دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمی

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

مطالعه اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت مورد مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر محمد فیضی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکيده………………………… 5

فصل اول: طرح پژوهش…………………………. 8

مقدمه:……………………….. 9

اظهار مسأله:……………………….. 9

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق…………………………. 11

اهداف مشخص تحقيق…………………………. 11

اهداف آرمانی…………………………. 11

هدف كلي ………………………..11

اهداف ويژه……………………….. 12

هدف كاربردي…………………………. 12

سؤالات پژوهش…………………………. 12

فرضيه‏هاي پژوهش…………………………. 13

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ………13

تعريف مفهومي عوامل استرس زاي چالشي:……………………….. 13

تعريف عملياتي عوامل استرس زاي چالشي…………………………. 14

تعريف مفهومي خود اتکایی…………………………. 14

تعريف عملياتي خود اتکایی…………………………. 15

مدل مفهومی پژوهش…………………………. 16

فصل دوم : چار چوب نظری و پیشینه پژوهش…………….. 17

مقدمه………………………… 18

استرس و عوامل استرس زای شغلی…………………………. 18

فشار شغلي…………………………. 20

انواع عوامل استرس‌زا……………………….. 21

عوامل استرس‌زاي بازدارنده شغلي…………………………. 23

عوامل استرس‌زاي چالشي شغلي…………………………. 25

خوداتکائی: ………………………..27

فاکتورهای موثر در گسترش خودکارآمدی:……………………….. 32

چگونگی تاثیر خودکارآمدی بر رفتار:……………………….. 34

تیپ شخصیتی:……………………….. 36

پیشینه پژوهش: ………………………..38

فصل سوم :……………………….. 42

روش اجرای پژوهش…………………………. 42

مقدمه………………………… 43

روش تحقيق…………………………. 43

جامعه آماري…………………………. 43

حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………. 44

روش و ابزارجمع آوری داده ها ………………………..45

روایی وپایایی پرسشنامه………………………… 46

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..48

فصل چهارم………………………… 49

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..49

مقدمه………………………… 50

توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي…………………………. 51

آزمون فرضیه ها ………………………..54

آزمون فرضیه اول………………………… 54

آزمون فرضیه دوم………………………… 55

آزمون فرضیه سوم………………………… 56

آزمون فرضیه چهارم………………………… 57

آزمون فرضیه پنجم………………………… 59

آزمون فرضیه ششم………………………… 60

آزمون فرضیه هفتم………………………… 60

آزمون فرضیه هشتم………………………… 62

فصل پنجم………………………… 64

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات………………………….. 64

اختصار پژوهش…………………………. 65

بحث و تفسیر………………………… 66

پیشنهادات پژوهش بر اساس آزمون فرضیه ها……………………….. 68

محدودیتهای پژوهش…………………………. 69

پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………… 70

پیوستها……………………….. 71

پیوست الف) پرسشنامه………………………… 72

پیوست ج) ضریب پایایی سوالات عوامل استرس زای چالشی……… 76

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیوست د) ضریب پایایی سوالات خوداتکائی…………………………. 76

پیوست ه) اهمیت نسبی عوامل استرس زای شغلی در تیپ A………………….

پیوست ی) اهمیت نسبی عوامل استرس زای شغلی در تیپ B…………………

منابع فارسی…………………………. 79

چکیده:

هدف اصلي تحقيق، شناخت اهميت نسبي ابعاد عوامل استرس زای شغلی در تأثیر بر خوداتکایی اعضای هیات علمی با تأکید بر تیپ شخصیتی مي باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد استان اردبیل می باشد. مطابق فرمول حجم نمونه کوکران، 203 نفر از بین 429 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفي ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی پرسشنامه عوامل استرس زای چالشی، خوداتکائی و تیپ شخصیتی با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها وجداول فراوانی بهره گیری گردید. از آزمون معنی داری میانگین در دو نمونه مستقل ( آزمون T ) برای تبیین تفاوتها در دو تیپ شخصیتی A و B، از آزمون ضریب همبستگی برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد عوامل استرس زای چالشی بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد افراد دارای تیپ شخصیتی A از فشارزمانی، پیچیدگی کار و مسئولیت پذیری بیشتر استقبال می کنند و خوداتکایی بیشتری نسبت به تیپ شخصیتی B دارند. بین ابعاد عوامل استرس زای چالشی و خوداتکایی در هر دو نوع تیپ شخصیتی ارتباط معنی داری نظاره گردید. همچنین یافته ها حاکی از آن می باشد در افزایش خوداتکایی در تیپ شخصیتی A پیچیدگی کار دارای بیشترین اهمیت نسبی و فشار زمانی دارای کمترین اهمیت نسبی می باشد. در افزایش خوداتکایی در تیپ شخصیتی B مسئولیت کاری دارای بیشترین اهمیت نسبی و فشار زمانی دارای کمترین اهمیت نسبی در تأثیر بر خوداتکایی می باشد. در نهایت با در نظر داشتن آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی ارائه گردید.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1.مقدمه:

در این فصل آغاز به اظهار مسأله اساسی پژوهش پرداخته شده و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش تشریح   می گردد. سپس در ادامه با در نظر گرفتن یک نظم سیستماتیک، اهداف، سؤالات و فرضیه های پژوهش که کاملاً در راستای هم می باشند، ارائه می گردد. هر یک از اصطلاحات مطرح شده در اهداف و سوالات پژوهش به صورت مفهومی وعملیاتی تعریف می گردد و سپس متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می گردد.

1-2.اظهار مسأله:

فشار رواني، جزيي از زندگي بشر بوده و هست. در بعضي موارد ممكن می باشد فشارها نيروي زيادي بر تدابير ما وارد كرده و اعمال سازمان يافته ي ما را مختل كنند. انسانها در طول زمان براي نظم بخشيدن به حالات رواني و رفتاري خود، راهبردهاي زيادي را مورد بهره گیری قرار داده اند و آگاهانه، روشهايي را به مقصود تنظيم وضعيت عاطفي و رفتاري خود به كار گرفته اند (باميستر و كاتلين[1]، 2004 ). نظام باورها در ما از يك سو سبب بهبود رفتار، افزايش سلامتي، رضايت خاطر از زندگي و خشنودي و ارتقاي كيفيت زندگي مي گردد و از سوي ديگر به نظر مي رسد بسياري از مشكلات و مسايلي كه افراد در زندگي با آن مواجه شده و تجربه مي كنند منتج از اين باورهاست. نظام باورهاي افراد، تاثير گسترد هاي در ايجاد تعادل بين ابعاد مختلف زندگي می گذارد و به عنوان يك الگوي رفتاري، آدمي را قادر مي سازد تا برآيندهاي دلخواه را گسترش دهد و از برآيندهاي ناخواسته اجتناب كند(بندورا، 2001). باورهاي خوداتکایی، مانند ي اين نظام باورهاست كه نقشي بنيادين و بي بديل در كيفيت زندگي آدمي و ايجاد تعادل بين ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. از نظر بندورا خوداتکایی، قابليت و توانايي ادراك شده ي فرد در انجام يك اقدام دلخواه يا كنار آمدن با يك موقعيت خاص محوري ترين مكانيزم از مكانيزمهاي رواني آدمي می باشد باورهاي خودكارآمدي، كنش هاي آدمي را به وسيله ي فرآيندهاي شناختي، انگيزشي، عاطفي و تصميم گيري تنظيم می نمايد. آنها بر اينكه افراد چگونه فكر مي كنند، در رويارويي با مشكلات برانگيخته مي شوند و پشتكار نشان مي دهند، كيفيت سلامت هيجاني و آسيب پذيريشان پیش روی افسردگي و تنيدگي چگونه می باشد و چطور در يك موقعيت حساس، بهترين تصميم را اتخاذ مي كنند، اقدام مي كنند(بندورا و لاك ، 2003). بندورا خوداتکایی را اساس اقدام بشر مي داند و اعتقاد دارد انسانهاي خود كارآمد، مبتكر ژرف انديش و خود سامان بخش هستند و براي به وجود آوردن پيامدهاي مطلوب، از نيروي تاثيرگذاري بر اعمالشان برخوردارند(فسيت و فسيت، 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استرس[2] يك نوع واكنش روانشناختي به تقاضاهاي مخاطره‌آميز و سازگاري با فشار تقاضاهايي می باشد كه فراتر از ظرفيت و توانايي فرد مي‌باشد. تقاضاهاي ويژه‌اي كه باعث بروز استرس‌ در افراد مي‌شوند، عوامل استرس‌زا[3] ناميده مي‌شوند. افزايش مسئوليت‌ها و حجم كار باعث شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي فرد شده و مي‌تواند در بلندمدت براي وي سودمند باشد. اين نوع از عوامل استرس‌زا، عوامل استرس‌زاي چالشي[4] نام دارند. عوامل استرس‌زاي چالشي فرصت‌هاي مطلوبي به وجود مي آورد كه باعث يادگيري، رشد و پيشرفت فرد مي‌شوند. اين گونه عوامل با وجود خسته كننده بودن، باعث بروز احساسات مثبت مانند غرور و اشتياق و هيجان مي‌شوند فشار زماني (کمبود وقت)، پيچيدگي کار و مسئوليت کاري ابعاد عوامل استرس‌زاي چالشي می باشند (کول کويت و همکاران به نقل از فيضي و همکاران1390،صص103-106).

افراد واكنش‌هاي متفاوتي در مقابله با عوامل استرس‌زا از خود نشان مي‌دهند. يكي از شيوه‌هاي بررسي تفاوت رفتاري افراد هنگام قرار گرفتن در محيط‌هاي استرس‌زا، مطالعه الگوي رفتاري تيپ A [5] مي‌باشد. افراد تيپ A معمولاً عجول، كم حوصله، سختگير، رقابت‌جو، برتري‌طلب، آتشي مزاج، پرخاشگر و كينه‌جو هستند. تیپ B افرادی صبور، باحوصله و آرام می باشند.

عوامل استرس زای چالشی کارکنان چه نقشي در خوداتکائی کارکنان ايفا مي کند؟ در اين تحقيق به تبيين تأثیر عوامل استرس زاي چالشی شغلي در بروز خوداتکایی پرداخته مي گردد. و این کار به گونه مجزا در دو نوع تیپ شخصیتی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

استرس در مديريت رفتارسازماني از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار می باشد و از آن جايي كه شرايط كار دائماًً در حال تغيير می باشد، استرس همواره با درجات مشخصي در ارتباط با مسائل مرتبط با كار در سازمان ها هست. در چند دهه اخير استرس به صورت جدي تري خودنمايي نموده و با در نظر داشتن اين تحولات، فشارعصبي از مسائل عادي و معمولي شده و اغلب كاركنان آن را به گونه اي و با شدت و ضعف تجربه كرده اند.   استرس امروزه تقريباً واژه اي متداول شده و همگان با مفهوم آن آشنا بوده و يا آن را تجربه كرده اند و دلايل غير قابل انكار بيانگر اين واقعيت می باشد كه آن بر سلامت جسمي، رواني، رفتار و نحوه انجام كار اثرات منفي و غير قابل جبراني مي گذارد كه براي فرد و يا سازمان بسيار پر هزينه مي باشد. چنانچه استرس، مديريت گردد و مهارتهاي مقابله اي موثر فراهم گردد، فرد قادر خواهد بود تا با نيازها و چالش هاي زندگي خود به شيوه ي بهتري كنار آيد.

مطالعه حاضر به دلیل اینکه مي تواند درک ما را از متغيرهايي که در خوداتکایی مؤثر هستند ارتقاء دهد، داراي اهميت می باشد. از جنبه عملي وکاربردي مي تواند يک سلسه اصول راهنما ومهم تهيه کند که بر تقویت خوداتکایی کارکنان تأکيد نمايد. از طرفي ديگر زیرا اعضای هیات علمی دانشگاه نیز در محيطي استرس زا فعاليت مي نمايند انجام مطالعه حاضر را با اهمیت تر می سازد.

شناخت عوامل استرس زاي چالشی شغلي و ارتباط آن با خوداتکایی در دو نوع تیپ شخصیتی مي تواند مديران و اعضای هیأت علمی را در انجام بهتر وظايف سازماني رهنمون گردد. نزديکي رشته پژوهشگر به مسائل و معضلات سازمانها و علاقه پژوهشگر به مباحث نو از ديگر دلائل انتخاب اين تحقيق مي باشد.

[1] – Baumeister and Kathleen

[2]-Stress

[3]-Stressors

[4]– Challenge Stressors  

[5] – Type A Behavior Pattern

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 84

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو