جدید: پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: طراحی درس‌افزار ریاضی 1 و تأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک کرمانشاه در سال تحصيلي 93-92

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسی( M.A.)

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان :

طراحی درس‌افزار ریاضی 1 وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک کرمانشاه در سال تحصيلي 93-92

استاد راهنما :

دکتر سحر محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل يکم: کلیات پژوهش

1 – 1. مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 3

1- 2. اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………. 5

1 – 3. ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………… 7

1 – 4. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………… 7

1 – 5. فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………. 8

1 – 6. تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 11

2 – 2. تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………. .11

2 – 3. طبقه بندي آندرسون…………………………………………………………………………….. 34

2 – 4. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………. 54

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3 – 1. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………. 60

3 – 2. بررسي روش و ابزار پژوهش…………………………………………………………………. 61

3 – 3. حجم جامعه آماري………………………………………………………………………………. 64

3 – 4. روش نمونه‌گيري…………………………………………………………………………………. 64

3 – 5. ابزار گردآوري داده‌ها…………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

4 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 68

4 – 2. تجزيه و تحليل استنباطي ………………………………………………………………………. 68

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 83

5 – 2. بحث و تفسير يافته‌ها …………………………………………………………………………… 83

5 – 3. نتيجه‌گيري کلي ………………………………………………………………………………….. .84

5 – 4. پيشنهادهاي پژوهش …………………………………………………………………………….. 85

5 – 3 -1. پيشنهادها بر اساس نتايج پژوهش ………………………………………………………. 86

5 – 4. محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………………………….. .86

5-4 -1. محدوديت هاي دراختيار ……………………………………………………………………. 86

5 – 4 -2. محدوديت‌هاي خارج از اختيار …………………………………………………………. 87

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………. 88

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………. 88

منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………… 90

چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………91

فهرست جداول:

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2…………………………………………………………………………………………………… 54

جدول 2-3…………………………………………………………………………………………………… 57

جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………… 58

جدول 3-1…………………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………… 68

جدول4-2 …………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………… 71

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-5…………………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-6…………………………………………………………………………………………………… 75

جدول 4-7…………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-8…………………………………………………………………………………………………… 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-9…………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-10………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-11………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-12………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-13………………………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-14………………………………………………………………………………………………… 80

 

فهرست شکل‌ها

شکل 3-1……………………………………………………………………………………………………. 62

شکل 3-2……………………………………………………………………………………………………. 62

شکل 3-3……………………………………………………………………………………………………. 63

شکل 3-4……………………………………………………………………………………………………. 64

 

فهرست نمودار‌ها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………. 69

نمودار4-2……………………………………………………………………………………………………. 69

نمودار4-3……………………………………………………………………………………………………. 70

نمودار4-4……………………………………………………………………………………………………. 71

نمودار4-5……………………………………………………………………………………………………. 72

نمودار4-6……………………………………………………………………………………………………. 73

نمودار4-7……………………………………………………………………………………………………. 74

نمودار4-8……………………………………………………………………………………………………. 75

 

پيوست ها

پيوست (صفات درس افزار طراحي شده)……………………………………………………………………الف

پيوست ( سؤالات پيش آزمون) ………………………………………………………………………………….ب

پيوست ( سؤالات پس آزمون) ……………………………………………………………………………………ج

 

چکيده

هدف کلي پژوهش حاضر طراحي درس‌افزار درس رياضي(1) و تأثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبيرستان‌هاي شهرکرمانشاه مي‌باشد. پژوهش از نوع کاربردي و با روش نيمه تجربي می باشد. جامعه آماري شامل کليه دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک شهر کرمانشاه به تعداد 14700 نفر که به روش نمونه در دسترس شامل دو کلاس 40 نفري با انتخاب تصادفي در دو گروه شاهد و آزمايش قرار گرفتند. روش پژوهش شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون مي‌باشد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، طراحي سؤالات محقق ساخته بر اساس محتوي کتاب رياضي می باشد. در مرحله اوّل پژوهش از هر دو گروه آزمون به اقدام آمد و در مرحله دوم طي 5 جلسه 5/1 ساعتي، مبحث درس به دانش‌آموزان گروه آزمايش با کمک درس‌افزار طراحي شده و ابزار آموزش داده گردید. در پايان با اجراي پس آزمون از گروه آزمايش و کنترل ميزان يادگيري دو گروه بر اساس طبقه‌بندي آندرسون بررسي گردید. مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون بين دو گروه آزمايش و کنترل نشان داد که يادگيري بر اساس طبقه‌بندي دو بعدي آندرسون در بعد دانش(طبقه‌هاي امور واقعي، مفهومي و روندي) با بعد فرآيند شناختي (طبقه‌هاي يادآوردن، فهميدن و به کار بستن) تفاوت معناداري هست. اما در بعد دانش( طبقه‌هاي امور واقعي، مفهومي و روندي) با بعد فرآيند شناختي (طبقه‌هاي تحليل کردن، ارزيابي ) تفاوت معناداري وجود ندارد.

نتيجه کلي پژوهش نشانگر آن بود که آموزش با کمک چندرسانه‌اي و يادگيري دو بعدي دانش‌آموزان، بر اساس طبقه‌بندي آندرسون تأثير دارد.

مقدمه:

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر، قرن اطلاعات و قرن پیچیدگی علوم می باشد و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری در تمام زمینه‌ها دانسته‌اند. فناوری اطلاعات و تحولات در نظام آموزشی وارد شده و نظام آموزشی نیز به دلیل پیچیده بودن بشرِ دارای ابعاد مختلف روحی و ذاتی، به گونه حتم پیچیده‌ترخواهد بود و در این طریقه نظام آموزشی نیز بایستی بتواند خود را با وضع موجود تطبیق داده و نیازهای متنوع و گوناگون این سیر و تحول را برآورده کند. این در صورتی می باشد که محیط فراگیری و یاددهی غیر قابل پیش‌بینی می باشد و برای کسب نتیجه بهتر در طریقه فرآیند یادگیری، توجه و اهتمام به نظریه‌های یادگیری جدید، رشد فزاینده دانش و فناوری و دیدگاه‌های جدید در علوم شناختی، مسائل و معضلات جدیدی را نمودار کرده می باشد. در این مسیر بهره گیری از فناوری‌های جدید در حوزه تولید محتوا و اشتراک‌گذاری علوم در حال رشد می باشد و برنامه‌ریزان آموزشی و صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت نمی‌توانند در این بزرگراه پرشتاب، دست روی دست نهاده و خود را دخیل نکنند. بر این اساس با در نظر داشتن شرایط ایجاد شده کنونی طریقه یادگیری نمی‌تواند مانند سابق، رویه خویش را پیش برده و از گذرگاه سبک‌های سنتی به مقصد خویش برسد. زیرا که دانش و علم دارای ماهیتی پویاست و این پویایی نیازمند تغییر و دگرگونی مداوم می باشد و ایجاد و خلق همیشگی(ربيع، 1383، 7).

فناوری‌ها و چند رسانه‌ها در طریقه تولید و انتقال مفاهیم از منبع به فراگیر تأثیر به سزایی دارند. زیرا که می‌توانند به صورت مستقل در چرخه‌های یادگیری و یاددهی تأثیر مؤثری اعمال کنند. در حقیقت فناوری به مثابه یک واسطه در فرآیند یادگیری اقدام کرده و عنصری فعال در این زمینه خواهد بود و باعث ایجاد یادگیری معنی‌دار و هدفمند می شوند، هم‌چنین باعث تغییر روش‌های سنّتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور می شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوری اطلاعات بهتر می‌توانند دانش‌آموزان را در یادگیری هدایت کنند(داويد[1]، 1997، به نقل از فرهادي، 1383، 142).

حل مسئله و مهارت‌های سطح بالای تفکر، تفسیر و تحلیل داده، مدیریت زمان و توانایی اولویت‌بندی مهارت‌ها در فضای اطلاعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر داده توسعه می‌یابد و این منوط به این می باشد که معلمان و دانش‌آموزان بتوانند به نحو مؤثر و اصولی از فناوری بهره گیری کنند.

البته نباید فراموش نمود که تأثیر معلّم به عنوان اولین و مؤثرترین بخش ساختار آموزش می باشد و فناوری به عنوان یاریگر معلم حضور خواهد داشت نه جایگزین او. از این رو این معلم می باشد که با تنوعِ بهره‌گیری خود از مصالح جدید موجود، می‌تواند زمینه اثربخشی فناوری را به وجود آورد. در واقع فناوری جدید آموزشی، سبب سهولت در مسیر یادگیری و یاددهی فعال گردیده و یادگیری پایدار را منجر می گردد نه این‌که جایگزین معلم گردد. فناوری‌های جدید که به صورت ابزار به ایفای تأثیر می‌پردازند عبارتند از: نرم‌افزارهای تایپ و پردازش لغت[2]، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای، گرافیک( شامل صدا، تصویر متحرک زیرا پویانمایی و فیلم) بهره گیری از رایانه به عنوان فعالیّت‌های فکری و معمایی هدفمند و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تعاملی.

در نتیجه معلمان می‌توانند با بهره گیری از نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های جدید و چند رسانه‌ها و تلفیق این دو در کنار روش تدریس هدفمند، به یادگیری پایدار دست یافته و فرآیند آموزش را به گونه کلی کمک نمایند.(شعباني، 1382، 95)

این نکته بسیار مهم می باشد که درس ریاضی از دروسی می باشد که در دیدگاه بسیاری از دانش‌آموزان درسی ناملموس، مشکل و پیچیده بوده و معلمان آن نیز غالباً دانش‌آموزان خویش را با انبوهی از داده مواجه نموده و با مددگرفتن از شیوه‌های سنتی، فرصتی برای تفکر و خلق دانش برای دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل این درس در نظر دانش‌آموزان درسی خشک و بی‌روح و از دید معلمان آن درسی چالش برانگیز و معضل پرور می باشد و روش‌های سنتی تدریس در این زمینه نمی‌توانند مؤثر باشند و همین نکته اهمیت و جایگاه بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تدریس را مشخص می‌نماید.

کاربرد این روش‌ها در درس ریاضی باعث علاقه‌مندي دانش‌آموزان به درس می گردد. زیرا که دراین روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا، نمودارها، جداول و بعضاً متحرک‌سازي صورت می‌گیرد و از طرفی زیرا دانش‌آموز در یادگیري تأثیر دارد، باعث علاقه و تعمیق یادگیري وي می گردد. از آن جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیري و به خاطر سپاري از طریق بینایی صورت می‌گیرد و از سوي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر می باشد؛ موجب تعمیق یادگیري در دانش‌آموزان می گردد. هم‌چنین فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري جهت تفکر و اقدام بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیّت دانش‌آموزان می‌افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می گردد.

نظریه‌پردازان در شیوه‌های سنتی تدریس، بازنگری نموده و آن‌ها را با روش‌های جدید تلفیق کرده و از این بازنگری برای تدریس فعال بهره گیری نموده‌اند. روشی که در آن از طریق پرسش و پاسخ و سایر روش‌ها بهره‌گیری شده و با فعال کردن تفکر شنوندگان و فراگیران خویش را در موقعیت سازماندهی ذهنشان قرار داده و آنان را وادار به درک ساختار کلی مفاهیم نموده و دانش آن‌ها را نیز گسترش داده تا در نهایت به یادگیری پایدار بیانجامد. یادگیری به این روش همان می باشد که در طبقه‌بندی آندرسون[3] در دو بعد شکل میگیرد: دانش[4] و فرایند شناختی[5]

این طبقه‌بندی به صورت سلسله مراتب از امور عینی به امور حسی و انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده می باشد. مدل‌های برنامه‌ریزی درسی در این منظر نیز بر چند رسانه به صورت منظم و ترتیب و توالی منطقی تنظیم شده‌اند و بهره‌گیری از فناوری به مقصود درک بهتر محتوا و مفاهیم و تولید دانش کاربرد دارد. هم‌چنین چند رسانه به صورت مداوم در کنار معلم قرار گرفته و بر دانش و مهارت فراگیران تأکید دارد. برنامه‌ای که با بهره گیری از نوآوری‌های آموزشی تدوین شده و محور توجه این برنامه فراگیران هستند. واضح می باشد که فراگیران در این عرصه تنها رها نمی‌گردند و علی‌الخصوص در دروس انتزاعی مخصوصاً ریاضی، خود را عنصری مؤثر و فعال می‌دانند که یادگیری آن‌ها مداوم بوده و برنامه‌ای هدفمند دانش آن‌ها را سازماندهی نموده و ذهنشان را درگیر مسائل بی‌بهره گیری و موهوم نمی‌کند. به همین دلیل با معلم همراهی نموده و تأثیر او را پررنگ‌تر احساس می‌کنند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 101

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو