دانلود پایان نامه

م بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارند. همچنين متغيرهاي انگيزش، مهارت هاي فردي، حمايت محيطي ادراک شده و پويايي محيطي ادراک شده به طور غير مستقيم بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير مي

دیدگاهتان را بنویسید