دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بدرقه

دیروز عصر بود

یک کاروان نور

می رفت سمت سبز

سوی نسیم محض

وقتی به من رسید

لختی درنگ کرد

آنگاه با نگاه

مقداری آفتاب به من بخشید

*

من مثل روشنی

گسترده می شدم

ناگاه از میان

یک چشم مهربان

با دستی از خضوع

یک برگ یادداشت به من داد

در آن نوشته بود

«آینه ات دانی چرا نماز نیست» [1]

– – U / – U –

– – U / – U –

– – U / – U –

– U U / – U –

– – U / – U –

– – U / – U –

– – U / – U –

– – – / – U – U / U – – –

*

– – U / – U –

– – U / – U –

– – U / – U –

– – U / – U –

– – – / – U –

– – U / – U – U / U – –

– – U / – U –

– U – – / – U – – / – U –

دفتر «دری به خانه ی خورشید»

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلات مفاعلین

*

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاعلن

مفعول فاغلات فعولن

مفعول فاعلن

« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»

 

تحلیل و بررسی شعر

سطر 16  
مایه وزنی بحر مضارع مفعول فاعلن

مضارع اخرب محذوف

رکن بندی 2 – 3  
پایان بندی – U – / ← 14

U – – – / ← 1

U – – / ← 1

فاعلن (محذوف)

مفاعلین (سالم)

فعولن (محذوف)

اختیار وزنی 3 تبدیل هجای کوتاه به بلند : 1

تبدیل هجای بلند به کوتاه : 2

خروج از وزن 1 سطر سطر 16 که تضمین است و از خود شاعر نیست
قافیه بیرونی 4 سبز ، محض / میان ، مهربان
ردیف ندارد  
تکرار و ترجیع ندارد  

از خواب همیشه ی علف « به مرحوم سهراب سپهری »

دست بر شانه ی عشق

روی در پنجره داشت

نگران گل سرخی که در آنسوی نگاهش می رست

بوی گل را می دید

و به تعبیر خدا بر می خاست

شانه از بالش آرامش تن بر می داشت

و به صحرا می رفت

سر هر کوچه در ختی می کاشت

و به باران می گفت :

تو هوادار درختی باش

که سر کوچه ی تنهایی

دست سبز خود را

به کبوتر بخشید

دست هایش سبدی بود پر از میوه ی عشق

و نگاه تر او

مثل یک چشمه به اعماق علفها می رفت

لحظه هایی بسیار

خیره می شد به دو گنجشک که در باغ خدا می خواندند

ابر در دهکده ی چشمانش می بارید

هیچ دریایی از منظر او دور نبود

عاقبت مثل گریزی به نهایت پیوست [2]

– U – – / U U –

– U – – / U U –

U U – U / U U – – / U U – – / U U – – / – –

– U – – / – –

U U – – / – –

U U – – / U U – – / – –

U U – – / – –

U U – – / U U – – / – –

U U – – / U U – – / –

U U U – / U U – – / –

– U – U / – –

U U – – / – –

– U – – / U U – – / U U – – / U U –

U U – U / U U –

– U – – / U U- – / U U – – / – –

– U – – /  –

– U – – / U U – – / U U – – / U U – – / – –

– U – – / U – – – / U U – – / U U –

– U – – / U U – – / U U- – / – –

 

دفتر «از آسمان سبز» ، 1364

 

فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فع

فعلا تن فعلا تن فع

[1]  مجموعه ی کامل اشعار ، سلمان هراتی ، ص 281

[2]  مجموعه ی کامل اشعار ، سلمان هراتی ، ص 129

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)