فایل تحقیق : پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی M.A .

گرایش برنامه ریزی درسی

           عنوان پژوهش :

مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .

استاد راهنما :

دکتر حسین فیاض بخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1 مقدمه ………………………………….. 2

1-2 اظهار مساله……………………………… 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش……………………… 6

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5 فرضیه های پژوهش…………………………. 9

1-6 تعاریف نظری…………………………….. 10

1-7 تعاریف عملیاتی………………………….. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2- 1 مقدمه…………………………………. 12

2- 2 مبانی نظری…………………………….. 13

2-2-1 تاریخچه تکلیف شب………………………. 14

2-3 انواع ارائه تکلیف شب…………………….. 15

2-3-1 تکلیف تمرینی…………………………… 15

2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی………………. 15

2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی…………………… 15

2-3-4 تکلیف خلاقیتی………………………….. 16

2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درمورد ارائه تکلیف شب  16

2-4-1 برونر………………………………… 16

2-4-2 اسکینر……………………………….. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-3 ثورندایک…………………………….. 17

2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی……….. 19

2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان………….. 20

2-7 تکلیف شب و اولیا ……………………….. 21

2-8 تکلیف شب و مدرسه………………………… 23

2-9 شناخت روش یادگیری کودک…………………… 24

2-10 شرایط وشتن تکلیف شب…………………….. 25

2-10-1 هدف انجام تکلیف شب…………………………………………………………………………………………………………… 25

الف

2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب ……………………………………………………………………………………………………………   26

2-10-3 آثار منفی تکلیف شب……………………. 26

2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟…….. 27

2-11-1 وقت انجام تکلیف شب……………………. 27

2-11-2 تأثیر والدین در انجام تکلیف شب ………….. 28

2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب…………. 29

2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب……………… 31

2-14 عوامل موثر در یادگیری ………………….. 34

2-14-1 آمادگی………………………………. 34

2-14-2 انگیزه و هدف…………………………. 34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-14-3 تجارب گذشته………………………….. 34

2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری …………………………………………………………………………………………………………34

2-14-5 روش تدریس معلم …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-14-6 تمرین و تکرار …………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-15 تمرین وتکلیف شب……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف ………………………………………………………………………………………………………..36

2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب …………………………………………………………………………………37

2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی …………………………………………………………………………37

2-18-1 خصوصیات بدنی………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-18-2 خصوصیات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….38

2-18-3 خصوصیات عاطفی ……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-18-4 خصوصیات ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-19 عملکرد تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-19-1 پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-19-2 عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست ……………………………………………………………………………………………40

2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………..41

2-20-1 محیط خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین ………………………………………………………………………………………………..42

2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه ………………………………………………………………………………………………..42

2-20-4 فقراقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه ……………………………………………………………………………………………………………..43

2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری……………………………………………………………………………… 43

2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………..44

2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………44

2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ……………………………………………………………………………..46

2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….46

2-25 پیشینه عملی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………47

2-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………..49

2-26 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-5 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5-1 مطالعه کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..56

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………….78

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………79

5-4-1 محدودیت های علمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..79

5-4-2 محدودیت های عملی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

فهرست جداول

جدول 3- 1 طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمايش و كنترل ……………………………………………………………….54

جدول 3-2 حجم جامعه آماري به تفكيك جنس ……………………………………………………………………………………………54

جدول 3- 3 حجم نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4-1 توزيع حجم نمونه آماري بر اساس گروه ………………………………………………………………………………………..60

جدول4 -2 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

جدول4-3 ميانگين و انحراف معيار ميزان عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون………………………62

جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار ميزان عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و کنترل درپس آزمون………………………..62

جدول4-5 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون خود کارآمدي   گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

جدول4-6 ميانگين و انحراف معيار ميزان خودکارآمدی گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون ………………………….64

جدول 4-7 ميانگين و انحراف معيار ميزان خود کارآمدي گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون…………………………..64

جدول 4-8 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون تاثيرات هيجاني گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثيرپيشآزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

جدول 4-9 ميانگين و انحراف معيار ميزان تاثيرات هيجاني گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون………………………..66

جدول4-10 ميانگين و انحراف معيار ميزان تاثيرات هيجاني گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون ………………………..66

جدول 4-11 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون برنامه ريزي فعاليت دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-12 ميانگين و انحراف معيار ميزان برنامه ريزي فعاليت دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-13. ميانگين و انحراف معيار ميزان برنامه ريزي فعاليت دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-14 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون فقدان کنترل پيامد دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول4-15 ميانگين و انحراف معيار ميزان فقدان کنترل پيامد دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون… . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول4- 16 ميانگين و انحراف معيار ميزان فقدان کنترل پيامد دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول4-17 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون انگيزش دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول 4-18 ميانگين و انحراف معيار ميزان انگيزش دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 4-19 ميانگين و انحراف معيار ميزان انگيزش دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

چكيده

پژوهش حاضرباهدف بررسي تأثيرارائه تكليف به روش حل تمرين برعملكردتحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش وپرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 – 88 موردبررسي قرارگرفته می باشد.

باتوجه به ماهيت واهداف تحقيق اين تحقيق از نوع شبه تجربي(آزمايشي)بوده می باشد.به اين صورت كه دو گروه آزمودني انتخاب شدند.گروهي كه تكاليف تمريني به آن هاارائه شده،به عنوان گروه آزمايش؛وگروه ديگر که تكاليف تمريني به آن ها ارائه نشده می باشد،عنوان گروه كنترل بوده اند.در اين پژوهش از طرح پيش آزمون – پس آزمون بهره گیری شده می باشد.

جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 – 88 می باشد ،كه با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري كليه دانش آموزان اين پايه كه در حال تحصيل بوده اند،131نفر مي باشد . بادرنظر گرفتن تعداد كل جامعه آماري،تعدادافراد نمونه 30 نفر انتخاب شده اند ، كه از اين تعداد 15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه كنترل را شامل شده می باشد.محقق اطلاعات رااز چند طرق مختلف مانند : مراجعه كتابخانه اي،پرسشنامه عملكرد تحصيلي EPT جمع آوري كرده و سپس به تجزيه و تحليل آن ها پرداخته می باشد .و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار داده و بر اساس نتايج آزمون،فرضيه هارا نتيجه گيري كرده و پاسخ مسأله خود را يافته می باشد. به مقصود تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي فراواني،ميانه و درصد بهره گیری شده می باشد .

براي آزمون فرضيات تحقيق از روش آماري كو واريانس بهره گیری شده می باشد.لازم به ذكر می باشد جهت تسهيل و دقت در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS بهره گیری شده می باشد .

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري تأ ثير دارد .

مقدمه

بشر عصر حاضر بخش عمده اي از زندگي خويش را به عنوان يادگيرنده در مراكزآموزشي و تحصيلي سپري مي كند و اين موجب صرف مبالغ عظيمي در زمينه هاي آموزش و پرورش مي گردد.بديهي می باشد كه شناسايي عوامل مؤثردريادگيري و راه هاي بهبود آن همواره از دغدغه هاي متخصصين تعليم و تربيت بوده می باشد.علاوه بر اين متخصصين در جستجوي راه هايي هستندكه به كمک آن نه تنها دانش آموزان مطالب ارائه شده رادرآموزشگاه بفهمند،بلكه در امور تحصيلي خودانگيخته، فعال و علاقمند باشند و پيشرفت تحصيلي قابل توجهي كسب نمايند(قاسمي،1380).

براي برآورده ساختن نياز هاي آموزشي يك جامعه پويا ودرحال تحول،بايددر برنامه ريزي ها به گونه مداوم کوشش هايي براي تحقق و تدوين يك سيستم آموزشي مؤثر در نظام آموزش و پرورش مقصود گردد.براي گسترش تاثير تكليف شب[1] و تدوين مطالب ومواد سودمند براي آموزش بايد در زمينه هايي كه بحران به حساب مي آيند،به تحقيق و مطالعه پرداخته گردد(سيف،1386).

امروزه درآموزش و پرورش كشورما و بسياري ازكشورهاي ديگر موضوع تكليف شب يكي از موضوعات بحث برانگيز تعليم و تربيت به شمار مي آيد.

تكليف تمريني ابزاري می باشد كه فرصت ها و فعاليت هاي خارج از مدرسه را براي رسيدن به اهداف برنامه درسي به گونه مؤثر و آگاهانه به خدمت مي گيرد.

انجام تكاليف به روش حل تمرين،موجب تثبيت و تعميق آنها مي گردد،حس استقلال تقويت شده و موجب علاقمندي به علم مطالعه در فراگير مي گردد.فراگيرهنگام انجام تمرين به اين باور مي رسد كه يادگيري درخارج از كلاس و مدرسه نيزامكان پذيرخواهد بود. همچنين دانش آموزان ضعيف بااستفاده از اين فرصت مي توانند خودرابا سايرين هم سطح كنند(قورچيان ،1371).

مسئله تكليف شب همواره براي دانش آموزان،معلمان و اولياي مدرسه مطرح بوده و به عنوان يك حلقه ارتباطي بين خانه و مدرسه تأثیر خاصي ايفامي كند و مي تواند به عنوان وسيله اي جهت ارتباط بين والدين،دانش آموزان و معلم به كار گرفته گردد.

خانواده،مدرسه و جامعه سه ركن اصلي و مهم در آموزش و يادگيري افراد به ويژه دانش آموزان را شامل مي شوند. امروزه به مقوله خانواده و جامعه در يادگيري توجه مي گردد. در اين راستا تكاليف دانش آموزان ضمن دارا بودن ساير تأثیر ها،تأثیر ارتباطي بين مدرسه،جامعه و خانواده را نيز ايفا و مطالب آموخته شده درمدرسه را به كار بست هاي عملي در بيرون از مدرسه تبديل مي كند(قزويني،1370).

در چند دهه اخير در دنيا هيچ موضوعي به اندازه تكليف شب مورد توجه محققان قرار نگرفته و هدف نهايي آن ها بهبودوضعيت ارائه تكليف در فرايند تعليم و تربيت می باشد. چرا كودكان هم چنان از بجای آوردن تكاليف گريزان اند؟چه راهبرد هايي براي بهبود و شرايط بجای آوردن تكاليف درسي مؤثر واقع مي گردد ؟ چه ويژگي هايي بايددردانش آموزان باشد تا آن ها بدون هيچ مشكلي تكليف را انجام بدهند و تمرين كنند(بازرگان،1379).

تحقيق حاضر سعي دارد برپايه مبناي نظري و عملي،ارائه تكليف به روش حل تمرين كه يكي از روش هاي رايج در آموزش و پرورش كشورمان می باشد ،رابيازمايد،وتاثيرآن رابر عملكرد تحصيلي دانش آموزان بسنجد ، و در حد امكان تأثیر ارائه تكليف به روش حل تمرين را در بهبود امر آموزش روشن تر سازد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 116

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو