دانلود فرمت ورد: پایان نامه روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش روانشناسی شخصیت

عنوان :

مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390

استاد راهنما :

دکتر هادی بهرامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- اظهار مسأله و سوالهای پژوهش…………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………. 10

1-6- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 10

1-6-1- تعاریف نظری……………………………………………………………………….. 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- شخصیت……………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- تعاریف ارائه شده……………………………………………………………………………… 16

2-1-2- ساختار شخصیت………………………………………………………………………………. 17

2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت………………………………………………………………….. 18

2-1-4- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………….. 25

2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی…………………………………………………………. 25

2-1-4-2- نظریه روان کاوی………………………………………………………………… 30

2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ…………………………………………………….. 33

2-1-4-4- رویکرد صفت……………………………………………………………………… 34

2-1-4-5- رویکرد عمر………………………………………………………………………. 40

2-1-4-6- رویکرد بشر گرا………………………………………………………………… 42

2-1-4-7- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………. 43

2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………. 44

2-1-4-9- رویکرد شناختی…………………………………………………………………… 46

2-1-4-10- رویکرد معاصر…………………………………………………………………… 47

2-2- فرسودگی…………………………………………………………………………………………… 48

2-2-1- مبانی نظری فرسودگی……………………………………………………………….. 48

2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی…………………………………………………………… 49

2-2-3- علائم فرسودگی………………………………………………………………………. 54

2-2-4- مولفه های فرسودگی…………………………………………………………………. 56

2-2-5- فرسودگی تحصیلی…………………………………………………………………… 61

2-3- سلامت روان……………………………………………………………………………………….. 64

2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان………………………………………………………….. 66

2-3-2- تعریف بیماری روانی…………………………………………………………………………. 66

2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان………………………………………………………………….. 67

2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید………………………………………………….. 68

2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر…………………………………………………. 69

2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر………………………………………………….. 70

2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز………………………………………………………. 72

2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون…………………………………………………….. 73

2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس……………………………………………….. 73

2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی………………………………………………………………… 76

2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل……………………………………… 76

2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی…………………… 77

2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان…………………………………………. 81

2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی………………………………………………………………. 84

2-3-7- معیارهای سلامت روان…………………………………………………………………………… 85

2-3-8- روشهای کمک به بهداشت روانی………………………………………………………………. 86

2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت………………………………………………………….. 88

2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با بهره گیری از مدل پنج عاملی شخصیت……….. 92

2-3-11- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………….. 93

2-3-11-1- خارج از کشور………………………………………………………………………………… 99

2-3-11-2- داخل کشور………………………………………………………………………………….. 103

2-3-11-3- جمع­بندی تحقیقات پیشین……………………………………………………………….. 103

فصل سوم: روش شناسی و مواد پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 105

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 106

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 106

3-4- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………… 107

3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 107

3-6- متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………. 108

3-7- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………… 110

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 111

3-9- شیوه گردآوری داده ها ………………………………………………………………………….. 116

3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………….. 117

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و اظهار نتیجه حاصل از پژوهش

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 119

4-2- تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………… 120

4-3- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………….. 123

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 138

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………. 139

5-3- تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 140

5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………….. 146

5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 149

5-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 153

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 155

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 160

پیوستها

  1. آزمون ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با این پژوهش)……….. ج
  2. آزمون سلامت عمومی GHQ……………………………………………………………………… هـ
  3. آزمون فرسودگی تحصیلی ………………………………………………………………………….. ز

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست جداول

جدول 4-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………. 120

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………… 121

جدول 4-3- توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…………………………………………….. 122

جدول 4-4- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان پسر………… 123

جدول 4-5- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان دختر……….. 124

جدول 4-6- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر….. 125

جدول 4-7- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر….. 126

جدول 4-8- اختصار نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر…………………………………………………………………………………………………………………………… 127

جدول 4-9- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی برحسب ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان دختر     128

جدول 4-10- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر……………………………………………………………………………………………………………………. 129

جدول 4-11- اختصار نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان پسر……………………………………………………………………………………………………………………… 130

جدول 4-12- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پسر     131

جدول 4-13- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب      ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان پسر……………………………………………………………………………………………………………. 132

جدول 4-14- اختصار نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش برحسب جنسیت دانش­آموزان…. 133

جدول 4-15- اختصار نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش بر حسب رشته تحصیلی           دانش­آموزان  135

جدول 4-16- اختصار نتایج آزمون تعقیبی تحلیل واریانس فرسودگی تحصیلی و مردم گرایی بر حسب رشته تحصیلی         136

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………… 120

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………… 121

چکیده

هدف از این مطالعه، مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می­باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ[1] و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO[2] (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو[3] بهره گیری گردید و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید.

برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن بهره گیری گردید. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:

-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان ارتباط هست، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.

-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان ارتباط هست.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر می باشد.

-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران می باشد.

-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران می باشد..

-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی می باشد.

بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان ارتباط معناداری

مقدمه:  

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه می باشد، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می­شوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین می­طریقه و کارآیی خود را از دست می دهند.

برای یافتن علل یک مشکل، به ویژه معضلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده نمود، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، پس برای یافتن علل افت تحصیلی، بایستی مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)

از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده می باشد. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می گردد، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و توجه بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می گردد (زانگ[1]و همکاران، 2007)

از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی مانند اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی[2]، 2010)

همانطور که ملاحظه می گردد: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی به وجودآمده می باشد که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. پس یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.

از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده می باشد، ویژگی های شخصیتی می باشد که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت[3] می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن می باشد که محقق جهت مطالعه در این پژوهش بعضی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 182

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو