دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش ANP

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته:MBA

عنوان:

تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با بهره گیری از روش ANP مطالعه موردی شرکت سبلان تهویه

استاد راهنما:

دکتر سید علی حدیقی

استاد مشاور:

پروفسور ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان ­نامه……….. 1

1-1 مقدمه  …………………………2

1-2 تعریف موضوع و مسئله اصلی پژوهش………………………….. 3

1-3 اهداف اساسی پژوهش……………………………. 6

1-4 اهمیت موضوع…………………………. 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5 روش مطالعه و مطالعه…………………………. 9

1-6 روش های تجزیه و تحلیل و اولویت بندی گزینه ها…………… 10

1-6-1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی …………………………10

   1-6-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی …………………………10

1-7 تجزیه و تحلیل………………………… 11

1-8 کارت امتیازات متوازن…………………………. 11

1-9 اولویت بندی استراتژی ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای…………. 11

1-10 پرسش های پژوهش……………………………. 11

1-11 فرضیات مسئله…………………………. 12

1-12 جاﻣﻌﺔ آﻣﺎري و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ…………………………. 12

1-13 واژگان کلیدی………………………….. 13

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع………………………… 14

2-1 مقدمه ……………………. 15

2-2 مدیریت دانش……………………………. 16

2-2-1 تاریخچه مدیریت دانش……………………………. 16

2-2-2 سیر تحول مدیریت دانش……………………………. 17

2-2-3 تعاریف مدیریت دانش……………………………. 18

2-2-4 چرخه مدیریت دانش……………………………. 20

2-2-5 ویژگیهای مدیریت دانش……………………………. 21

2-2-6 نظریه های مدیریت دانش……………………………. 21

2-2-7 دیدگاههای مدیریت دانش……………………………. 22

2-2-8 مزایای مدیریت دانش……………………………. 23

2-3 مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک……………………………. 24

2-4 مدیریت استراتژیک……………………………. 25

2-5 پیشینه پژوهش………………………….. 26

فصل سوم : روش پژوهش ……………..29

3-1 مقدمه……………………….. 30

3-2 فرآیند برنامه ریزی استراتژیک……………… 30

3-2-1 تدوین ارکان جهت ساز…………………………. 31

3-2-1-1 بیانیه های ماموریت…………………………… 32

3-2-1-2 چشم انداز…………………………. 33

3-2-1-3 ارزش ها، بایدها و نبایدها………………………… 33

3-2-2 شناخت و تحلیل محیط داخلی/ خارجی……………… 34

3-2-2-1  فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان…….. 35

3-2-2-2  ارزیابی محیط بیرونی………………………….. 36

3-2-2-3 ارزیابی محیط درونی سازمان…………………………. 38

3-2-3 تدوین و طراحی استراتژی………………………….. 40

3-2-3-1 مدل تحلیل SWOT…………………………..

3-2-4 کارت امتیازات متوازن…………………………. 43

3-2-4-1 مراحل پیاده سازیBSC……………………………

3-2-5ترکیب تحلیل SWOT با کارت امتیازات متوازن BSC………..

3-3 اولویت بندی استراتژی ها………………………… 45

3-3-1 نظریه تصمیم گیری………………………….. 46

3-3-2 تعریف تصمیم گیری………………………….. 47

3-3-2-1 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه…………………………. 47

3-3-2-2 مدلهای تصمیم گیری چند هدفه…………………………. 47

3-3-2-3 مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه…………………………. 47

3-4 مقدمه ای بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای…………. 48

3-5 فرآیند تحلیل شبکه ای…………………………. 51

3-5-1 رویکرد گام به گام روش فرآیند تحلیل شبکه اي………………………….. 51

3-5-1-1 محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه………… 55

3-5-1-1-1 روش بردار ویژه …………………………56

3-5-1-1-1-1 محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه……………….56

3-5-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری………………………….. 57

3-5-1-3 شاخص ناسازگاری تصادفی………………………….. 58

3-6 تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل SWOT………………………….

3-7 الگوریتم پیشنهادی ANP برای اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT……….

3-8 روش گرد آوری اطلاعات…………………………… 61

3-8-1 روايي ابزار جمع آوري داده ها…………………………61

3-8-2 پايايي ابزار جمع آوري داده ها………………………… 63

3-8-2-1 ضريب آلفاي کرونباخ………………………….. 64

3-9 فرآیند کلی پژوهش………………………….. 65

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش………… 68

4-1 مقدمه …………………….. 69

4-2 معرفی سازمان…………………………. 69

4-2-1 چشم انداز سازمان…………………………. 70

4-2-2 ارزش ها ی سازمان…………………………. 70

4-3 تحلیل محیط داخلی شرکت سبلان تهویه……… 70

4-3-1 فرآیند شناسایی نقاط قوت و ضعف……………………………. 70

4-3-2 ارزیابی وضعیت محیط داخلی سازمان…………………………. 72

4-4 تحلیل محیط خارجی سازمان…………………………. 74

4-4-1 فرصت ها و تهدیدات مربوط به مدیریت دانش……………….. 75

4-4-2 ارزیابی موقعیت سازمان نسبت به مولفه های خارجی………… 76

4-5 تدوین استراتژی………………………….. 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-6 اولویت بندی استراتژی ها………………………… 80

4-6-1 ساختار سلسله مراتبی سازمان…………………………. 80

4-6-2 ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی………………………….. 81

4-6-3 وابستگيهاي دروني ميان گروههاي SWOT………………………….

4-6-4 اولویت های گروههای SWOT…………………………..

4-6-5 اولویت های نسبی فاکتورهای SWOT…………………………..

4-6-6 اولویت نهایی (کلی) فاکتورهای SWOT…………………………..

4-6-7 درجه ی اهمیت فاکتورهای SWOT…………………………..

4-6-8 تعیین اولویت نهایی گزینه های استراتژی………………………….. 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………… 101

5-1 نتیجه گیری………………………… 102

5-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………… 105

مراجع………………………………..106

مراجع فارسی………………………………………. 107

مراجع لاتین……………………………………. 110

ضمائم و پیوست ها………………………… 116

چکیده:

امروزه دانش یکی از مهمترین منابع سازمانی می باشد که مدیریت و بهره برداری صحیح از آن می تواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد کند.به مقصود اطمینان از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مسئله مهم در وهله ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب می باشد که بایستی بر مبنای چهارچوب متناسب بنا نهاده گردد و غالبا بایستی تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. شناخت این عوامل می تواند به سازمان ها در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد.انتخاب استراتژي براي مديريت دانش، مستلزم شناسايي و تحليل عوامل زيادي از سازمان می باشد.در این پژوهش با کمک روش تحلیلی SWOT و BSC استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان شرکت سبلان تهویه تدوبن گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM ) می باشد برای اولویت بندی استراتژی ها بهره گیری گردید.در الگورتیم پیشنهادی مهمترین عوامل اثر گذار داخلی و خارجی سازمان از طریق پر کردن پرسشنامه توسط کارمندان سازمان شناخته می گردد تا استراتژی های مدیریت دانش دقیق تر تدوین شوند. بر خلاف بسیاری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره که بر فرض استقلال معیارها و گزینه ها متکی هستند، فرآیند تحلیل شبکه ای می تواند از طریق تعاملی نظام یافته، با همه گونه وابستگی بین معیارها و گزینه ها، پاسخ هایی به مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روشهای تصمیم گیری چند معیاره عرضه کند و با در نظر داشتن برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روش SWOT و ANP چهارچوب موثری به مقصود کمک به شرکت سبلان تهویه که به دنبال ارزیابی و انتخاب دانش می باشد توسعه داده شده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مدیریت دانش[1]، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی،‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی می باشد، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [29] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در شروع کار به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌گردید و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای بهره گیری واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز می باشد. انسانها پیش روی بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه فرق مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی زیرا مدیریت اطلاعات می باشد.

اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته می باشد که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های فرق خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و متناسب کردن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده می باشد. اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده می باشد. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها هست که هر کدام از جنبه های مختلف به اظهار استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

   در این پایان نامه کوشش شده می باشد با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی گردد.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته می باشد.

   در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE[2] و EFE[3] برای ارزیابی بهره گیری گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT[4] وBSC[5] استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد برای اولویت بندی استراتژی ها بهره گیری گردید.

1-2 تعریف موضوع و مسئله اصلی پژوهش

   سازمان ها برای انجام مأموریت ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی های متعددی می باشند. بعضی از این منابع و دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان تأثیر محوری دارند[1].دانش برای تمام سازمان ها مانند ی این منابع و دارایی ها می باشد، به طوری که صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می دانند. (تافلر1990) [6][2]

همچنین پیتر دراکر[7] [2]معتقد می باشد که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود .در واقع دانش تنها منبعی در سازمان می باشد که در اثر بهره گیری، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می گردد. [2](گلاسر 1998) [8]

این دانش در رویه ها، دستورالعمل ها، دیدگاه ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر می باشد و زمانی اهمیت بیشتر می یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل گردد.

مدیریت استراتژیک دانش به پروسه‌ها و زیرساخت‌هایی می‌پردازد که بنگاه برای کسب، ایجاد و درمیان گذاشتن دانش در جهت تنظیم استراتژی و اتخاذ تصمیمات تجاری از آنها بهره گیری می کند. استراتژی دانش یک بنگاه به مطالعه رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌ها در استراتژی خود می باشد، می‌پردازد. پس فاصله دانشی موجود بین آن چیز که یک بنگاه بایستی برای اجرای استراتژی خود بداند و آن چیز که که می‌داند، کاهش می‌یابد.

درک بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی‌های دانش می‌تواند از طریق مطالعه مهم‌ترین دستاوردهای آن حاصل گردد. یک عامل الزامی این می باشد که بنگاه‌های دارای توازن بایستی بتوانند مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری از دانش را درک كنند.سيستم هاي مديريت دانش، درچنين فضايي و با هدف تأثير گذاري بر شناسايي، خلق، ذخيره سازي، بازيابي، تسهيم و به كارگيري دانش مورد نياز در سازمان به وجود آمدند. مديريت دانش به سازمان ها كمك مي كند تا مأموريت خود را به خوبي انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پيدا كنند. در اين راستا مفهوم استراتژي با هدف تبيين اين موضوع كه خلاهاي دانشي سازمان كدامند و كدام دانش و چرا براي سازمان راهبردي و مورد نیاز مي باشد، در ادبيات مديريت دانش ظهور يافته می باشد.

پيش از استقرار سيستم هاي مديريت دانش، آغاز بايد استراتژي دانش سازمان تدوين گردد تا بر اساس آن، سازمان در فراگرد مديريت دانش بداند كه با چه استراتژي مشخصي بايد اين كار را انجام بدهد.

استراتژي دانش سازمان اظهار مي كند كه اين صنعت براي انجام مأموريت ها و اجراي استراتژي هاي خود چه دانشي را، با چه عمقي، از چه منبعي و از چه طريقي بايستي كسب نمايد. از همين رو در اين پژوهش کوشش شده می باشد تا ضمن مروري بر ادبيات نظري موضوع استراتژي دانش، ضرورت هاي تدوين استراتژي دانش، كاركردها و پويايي هاي آن بررسي و تبيين شوند.

در مطالعات مدیریت دانش، مفهوم استراتژی دانش مفهومی جدید و ابداعی می باشد که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته می باشد. از همین رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. از همین رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. شرکت سبلان تهویه(سهامی خاص) در سال 1371 با هدف ارتقای سطح دانش و فن کشور و انجام پروژه های تاسیسات حرارتی و برودتی و ساختمانی تاسیس گردید و پس از انجام چندین پروژه ساختمانی، نیروگاهی، خودرو سازی و … از سال 1375 رسما در جهت تولید سیستمهای تهویه مطبوع و سردخانه (چیلر پکیج یونیت آبی و هوایی، هواساز، ایرواشر، برج خنک کننده، کندانسور آبی و هوایی، یونیت هیتر، فن کوئل سقفی و زمینی، داکتد فن کوئل و کوئل آب گرم و بخار و سردخانه) گام برداشت.

هدف مدیران و مهندسان شرکت سبلان تهویه بهبود مستمر کیفیت محصولات و رسیدن به قله های رفیع موفقیت همراه با شعار مشتری مداری و ارتقاء سطح دانش و در نظر داشتن صادرات می باشد.

امروزه، ارزش واقعی سازمان، بیش از ارزش فیزیکی و دارایی ها یا ارزش خالص آن می باشد.دانش سازمان برای دارایی های سازمان، ارزش افزوده ایجاد می ‌کند.دانش نه تنها در چگونگی ایجاد کالا و خدمات، بلکه در اینکه چه چیزی میتواند تولید گردد یا حتی اینکه توان بالقوه لازم برای تولید چه چیزی هست، تأثیر قابل توجهی دارد.

با در نظر داشتن تغییرات تکنولوژیکی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته می باشد و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای روبرو شدن با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می گردد. این برنامه چیزی غیر از برنامه استراتژیک نیست.

در این زمینه اولین معضلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه طریقه مدیریت استراتژیک دانش در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. علت های گوناگونی وجود دارند که بعضی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک دانش از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

  • عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
  • خودفریبی مدیران سطح بالا به گونه جمعی درمورد موقعیت سازمان
  • توجه مدیران به حفظ وضع موجود
  • درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
  • اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در ارتباط با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته می باشد.

در این پژوهش کوشش شده، تا با مطالعه تحقیقات اخیر و مرتبط ساختن نظریات پیرامون مدیریت دانش، مدل استراتژیک مدیریت دانش سازمان را ارائه نموده و اقدام به ارائه مدلی جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش نماید. استراتژي دانش سازمان اظهار مي كند كه اين صنعت براي انجام مأموريت ها و اجراي استراتژي هاي خود چه دانشي را، با چه عمقي، از چه منبعي و از چه طريقي بايستي كسب نمايد.

1-3 اهداف اساسی پژوهش

     می توان گفت هر تحقیقی شامل دو دسته کلی و هدف های ویژه می باشد، هدف کلی پژوهش همان موضوع پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند .

هدف های ویژه نیز از هدف های کلی نشأت می گیرد و به صورت صریح مراحل انجام پژوهش را نشان می دهد و چارچوب مناسبی برای تجزیه تحلیل های آماری ارایه می دهد . بر این اساس می توان هدف های پژوهش را به صورت زیر برشمرد:

هدف کلی :

     طراحی و تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت سبلان تهویه و اولویت بندی استراتژی ها

هدف های ویژه:

  • شناسایی مدل های تدوین استراتژی دانش در سازمان .
  • شناسایی اقدامات انجام شده در زمینه طراحی استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه
  • معرفی مدیریت دانش و شناخت چارچوب تئوریک پژوهش

 1-4 اهمیت موضوع

     امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازار منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی می باشد تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه، تلقی شده می باشد، به مقصود بهره گیری بهینه از سرمایه دانش در سازمانها، رشته جدیدی از مدیریت بنام، مدیریت دانش پدید آمده می باشد تا ضمن بهبود بخشیدن به فرایندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت دانش در تامین دانش مناسب در زمان مناسب برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند[2].

در ادبیات مدیریت به وفور شاهد تأکید بر تأثیر دانش، به عنوان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری هستیم. )رومر 1990)[9]

امروزه تدوین فرایندهای مرتبط به استراتژی های دانشی در سازمان ها از دیدگاه مدیریت استراتژیک برای بنگاه های کسب و کار دولتی و غیر دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده می باشد.این اقدام حساس که در حوزه مدیریت دانش قراردارد و از ویژگی های کارشناسانه و تخصصی بهره می گیرد، قادر می باشد که استراتژی های مناسب دانش را به نحو مطلوب تدوین و ارائه نماید. حصول نتیجه از این اقدام و تدوین استراتژی های دانش در سازمان، اجرای مدیریت دانش را به عنوان یک برنامه استراتژیک تسهیل می سازد. [3]

به عقیده صاحبنظران حوزه مدیریت دانش، بسیاری از ابتکارات ارائه شده برای اجرای مدیریت دانش در سازمانها با شکست مواجه می شوند زیرا که آنها با استراتژی های کلان سازمان متناسب و تنظیم شده نیستند و به همین دلیل اقبال کمی برای موفقیت دارند. از طرف دیگر تمرکز و توجه زیاد به ابزارهای فن آوری اطلاعات و کمبود اطلاعات مدیران به ادبیات موضوع، روش شناسی و واژه شناسی باعث گردیده تا توفیقاتی کمی حاصل گردد. مدیران ارشد دانش که امروزه تأثیر موثری در ترویج، تبلیغ و تدوین برنامه های مدیریت دانش دارند بایستی تا حد امکان خود را با برنامه های استراتژیک سازمان متناسب و نزدیک سازند.[29] به عبارت روشن تر این مدیران بایستی خود در تدوین استراتژی های سازمان تأثیر موثری اعمال نمایند.

در عصر حاضر، بهره گیری از ابزاري به نام دانش براي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سطح ملي از اهميت بسزايي برخوردار می باشد وكشورها با ارج نهادن به مديريت دانش و به گونه متقابل مديريت خلاقيت و نوآوري، آن را نيازي استراتژيك جهت پيشگامي در عرصه ي رقابت پذيري تلقي ميكنند .امروزه تدوین فرایندهای مرتبط به استراتژی های دانشی در سازمان ها از دیدگاه مدیریت استراتژیک برای بنگاه های کسب و کار دولتی و غیر دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده می باشد.این اقدام حساس که در حوزه مدیریت دانش قراردارد و از ویژگی های کارشناسانه و تخصصی بهره می گیرد، قادر می باشد که استراتژی های مناسب دانش را به نحو مطلوب تدوین و ارائه نماید. حصول نتیجه از این اقدام و تدوین استراتژی های دانش در سازمان، اجرای مدیریت دانش را به عنوان یک برنامه استراتژیک تسهیل می سازد. به عقیده صاحبنظران حوزه مدیریت دانش، بسیاری از ابتکارات ارائه شده برای اجرای مدیریت دانش در سازمانها با شکست مواجه می شوند زیرا که آنها با استراتژی های کلان سازمان متناسب و تنظیم شده نیستند و به همین دلیل اقبال کمی برای موفقیت دارند.

برنامه های مدیریت دانش بعضا با تاکید بر یک راه حل متمرکز می شوند و چند بعدی نیستند. از طرف دیگر تمرکز و توجه زیاد به ابزارهای فن آوری اطلاعات و کمبود اطلاعات مدیران به ادبیات موضوع، روش شناسی و واژه شناسی باعث گردیده تا توفیقاتی کمی حاصل گردد. مدیران ارشد دانش که امروزه تأثیر موثری در ترویج، تبلیغ و تدوین برنامه های مدیریت دانش دارند بایستی تا حد امکان خود را با برنامه های استراتژیک سازمان متناسب و نزدیک سازند. به عبارت روشن تر این مدیران بایستی خود در تدوین استراتژی های سازمان تأثیر موثری اعمال نمایند.

[1] Knowledge management

[2] Internal factor evaluation (EFE) Matrix

[3] External factor evaluation (IFE) Matrix

[4] Strenght/weakness/opportunity/threat (SWOT) Matrix

[5] Balance score card

[6] toffler

[7] Piter drucker

[8] Glazor

[9] roomer

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو