دانلود پایان نامه

نمودار 4-6- نمودار هيستوگرام متغير حمايت محيطي ادراک شده
4-2-7- توصيف متغير پويايي محيطي ادراک شده
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير پويايي محيطي ادراک شده 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 15/3 و انحراف معيار 82/0 و واريانس آن 67/0 است.
جدول 4 ـ 7- جدول توصيفي متغير پويايي محيطي ادراک شده

نمودار 4-7- نمودار هيستوگرام متغير پويايي محيطي ادراک شده

4-2-8- توصيف متغير نگرش
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير نگرش 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 52/3 و انحراف معيار 69/0 و واريانس آن 47/0 است.

جدول 4 ـ 8- جدول توصيفي متغير نگرش

نمودار 4-8- نمودار هيستوگرام متغير نگرش
4-2-9- توصيف متغير هنجارهاي ذهني
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير هنجارهاي ذهني 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 50/3 و انحراف معيار 76/0 و واريانس آن 57/0 است.

جدول 4 ـ 9- جدول توصيفي متغير هنجارهاي ذهني

نمودار 4-9- نمودار هيستوگرام متغير هنجارهاي ذهني
4-2-10- توصيف متغير کنترل رفتاري ادراک شده
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير کنترل رفتاري ادراک شده 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 53/3 و انحراف معيار 75/0 و واريانس آن 57/0 است.

جدول 4 ـ 10- جدول توصيفي متغير کنترل رفتاري ادراک شده

نمودار 4-10- نمودار هيستوگرام متغير کنترل رفتاري ادراک شده
4-2-11- توصيف متغير تمايل به کارآفريني سازماني
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير تمايل به کارآفريني سازماني 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 49/3 و انحراف معيار 80/0 و واريانس آن 64/0 است.

جدول 4 ـ 11- جدول توصيفي متغير تمايل به کارآفريني سازماني

نمودار 4-11- نمودار هيستوگرام متغير تمايل به کارآفريني سازماني
4-3-آزمون نرمال بودن توزيع داده ها
قبل از استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري دو فرض اصلي را بايد بررسي کرد:
* اندازه نمونه به ميزان کافي باشد.
* توزيع داده ها نرمال باشد( حمدي و ديگران، 1387، 64).
با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه، شرط اول رعايت شده است. در مرحله دوم مي بايست از نرمال بودن توزيع داده ها اطمينان حاصل شود. براي آزمون نرمال بودن توزيع داده ها در اين تحقيق از آزمون ناپارامتريک کولموگروف- اسميرنوف استفاده شده است که نتايج آن در جدول 4-8 قابل مشاهده است. با توجه به جدول مشاهده مي شود که داده هاي مربوط به تمامي متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال مي باشند، در نتيجه مي توان از آزمون هاي پارامتريک براي بررسي روابط ميان متغيرها استفاده کرد.

جدول 4-11- نتايج حاصل از آزمون کولموگروف- اسميرنوف

4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرها
يکي از روش هاي بررسي روابط علّي بين متغيرها مدل معادلات ساختاري مي باشد. از اين روش تحت عنوان مدل علّي ياد شده است. هنگامي که داده هاي به دست آمده از نمونه به صورت ماتريس همبستگي يا کوواريانس درآيد و توسط مجموعه اي از معادلات رگرسيون تعريف شود، مدل را مي توان با استفاده از نرم افزار ليزرل تحليل نمود و برازش آن را براي جامعه اي که نمونه از آن استخراج شده آزمود ( آذر، 1381، 60-61). در واقع، اساس تحليل در برنامه ليزرل بر مبناي ماتريس کوواريانس يا همبستگي بين متغيرها مي باشد (وظيفه دوست و فرخيان، 1388، 148). لذا در تحقيق حاضر، همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق محاسبه گرديد که نتايج آن در جدول 4-12 ارائه شده است. نتايج نشان مي دهند که بين همه متغيرهاي موجود در مدل تحقيق در سطح خطاي 5 درصد همبستگي وجود دارد. با توجه به وجود همبستگي بين متغيرهاي مدل، در ادامه براي تعيين نوع و ميزان اثر هر يک از متغيرها بر يکديگر از روش مدل سازي معادلات ساختاري استفاده ميشود.
جدول 4-12- ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق
متغيرها
انگيزش

مهارتهاي فردي
حمايت محيطي ادراک شده
پويايي محيطي ادراک شده
نگرش
هنجارهاي ذهني

کنترل رفتاري ادراک شده
تمايل به کارآفريني سازماني

انگيزش
1

مهارت هاي فردي
714/0
1

حمايت محيطي ادراک شده
697/0
746/0
1

پويايي محيطي ادراک شده
307/0
544/0
493/0
1

نگرش
551/0
490/0
434/0
501/0
1

هنجارهاي ذهني
373/0
468/0
602/0
408/0
583/0
1

کنترل رفتاري ادراک شده
342/0
596/0
613/0
417/0
475/0
672/0
1

تمايل به کارآفريني سازماني
458/0
633/0
547/0
462/0
571/0
608/0
677/0
1
4-5- شاخص هاي برازندگي مدل
گام اول در آزمون مدل تحقيق برآورد تناسب يا برازش مدل است، لذا در تحقيق حاضر ابتدا مدل تحقيق با استفاده از شاخص هاي برازندگي مورد آزمون قرار گرفت که نتايج آن در جدول 4-13 ارائه شده است. بررسي شاخص هاي ارائه شده، بيانگر برازش مطلوب مدل با داده ها مي باشد.

جدول 4-13- شاخص هاي نيکويي برازش مدل
شاخص تناسب
Chi-Square/df
RMSEA
GFI
CFI
NFI
دامنه مقبول
3?
1/0
9/0 ?
9/0 ?
9/0 ?
نتيجه تحقيق
18/2
067/0
94/0
96/0
92/0

با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه، شاخص ?2 براي ارزيابي مدل مناسب نيست و شاخص هاي ريشه ميانگين مجذور خطاها (RMSEA)، شاخص نيکويي برازش(GFI)، شاخص نرم شده برازش (NFI) و شاخص برازش مقايسه اي(CFI) ملاكهاي مناسب تري براي قضاوت در مورد برازندگي مدل هستند. نتايج ارزيابي برازش كل مدل نشان مي دهد كه مدل نظري تحقيق با داده هاي تجربي مورد استفاده سازگاري و توافق دارد. اين نتيجه بر اساس آماره ريشه ميانگين مجذور خطاها (RMSEA) با مقدار 067/0 به دست آمده است. مقدار کمتر اين معيار، نشان دهنده برازش بهتر مدل است و اگر اين مقدار بين 05/0 تا 08/0 بدست آيد، مي توان گفت که مدل تحقيق از لحاظ تناسب با داده ها مدل مطلوبي است. ساير شاخص هاي برازندگي مدل شامل ,GFI NFI و CFI به طور کلي بين صفر تا يک متغير هستند و ضرايبي که بالاتر از 90/0 باشند، قابل قبول در نظر گرفته مي شوند. با توجه به مقادير شاخص هاي محاسبه شده مي توان مدل تحقيق را مناسب ارزيابي نمود. يعني مدل تحقيق از لحاظ تناسب با داده ها، مدل مطلوبي مي باشد.
4-6- آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون فرضيه به روندي گفته مي شود که به کمک آنها وجود روابط يا اختلاف مفروض بين متغيرهايي که در فرضيه هاي تحقيق ادعا شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد (ظهوري، 1387، 34). در تحقيق حاضر به منظور آزمون فرضيات از روش مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق( تأييد يا عدم تأييد فرضيه ها) بر اساس مدل معادلات ساختاري، در جدول 4-14 به صورت خلاصه ارائه گرديده است. نتايج حاصل از آزمون مدل يابي معادلات ساختاري نشان مي دهد که در تحقيق حاضر تمامي فرضيه ها داراي ضريب مسير معنادار مي باشند و در نتيجه مورد تاييد قرار مي گيرند.

جدول 4-14- نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
فرضيه
شرح
برآورد استاندارد
آماره t
نتايج
1
انگيزش بر نگرش تاثير دارد.
25/0
63/3
تاييد
2
مهارت هاي فردي بر نگرش تاثير دارند.
53/0
81/6
تاييد
3
حمايت هاي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير دارند.
41/0
37/5
تاييد
4
پويايي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير دارد.
37/0
96/4
تاييد
5
نگرش بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
64/0
26/8
تاييد
6
هنجارهاي ذهني بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارند.
17/0
64/2
تاييد
7
کنترل رفتاري ادراک شده بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
21/0
07/3
تاييد

Standardized solution of research model

T-values of research model

4-7- بررسي فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اطلاعات جدول 4-14 در ذيل فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.

فرضيه 1- انگيزش بر نگرش تاثير دارد.
ضريب مسير انگيزش بر نگرش (25/0) با مقدار t برابر 63/3 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني انگيزش بر نگرش تاثير دارد.

فرضيه 2- مهارت هاي فردي بر نگرش تاثير دارند.
ضريب مسير مهارت هاي فردي بر نگرش (53/0) با مقدار t برابر 81/6 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني مهارت هاي فردي بر نگرش تاثير دارند.

فرضيه 3 – حمايت هاي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير دارند.
ضريب مسير حمايت هاي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده (41/0) با مقدار t برابر 37/5 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني حمايتهاي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير دارند.
فرضيه 4 – پويايي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير دارد.
ضريب مسير پويايي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده (37/0) با مقدار t برابر 96/4 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني پويايي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير دارد.
فرضيه 5 – نگرش بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
ضريب مسير نگرش بر تمايل به کارآفريني سازماني (64/0) با مقدار t برابر 26/8 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني نگرش بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.

فرضيه 6 – هنجارهاي ذهني بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارند.
ضريب مسير هنجارهاي ذهني بر تمايل به کارآفريني سازماني (17/0) با مقدار t برابر 64/2 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني هنجارهاي ذهني بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارند.

فرضيه 7 – کنترل رفتاري ادراک شده بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
ضريب مسير کنترل رفتاري ادراک شده بر تمايل به کارآفريني سازماني (21/0) با مقدار t برابر 07/3 در سطح 05/0P معنادار است. در نتيجه فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي شود. يعني کنترل رفتاري ادراک شده بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.

فصـل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه
در اين فصل از تحقيق، حاصل کار يعني آنچه که در فصل چهارم بدست آمده مورد بحث قرار مي گيرد. به اين ترتيب که نتايج حاصل از تحقيق حاضر ذکر شده و پس از نتيجه گيري کلي به ارائه پيشنهاد هاي کاربردي پرداخته مي شود.

5-2- نتيجه گيري
مقوله کارآفريني سازماني به عنوان يكي از موضوعات مهم همواره در حوزه مديريت مورد توجه بوده است. به دليل اهميت موضوع در اين تحقيق تلاش شد تا عوامل مختلفي كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر تمايل به کارآفريني سازماني در صنعت بانکداري تاثير دارند، مورد بررسي قرار گيرند. اين عوامل عبارتند از: انگيزش، مهارت هاي فردي، حمايت محيطي ادراک شده، پويايي محيطي ادراک شده، نگرش، هنجارهاي ذهني و همچنين کنترل رفتاري ادراک شده. براي نشان دادن ارتباط ميان متغيرها 7 فرضيه مطرح گرديد. نتايج به دست آمده از آزمون مدل علّي تحقيق نشان مي دهد که نگرش، هنجارهاي ذهني و همچنين کنترل رفتاري ادراک شده به طور مستقيم بر

دیدگاهتان را بنویسید