منبع تحقیق : پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88-1387

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسیM.A.

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،

اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88-1387

استاد راهنما:

دکتر پرویز ساکتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

  چکیده……………………………………………………………………………………………………………
  فهرست مطالب ………………………………………………………………………………. أ
  فهرست پیوست……………………………………………………………………………………. ک
  فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………… ل
  فهرست نمودار………………………………………………………………………………………….. ن
فصل اول: طرح پژوهش
  1-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2
  1-2 – اظهار مساله……………………………………………………………………………………….. 8
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 16
  1-4 – اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 19
    1-4- 1-اهداف كلي پژوهش…………………………………………………………………………………. 19
    1-4- 2- اهداف ويژه پژوهش………………………………………………………………………………… 19
  1-5- فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………… 21
    1-5-1- فرضيه هاي كلي پژوهش…………………………………………………………………………. 21
  1-5-2- فرضيه هاي ويژه پژوهش…………………………………………………………………………….. 21
  1-6- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 23
  1-7 -تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 26
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 30
  2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………… 32
  2-3- فلسفه‌اموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده…………………………………………. 35
  2-4 –منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران…………………………………………………………….. 37
  2-5- اهداف كلي در برنامه قصد شده…………………………………………………………………………. 38
    2-5-1- دانسته هاي ضروري در برنامه قصد شده…………………………………………………….. 38
    2-5-2- مهارتهاي ضروري……………………………………………………………………………………. 39
    2-5-2-1- نظاره……………………………………………………………………………………………. 39
    2-5-2-2-جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………………. 40
    2-5-2-3-برقراري ارتباط……………………………………………………………………………………. 41
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
 

 

2-5-2-4-اندازه گيري……………………………………………………………………………………….

42  

 

2-5-2-5-كاربرد ابزار…………………………………………………………………………………………..

43  

 

2-5-2-6-پيش بيني و فرضيه سازي………………………………………………………………………

44  
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

2-5-2-7- مفهوم تفسير يافته ها و نتيجه گيري ……………………………………………………….

45  

 

2-5-2-8- طراحي تحقيق………………………………………………………………………………………

46  

 

2-5-2-9 مهارت های ذهنی برنامه قصد شده ………………………………………………………….

47  

 

2-5-3- هدف هاي دانشي برنامه قصد شده………………………………………………………………

47  

 

2-5-4- توجه هاي ضروري…………………………………………………………………………………

48  

 

2-5-4-1- هدف هاي نگرشي در برنامه قصد شده……………………………………………………

49  

2-6- اهداف كلي و اهداف جزيي به تفكيك دروس……………………………………………………..

50  

 

2-6-1- چك ليست جمع بندی اهداف كلي و اهداف جزيي برنامه قصد شده …………….

62  

2-7 – ارزشيابي از ديدگاه برنامه قصد شده…………………………………………………………………..

63  

2-8 – فعاليتهاي ياددهي -يادگيري از ديدگاه برنامه قصد شده………………………………………..

67  

2-9- معلم از ديدگاه برنامه قصد شده………………………………………………………………………….

70  

2-10-مباني نظري مرتبط با برنامه درسی اجرا شده ………………………………………………………

72  

2-11- از تمرکز تا عدم تمرکز در اجراي برنامه درسي………………………………………………….

80  

2-12-هدف های‌اموزشی در برنامه درسي اجرايي………………………………………………………..

83  

 

2-12-1-ریشه های تعیین هدف های‌اموزشی………………………………………………………….

83  

 

2-12-2- شناخت و تدوین هدف های‌اموزشی………………………………………………………..

83  

 

2-12-3- طبقه بندی و تحلیل هدف های‌اموزشی در حیطه های یادگیری…………………..

86  

 

2-12-3-1-سطوح یادگیری در حیطه شناختی…………………………………………………………

87  

 

2-12-3-2-سطوح یادگیری در حیطه عاطفی…………………………………………………………..

87  

 

2-12-3-3-سطوح یادگیری در حیطه روان حرکتی………………………………………………….

88  

2-13- محتوای‌اموزشی در برنامه درسي اجرايي…………………………………………………………..

90  

2 -14- روشهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی اجرایی…………………………………………….

91  

2-15- ارزشیابی در برنامه درسي اجراشده…………………………………………………………………..

93  

 

2-15-1-ارزشیابی برنامه درسی تابع چه عواملی می باشد؟……………………………………………..

99  

 

2-15-2- جنبه های اساسی در ارزشیابی برنامه درسي اجراشده…………………………………..

100  

 

2-15-3- مشارکت افراد در ارزشیابی از برنامه درسی………………………………………………..

101  

 

2-15-4-انواع الگوهای ارزشیابی……………………………………………………………………………

102  

2-16- پ‍ژوهش هاي مرتبط با متغيرها و عناصر برنامه درسی…………………………………………..

103  

 

2-16-1- پ‍ژوهش هاي مرتبط فعاليتهاي ياددهي يادگيري…………………………………………..

105  

2-17- آزمون تیمز ملاك بين المللي در ارزيابي برنامه درسي…………………………………………

126  

2-18-پژوهش هاي مرتبط با اهداف برنامه قصد شده علوم تجربي……………………………….

136  

2-19-پژوهش هاي مرتبط با روشهاي ياددهي- يادگيري برنامه‌درسي……………………………

142  

2-20- پژوهش هاي مرتبط با ارزشیابی اجراي برنامه‌درسی ……………………………………….

152  

2-21- جمع بندی………………………………………………………………………………………….

155 فصل سوم – روش اجرا پژوهش

 

3- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….

157  

3-2- روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….

157  

3-3- جامعه‌اماری…………………………………………………………………………………………………..

158  

 

3-3-1-جامعه‌اماری برنامه قصد شده……………………………………………………………….

159  

 

3-3-2-جامعه‌اماری برنامه اجرا شده………………………………………………………………………

159  

 

3-3- 3-جامعه‌اماری برنامه‌آموخته شده…………………………………………………………………

160  

3-4-نمونه وروش نمونه گيري…………………………………………………………………………………

161  

3-5-ابزار گرد آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………

163  

 

3-5-1 برنامه قصد شده………………………………………………………………………………….

163  
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

3-5-2 برنامه اجرا شده……………………………………………………………………………..

163  

 

3-5-3 برنامه‌آموخته شده……………………………………………………………………………………..

164  

3-6-روایی و پایایی ابزار های مقیاس …………………………………………………………………………

165  

 

3-6-1-روایی مقیاس دانش‌اموز…………………………………………………………………………….

165  

 

3-6-2-پایایی مقیاس دانش‌اموز………………………………………………………………………….

166  

 

3-6-1-روایی مقیاس دبیر و مدیر…………………………………………………………………..

166  

 

3-6-2-پایایی مقیاس دبیر و مدیر………………………………………………………………….

166  

3-7- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….

167  

3-8- روش‌اماری و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….

168 فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………

170  

4-2- تجزيه و تحليل داد ه ها بر اساس فرضيه هاي پژوهش…………………………………………..

171  

 

4-2-1- تجزيه و تحليل داد ه ها بر اساس فرضيه هاي كلي پژوهش……………………………

171  

 

4-2-2- تجزيه و تحليل داد ه ها بر اساس فرضيه هاي ويژه پژوهش……………………………

178  

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

 

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………

202  

5-2- اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………….

203  

5-3- بحث و نتیجه گیری فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………..

205  

5-4-پیشنهادها………………………………………………………………………….

223  

 

5-4-1- پیشنهادهایی کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………

223  

 

5-4-2-پیشنهادهایی پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………

226  

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………..

227  

 

5-5-1- محدودیت های در اختیار……………………………………………………………

227  

 

5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار……………………………………………………..

228  

5-6-فهرست منابع……………………………………………………………………………………….

229  

 

5-6-1 – منابع فارسی……………………………………………………………………………

229  

 

5-6-2- منابع خارجی……………………………………………………………………….

239

 

فهرست پیوست…………………………………………………………………………………………………………………
240 پیوست الف-   مقیاس مدیر……………………………. ………………………………………………………………….
244 پیوست ب- مقیاس دانش‌اموز………………………………………………………………………………………………
249 پیوست پ مقیاس دبیر…………………………………………………………………………………………………………..
255 پیوست ت- جدول ميانگين برنامه درسي اجرا شده   ………………………………………………………………
256 پیوست ث- جدول ميانگين برنامه‌آموخته شده………………………………………………………………………..
257 پیوست ج-جدول محاسبه ضريب همبستگي بين اجرا شده و‌آموخته شده…………………………………..
258 پیوست چ-اطلاعات‌اماری متغیر دبیر……………………………………………………………………………………..
259 پیوست ح-اطلاعات‌اماری متغیر دانش‌اموز……………………………………………………………………………
260 پیوست خ-اطلاعات‌اماری متغیر محتوا…………………………………………………………………………………..
262 پیوست د-اطلاعات‌اماری متغیر فرآیند یاددهی- یادگیری ………………………………………………………..
263 پیوست ذ-اطلاعات‌اماری متغیر زمان……………………………………………………………………………………..
264 پیوست ر- اطلاعات‌اماری متغیر فضا و تجهیزات ………………………………………………………………….
266 پیوست ز- اطلاعات‌اماری متغیر ارزشیابی………………………………………………………………………………
267 پیوست ژ – سوالات آزمون علمی مرحله اول…………………………………………………………………………..
269 پیوست س – سوالات آزمون علمی مرحله دوم………………………………………………………………………..
272 پیوست ش – فایل های‌اماری……………………………………………………………………………………………….

 

صفحه فهرست جد ول ها……………………………………………………………………………………………..
50 جدول 2-1 -اهداف جزئی فصل اول………………………………………………………………………………..
51 جدول 2-2- اهداف جزئی فصل دوم……………………………………………………………………………….
52 جدول 2-3-اهداف جزئی فصل سوم………………………………………………………………………………..
53 جدول 2-4- اهداف جزئی فصل چهارم…………………………………………………………………………..
54 جدول 2-5 – اهداف جزئی فصل پنجم…………………………………………………………………………….
55 جدول 2-6 – اهداف جزئی فصل ششم…………………………………………………………………………..
56 جدول 2-7- اهداف جزئی فصل هفتم…………………………………………………………………………….
57 جدول 2-8- اهداف جزئی فصل هشتم……………………………………………………………………………
58 جدول 2-9- اهداف جزئی فصل نهم……………………………………………………………………………….
59 جدول 2-10- اهداف جزئی فصل دهم……………………………………………………………………………
60 جدول 2-11- ا هداف جزئی فصل یازدهم……………………………………………………………………..
61 جدول 2-12- ا هداف جزئی فصل دوازدهم…………………………………………………………………….
62 جدول 2-13 – چک لیست جمع بندی اهداف ترسیم شده در برنامه قصد شده…………………….
66 جدول 2-14 -ارزش يابي پيشرفت تحصيلي دانش‌اموزان…………………………………………………..
117 جدول2 -15- فراواني مطلق و نسبي پاسخ‌هاي داده شده…………………………………………………….
125 جدول 2-16 – ويژگي انواع روش‌هاي یاددهی –یادگیری عملی آزمايشگاهي………………………..
143 جدول2-17- مولفه‌هاي انتخاب و تربيت معلم در كشورهاي مورد مطالعه……………………………..
160 جدول3-1-‌امار دبیران علوم تجربی ناحیه 2 شیراز…………………………………………………………….
160 جدول 3-2- نسبت نمونه به جامعه دبیران و مدیران……………………………………………………………
161 جدول 3-3 -آمار مدارس راهنمایی ناحیه 2 شیراز………………………………………………………………
162 جدول 3-4 -نسبت نمونه به جامعه مدارس راهنمایی ناحیه 2 شیراز……………………………………
171 جدول4- 1- نتایج محاسبات‌اماری برنامه درسي قصد شده و اجرا شده علوم تجربي
173 جدول 4-2 -نتایج محاسبات‌اماری برنامه درسي قصد شده و‌آموخته شده…………………………..
175 جدول4-3- آزمون (t مستقل) مقایسه دو ميانگين بین برنامه درسي‌آموخته   شده و اجرا شده…
176 جدول4-4- ضریب همبستگی پیرسون بین برنامه درسي‌آموخته شده و اجرا شده…………………
178 جدول 4-5- نتایج محاسبات‌اماری متغیر اهداف……………………………………………………………….
179 جدول 4-6 – نتایج محاسبات‌اماری متغیر دبیر………………………………………………………………….
181 جدول 4-7- نتایج محاسبات‌اماری متغیر دانش‌اموز………………………………………………………….
183 جدول 4-8 – نتایج محاسبات‌اماری متغیر محتوا……………………………………………………………….
185 جدول 4-9- نتایج محاسبات‌اماری متغیر فرآیند یاددهی- یادگیری………………………………………
187 جدول 4-10- نتایج محاسبات‌اماری متغیر زمان………………………………………………………………..
189 جدول 4-11- نتایج محاسبات‌اماری متغیر فضا و تجهیزات ………………………………………………
191 جدول 4-12 – نتایج محاسبات‌اماری متغیر ارزشیابی…………………………………………………………
193 جدول 4-13- نتایج محاسبات‌اماری مقايسه متغیر اهداف در برنامه قصد شده و‌آموخته شده….
195 جدول 4-14-نتایج محاسبات‌اماری مقايسه متغیر محتوا در برنامه قصد شده و‌آموخته شده …..
197 جدول 4-15- نتایج محاسبات‌اماری مقايسه متغیر اهداف در برنامه اجرا شده و‌آموخته شده
199 جدول 4-16- نتایج محاسبات‌اماری مقايسه متغیر اهداف در برنامه اجرا شده و‌آموخته شده

 

فهرست نمودارها ……………………………………………………………..
4-1 –   نمودار مقایسه برنامه اجرا شده و قصد شده………………………………………………………….. 172
4-2-   نمودار مقایسه دو برنامه قصد شده و آموخته شده…………………………………………………… 174
4-3-        نمودار ضریب همبستگی پیرسون بین دو برنامه قصد شده و اجرا شده………………….. 176
4-4-        نمودار مقایسه سه برنامه قصد شده، اجرا شده و‌آموخته شده…………………………………. 177
4-5-        نمودار مقایسه متغیر اهداف در برنامه قصد شده و اجرا شده………………………………… 178
4-6-        ویژگی مقایسه معلم در برنامه اجرا شده…………………………………………………………….. 180
4-7-        نمودار مقایسه ویژگی متغیر دانش‌اموز در برنامه اجرا شده……………………………………. 182
4-8-        نمودار ویژگی متغیر محتوا در برنامه اجرا شده…………………………………………………….. 184
4-9-        نمودار متغیر روشهای یاددهی -یادگیری در برنامه اجرا شده…………………………………. 186
4-10-    نمودار ویژگی   متغیر زمان در برنامه اجرا شده…………………………………………………….. 188
4-11-    نمودار متغیر امکانات و تجهیزات در برنامه اجرا شده…………………………………………… 190
4-12-    نمودار ویژگی   متغیر ارزشیابی در برنامه اجرا شده……………………………………………….. 192
4-13- نمودار ميزان انطباق اهداف قصد شده و ‌آموخته شده…………………………………………… 194
4-14-   نمودار ميزان انطباق محتوا قصد شده و‌ آموخته شده………………………………………….. 196
4-15- نمودار درصد اهداف نگرشي – مهارتي و دانشي در برنامه اجراشده و‌آموخته شده 198
4-16-   نمودار ميزان انطباق محتوا اجرا شده و‌ آموخته شده…………………………………………… 200

 

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88- 1387بوده می باشد..پژوهش حاضر از نوع پژوهش پیماشی می باشد که به مطالعه عناصر هشت گانه شامل: اهداف، معلم، دانش‌اموز، محتوا، روش تدریس، زمان، فضا و تجهیزات و ارزشیابی می پردازد. به مقصود اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی مدیران، دبیران و دانش‌اموزان در مورد برنامه های درسی سه گانه بود. یک مقیاس محقق ساخته با سه فرم برحسب گروهها طراحی و بهره گیری گردید. روایی و پایایی هر سه فرم مقیاس با روش روایی صوری، آلفای کرونباخ و باز آزمایی مورد تایید قرار گرفت. به مقصود گردآوری داده ها با روش نمونه گیری خوشه ایی، طبقه ايي و تصادفی نمونه ایی به حجم 744 نفر شامل 11مدیر، 23دبیر، 710 دانش‌اموز ازجامعه4460 نفری صورت گرفت. دادهای گردآوری شده از پاسخگویان با روش‌اماری t تک نمونه ایی با مرجع 5 درجه ایی، مورد تجزیه وتحلیل‌اماری قرارگرفت. برنامه‌آموخته شده، منتج از دو برنامه دیگر، به وسیله آزمون تشریحی20 سوالی، با در نظر داشتن حیطه های برنامه قصدشده، اندازه گیری گردید. میانگین 89/2وتی محاسبه شده برابر76/4 گردید بدین ترتیب عدم انطباق بين برنامه درسي قصد شده و‌آموخته شده مشخص گردید. میزان انطباق بين برنامه درسي اجرا شده و‌آموخته شده با ضریب همبستگی پیرسون، 96/0 محاسبه گردید.که این مقدارنشانگرهم جهت بودن و همبستگی دو برنامه می باشد. نتیجه نهایی آن که: برنامه اجرا شده و‌آموخته شده سال سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز هم جهت می باشند، این دو برنامه انطباق لازم را با برنامه قصد شده علوم تجربی ندارد.

 

1-1-مقدمه

جهان پیچیده امروز، آموزش و پرورشی را طلب می ‌کند که بتواند متناسب و منعطف با این پیچیدگیها، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. برای پاسخگویی به این مهم نیازمند ابزاری هستیم که بتواند به راحتی در میان این پیچیدگیها حرکت کرده و مسیررا تسهیل نماید،آموزش بهترین ابزار برا ی این کار می باشد، از آنجائیکه آموزش از طریق برنامه درسی معنا و مفهوم می یابد، با مطالعه و بازنگری مداوم، کوشش می گردد برنامه درسی با غنای کامل وعلمی خود بتواند به تمام نیازهای کنونی ودگرگونی های پر شتاب آینده پاسخ دهد(زمانی مقدم، 1388).

قدمت برنامه های درسی به صورت رسمی وغیررسمی با قدمت بشر برابروپایه های جدید آن به سال 1918وفرانکلین بوبیت می رسد. کوشش مستمرصاحبنظران موجب ارائه بیانیه های تقربیا منسجم برنامه درسی گردید.کوشش بدون وقفه آنان درجهت افزایش شناخت ورسیدن به بلوغ فکری بااستفاده ازنگرش وسيع وخلق تئوریهای مختلف با زبان تکنیکی وحرفه ای جدیدوخاصی که طراحی هاوبرنامه ریزی هارا به نظم جدید کشانید. زمانی مقدم (1388) این حرکت را موجب خروج دیوار حوزه برنامه درسی از مرز دیوارهای کلاس و مدرسه و اتصال آن به دیوارهای فرهنگ جامعه می داند و اذعان میدارد: فرضیه پرداز های برنامه درسی با تلاشهای تحقیقاتی خود، تحلیل نموده اند که مدارس جزایر فرهنگی نیستند و برنامه درسی تنها کتب درسی نیست، بلکه عناصر دیگری همچون نظام تربیت معلم، ارزشیابی، روش ها و دستورالعمل ها را نیز در برمیگیرد. نوجوان و جوان از آن چیز که در کلاس میشنود یا می بیند دست به تعبیر و تفسیر زده و آغاز یک مقاومت ذهنی نموده و دست به تعبیر و تفسیر مجدد پدیده ها زده وسرانجام با خود انتخابی فرهنگ خاص خود را خلق می نماید.

تافلر(به نقل از قورچیان،1383) در کتاب سیمای پیچیده طریقه تحولات برنامه های درسی (1990) و کتاب طراحی و مهندسی برنامه درسی درهزاره سوم حرکت سه موج را معین وزمینه های موج چهارم را تبیین نموده می باشد و موج دوم را به عنوان اثرگذار درآموزش و پرورش نام می برد. این موج درس وقت شناسی، درس اطاعت و درس کار تکراری (تکالیف شب) را وارد دنیای مدارس نمود. درهمین عصر بود که تصور میشد آموزش و پرورش به وسیله معلم در مدرسه تولید و به مصرف دانش آموز می رسد. بدین طریق یک نوع تعلیم تربیت بانکی و قلکی وارد دنیای مدارس گردید. معلم پر کننده بانک و شاگرد پرشونده، وبانک و قلک تصور می گردید. موج سوم حاکمیت فرهنگ کامپیوتر، الکترونیک، صنایع فضایی ودهکده های دریایی و کنترل ازرا دور و بازشدن درهای تولید انبوه به بازارجهانی ازمختصات آن می باشد. درآستانه موج چهارم، مسئله جابه جایی قدرت مطرح گردیده و دانش به عنوان ابزار قدرت و تکنولوژی به عنوان فرزند دانش تلقی وره گشا گردیده می باشد.

برنامه درسی شامل فرصت های یادگیری و کلیه تجاربی می باشد که با نظارت و مسؤولیت نظام آموزشی و به مقصود ایجاد تغییر مطلوب در دانش ها و مهارت ها و توجه های فراگیران طراحی و اجرا می گردد و عملکرد و بازده آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد(احمدی،1385).

با در نظر داشتن توضیح تغییرات دنیای امروز مهر محمدی(1383) معتقد می باشد: طراحی های متنوع برنامه درسی وبرنامه ریزی آن ها موجب همه سو نگری درتنظیم، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی می گردد. این برنامه های خاص را می توان به صورت زیر نیز طبقه بندی نمود:

  1. برنامه درسی آرمانی
  2. برنامه درسی رسمی
  3. برنامه درسی مستتر
  4. برنامه درسی عقیم یا پوچ
  5. برنامه درسی در اقدام
  6. برنامه درسی ملموس و عینی، تجربه شده
  7. برنامه درسی آموخته شده
  8. برنامه درسی انتخاب شده یا تدریس شده، برنامه درسی آزمون شده

با تلفیق وترکیب دیدگاههای متفاوت می توان قلمرو برنامه های درسی را وسعت بخشید به شکلی که منطبق با نیازهای جامعه تمام جنبه های فوق را دربر گیرد. “فرآیندبرنامه ریزی درسی که منجربه تولیدیک برنامه درسی می گردد،شامل سه مرحله اساسی، الگوپردازی برنامه درسی،اجرای برنامه درسی وارزشیابی برنامه درسی می باشد. در فرآیندطراحی وتولید واجرای برنامه درسی معمولاً ازسه نوع برنامه درسی قصدشده[1]، اجرا شده[2]وکسب شده3

[3]سخن به میان می آید. برنامه درسی قصد شده به آرمان ها، هدف ها، محتوا، روش های یاددهی- یادگیری و مسائل پیش بینی شده در برنامه درسی توجه دارد که در یک نظام آموزشی از جانب برنامه ریزان درسی پیشنهاد و تجویز می گردد”(احمدی،1385 ص29).

آقازاده(1379)اظهار می دارد: امروزه دست‌يابي به يك نظام آموزشي برتر، كارآمد و پيشرفته، يكي از مهمترين هدف‌هاي عمومي دنبال شده در جهان می باشد و هر كشوري با در نظر داشتن ميزان اهميت آموزش و پرورش در سطح جامعه و درنزد مسئولان و سياست‌گذاران، جهت تحقق اين امر برنامه‌ريزي و سرمايه گذاري مي‌كند. تقريباً دركليه جوامع، مسائل وهدف‌هاي آموزشي به همديگر شباهت دارند،ولي روش‌ها وبرنامه‌ريزي‌هاي مورد بهره گیری در امرآموزش علوم وحل مشكلات مرتبط، با سنت هاو فرهنگ هريك از جوامع ارتباط مستقیم مي یابد.

اعتقاد استرانگ اتل به نقل از بدريان (1385) بر این می باشد که: درچند دهه اخير، توجه جهانيان در ارتباط با فرآيندهاي ياددهي- يادگيري به طوركامل تغيير كرده‌می باشد. درسالهاي نه چندان دور، بسياري اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرفهای خالي می باشد كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد. اما پديده‌هاي بزرگي همچون انفجار اطلاعات وگسترش روزافزون فناوري و نفوذ آن در تمامي ابعاد زندگي انساني، پيشرفت‌هاي اخيرصورت گرفته درعلوم تربيتي و روشها و برنامه های درسی وآموزشی علوم تجربي، با تغييراين توجه نشان داده‌می باشد كه با در نظر داشتن ضرورت زمان، بايد تمامي دانش‌آموزان براي زندگي در جامعه ی پيچيده و پيشرفته امروزي كه ارتباط تنگاتنگي با مسائل علمي و فناوري دارد، آماده شوند. اخيراً، هيچ يک از موضوع‌هاي درسي در سطح جهاني، به اندازه دروس علوم تجربي دچار تغيير و تحول نشده می باشد. گرچه محتواي درسي علوم تجربي به خودي خود به دليل پيشرفت فزاينده علم و دانش بشري، روز به روز جديدتر و غني‌تر مي‌گردد، ولي اين تغيير تنها از جنبه محتوايي، آموزش علوم را در برنمي‌گيرد. ويژگيهای عصرکنونی ايجاب مي‌كندتابرنامه‌های آموزشی علوم تجربي به نحوی ساماندهی گردد که با بهره‌گيري از آنها، همة تواناييهای شناختی و شخصيتی دانش‌آموزان رشد کرده و فراگيران با برخورداري ازمزاياي علوم و فناوري، توانمنديهای لازم برای رويارويي باتحولات جديد را کسب نمايند.

هارلن به نقل ازبدريان(1385) در برنامه‌های درسی جديد علوم تجربي و روشهای آموزش آن، تأکید اساسی بر روشهایی می باشد که تأثیر اصلی در فرآیند یادگیری به عهده دانش‌آموز می باشد. پس، سایرعوامل مانند محتوای آموزشی، تجهیزات وابزارهای آموزشی واقدامات معلم همگی درارتباط با دانش‌آموز معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. معلم در این روشها تأثیر جهت دهنده و سازمان دهنده را دارد و می‌کوشد تا فعالیتهای دانش‌آموزان را متناسب با هدفهای درس در مسیرصحیح پیش ببرد.

علوم تجربی یکی از دانشها و معرفتهای بشری می باشد که یافته های آن از راه نظاره تجربی به دست می آید و ملاک یا معیار آن، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی می باشد. هدف از آموزش علوم تجربی، آموزش پدیده هایی می باشد که درزندگی روزانه نظاره می گردد. در همه نظامهای آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخورداربوده و کوشش می گردد تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهیهای لازم برای رشد به سوی یک شهروند مطلوب را کسب کنند. آنان با کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه های مختلف علوم، قادر خواهند بود تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند.

امروزه آموزش علوم تجربی بالاخص؛ فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی در مدارس، به یکی از موضوعهای دشوار و مورد توجه تبدیل شده می باشد. در مجموع، شاکله هر برنامه درسی به وسیله عناصر آن ساخته و پرداخته می گردد، و در صورتی که آرمانها، مهندسی، سیستم، سطح بندی و سایرعناصردر یک تعامل مناسب طراحی و تنظیم نگردد؛ نمی توان درانتظار در پیدا نمود پاسخ مناسبی بود.

در مورد تعداد عناصر تشكيل دهنده برنامه درسي، که در این پژوهش مورد مطالعه و ملاک تشخیص برنامه درسی می باشد، ميان برنامه ريزان درسي اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی از صاحب نظران برنامه درسی را موضوع محور می نگرند، و برحجم و محتوا نسبت به فرآیند یادگیری تاکید بیشتری دارند. در حالی که در برنامه درسی دانش آموز محور بر ویژگی یادگیرنده تاکید می گردد و فرآیند یاددهی و یادگیری اهمیت بسزایی می یابد. در برنامه درسی جامعه محورهم برفرآیند یادگیری، روش حل مسئله مورد تاکید می باشد.

بعضی این عناصر را به چهارعنصراساسي (هدف، محتوا، روش و ارزش يابي )محدود مي كنند و برخي ديگرمانند فراسيس كلاين آن را تا 9 عنصر توسعه مي دهند. مواد آموزشي، فعاليتهاي يادگيري، راهبردهاي ياددهي- يادگيري، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضا. درفرايند برنامه ريزي درسي اين عناصر به صورت يك سيستم و در ارتباط متقابل با هم درنظر گرفته مي شوند. در اين تحقيق از عناصر كلاين دربررسی سه نوع برنامه درسي بهره گیری شده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 303

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

بستن منو