دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فع

مفعول فاعلن

*

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مفعول فع لن

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فع

مفعول فاعلن

*

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مفعول فاعلات مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات مفعول فع

مفعول فاعلات فعل

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مفعول فاعلات فعل

مفعول فاعلات فعل

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مستفعلن فعلن

*

مفعول فاعلات فعولن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات فع

مفعول فاعلاتن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلاتن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مفعول فاعلات مفعول فاعلن

 

 

تحلیل و بررسی شعر

سطر 102  
مایه ی وزنی بحرمضارع مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

مضارع اخرب مکفوف محذوف

رکن بندی 1-4  
پایان بندی 65←/_U_

13←/_ _ U

4←/_ _

7←/_

4←/ _ U

6←/_ _ U_

فاعلن(محذوف)   فاعلاتن (سالم)

فع لن(محذوف )   فعلاتن (مجنون)

فع لن (اصلم)   فعلن (مجنون محذوف)

فع(مطموس)

فعل( مربوع )

اختیاروزنی 20 تبدیل هجای کوتاه  به بلند:18

تبدیل هجا ی بلند و کوتاه :2

خروج از وزن 4 سطر89،57،48،13
قافیه بیرونی

 

51  زیروروست،فرودست/سایه ای ،راهی/نگاه،جایگاه/میگزیند،نشیند/عبور،دور/سکون،واژگون/این جهان ، اندران/نداده اند ، مرده اند /پلید ، سفید/مردمان ، نهان ، کسان /سبک خیز ، همه چیز/جانور ؛بهره ور/گفت و گو ، فسانه گو / بازمی کند ، مینشیند/ دگرگون ، واژگون، خون/موج ، اوج/راهی ، سنگی/هم ، عدم/ سپرده ، بخندد ، سترد/می خورد ، می نگرد/گ سیخته ، ریخته/ لرزان ، حیران /آرام  تر ، وزین  تر/دگر ، سَر
ردیف 8 نیست/است/زده
تکرار وترجیع 2 سطر77و80

 

 

با قطار شب و روز

در نهانخانه ی روزان و شبان دلسرد

سخنانی برجاست.

سخنان است آری

از نوای دل افسای تن بیماری

زیردندانه ی فرتوت شب تیره هنوز

با قطار شب و روز

*

لخته ی دود بیابان گذری

همچنان می گذرد

و ز درو بام و شکاف دیوار

راه بیرون شدن از خانه هر آن حرف نهان می سپرد .

با قطار شب و روز

*

که شبان کج و روزان سیه غافله را

می دهد با هم پیوند .

گوش من مدفن آن حرف نهان می ماند

نه به دل خوش آیند

و به منقار  قوی پنجه اش آن حرف نهان

آشیان بار رگ من می سازد

وز زبان دل من می آید هر زمان قدرت اندوز

گرچه از من بدر او

با قطار شب و روز .

*

من چه خواهم گفتن

که چه گفتند دو بیمار به هم

گفت :«آن آهوی خوش »گفت : «رمید »

گفت :«آن نرگس تر »گفت :«فسرد» [1]

_UU/U_UU/_ _UU/_ _U_

_ _ /_ _UU

_ _ / _ _UU

_ _ /_UUU/_ _UU/U_ _U_

_UU/_UUU/_ _UU/_ _U_

_UU/U_U_

*

_UU/_ _UU/_UU_

_UU/_ _U_

_ _ /U_UU/_UU_

_UU/ _ _UU/_ _UU/_ _UU/_ _U_

*

_UU/U_U_

_UU/ _ _UU/_ _UU/U_UU

_ _UU/ _ _U_

_ _ /_ _UU/_ _UU/_ _U_

_ _/_ _UU

_UU/_ _ _U/_ _UU/_ _UU

_ _/_ _UU/_ _U_

_ _/_ _UU/U_U_

_ _U_/U_U_

_UU/_ _U_

_UU/U_U_

*

_ _/_ _U_

_UU/_ _UU/_ _UU

_UU/_ _U_/ _ _U_

_UU/_ _UU/_ _U_

 

اردیبهشت ماه 1328

[1]  مجموعه ی کامل اشعار نیما یوشیج ، سیروس طاهباز ، ص 456

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)