پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی ارتباط بین شبکه ­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشکده مدیریت گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت گرايش بازاریابی

مطالعه ارتباط بین شبکه ­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C

(مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی)

استاد راهنما :

دکتر رسول عباسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده: …………………………..1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1 مقدمه………………………….. 3

1-2 بيان مساله………………………….. 4

1-3 سوابق پژوهش…………………………… 6

1-4 اهميت و ضرورت تحقيق…………………………… 7

1-5 چارچوب نظري…………………………… 8

1-6 فرضيات…………………………… 10

1-7 اهداف تحقيق…………………………… 11

1-8 توضیح اصطلاحات و واژگان به كار رفته در تحقيق………………. 11

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه………………………….. 14

2-2 رفتار مصرف کننده ………………………….15

2-3 عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده ………………………….15

2-3-1 عوامل دموگرافی…………………………… 15

2-3-2 عوامل اقتصادی…………………………… 16

2-3-3 عوامل اجتماعی…………………………… 16

2-3-4 فرهنگ……………………………. 16

2-3-5 خرده فرهنگ……………………………. 17

2-3-6 گروه های مرجع………………………….. 17

2-3-7 خانواده…………………………. 17

2-3-8 تأثیر و جایگاه اجتماعی…………………………… 18

2-3-9 طبقه اجتماعی…………………………… 18

2-4 توجه مصرف کنندگان………………………….. 18

2-5 نکات کلیدی رفتار مصرف کننده…………………………. 18

2-6 قصد خرید رفتار مصرف کننده…………………………. 19

2-7 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده…………………………. 21

2-8 تجارت الکترونیک و مفاهیم مربوط به آن………………………….. 22

2-8-1 اهمیت تجارت الکترونیک……………………………. 24

2-8-2 مدل های تجارت الکترونیک……………………………. 24

2-8-3 مزایای تجارت الکترونیک……………………………. 26

2-9 تجارت اجتماعی و مفاهیم مربوط به آن………………………….. 26

2-9-1 ویژگی های تجارت اجتماعی…………………………… 30

2-9-1-1 شهرت……………………………. 31

2-9-1-2 کیفیت اطلاعات……………………………. 32

2-9-1-3 ارتباطات……………………………. 33

2-10 اعتماد و عملکرد اعتماد………………………….. 33

2-10-1 تئوری های مربوط به اعتماد و عملکرد اعتماد………………………….. 35

2-10-2 تمایل و انگیزه های خرید………………………….. 36

2-11 رفتار خرید اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن………………………….. 37

2-12 ویژگی های خریداران اینترنتی…………………………… 38

2-13 شبکه های اجتماعی…………………………… 39

2-14 اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی…………………………… 40

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-15 مزاياي شبکه های اجتماعی…………………………… 42

2-16 پیشینه………………………….. 45

2-16-1 تحقیقات داخلی…………………………… 45

2-16-2 تحقیقات خارجی…………………………… 50

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

3-1 مقدمه………………………….. 57

3-2 روش پژوهش…………………………… 58

3-3 روش های گردآوری اطلاعات……………………………. 59

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات……………………………. 59

3-5 مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه………………………….. 60

3-6 جامعه آماری…………………………… 63

3-7 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………… 63

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………….64

3-8-1 همبستگی…………………………… 65

3-8-1-1 آزمون همبستگی پیرسون………………………….. 65

3-8-1-2 آزمون همبستگی اسپیرمن…………………………… 66

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه………………………….‏. 68

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی…………………………… 68

4-2-1 اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان………………………….. 69

4-2-2 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان………………………….. 70

4-2-3 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان………………………….. 71

4-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………….. 72

3-4 مطالعه تأثیر مولفه های جمعیت شناختی در پاسخ های ارائه شده……………. 73

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش…………………………… 77

4-4-1 آزمون فرضيه اول………………………….. 78

4-3-2 آزمون فرضيه دوم………………………….. 79

4-3-3 آزمون فرضيه سوم………………………….. 80

4-3-4 آزمون فرضيه چهارم………………………….. 81

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه………………………….. 83

5-2 نتایج فرضیات پژوهشی…………………………… 84

5-2-1 فرضیه اول………………………….. 84

5-2-2 فرضیه دوم………………………….. 84

5-2-3 فرضیه سوم………………………….. 85

5-2-4 فرضیه چهارم………………………….. 85

5-2-6 فرضیات فرعی…………………………… 86

5-3 پیشنهادات پژوهش…………………………… 86

5-3-1 پیشنهادات کاربردی…………………………… 87

5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………. 88

5-4 محدودیت های پژوهش…………………………… 89

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی…………………………… 115

فهرست منابع غیر فارسی…………………………… 119

چکیده لاتین………………………….. 122

چکیده:

زمينه و هدف: اکنون، رواج تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین، جنبة اقتصادی شبکه‌های اجتماعی را از اهمیتی چشمگیر برخوردار کرده می باشد. شرکت‌ها، سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک، می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی تراکنش و داد و ستد مالی وسیعی داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفی که در بستر شبکه‌های اجتماعی تخصصی شکل می‌گیرد و متضمن منافع اقتصادی عظیمی برای طرفین می باشد، از دیدگاه تجاری، هر کاربر شبکه‌ های اجتماعی می‌تواند یک مشتری بالقوه تلقی گردد. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین شبکه­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت­های تجارت الکترونیکB2C در استان مرکزی بوده می باشد.

مواد و روش ها: اين پژوهش کاربردی از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی بوده که برای سنجش وضعيت موجود از پرسشنامه26 سوالی بهره گیری گردید که پس از تأييد روايی و پايايی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد بهره گیری قرار گرفت. به اين مقصود برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری گردید که نمونه بدست آمده برابر با 300 نفر می باشد. در این پژوهش برای مطالعه روابط بین اجزاء مدل از مدل یابی معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد. در ضمن برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در مدل از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد و از نرم­افزار SPSS22 برای تجزیه­و­تحلیل فرضیه­ها بهره گیری شده می باشد.

يافته‌ها: حاکی از آن می باشد اندازه شرکت ترسیم شده، کیفیت اطلاعات ارائه شده، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات مستقر شده ومیزان بهره گیری از شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران از یک سایت ناآشنا ارتباط معناداری دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فنّاوري اطلاعات عامل اساسي كاهش دهنده فاصله و زمان در تمامي كاركردهاست، تاحدي كه در بسياري از قلمروها اين كاهش موجب توليد و عرضه خدمات جديد مي گردد. فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمان خيلي كوتاهي، يكي از پايه هاي اساسي جوامع مدرن شده می باشد و مجموعه اي از فعاليتها، افراد و فناوري كه براي گردآوري اطلاعات مربوط و ذخيرة آنها تا زمان مورد نياز، پردازش آنها براي فراهم آوردن پاسخ به سؤالات خاص و انتقال اطلاعات به كساني كه براساس آنها اقدام ميكنند، فراهم آمده می باشد. اين فناوري مردم را در دسترسي، پردازش، ذخيره، بازيابي و انتشار اطلاعات به صورت كارآمدتر قادر ساخته و به كشورهاي درحال توسعه كمك ميكند كه به نحو مؤثّري در اقتصاد جهاني دانش محور با هم به رقابت بپردازند و مي­توان آن را همة اشكال تكنولوژي ساخت، ذخيره سازي، تبادل و به كارگيري اطلاعات در اشكال گوناگون و ساير اشكالي كه هنوز به وجود نيامده، تعريف نمود. فناوري اطلاعات را مي­توان مجموعه اي از ابزارها و روش هاي تكنولوژيك براي دسترسي به سيستمهاي اطلاعاتي و تشكيل جامعه اي اطلاعاتي دانست (تقوايي و اكبري، 1389، 23). لزوم تشكيل چنين جوامعي، اعتماد بين طرفين می باشد. اين كه افراد عضو در اين اجتماعات به صحت و سقم صحبت ها و اطلاعات ارايه شده در اين شبكه ها اعتماد داشته و بنابر چنين نظراتي اقدام به خريد نمايند. لذا تأثیر اين شبكه هاي اجتماعي و اعتمادي كه اعضاي اين شبكه ها به هم دارند، بر قصد خريد مجدد افراد جاي بحث و بررسي بيشتر دارد كه در اين فصل به كليات طرح مساله اي در اين باب پرداخته مي گردد. در ادامه فرضيات و اهدافي را با در نظر داشتن ادبيات تحقيق طرح كرده و قلمرو تحقيق را مورد بحث قرار داده مي گردد. در پايان نيز اصطلاحات تحقيق تعريف مي گردد.

1-2 بيان مساله

رشد انفجاری سایت های شبکه های اجتماعی[1] باعث ترقی یک نمونه تجارت الکترونیک که تجارت اجتماعی نامیده می گردد، شده می باشد. تجارت اجتماعی یک موج جدیدی از تجارت الکترونیکی می باشد که در آن تجارت الکترونیکی با واسطه رسانه های اجتماعی و خدمات شبکه های اجتماعی به مقصود ترویج معاملات آنلاین و تبادل اطلاعات مرتبط با خرید مرسوم می باشد. کاربران تجارت اجتماعی از سایت های شبکه های اجتماعی بعنوان ابزاری برای همکاری جهت به اشتراک گذاشتن تجارت خرید آنلاین و اطلاعات مربوط به محصول و خدمات بهره گیری می کنند. به علاوه کاربران تجارت اجتماعی خرید های آگاهانه انجام می دهند و بهترین قیمت ها را با تبادل اطلاعات معتبر و قابل اعتماد در مورد محصولات و خدمات خاص بدست می آورند که این یک قدرت منحصر به فرد تجارت اجتماعی به شمار می رود. توبیا و استیفن[2]، تجارت اجتماعی را بعنوان زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیک و یک بازار آزاد آنلاین بر پایه گروه و ارتباط تعریف می کنند. به علاوه، مارسدن[3] (2010) ادعا نمود که تجارت اجتماعی ترکیبی از تجارت الکترونیکی با سایت های شبکه های اجتماعی به مقصود تسهیل در خرید و فروش محصولات و خدمات با بهره گیری از فناوری های مختلف اینترنت می باشد. تجارت اجتماعی برای اولین بار در سال 2008 در کره ظاهر گردید و از آن پس در سال 2011، بیش از 300 شرکت ثبت شده درکره تقریباً حدود 300-500 میلیون دلار فروش داشتند.

بهرحال به دلیل وجود موانع در بازار تجارت اجتماعی ایران که اثرات منفی روی مصرف کنندگان و پتانسیل رشد بازار تجارت اجتماعی بعنوان یک کل داشته می باشد (بعنوان مثال، خدمات ضعیف به مشتریان، تقلب، باز پرداخت دیر و اطلاعات نادرست). اکثر شرکت های تجارت اجتماعی در ایران تمایل دارند کوچک باشند و منابع محدود داشته باشند. در نتیجه، شمار زیادی از مصرف کنندگان، قربانی بی ملاحظه گی شرکت های تجارت اجتماعی شده مطالعات گذشته شکل های مختلف تجارت الکترونیکی را مورد مطالعه قرار داده می باشد (بعنوان مثال 2000، جی فن) دریافت که یکی از مهمترین دلایلی که مصرف کننده ها چرا نسب به خرید اینترنتی تردید دارند یا از آن اجتناب می کنند، عدم اعتماد می باشد. جونز و لیونارد[4] (2008) ادعا کردند که دلیل اصلی اینکه چرا شرکت ها ی آنلاین موفق به ایجاد ارتباط مثبت بین مصرف کنندگان نمی شوند، عدم اعتماد می باشد. علیرغم رشد و گسترش تجارت الکترونیکی، کاربران تجارت اجتماعی نگرانی هایی در مورد کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط شرکت های تجارت الکترونیکی، امنیت، اعتبار معاملات و سیاست های مبادله / بازپرداخت دارند. بطور خاص، اعتماد سازی برای شرکت های تجارت اجتماعی مهم تر از دیگر شرکت هاست، زیرا تجارت اجتماعی بر پایه ی سایت های شبکه های اجتماعی قرار دارد.

جایی که کاربران مطالب را ایجاد و با دیگر کاربران به اشتراک می گذارند. پس اگر شرکت های تجارت اجتماعی راه حل یا استراتژیهایی پیدا کنند که به آن دسته از شکایات مصرف کننده که با نگرانی و عدم اطمینان ناشی از بی اعتمادی به تجارت اجتماعی همراه می باشد بپردازند، ممکن می باشد از رشد ثابت و پایدار لذت ببرند. جارونپا، تراکتینسک و ویتال[5] (2000) ادعا کردند که اگر بسیاری از شرکت های تجارت الکترونیکی نتوانند اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند، بطور کامل نمی توانند از پتانسیل های اقتصادی خود بهره برداری کنند. پس نگرانی خریداران آنلاین که از فقدان اعتماد یا بی اعتمادی ناشی می گردد، یک موضوع مهم پژوهش بویژه در زمینه تجارت اجتماعی شده می باشد (کیم[6]، 2011). اگر چه تجارت اجتماعی یک موضوع مهم برای بسیاری از محققان شده می باشد، مطالعات قبلی تجارت اجتماعی بطور کلی محدود به تعریف و توصیف تجارت اجتماعی استفان و توبیا (2010) یا عیان کردن ویژگیهای تجارت اجتماعی شده می باشد (ویجان و لین[7]، 2011). بعلاوه بعضی مطالعات تنها روی تجزیه و تحلیل بازارهای تجارت اجتماعی (کیم[8]، 2011) تفاوت های بین تجارت اجتماعی و انواع دیگر تجارت الکترونیکی (بانسال و چن[9]، 2011) و پذیرش تجارت اجتماعی (هسیایو، لین، وانگ، لو و یو[10]، 2010؛ لین و لو[11]، 2011) تمرکز کرده اند. بهرحال، هیچ پژوهشی، اعتماد در زمینه تجارت اجتماعی را بخصوص از نظر ویژگی های مهم و ضروری تجارت اجتماعی و شکل گیری اعتماد مطالعه نکرده می باشد. اعتمادی که می تواند عملکرد اعتماد شامل قصد خرید را تسهیل بخشد. از آنجا که تجارت اجتماعی نمونه ای ازتجارت آنلاین جدید و پدیده ای روبه رشد می باشد بایستی درک بهتری از متغیرهای کلیدی مؤثر بر اعتماد مصرف کننده در تجارت اجتماعی بدست آورد. به علاوه، مصرف کنندگانی که به تجارت الکترونیکی اعتماد دارند ممکن می باشد لزوماً به تجارت اجتماعی اعتماد نداشته باشند. بانسال و چن (2011) ادعا کردند که مصرف کنندگان احتمالاً اعتماد بیشتری به سایت های تجارت الکترونیکی نسبت به سایت های تجارت اجتماعی دارند. در این راستا، نیاز به یک مطالعه تجربی با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مؤثر بر اعتماد مصرف کننده به تجارت اجتماعی می باشدکه به جامعه بینش ارزشمندی ارایه دهد. با در نظر داشتن افزایش محبوبیت و کاربرد تجارت اجتماعی و تأثیر مهم آن در تجارت آنلاین موجود، مطالعه عوامل مهم و کلیدی اعتماد مصرف کنندگان حایز اهمیت می باشد. در واقع با وجود همه گیر شدن تجارت اجتماعی در کسب و کار و زندگی افراد، از نظر علمی توجه کافی به مطالعه پدیده تجارت اجتماعی انجام نشده می باشد. پس هدف اصلی این مطالعه توسعه مدل تحقیقی برای آزمودن بعضی از ساختارهای کلیدی می باشد که به عنوان ویژگی های تجارت اجتماعی طبقه بندی شده اند و تأثیرات مثبتی بر روی اعتماد مصرف کننده و ارتباط بین اعتماد و عملکرد اعتماد دارند. مدل پژوهش ارایه شده ویژگی های تجارت الکترونیک را با چهار ساختار (اندازه، کیفیت اطلاعات، شهرت و کیفیت ارتباطات) نشان می دهد و به مطالعه عوامل کلیدی و تعیین کننده­ی اعتماد مصرف کننده در شبکه اجتماعی می پردازد

[1]– social networking sites(SNS)

[2]-Tobia & Stefen

[3]-Marseden

[4]-Jones & Leonard

[5]-Jaronpa, Traktinsk & Vital

[6]-Kim

[7]-Vigan & Lin

[8]-Kim

[9]-Bansal & Chen

[10]-Hesiao, Lin, Wang, Lo & Yu

[11]-Lin & Liu

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 135

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بستن منو