منبع تحقیق : پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در مدیریت دولتی

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی(مورد مطالعه، اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد اسلامی کرمان)

استاد راهنما:

دکتر اکبر اعتباریان

استاد مشاور:

دکترمحمدرضا سلطان آقایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه……………………… 2

1-2- اظهار مساله……………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-4-اهداف پژوهش………………………. 7

1-4-1- هدف اصلي………………………. 7

1-4-2- اهداف فرعی………………………. 7

1-4-3- اهداف جانبی………………………. 7

1-5- فرضیات پژوهش………………………. 7

1-5-1- فرضیه اصلي………………………. 7

1-5-2- فرضیه های فرعي………………………. 7

1-6- سؤال‏های جانبی………………………. 8

1-7- تعریف واژه‌های پژوهش………………………. 8

1-7-1-تعریف نظری واژه ‏ها…………………….. 8

1-7-2- تعریف عملیاتی واژه ها…………………….. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه……………………… 11

2-2-دولت الکترونیک……………………….. 12

2-2-1- دولت الکترونیک چیست؟……………………… 13

2-2-2- بخش‌های دولت الکترونیک……………………….. 14

2-2-2-1- دولت نسبت به دولت ……………………… 14

2-2-2-2- نیروهای محرک در پس بخش………………………. 14

2-2-2-3- دولت به تجارت ……………………… 16

2-2-2-4- نیروهای محرک بخش ……………………… 16

2-2-2-5- دولت نسبت به شهروند ……………………… 17

2-2-2-6- نیروهای محرک بخش ……………………… 18

2-2-3- مراحل دولت الکترونیک……………………….. 18

2-2-4- راه‏کارهای دولت الکترونیکی………………………. 19

2-2-5- تحقق دولت الکترونیکی………………………. 20

2-2-5-1- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی………………………. 20

2-2-6- معضلات دولت الکترونیکی………………………. 21

2-2-7- فرصت‌هایی بالقوه دولت الکترونیک……………………….. 22

2-2-8- دولت الکترونیک و حکومت الکترونیک……………………….. 24

2-2-9- مدل مثلث ارتباطی بین دولت ،تجارت و شهروندان……….. 25

2-2-10- گسترش دولت الکترونیک……………………….. 26

2-2-11- مشخصه ها و ویژگی های انواع دولت الکترونیک………….. 28

2-2-12- اختصار ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک…………… 29

2-2-13- دیدگاه جامع نسبت به مقوله های اجرایی دردولت الکترونیک……….. 31

2-2-14- مباحث سیاسی،اجرایی و اخلاقی در بحث دولت الکترونیک………….. 32

2-2-15- مدل‏هاي پياده سازي دولت الكترونيك……………………….. 33

2-2-15-1- مدل سازمان ملل………………………. 33

2-2-15-2- مدل لاينه – لي………………………. 35

2-2-15-3-مدل گروه گارتنر……………………… 37

2-2-16- تاثیرات بهره گیری از دولت الکترونیک……………………….. 37

2-2-17- تعامل پذیری دولت الکترونیک……………………….. 37

2-3- اعتماد عمومی………………………. 39

2-3-1- تعریف اعتماد……………………… 39

2-3-2- مفهوم اعتماد……………………… 39

2-3-3- انواع اعتماد……………………… 40

2-3-4- عناصر اعتماد……………………… 40

2-3-5- اعتماد عمومی………………………. 41

2-3-5-1- انواع اعتماد عمومی………………………. 43

2-3-5-2- ابعاد اعتماد عمومی………………………. 44

2-3-5-3- اهمیت اعتمادعمومی………………………. 44

2-3-5-4- پیامدهای اعتماد عمومی………………………. 45

2-3-5-5- پاسخ گویی و اعتماد عمومی………………………. 45

2-3-5-6- علت های عمومی افول اعتماد عمومی………………………. 46

2-3-5-7- دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی……………………47

2-3-5-8- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی………………………. 47

2-4- تحقیقات انجام شده ……………………..49

2-4-1- تحقیقات داخلی………………………. 49

2-4-2- تحقیقات خارجی………………………. 50

2-5-جمع ‏بندی………………………. 51

شکل(2-4)مدل مفهومی پژوهش……………………….. 52

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه……………………… 53

3-2- روش و نوع پژوهش………………………. 54

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه……………………… 54

3-4- روش نمونه گیری………………………. 54

3-5-ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)…………………….. 55

3-5-1- روایی و پایایی ابزار جمع آوری………………………. 55

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ‏ها…………………….. 56

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………… 57

4-2-یافته های جانبی پژوهش………………………. 57

4-2-1- توصیف شاخص‌های دموگرافیک (مطالعه ویژگی‌های عمومی)…………. 57

4-2-1-1- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت………… 57

4-2-1-2- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات……….. 58

4-2-1-3- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت……… 59

4-2-1-4- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت تاهل……….. 60

4-3- یافته ‏های اصلی پژوهش………………………. 61

4-3-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش……………………….. 61

4-3-1-1- توصيف كمي متغير خدمات دولت الکترونیک……………………….. 61

4-3-1-2- توصيف كمي متغير اعتماد عمومی و مؤلفه های آن……………………… 62

4-3-2- توصیف متغیرهای پژوهش براساس فراوانی گویه ‏ها…………………….. 64

4-3-2-1- توصیف متغير خدمات دولت الکترونیک……………………….. 65

4-3-2-2- توصیف متغير اعتماد عمومی………………………. 66

4-3-2-3- توصیف مؤلفه های متغیر اعتماد عمومی………………………. 67

4-3-3- تحلیل داده‌ها (مطالعه فرضیه‌های پژوهش)…………………….. 68

4-3-3-1-فرضیه اصلي………………………. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-3-2- فرضیه فرعی 1……………………… 69

4-3-3-3- فرضیه فرعی ……………………..2. 70

4-3-3-4- فرضیه فرعی 3……………………… 71

4-3-3-5- فرضیه فرعی4……………………… 73

4-3-3-9- سوال های جانبی پژوهش………………………. 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………… 80

5-2- یافته های توصیفی………………………. 81

5-3-بحث و نتیجه گیری………………………. 81

5-4-پیشنهادهای پژوهش………………………. 84

5-4-1-پیشنهادات کاربردی………………………. 84

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………. 85

5-5- محدودیت های پژوهش………………………. 85

فهرست منابع……………………… 86

پیوست……………………….. 92

چکیده انگلیسی………………………. 100

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی می باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1393 بود که تعداد آنها 1991 نفر (دانشگاه شهید باهنر 1392 نفر ، دانشگاه آزاد599 نفر) گزارش گردید. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 322 نفر تعیین گردید که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تعداد 350 پرسشنامه جمع‏ آوری و نمونه‏ گیری به روش طبقه‏ای تصادفی انجام گردید. در این پژوهش جهت جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی بهره گیری گردید. پرسشنامه میزان بهره گیری از دولت الکترونیک دارای 7 گویه و پرسشنامه اعتماد عمومی دارای 28 گویه می‏باشد. برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و کارشناسان بهره گیری گردید که روایی پرسشنامه دولت الکترونیک 91/0 و پرسشنامه اعتماد عمومی 90/0 به­دست آمد. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ براي پرسشنامه دولت الکترونیک 786/0 و اعتماد عمومی 917/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین میزان بهره گیری از خدمات‏ دولت ‏الکترونیک واعتماد عمومی وابعاد آن شامل اطمینان، درست‏کاری و خطرپذیری ارتباط مستقیم هست.‏ همچنین نتایج سؤال­های جانبی نشان داد که میزان بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی در جامعه موردمطالعه بیش از سطح متوسط می باشد. نتایج مربوط به تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی درمیزان بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک نشان داد که بر اساس جنسیت وسابقه خدمت تفاوت معنادار نمی­باشد اما براساس تأهل وتحصیلات تفاوت معنا­دار می باشد. نتایج مربوط به تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی دراعتماد عمومی هم نشان داد که جنسیت، تأهل، تحصیلات و سابقه خدمت هیچکدام موجب تفاوت در نتایج نشده­ اند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در بسياري از كشورهاي جهان اعتماد كاركنان بخش عمومي به سازمان­ها روبه كاهش بوده ويكي ازسازوكارهايي كه باعث ارتقاي اعتماد در اين سازمان­ها مي­گردد، به كارگيري دولت خدمت­گزاراست. راجر[1](1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل می­داند، بر اساس این انتظار، طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، در تعریف دیگری روتر[2](1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ی آن بر کلام، وعده، اظهارشفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه نمود، اظهار می­کند. همچنین به عقیده گوردون[3](2000) اعتماد یک انتظار مثبت می باشد، در ارتباط با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه‏های فرصت طلبانه رفتار نکند(زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه[4] اعتماد به معنای این باور می باشد که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­کنند و از خدشه دار کردن به من خودداری می­کنند(بختیاری، 1389).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 امروزه با پیشرفت­هایى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال كه به موج چهارم معروف شده می باشد، تغییر در زمینه­هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمان­ها با این تغییرات ناكارآمدى سازمان­ها بیش از پیش مشهود خواهد بود كه بازاریابى و تجارت و دولت الكترونیكى نمونه­هایى از این تأثیرگذارى می باشد. یكى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونیكی می باشد(آقا زمانی،1384).

به عنوان اهمیت موضوع مطالعه تأثیر دولت الکترونیک با اعتماد عمومی شهروندان می­توان گفت که: بهره­گیری از فرصت­هایی که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، فراهم آورده می باشد، به آنها امکان می­دهند، تا فاصله خویش با کشورهای توسعه یافته را با سرعت بیشتری کاهش دهند (زاهدی و همکاران، 1390).

مسأله اصلی این پژوهش ارتباط بهره گیری شهروندان ازخدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی می باشد. در این فصل در مورد اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، فرضیات پژوهش ، تعریف واژه‌های پژوهش بحث می­گردد.

1-2- اظهار مساله

دایره مفهومی اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدی می باشد. مطالعه اعتماد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی هرکدام نقطه آغاز، ویژگی‌ها و پشتوانه نظری خاص خود را دارند. اضافه براین، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن‌ها، خود می‌تواند دریچه دیگری را برای مطالعه مقوله اعتماد بگشاید. اعتماد عمومی به عنوان درکی که از میزان اطمینان به دیگران هست اطلاق شده می باشد. این نوع از اعتماد معمولاً با این پرسش مورد سنجش قرار می‌گیرد که: شما فکر می‌کنید بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا اینکه نیاز به دقت در مراودات خود دارید، یا هر دو مورد به شرایط و فرد بستگی دارد. اعتماد به دولت می‏تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست‏های دولت بدون در نظر داشتن زور گردد(دانایی‏فرد، 1387).

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).

اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون در نظر داشتن زور گردد. (دانایی­فرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد گردید و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی تأثیر محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در طریقه توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام گردد عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای می باشد که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را نظاره کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات می باشد. شهروندان و مدیران بخش عمومی می بایستی به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد می باشد. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می­توانند از مهارت­ها، توانایی­ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش کردن اقداماتشان بهره گیری کنند(گوردن، 2000).

بعضی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده­اند(منوریان ، 1388).

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این شکل تعریف می­کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه‏سازی مداوم نحوه­ی ارائه­ی خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با بهره گیری از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید می­باشد(گارتنر، 2000). فعالیت­های دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد.

نظر به اینکه طریقه اجرایی برنامه­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار می باشد و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی می باشد تا از طریق شناسایی معضلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).

با در نظر داشتن موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و تأثیر مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد عمومی می­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری می باشد به‏نظر می‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این پژوهش مطالعه «ارتباط بهره گیری­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‏های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

دولت­ها در اجرای برنامه ­های اقتصادی به شدت به همکاری عموم مردم بخصوص نخبگان جامعه نیاز دارند؛ زیرا که همراهی نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادی در اجرای سیاست­های اقتصادی دولت فرآیند رسیدن به اهداف برنامه را تسریع کرده و بازخوردهایی که نخبگان جامعه به برنامه های اقتصادی دولت نشان می­دهند می‏تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‏های دولت شده و کارآیی عملکرد دولت را افزایش دهد. از سویی دیگر اعتماد مردم به حاکمیت مشارکت آنها را در اجرای برنامه­های دولت و پشتیبانی سیاسی از دولت افزایش می­دهد، به‏طوری که هرچه مشارکت و همکاری مردم با دولت بیشتر باشد، دولت می­تواند با اتکا به مردم برنامه‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با تاثیرگذاری بیشتری به سرانجام برساند( نادمی، 1388).

دولت، در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي تأثیر محوري دارد، با اين حال نه به عنوان فراهم كننده مستقيم رشد بلكه به‏عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده در طریقه توسعه می باشد. مهم­ترين اقداماتي كه توسط دولت­ها مي­تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام گردد عبارتند از:

تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني، تقويت و غني‏سازي آموزش‏هاي عمومي؛ تأمين امنيت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي، پرهيز از تصدي­گري بخش­هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي(الواني و شيرواني ،1383).

نمی‏توان انکار نمود که یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی برخورداری از اعتماد عمومی می باشد(پور‏عزت و همکاران، 1388). با افزایش اعتماد عمومی سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته هزینه کنترل متقابل حکومت و ملت کاهش می‏یابد(اوسلانر[5]، 2002). به نظر می­رسد که این وضع هر سه عرصه فعالیت اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی حکومت را تحت تأثیر قرارمی­دهد(چورتن ، 2000). اغلب شهروندان افزایش اعتماد عمومی بین همدیگر را در مشارکت خود در فعالیت­های شهری مؤثر می­دانند و به تعبیری شهروندان در صورتی که به اطرافیان خود از اطمینان و اعتماد کافی برخوردار باشند تمایل بیشتری به مشارکت در امور مختلف خواهند داشت(شریف زاده و صدقی، 1388). اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون در نظر داشتن زور گردد(دانایی فرد، 1387). اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام های سیاسی منجر خواهد گردید و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387). اعتماد سازی در سطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به­ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به‏عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1382). برای رسیدن به وحدت شاخصه‏های مختلفی هست اما مهم­ترین شاخصه آن اعتمادعمومی به ‏رفتارها و کنش‏های افرادجامعه به‏یکدیگراست(اشراقی، 1391). اعتمادعمومی یکی از مهم‏ترین ابعاد سرمایه اجتماعی می باشد که آسیب دیدن آن می­توان زیان و هزینه بسیار سنگینی را برای نظام اداری و در مقیاس وسیع­تر به نظام سیاسی تحمیل کند کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‏های جهان امروز به‏شمار می­رود (الوانی، 1379).

اهمیت تأثیر اعتماد عمومی و دولت الکترونیک در توسعه­ی جوامع و همچنین نسبتاً نو بودن مفهوم دولت الکترونیک، دلایلی بر اهمیت تحقیقات در این زمنیه به‏ویژه در ایران می­باشند. نتایج احتمالی این پژوهش می­تواند تأثیر دولت الکترونیک در اعتمادی عمومی را روشن نماید. همانطور که گفته گردید اعتماد عمومی یکی از مهم­ترین عوامل تاثیر گذار در سرمایه اجتماعی دولت­ها می باشد. پس شناسایی تأثیر احتمالی دولت الکترونیک با اعتماد عمومی و همچنین اعتماد عمومی در بهره گیری شهروندان از دولت الکترونیک راه را برای مدیریت سرمایه اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هموار می­نماید.

[1]-Rajer

[2]-Roter

[3]-Gordon

[4]– Claus Offe

[5]– Uslaner

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو