز ممکن می باشد به انسجام گسيختگي منجر گردد و موجب دوباره کاري و تداخل وظايف گردد و کارآفريني، فرايندي می باشد که کارآفرين آن را در جهت مناسب براي نيل به اهداف غايي سازمان، راهبري مي نمايد و اين دو مفهوم مکمل يکديگرند که با عنايت به تحولات گسترده در ابعاد مختلف سازماني به جايگاه مهمي تبديل گرديده اند و در بهره وري سازماني نقشي بسزا را ايفا مي کنند (عباس صدري، 1383).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو