دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چون سبوی تشنه

از تهی سرشار ،

جویبار لحظه ها جاریست.

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ

دوستان و دشمنان را می شناسم من.

زندگی را دوست می دارم ؛

مرگ را دشمن

وای ،امّا با که باید گفت این؟من دوستی دارم

که بدشمن خواهم از او التجا بردن.

جویبار لحظه ها جاری.

_/_ _U_

_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _UU

_/_ _U_/U_U_

 

 

مجموعه ی آخر شاهنامه ، تیر ماه 1335

 

فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن

 

تحلیل و بررسی شعر

سطر 9  
مایه ی وزنی بحررمل فاعلاتن فاعلاتن فع

رملمطموس (مجحوف)

رکن بندی 2-6  
پایان بندی 9←/ _ فع (مطموس)
اختار وزنی 5 تبدیل هجای کوتاه به بلند :4

رکن اول فعلاتن به جای فاعلاتن :1

خروج از وزن ندارد  
قافیه ی بیرونی 4 من،دشمن /دارم ، می دارم
ردیف ندارد  
تکرار و ترجیع 2 سطر2و9

 

دریغ و درد

چه درد آلود و وحشتناک !

نمی گردد زبانم تا بگویم ماجرا چون بود .دریغ و درد ،

هنوز از مرگ نیما من  دلم  خون بود…

*

چه بود ؟این تیر بیرحم از کجاآمد؟

که غمگین باغ بی آواز  ما را باز

درین محرومی وعریانی پاییز ،

بدینسان ناگهان خاموش و خالی کرد

از آن تنها و تنهاقمری محزون و خوشخوان نیز؟

چه وحشتناک !

نمی آید مرا باور

و من با این شبیخونها ی بیشرمانه و شومی که دارد مرگ

بدم می آید از این زندگی دیگر.

*

ندانستم ،نمی دانم چه حالی بود ؟

پس از یک عمر قهر و اختیار کفر ،

چگویم ،آه-

نشستم عاجز و بی اختیار ،آنگاه

به ایمانی شگفت آور،

بسی پیغام ها ، سوگند ها دادم

خدا را با شکسته تر دل و با خسته تر خاطر .

-و من در باوری بی شک و از من سخت ناباور

نهادم دست های خویش چون زنهار یان برسر

که زنهار ، ای خدا ،ای داور ، ای دادار

مبادا راست باشد این خبر ،زنهار !

تو آخروحشت و اندوه را نشناختی هرگز.

ونفشرده ست هرگز پنجه ی بغضی گلویت را .

نمی دانم چه چنگی در جگرمی افکند این درد .

تو راهم با تو سوگند آی!

*

مکن ، مپسند این ،مگذار

خداوندا ،خداوندا ،پس از هرگز،

پس از هرگز همین یک آرزو ،یک خواست

همین یک بار.

ببین غمگین دلم با وحشت و با درد می گرید .

خداوندا ، به حقّ هرچه مردانند ،

ببین ،یک مرد می گرید …

*

چه بیرحمند صیّادان مرگ ، ای داد !

و فریادا ،چه بیهوده ست این فریاد .نهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشی

پریشادخت شعر آدمیزادان.

چه بیرحمند صیّادان

نهان شد ،رفت

از این نفرین شده ی مسکین خراب آباد

دریغا آن زن مردانه تر از هرچه مردانند آن آزاده آن آزاد

*

تسلّی می دهم خود را

که اکنون آسمان ها را ،ز چشم .. اختران دور دست شعر

براو هر شب نثاری هست ، روشن مثل شعرش ، مثل نامش پاک

ولی دردا ،دریغا ، او چرا خاموش ؟

چرا در خاک ؟ [1]

_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_U_U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

*

_ _ _U/_ _ _U_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _U_/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

*

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_U_U/_U_U/_ _ _U

_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_U_U/_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_U_U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_U_U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _UU/_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/ _ _ _U/ _ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_U_U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U

*

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_U_U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_U_U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U

_ _ _U/_ _UU/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _U/_ _ _U

*

_ _ _U/_ _ _U

_U_U/_U_U/_U_U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U/_ _ _U/_ _ _U

_ _ _U

 

[1]  گزینه اشعار ، مهدی اخوان ثالث ، ص 260

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)