متن کامل: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه­ دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)

موضوع:

مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر مهرداد مدهوشی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….………….………….………………………..2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش..…………………………………………………………………2

1-3- اظهار مساله ……………….…………………………………….…………….…….……4

1-4- اهداف پژوهش……………….….…………………………………..…………………..5

1-5- سوال های پژوهش…………..…….……………….………….………………….………6

1-6- فرضیه­ های پژوهش….….…..……….…………….……………………………….……..6

1-7- تعریف متغیرها…………………………………..……………….…….…….……………7

1-8- روش انجام کار….……….…….………………..……..………..…….……..……………8

1-9- قلمرو پژوهش………………………………….….….….……………..…….……………9

1-9-1- قلمرو موضوعی………………………..…….……..…………….………………9

1-9-2- قلمرو زمانی…….………………………….……….…….……………………..9

1-9-3- قلمرو مکانی…………………….……….…….……..………………………….9

1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………….………………….9

1-11- محدودیت های پژوهش…………….…………..…………………………………..…….11

1-12- ساختار کلی پژوهش………………..……….……..…………………….…….…..…….11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………….…………………………..14

2-2- بخش اول- ادبیات نظری درمورد ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها ……..14

2-2-1- مقدمه………………………………………………………………………….14

2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران…………………………….……………………..16

2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها…………………………….……………………..19

2-2-3-1- ویژگی های خاص شرکت………………………………….……………..19

2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………….…………..………………..19

2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه…………………………………..…….……………..21

2-2-3-2- ویژگی های خاص صنعت…….………….…….…….….….……………..23

2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…….………..….…..………………..23

2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….…….……….………..….….……..……..26

2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…….…..…………….….…..………………..29

2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…….……..……..…..………………..30

2-2-3-2- 5- صادرات…….……..…….…….……..…….……………………..31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3- مدل مفهومی پژوهش…….……..…….…….………….……..….……………………..34

2-4- بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………..……………………..…………………35

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……………………………..……………..35

2-4-2- پژوهش های داخلی …………………….……….………………………………….41

2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………….….….…….…….…….…………….45

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ……………..……………………………………….………………………….. 51

3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………52

3-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….………………….52

3-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….………………….53

3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………..……………………..…….54

3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………..…………………………….…………………..

3-4- توزیع های پارامتریک .. .…………………..……………………………….……..……….. 55

3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………………….…….……………….. 56

3-5-1- روش جدول عمر …………………..……………………………….…….…………56

3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……….……………………………….…..…….….. 57

3-5-2- 1- انتقالات واحد ………………………………………………….………..58

3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….…………………………………….…….……………….. 59

3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……………………………………….. 59

3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون …………….………………………….….………..60

3-7- مدل های نیمه پارامتریک …………….………………….……………….……….……….. 62

3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….….……….…….….……….…….……….64

3-9- جامعه و نمونه آماری …………….………………….…………………….……..……….. 66

3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….………….………………….……..………..66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………….…………………….…………………………………….. 68

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………..………68

4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….……………………………………….…..…..69

4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………..…..…….……………… 72

4-3- آزمون فرضیه ها………………………………….………………….……..……………..75

4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس………………………..………75

4-4-1- آزمون فرضیه اول………….…………….………..…… …………..……………. 76

4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………..…… …….……..…………….. 77

4-4-3- آزمون فرضیه سوم….……….…….………….……..……. ………………………. 78

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………………………..…… ………………………. 78

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………..…… …………..……………. 79

4-4-6- آزمون فرضیه ششم………………………………..…… …………..…………….79

4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………..…… …………..…………….80

4-5- تحلیل حساسیت…………………………..……………..…….……..……………. 80

4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…………………………………………..…………….. 82

4-6-1- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت………………………. 83

4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 83

4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….………………….……84

4-6-2- مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه……….…….…….…..….….……….85

4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 85

4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….…….…………….……86

4-6-3- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت……………………….………….87

4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 88

4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….………….………………….…… 88

4-7- اختصار فصل چهارم ……………….………………………………………..……………..89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………..………………….….…….…………………………….. 91

5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال …………………..……………….……………….. 91

5-3- بحث و نتیجه گیری………………….……………….………………………….….. 92

5-3-1- اندازه شرکت ………………..……………………………….……………….….. 93

5-3-2- سرمایه اولیه …….…………………………………………….……………….…..93

5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………………………….……….….. 94

5-3-4- نرخ ورود به صنعت ……..…………………………………….……………….….. 94

5-3-5- شدت سرمایه …….………………………………………….……………….….. 95

5-3-6- نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………….….. 95

5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. 96

5-4-1- پیشنهادات حاصل از پژوهش ……….………………………………………..….. 97

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….……………………………….…..97

فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. 98

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند مانند عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین مقصود تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه شرکت، درجه نوآوری در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه در صنعت، نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد مطالعه قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران صورت گرفته می باشد و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA بهره گیری شده می باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر بهره گیری شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در نتیجه این پژوهش، ارتباط مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید گردید. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. ارتباط منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد ارتباط معنی داری به دست نیامد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به بشر ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آن چیز که در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. زیرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی می باشد و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه می باشد.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت می باشد (اسجوکویست و کریستی[1]، 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می گردد در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته می باشد. یکی از علت های در نظر داشتن این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید هست. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده علت های دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع اظهار شده می باشد. مثلاً افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می گردد. تولد بنگاه های صنعتی، تأثیر کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید، عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند زیرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید، عرضه تکنولوژی جدید، افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی،1390).

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

در چند سال اخیر ادبیات جدیدی پدیدار شده می باشد که بر این سوال تمرکز می کند که بعد از ورود شرکت ها بر آنها چه می گذرد (برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان). با اينکه ایجاد شرکت­های جدید داراي اهميت می باشد، مي توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملي در نظر گرفت که در دستيابي به اهداف سياست هاي بلند مدت در زمينه اشتغال و رشد اقتصادي اهميت به سزايي دارد(دولینگر[2]،1999). تلفات بالا در دوران اولیه تاسیس شرکت ها یکی از برجسته ترین قواعد تجربی در ارتباط با عملکرد شرکت می باشد. در همین راستا، در سال­هاي اخير توجه زيادي به رشد شرکت­ها و عوامل مؤثر بر آن در سطوح مختلف ملّي و محلي در کشورهای مختلف معطوف شده می باشد. با اینکه به عوامل تأثير گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زيادي شده می باشد ولي تاکنون مطالعات اندکی در خصوص بقای شرکت های تازه وارد در ایران انجام شده می باشد. انجام تحقيقات بيشتر در مورد عوامل اثرگذار بر بقاي شرکت­های جدید مي­تواند در دستيابي به اهداف سياست­هاي بلند مدت در ارتباط با اشتغال و رفع مشکل بيکاري مؤثر واقع گردد.

با مطالعه وضع منابع انسانی در کشورهای منطقه به این نتیجه می رسیم که کشور ما نسبت به کشورهای اطراف، اعم از کشورهای آسیای میانه، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، پاکستان و … در زمینه منابع انسانی برق و الکترونیک، دارای توان بالایی می باشد. وجود نیروهای برجسته پژوهشی در کشور و ارتباط آنان با مراکز پژوهشی خارجی که می توانند در تربیت منابع انسانی بسیار مؤثر باشند از مزیت های صنایع برق و الکترونیک می باشد(بسته نگار،1384). از زوایای مختلفی می توان اهمیت این صنایع را مورد مطالعه قرار داد: امروزه يكي ازمهم ترين شكل هاي انرژي كه درتمام جهان مورد بهره گیری قرار مي گيرد ، انرژي برق می باشد. تقريباً بيش از نصف برق توليدي براي رفع احتياجات صنعتي به كار مي رود. همچنین در کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و… نیز کاربرد دارد. از طرف دیگر توسعه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحولاتي را در ابعاد مختلف زندگي بشري ايجاد كرده می باشد. به گونه مثال آموزش الكترونيك، دولت الكترونيكي و بهداشت الكترونيكي، همچنین در اقتصاد و تجارت نيز خود را در قالب مفاهيمي نظير اقتصاد ديجيتالي و تجارت الكترونيك نشان داده می باشد. بدون شك در دنياي امروز كه به دهكده اي جهاني تبديل شده می باشد، بهره گيري از خدمات الكترونيك مي تواند موجبات تسريع و تسهيل امور را فراهم آورد. الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک نام هایی می باشد که در دنیای امروزی نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت و تقریبا در همه شئون زندگی بشر وارد شده می باشد. همچنین با عبور از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، بازیگرانی کلیدی به گونه گسترده مورد توجه قرار گرفته اند که کارکنان دانش محور نامیده می شوند (هورویتز و همکاران[3]، 2006).

با پیشروی دنیای کسب و کار به سمت الکترونیک و کامپیوتر، هرچه بیشتر بر تعداد کارکنان دانش افزوده شده و مدیران در چنین محیط سرشار از ابهام و عدم قطعیتی، بایستی هرچه بیشتر به آنان توجه نمایند (میرباقری و همکاران، 1389). از طرف دیگر استقرار استان مازندران در كنار درياي خزر و برخورداري از مبادي ورودي و خروجي كالا با كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، وجود نيروي كار متخصص و شرايط مساعد آب و هوايي و محيط طبيعي براي سكونت و زيست كه امكان جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و متخصصين را فراهم مي آورد، مانند مزیت های سرمایه گذاری در این استان به شمار می رود، و با در نظر داشتن این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک می باشد مطالعه و مطالعه این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز می باشد اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولا صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنعت برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع می باشد. به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از رشد 51 درصدی استان طی پنج ماهه نخست سال 91 خبر داد که بيش از 1 ميليون تن انواع مواد غذايي، سيمان، محصولات كشاورزي، انواع مواد معدني، مصالح ساختماني، مصنوعات چوبي و… به ارزش حدود 165 ميليون دلار به مقصد كشورهاي مختلف صادرشد که در این بین محصولات صنعت برق و الکترونیک نظاره نمی گردد و با در نظر داشتن جدیدترین آمار موجود در پایگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، 2% از سرمایه گذاری واحدهای تولیدی استان به صنعت برق و الکترونیک اختصاص دارد (پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران). که این خود، ضرورت مطالعه بقاي شرکت ها در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران را به خوبی عیان مي کند.

1-3- اظهار مسئله

شرکت ها به گونه مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه می باشد و محدودیت های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود بازار را زود ترک می کنند؛ پس در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند. تا زمانی که دانش ما درمورد ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکتها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران[4]، 2006). از آنجایی که ایجاد شرکت های جدید به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال یک منطقه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، خروج این شرکت ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به مطالعه بقای شرکت ها را عیان می کند(مدهوشی و تاری، 1386). از طرفی مطالعات اخیر نشان می دهند که احتمال بقا به گونه معنی داری در بین شرکت های هر صنعت فرق می کند. بخشی از این ناهماهنگی ها با ویژگی های خاص صنعت توضیح داده می شوند. در واقع نوع خط مشی انتخابی بنگاه، به نوع عامل موثر در این ناهماهنگی بر می گردد(اودرش، هاولینگ و تریک[5]، 1997).

پس در این پژوهش، دو نوع متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد: ویژگی های صنعت و شرکت، و تاثیر این دو نوع متغیر بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران طی سال های 1390-1360 مطالعه می گردد. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درمورد بقای شرکت ها در ایران و بخصوص استان مازندران انجام نشده می باشد، علاوه بر انجام پژوهش برای صنایع دیگر استان، این پژوهش می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار صنعتی و شرکتی بر بقای شرکت ها موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد و نتایج آن می تواند به مدیران برای مطالعات و تحقیقات آینده کمک کند

4-1- اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

– مطالعه تأثير اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– مطالعه تأثير سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– مطالعه تأثير درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– مطالعه تأثير نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– مطالعه تأثير شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– مطالعه تأثير رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– مطالعه تأثير نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

[1] SjoquIist and Christie

[2] Dollinger

[3] Horwitz et al

[4] Fritsch et al.

[5] Audretsch et al.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 139

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو