دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسیM.A.

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،

اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88-1387

استاد راهنما:

دکتر پرویز ساکتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

  چکیده……………………………………………………………………………………………………………
  فهرست مطالب ………………………………………………………………………………. أ
  فهرست پیوست……………………………………………………………………………………. ک
  فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………… ل
  فهرست نمودار………………………………………………………………………………………….. ن
فصل اول: طرح پژوهش
  1-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2
  1-2 – اظهار مساله……………………………………………………………………………………….. 8
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 16
  1-4 – اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 19
    1-4- 1-اهداف كلي پژوهش…………………………………………………………………………………. 19
    1-4- 2- اهداف ويژه پژوهش………………………………………………………………………………… 19
  1-5- فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………… 21
    1-5-1- فرضيه هاي كلي پژوهش…………………………………………………………………………. 21
  1-5-2- فرضيه هاي ويژه پژوهش…………………………………………………………………………….. 21
  1-6- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 23
  1-7 -تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 26
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 30
  2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………… 32
  2-3- فلسفه‌اموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده…………………………………………. 35
  2-4 –منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران…………………………………………………………….. 37
  2-5- اهداف كلي در برنامه قصد شده…………………………………………………………………………. 38
    2-5-1- دانسته هاي ضروري در برنامه قصد شده…………………………………………………….. 38
    2-5-2- مهارتهاي ضروري……………………………………………………………………………………. 39
    2-5-2-1- نظاره……………………………………………………………………………………………. 39
    2-5-2-2-جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………………. 40
    2-5-2-3-برقراري ارتباط……………………………………………………………………………………. 41
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید