دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وی بيان می‌کند که در قرن بيستم زبان‌شناسان ساخت‌گرا،زبان‌شناسی را روالی توصيفی و تحليلی تلقی می‌کردند.آن‌ها جدايی سطوح زبانی را مطرح ساخته و کوشيدند تا به مطالعه‌ی سطوح ( سطح واج‌شناسی، سطح صرفی،سطح نحوی،سطح معنايی) به صورت مجزا و بدون استفاده از اطلاعات سطوح ديگر به تحليل زبان بپردازند. مطالعات اوليه‌یآن‌ها (1920-1945) معطوف به واج بود و به تدريج مطالعات صرفی (1940-1960) توجهشان را به خود جلب نمود. از يافته‌های آن‌هااين بود که ممکن است واژه‌ها ساختمان درونی پيچيده‌ای داشته باشند، در حالی که واژه واحد بنيادين نظريه‌ی دستوری و واژه‌نگاری در تحليل‌های زبانی سنتی بود و ساختمان آن همواره با ساختمان جمله در دستور مطرح می‌شود. ساختگرايان واژه را به عناصر کوچکتری از واژه‌ها تجزيه کردند که دارای معنا يا نقش دستوری بودند و تکواژ ناميده می‌شود.به نظر آن‌ها صرف، مطالعه‌ی تکواژ‌ها و ترتيب کنار هم قرار گرفتن آن‌ها برای ساختن واژه است.

ساليان آغاز قرن بيستم به‌ويژه در فاصله‌ی سال‌های 1920 تا 1945 گروهی از زبان‌شناسان در آمريکا که بعد‌ها به نام ساختگرايان آمريکايیشناخته شدندروش تحليل ويژه‌ای را در مطالعات زبانی پيش گرفتند. آن‌ها معتقد بودند لايه‌های زبانی بايد مستقل از يکديگر مورد تحليل قرار گيرند.

در قرن بيستم زبان‌شناسان ساختگرا صرف را روالی توصيفی و تحليلی تلقی می‌کردند و می‌کوشيدند به مطالعه‌یسطوح زبانی به صورت مجزا و بدون استفاده از اطلاعات سطوح ديگر به تحليل زبان بپردازند.

از لحاظ ريشه‌شناسی،ساختواژه بر مبنای علم مطالعه‌ی صورت‌های زبانی می‌باشد. همان گونه که از لحاظ شناسايی زمين به مطالعه‌ی ويژگی‌های فيزيکی سطح زمين سروکار داريم، در زبان‌شناسی نيز صورت‌ها در ارتباط با واژه‌هايی هستند که به شيوه‌های مختلف ممکن است دارای صورت باشند مانند صورت واجی، خطی،معنايی،صرف با رابطه ميان صورت واجی و صورت معنايی سروکار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وی بيان می‌کند که در قرن بيستم زبان‌شناسان ساخت‌گرا،زبان‌شناسی را روالی توصيفی و تحليلی تلقی می‌کردند.آن‌ها جدايی سطوح زبانی را مطرح ساخته و کوشيدند تا به مطالعه‌ی سطوح ( سطح واج‌شناسی، سطح صرفی،سطح نحوی،سطح معنايی) به صورت مجزا و بدون استفاده از اطلاعات سطوح ديگر به تحليل زبان بپردازند. مطالعات اوليه‌یآن‌ها (1920-1945) معطوف به واج بود و به تدريج مطالعات صرفی (1940-1960) توجهشان را به خود جلب نمود. از يافته‌های آن‌هااين بود که ممکن است واژه‌ها ساختمان درونی پيچيده‌ای داشته باشند، در حالی که واژه واحد بنيادين نظريه‌ی دستوری و واژه‌نگاری در تحليل‌های زبانی سنتی بود و ساختمان آن همواره با ساختمان جمله در دستور مطرح می‌شود. ساختگرايان واژه را به عناصر کوچکتری از واژه‌ها تجزيه کردند که دارای معنا يا نقش دستوری بودند و تکواژ ناميده می‌شود.به نظر آن‌ها صرف، مطالعه‌ی تکواژ‌ها و ترتيب کنار هم قرار گرفتن آن‌ها برای ساختن واژه است.

ساليان آغاز قرن بيستم به‌ويژه در فاصله‌ی سال‌های 1920 تا 1945 گروهی از زبان‌شناسان در آمريکا که بعد‌ها به نام ساختگرايان آمريکايیشناخته شدندروش تحليل ويژه‌ای را در مطالعات زبانی پيش گرفتند. آن‌ها معتقد بودند لايه‌های زبانی بايد مستقل از يکديگر مورد تحليل قرار گيرند.

در قرن بيستم زبان‌شناسان ساختگرا صرف را روالی توصيفی و تحليلی تلقی می‌کردند و می‌کوشيدند به مطالعه‌یسطوح زبانی به صورت مجزا و بدون استفاده از اطلاعات سطوح ديگر به تحليل زبان بپردازند.

از لحاظ ريشه‌شناسی،ساختواژه بر مبنای علم مطالعه‌ی صورت‌های زبانی می‌باشد. همان گونه که از لحاظ شناسايی زمين به مطالعه‌ی ويژگی‌های فيزيکی سطح زمين سروکار داريم، در زبان‌شناسی نيز صورت‌ها در ارتباط با واژه‌هايی هستند که به شيوه‌های مختلف ممکن است دارای صورت باشند مانند صورت واجی، خطی،معنايی،صرف با رابطه ميان صورت واجی و صورت معنايی سروکار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی