پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش صنعتی و سازمانی     

عنوان:

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره­وری شغلی

استاد راهنما:

دکتر نادره سهرابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7

تعاریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………. 7

تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………….. 8

تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 11

بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………….. 11

تعریف بهره­وری ………………………………………………………………………………………………… 13

دیدگاه­های مختلف درمورد بهره­وری…………………………………………………………………………. 17

الگوی بهره­وری هرسی و گلداسمیت……………………………………………………………………….. 19

بهره­وری در ایران ……………………………………………………………………………………………….. 23

اهداف توسعه منابع انسانی …………………………………………………………………………………….. 24

بهبود بهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………. 26

رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………. 27

انواع رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………….. 32

پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………… 33

نظریه های رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………… 35

سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. 41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دیدگاه­های مختلف درمورد سازگاری ………………………………………………………………………… 43

پژوهش­های انجام شده …………………………………………………………………………………………. 45

ارتباط بین رضایت شغلی با بهره­وری ……………………………………………………………………….. 45

ارتباط بین سازگاری با بهره­وری……………………………………………………………………………….. 49

فهرست مطالب

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 53

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 53

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………… 53

روش نمونه گیری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………. 53

ابزار گردآوری داده­ها و پایایی و روایی آنها……………………………………………………………….. 54

فرآیند جمع­آوری داده­ها ……………………………………………………………………………………….. 56

روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………….. 57

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………….. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

داده­های توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 59

داده­های استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات

اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 64

تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 64

محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 69

پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………. 70

پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 71

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 78

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………… 81

پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………. 82

پیوست 2……………………………………………………………………………………………………………. 85

پیوست 3……………………………………………………………………………………………………………. 86

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 88

فهرست جداول

جدول 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو………………………………………………………………………………. 38

جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب جنسیت…………………………………………… 54

جدول 3-2: توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سطح تحصیلات………………………………. 54

جدول 3-3: تعیین ضریب آلفای سؤالات پرسشنامه سازگاری………………………………………………….. 55

جدول 4-1: شاخص­های آماری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 59

جدول 4-2: همبستگی بین رضایت شغلی با بهره­وری…………………………………………………………… 60

جدول 4-3: همبستگی بین سازگاری با بهره­وری……………………………………………………………….. 60

جدول 4-4: ماتریس همبستگی بین ابعاد سازگاری با بهره­وری…………………………………………….. 61

جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون رضایت شغلی و سازگاری با بهره­وری…………………………….. 61

جدول 4-6: مقایسه میانگین میزان بهره­وری زن و مرد…………………………………………………………. 62

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………..33

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین ارتباط رضایت شغلی و سازگاری با بهره­وری در بین کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده می باشد. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش همبستگي بهره گیری شده می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل 152 نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال 92-91 مشغول به کار مي­باشند. در اين پژوهش از روش نمونه‏گيري تصادفي ساده بهره گیری شده می باشد. براي گردآوري داده­ها از 3 پرسشنامه؛ 1- پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی، 2- پرسشنامه خشنودی شغلی کندال و هیولین و 3- پرسشنامه بهره وری اچیو بهره گیری شده می باشد که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفته می باشد.

تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شده می باشد. در سطح آمار توصيفي از آماره­هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معیار بهره گیری شده می باشد. در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون، t مسقل و رگرسیون همزمان بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری هست.

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید می باشد. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده­های مختلف شغلی در بر می­گیرد.

تأثیر نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت­های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوشش­هاي بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد. اين کوشش­ها را مي­توان دست­يابي به بهره­وري بالاتر ناميد. بهره­وري، مفهومي می باشد که به­عنوان يک ويژگي بسيار مهم به سيستم­هاي باز نسبت داده مي­گردد و اهميت آن تا اندازه­اي می باشد که مي­توان آن را هدف نهايي هر سيستمي به حساب آورد. بهره­وری در سازمان از طریق نیروی انسانی کارا و ماهر میسر می­گردد (پاول و مایر[1]، 2009).

پایه حرکت بهره­وری در منابع انسانی نهفته می باشد و شاید بتوان ادعا نمود که افزایش بهره وری در هر کشور به داشتن بشر­هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته می باشد.اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح بوده می باشد. از این­رو بشر همواره برای ایجاد یک زندگی مطلوب چاره­ای غیر از بهره گیری بهینه از امکانات موجود برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارد. در حال حاضر آن چیز که که به روشنی پاسخ­گوی این نیاز می باشد، مقوله­­ی بهره­وری می باشد. بهره­وري نيز يکي از فعاليت­هاي ارادي بشر و مانند شاخص­هاي رسيدن به کمال در نظام­هاي ساخته بشر می باشد. کوشش بشر همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده می باشد. بر این اساس، موضوع بهره­وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره­وری به عنوان یکی از مهم­ترین زمینه­های توسعه مطرح می باشد و کوشش برای دست­یابی به حد مطلوبی از آن غیر از، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می­گردد (تولنتینو[2]، 2000).

نیروی انسانی می باشد که در سازمان ایجاد بهره­وری می­کند و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می­گردد، اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آن چیز که باقی می­ماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان، ماشین­آلات، تجهیزات، مواد و غیره می باشد که خود به خود قابل بهره گیری نیست و ارزشی نخواهد داشت. لذا یکی از علل پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتقاء بهره­وری عوامل تولید، افزایش مهارت­ها و تخصص­های نیروی انسانی می باشد.

با این تفاسیر و با در نظر داشتن اهمیت بشر برای سازمان، بدون شک هر سازمانی بدنبال روش­هایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیک­ها، افزایش رضایت شغلی افراد و سازگار شدن آنها با سازمان می­باشد. اگر رضایت شغلی افراد افزایش یابد و بین سازمان و افراد و محیط درون و بیرون سازمان سازگاری وجود داشته باشد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و پس به موفقیت بیشتری نائل خواهند گردید.

دراين فصل، آغاز مسئله مورد تحقيق مطرح گرديده می باشد. در ادامه، اهميت پژوهش تبيين شده و هدف­هاي تحقيق ذکر گردیده می باشد. در قسمت بعد هدف­­هاي تحقيق بيان شده و در بخش آخر، واژه­ها و اصطلاحات مهم اين تحقيق تعريف گرديده می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو