پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی: اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گرایش آموزش کودکان استثنایی

عنوان:

     تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

استاد راهنما:

معصومه پور محمدرضای تجریشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….آ

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ج

فهرست نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ح

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………12

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

سوال پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………..14

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………17…

نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

شیوع نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

ویژگی­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

سیر و پیش­آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………..20

علائم بالینی نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………….20

تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

جنسیت و نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

معضلات هیجانی- رفتاری کودکان نارساخوان………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه­ها و سبب­شناسی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………25

طبقه­بندی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………..31

مفهوم اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل­گیری سبک اسناد……………………………………………………………………………………………………………………………..34

نظریه­های اسناد………………………………………………………………………………………………………………………………………36

درماندگی آموخته شده…………………………………………………………………………………………………………………………….38

تلفیق نظریه­های اسناد با درماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………….39

خوش بینی، نظریه ها، همبسته ها و عوامل سبب­ساز…………………………………………………………………………………..40

مولفه های خوش بینی از دیدگاه سلیگمن………………………………………………………………………………………………….43

بدبینی، نظریه­ها و عوامل سبب­ساز……………………………………………………………………………………………………………47

سبک اسناد و سلامتی………………………………………………………………………………………………………………………………51

سبک اسناد در کودکان نارساخوان …………………………………………………………………………………………………………… 55

روانشناسی مثبت­نگر……………………………………………………………………………………………………………………………….57

شیوه­های تغییر سبک اسناد. و ایمن سازی روانی………………………………………………………………………………………..58

رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………60

آموزش ایمن­سازی روانی……………………………………………………………………………………………………………………….60

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………61

پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………61

پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….65

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………69

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جامعه آماری، نمونه آماری ، روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………….70

معیارهای ورود…………………………………………………………………………………………………………………………………….71

معیارهای خروج…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

ابزارهای اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..72

پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ)………………………………………………………………………………………………..73

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….74

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

محتوای برنامه مداخله ایمن سازی روانی……………………………………………………………………………………………………….76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….80

ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

فصل چهارم: توصیف داده­ها و تحلیل­های آماری…………………………………………………………………………………….. 82

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………83

شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..84

تحلیل داده­ها در چهارچوب فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………..92

تحلیل داده­ها در چهارچوب سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………….99

یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………99

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………..103

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

بحث و تفسیر یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………113

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………126

فهرست جداول

جدول 1-3. ضرایب همبستگی پیرسون برای سنجش پایایی CASQ ………………………………………………………………….91

جدول 2-3. ضرایب آلفای کودرریچاردسون برای محاسبه روایی CASQ……………………………………………………….92

جدول 1-4.. آزمون t مقایسه تفاوت دو گروه از لحاظ متغیر سن…………………………………………………………………………..103

جدول2-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه آزمایش و کنترل…………………….103

جدول3-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه آزمایش وکنترل……………………………104

جدول 4-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل………………..105

جدول 5-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل……………………….106

جدول 6-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل……………….107

جدول 7-4.میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل………………………108

جدول 8-4. شاخص های توصیفی متغیر سبک های اسنادی خوش بینانه و بدبینانه دو گروه آزمایش…………………………109

جدول 9-4. مطالعه نرمال بودن توزیع متغیر سبک اسناد با بهره گیری از آزمون شاپیرو – ویلک…………..……..…..111

جدول 10-4. نتایج آزمون لون برای مطالعه همگنی واریانس نمرات درون گروهی آزمودنی ها………………………………111

جدول11 -4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه…………………………………112

جدول12-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی برسبک اسناد بدبینانه…………………………………………112

جدول13-4. آزمون ماشلی به مقصود مطالعه مفروضه کرویت……………………………………………………………………………113

جدول14-4. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

جدول 15-4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش………………………….115

جدول16-4 آزمون ماشلی به مقصود مطالعه مفروضه کرویت……………………………………………………………………………….116

جدول17-4. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر مداخله بر سبک اسناد بدبینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………116

جدول18-4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثرمداخله ­بر سبک اسناد بدبینانه ……………………………………………………..117

جدول19-4. نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان دختر و پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118

جدول20-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان نارساخوان پسر دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………119

جدول21-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان نارساخوان دختر دوگروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………..120

جدول22-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان پسر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120

جدول23-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

فهرست نمودار ها

نمودار 1-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه کنترل و آزمایش………………………………103

نمودار 2-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه کنترل و آزمایش ………………………………………..104

نمودار 3-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه کنترل و آزمایش…..……………………..105

نمودار 4-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه کنترل و آزمایش………………………………………..106

نمودار 5-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش­بینانه دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………..107

نمودار 6-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………..108

نمودار 7-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه در گروه آزمایش در سه موقعیت پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

نمودار 8-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه درگروه آزمایش در سه موقعیت پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز دختر و پسر نارساخوان 9-7 سال بود که در سال تحصیلی 93-1392 از مراکز ناتوانی یادگیری نواحی 2 و 4 شهر اصفهان انتخاب و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش و دوگروه کنترل (به تفکیک جنس، هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. دو گروه آزمایش طی 10 جلسه (هرهفته دو جلسه و هر جلسه 60 دقیقه) برنامه ایمن سازی روانی را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تنها از آموزش های متداول در مراکز ناتوانی های یادگیری بهره مند شدند. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) توسط گروه های کنترل و آزمایش تکمیل گردید و داده ها با بهره گیری از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. شش هفته پس از اتمام مداخله، گروه آزمایش مجددا پرسشنامه سبک اسناد کودکان را تکمیل کردند و در انتها داده های حاصل با بهره گیری از روش اندازه گیری مکرر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ایمن سازی روانی منجر به تغییر سبک اسناد بدبینانه به خوش بینانه در دانش آموزان نارساخوان گردید (p<0/001 ) اما بین سبک اسناد دختران و پسران گروه آزمایش تفاوت معنادار به وجود نیامد. پس انتظار می رود برنامه ایمن سازی روانی سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان را بهبود بخشد و می توان از آن به مقصود ایجاد اسناد های مثبت و خوش بینانه که به سازگاری بیشتر می انجامد بهره گیری نمود و از طریق آن از بروز بسیاری از معضلات تحصیلی که در نتیجه اسنادهای بدبینانه حاصل می گردد جلوگیری به اقدام آورد.

مقدمه

نارساخوانی[1] (دیسلکسیا) عبارت می باشد از حالتي كه در آن پيشرفت خواندن، پايين‌تر از حدی می باشد که می توان برحسب سن، آموزش و هوش كودك از وی انتظار داشت. اين اختلال به ميزان زيادي مانع موفقيت تحصيلي يا فعاليت‌هاي روزانه مستلزم خواندن می گردد و در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش تر از آن حدی می باشد که معمولا با اختلال های دیگر همراه می باشد (پورافکاری، 1386/2007). نارساخوانی یکی از انواع معضلات خواندن می باشد که در طبقه کلی ناتوانی های یادگیری قرار می گیرد. دانش آموزانِ دارای ناتوانی های یادگیری به واسطه داشتن سبک اسناد بدبینانه و منفی در مقایسه با همسالان عادی خود موفقیت ها و شکست ها را به میزان بالاتری به شانس یا عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار و با احتمال کمتری به توانایی و عوامل درونی، قابل کنترل و پایدار نسبت می دهند (تارنوسکی[2] و نَی[3]، 1989). آن ها شکست های پیاپی خود را به جای فقدان کوشش به فقدان توانایی نسبت می دهند (میراندا[4]، ویلاسکوزا[5] و ویدال آپارکا[6]، 2000؛ پیترسون[7]، مایر[8]و سلیگمن[9]، 2001)، با احتمال کمتری فعالیت های جدید را شروع می کنند، احساس می کنند که بر محیط خود کنترل ندارند و بدشانسی های متناوبی را تجربه می کنند (زیلند[10]، 2004). تأکید دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بر نسبت دادن ناکامی ها و شکست های تحصیلی به عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار، به تدریج موجب شکل گیری خودپنداره ی تحصیلی[11] ضعیف تر در آن­ها می گردد (بانکز[12]، 2006)، که به تدریج احساس درماندگی آموخته شده[13] را در آنها به وجود می آورد (پیرل[14]، بریان[15] و دوناهه[16]، 1980؛ سلیگمن،2001؛ بلوم[17]، 1982، به نقل از زیلند، 2004 ؛ نِکی[18]، 1996). احساس درماندگی در یادگیری مهارت­های پایه همچون خواندن، نوشتن و محاسبات ریاضی، کودک را در موقعیتی قرار می دهد که علی رغم داشتن توانایی هوشی بهنجار، احساس عدم شایستگی و بی کفایتی می کند. دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی، از لحاظ انگیزش پیشرفت (دان[19]و شاپیرو[20]، 2000؛ اولیور[21] و استینکمپ[22]، 2004؛ پینتریچ[23]، آندرمن[24] و کلبوکار[25]، 1994؛ علایی خرایم، نریمانی و علایی خرایم، 1391)، افسردگی (دان و شاپیرو، 2000) حرمت خود (ریدیک[26]، استارلینگ[27]، فارمر[28]، و مورگان[29]، 1999)، احساس تنهایی[30]، درماندگی (والاس[31]، 2001) و خود تنظیمی (فولک[32]، بریگام[33] و لوهمان[34]، 1998) تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. به علاوه این دانش آموزان با توجه های منفی اجتماعی که شامل بی حرمتی، تحقیر و برچسب زدن می باشد بسیار مواجه می شوند
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

بستن منو