دانلود پایان نامه

علّي مي باشد.

3-4- جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهشگر مايل است در باره آن به مطالعه بپردازد (مقيمي، 1377، 294). جامعه آماري در تحقيق حاضر، بانکهاي خصوصي شهر رشت (شامل بانکهاي صادرات ايران، ملت، قوامين، پارسيان، پاسارگاد و بانک تجارت) را در بر ميگيرد. نمونه، بخشي از جامعه است که معرف آن مي باشد و به عبارت ديگر عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (آذر و مومني، 1387، 6). نمونه برداري، فرآيند انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه آماري است، به طوري که با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگي هاي آزمودني هاي گروه نمونه بتوان اين خصوصيات يا ويژگي ها را به اعضاي جامعه آماري تعميم داد (سکاران، 1385، 296). به منظور تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش مدل يابي معادلات ساختاري استفاده گرديد. حجم نمونه در روش شناسي مدل يابي معادلات ساختاري ميتواند بين 5 تا 15 مشاهده به ازاي هر متغير اندازه گيري شده تعيين شود. يعني5q?n?15q . طبق اين فرمول q تعداد متغيرهاي مشاهده شده (گويه هاي پرسشنامه) و n حجم نمونه است(هومن، 1384). با توجه اينكه پرسشنامه تحقيق حاضر حاوي 30 گويه است، حجم نمونه با در نظر گرفتن مقدار متوسط 10 مشاهده به ازاي هر متغير، برابر با 300 مي باشد. جهت دريافت پاسخ هاي بيشتر، تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از اين شش بانک خصوصي فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزيع گرديد كه از اين تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج گرديد که مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. ضمنا در تحقيق حاضر از شيوه نمونه گيري غيراحتمالي در دسترس استفاده شده است. نمونه برداري جامعه در دسترس شامل جمع آوري اطلاعات از اعضاي جامعه اي است که براي دستيابي به اطلاعات آن به سادگي در دسترس مي باشند (سکاران، 1385، 309).

3-5- روش و ابزار جمع آوري داده ها
در اين تحقيق از پرسشنامه ارائه شده توسط فيني و ديگران (2012) جهت جمع آوري داده ها استفاده مي شود. سؤالات پرسشنامه به گونه اي طراحي شده که پاسخ دهندگان، گزينه ها را بر مبناي طيف ليکرت 5 گزينه اي از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم به شرح جدول 3-1 علامت گذاري مي کنند.

جدول 3-1- صفات کيفي و ارزش هاي عددي گزينه هاي پرسشنامه
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودي
مخالفم
کاملاً مخالفم
طيف کلي
5
4
3
2
1
ارزش عددي

پرسشنامه اي که به منظور ابزار جمع آوري داده ها به کار مي رود، به صورت حضوري بين پاسخ دهندگان توزيع مي شود و شامل دو بخش مي باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردي پاسخ دهنده و شامل سن، جنسيت و ميزان تحصيلات است. در بخش دوم سؤالات مرتبط با متغيرهاي تحقيق مطرح شده است كه شامل30 سوال به شرح جدول 3-2 مي باشد:
جدول 3-2- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه
شماره سوالات در پرسشنامه
متغير مورد سوال
رديف
3-1
انگيزش
1
10-4
مهارت هاي فردي
2
15-11
حمايت محيطي ادراک شده
3
19-16
پويايي محيطي ادراک شده
4
21-20
نگرش
5
23-22
هنجارهاي ذهني
6
25-24
کنترل رفتاري ادراک شده
7
30-26
تمايل به کارآفريني سازماني
8

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه
يکي از مهمترين جنبه هاي هر تحقيق، مناسب بودن ابزار اندازه گيري آن است. هر نوع ابزار سنجش بايد از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين داده ها و تجزيه و تحليل آنها، فرضيه هاي مورد نظر را بيازمايد و به سؤال تحقيق پاسخ دهد. بررسي روايي و پايايي ابزار اندازه گيري بسيار مهم مي باشد که به شرح آنها پرداخته مي شود.

3-6-1- روايي1
مفهوم روايي يا اعتبار به اين سؤال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حدي خصيصه مورد نظر را مي سنجد. در واقع، روايي آن است که ابزار اندازه گيري براي اهداف مورد نظر يعني اندازه گيري متغير تحقيق از کارايي لازم برخوردار باشد. روايي مستلزم آن است که ابزار پژوهش قصد اندازه گيري آن را دارد ( پاشا شريفي و شريفي، 1383، 246). بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد. در اين جا از اعتبار محتوا 2 بهره گرفته شده است. اعتبار محتوا، نوعي اعتبار است که معمولاً براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري به کار برده مي شود. اعتبار محتواي يک ابزار اندازه گيري، به سؤال هاي تشکيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سؤال ها معرف ويژگي ها و مهارت هاي ويژه اي باشد که محقق قصد اندازه گيري آن ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. اعتبار محتواي يک آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد (سرمد و ديگران، 1380، 171). با وجود اينکه در تحقيق حاضر از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که طبيعتاً مورد تأييد و استفاده صاحبنظران مديريت و بازاريابي در سطح بين المللي مي باشد، با اين حال، جهت اطمينان از روايي، پرسشنامه در اختيار متخصصين امر، از جمله اساتيد راهنما و مشاور و همچنين صاحبنظران رشته مديريت و بازاريابي قرار گرفت که نظر آنان نيز مؤيد روايي پرسشنامه بود.

3-6-2- پايايي3
پايايي ابزار يکي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است و با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي دهد. همچنين پايايي با ثبات، صحت و قابليت پيش بيني يافته هاي تحقيق سر و کار دارد (ونوس و ديگران، 1380، 145). ضريب پايايي نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي آن را مي سنجد (سرمد و ديگران، 1380، 166) براي محاسبه پايايي، شيوه هاي مختلفي به کار برده مي شود، که در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسش نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که به وسيله نرم افزار SPSS براي مجموعه سؤالات مربوط به هر متغير محاسبه گرديده است. به منظور تعيين پايايي پرسشنامه قبل از توزيع نهايي آن، يک مطالعه مقدماتي، بوسيله توزيع پرسشنامه بين 30 نفر از مديران و کارکنان بانک هاي خصوصي شهر رشت صورت گرفت، و سپس از طريق نرم افزار SPSS ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد. با توجه به اين كه حداقل ضريب پايايي براي پرسشنامه هاي پژوهشي 70/0 مي باشد، ملاحظه مي گردد كه ضرايب آلفاي كرونباخ به دست آمده براي تمامي متغيرها از اين مقدار بالاتر است. بنابراين مي توان ادعا نمود که پايايي و اعتبار پرسشنامه تحقيق مطلوب بوده است.

جدول 3-3- جدول پايايي مربوط به سؤالات پرسشنامه
آلفاي کرونباخ به درصد
تعداد سؤالات
متغير
793/0
3
انگيزش
885/0
7
مهارت هاي فردي
834/0
5
حمايت محيطي ادراک شده
841/0
4
پويايي محيطي ادراک شده
806/0
2
نگرش
827/0
2
هنجارهاي ذهني
819/0
2
کنترل رفتاري ادراک شده
872/0
5
تمايل به کارآفريني سازماني

3-7- روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از نمونه از روش هاي آمار توصيفي و نيز از روشهاي آمار استنباطي استفاده شده است. در واقع ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0، هر متغير در قالب جداول و شاخص هاي آماري، توصيف شده و سپس جهت تجزيه و تحليل داده ها، آزمون فرضيه ها و در کل براي تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري از روش مدل يابي معادلات ساختاري به وسيله نرم افزار LISREL 8.80 استفاده يه عمل آمد.

فصـل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده هاي آماري يکي از گامهاي اساسي در تحقيقات مي باشد و نتايج تحقيقات به آن بستگي دارد. در اين فصل که جهت تجزيه و تحليل داده طراحي گرديده است، نخست پرسشنامه هايي که توسط پاسخ دهندگان تکميل گرديده اند را جمع آوري کرده و داده هاي خام مورد نياز جهت آزمون فرضيه ها به کمک رايانه و نرم افزار ثبت مي گردند و سپس اين داده ها از طريق نرم افزار SPSS 16.0 تجزيه و تحليل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق، تبديل مي گردند. جهت تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده ابتدا ميزان و مقدار هر متغير بر اساس داده ها و امتيازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گرديد. سپس توصيف داده هاي جمع آوري شده در قالب جداول و نمودارهاي توصيفي، ديدگاه کلي از چگونگي آنها را ايجاد نمود که مي تواند در چگونگي استفاده از الگوهاي آماري گوناگون مفيد باشد. اين قسمت از تحليل توسط نرم افزارSPSS 16.0 انجام شده است. با تعيين الگو، آزمون فرضيه هاي تحقيق از طريق مدل سازي معادلات ساختاري انجام شده و همچنين برازش کل مدل نيز از طريق اين روش، مورد آزمون قرار گرفت. تجزيه و تحليل مذکور به وسيله نرم افزارLISREL 8.80 انجام پذيرفت.

4-2 آمار توصيفي
پيش از ورود به مرحله تجزيه و تحليل داده ها، مي بايست تمامي متغيرهاي تحقيق، توصيف شوند. در اين راستا گزارشي توصيفي از جنسيت، سن، تحصيلات و متغيرهاي تحقيق ارائه شده است که اين نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهايي ارائه شده است.

4-2-1- توصيف جنسيت پاسخ دهندگان
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که 9/54 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 1/45 درصد زن مي‌باشند.

جدول 4-1- فراواني جنسيت پاسخ دهندگان

نمودار 4-1- نمودار ستوني جنسيت
4-2-2- توصيف سن پاسخ دهندگان
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان داد که 9/14 درصد از پاسخ دهندگان زير 30 سال، 4/27 بين 30 تا 39 سال، 3/29 درصد بين 40 تا 49 ، 3/22 درصد بين 50 تا 59 سال و 1/6 درصد بالاتر از 60 سال سن دارند.
جدول 4-2- فراواني سن پاسخ دهندگان

نمودار 4-2- نمودار ستوني سن
4-2-3- توصيف سطح تحصيلات پاسخ دهندگان
داده هاي بدست آمده نشان مي دهد که 6/25 درصد از پاسخ دهندگان مدرک تحصيلي زير ديپلم و ديپلم، 4/17 درصد فوق ديپلم، 2/37 درصد ليسانس و 8/19 درصد مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر دارند.

جدول 4-3- فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان

نمودار 4-3- نمودار ستوني تحصيلات
4-2-4- توصيف متغير انگيزش
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير انگيزش 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 13/3 و انحراف معيار 89/0 و واريانس آن 80/0 است.

جدول 4 ـ 4- جدول توصيفي متغير انگيزش

نمودار 4-4- نمودار هيستوگرام متغير انگيزش
4-2-5- توصيف متغير مهارت هاي فردي
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير مهارت هاي فردي 14/1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 49/3 و انحراف معيار 78/0 و واريانس آن 61/0 است.

جدول 4 ـ 5- جدول توصيفي متغير مهارت هاي فردي

نمودار 4-5- نمودار هيستوگرام متغير مهارت هاي فردي
4-2-6- توصيف متغير حمايت محيطي ادراک شده
داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نشان مي دهد که کمترين مقدار متغير حمايت محيطي ادراک شده 1 و بالاترين مقدار آن 5،.ميانگين 48/3 و انحراف معيار 76/0 و واريانس آن 58/0 است.

جدول 4 ـ 6- جدول توصيفي متغير حمايت محيطي ادراک شده

دیدگاهتان را بنویسید