دانلود پایان نامه

ر باشد. يک فرد بر اساس تصوّرات و برداشت شخصي‌خود درباره محيط پيرامون، مي تواند تصميم بگيرد که آيا يک کسب و کار جديد را شروع نمايد يا خير (237 ،2005 ،Arenius and Minniti). از جمله عوامل محيطي ‌مهم، موانع ادراک شده و حمايت‌هاي ادراک شده مي باشند. بر حسب حمايت ادراک شده، اگر افراد تصور کنند که محيط کسب و کار مناسب است، ممکن است آنها مايل به ورود در فعاليت‌هاي کار آفريني باشند. همچنين حمايت خويشاوندان يکي ‌از عوامل محيطي ‌مهم مي‌‌باشد. مطالعات نشان مي دهند که حمايت از طرف اعضاي خانواده، آشنايان و دوستان با توسعه کارآفريني ارتباط دارد و در شکل دادن نگرش مثبت نسبت به يک کسب و کار بخصوص بسيار مهم مي‌‌باشد (56 ،2009 ، Ismail et al). از سوي ديگر، قابليت هاي پويا براي سازمانها اين امکان را فراهم مي آورند تا بر اين تغييرات مداوم تاثيرگذار باشند. محيط هاي پويا و زنده موجب پرورش و بروز استعدادها، توانايي ها، مهارت ها و فرصت هايي مي شوند که ممکن است تاکنون ايجاد نشده باشد. اين امر از طريق تحت تاثير قرار گرفتن کارآفريني از پديده هاي درون و بيرون سازماني حاصل مي شود (130 ،2011 ،Todorovic et al). همچنين افراد نگرشي مثبت به کسي و کارهايي دارند که افراد ديگر آن کسب و کارها را مهم ارزيابي مي کنند. پيشينه خانواده، قرار گرفتن در معرض کسب و کار ديگران و تجربهي قبلي در زمينهي کارآفريني در نگرش افراد نسبت به توسعه کارآفريني تأثيرگذار خواهد بود. لذا هر اندازه افراد نگرش مثبت نسبت به فعاليت هاي کارآفرينانه داشته باشند، بدون ترديد کارآفريني را به عنوان امري شدني و امکان پذير درک کرده و احتمال موفقيت آن ها بيشتر مي گردد (1092 ،2007 ،Carr and Sequira). يک مديريت و برنامه‏ريزي شايسته و درست در خصوص کارآفريني نياز به داشتن نگرش صحيح و مثبت در اين زمينه است تا رفتار افراد را در اين جهت تحت تاثير قرار دهد (صمدي و شيرزادي، 1386). کنترل رفتاري ادراک شده همان عقايد افراد در چگونگي تسهيل کردن خلق ارزش از طريق تعامل نوآورانه، فعاليت هاي مخاطره پذير و اقدامات فعال در محيط سازماني در نظر گرفته مي شود (Fini et al, 2012). ضمنا هنجارهاي ذهني در قالب فرهنگ جامعه جاي مي گيرد. فرهنگ يک جامعه را مجموعه اي عمده از افکار و فعاليت ها، ارزش ها و باورهاي مشترک تعريف مي کنند (44 ، 2010 ،Karimi et al ). اين رويکرد، کارآفريني را به زمينه فرهنگي اجتماعي مرتبط مي کند و به فرهنگ به عنوان عامل تعيين کننده کارآفريني مي نگرد و براي رشد کارآفرين در يک جامعه، تناسب بين سازه هاي ايدئولوژيکي و رفتار اقتصادي را ضروري مي داند. در مجموع، هنجارهاى ذهنى بهعنوان عقا?د فرد، افراد و ?ا گروههاى خاص توص?ف مىشود که ا?ن عقا?د رفتارها?? که افراد با?د ?ا نبا?ـد انجام دهند را مـشخص مـى کنـد. بنـابرا?ـن بـهوسـ?له متمرکز شدن روى هنجارهاى ذهنى ?عنى اثر افـراد تاث?رگـذار ?ا افراد مافوق بر افراد تحـت نظـر در سـازمان مـ?تـوان جـو سازمان را بررسـ? کرد (511 ، 2003 ،Licht and Siegel).

شکل 1-1 مدل تحقيق (396 ،2012 ،Fini et al)

1-6 فرضيههاي تحقيق
فرضيه 1- انگيزش کارکنان بانک هاي خصوصي شهرستان رشت بر نگرش آنان تاثير دارد.
فرضيه 2- مهارت هاي فردي کارکنان بانک هاي خصوصي شهرستان رشت بر نگرش آنان تاثير دارد.
فرضيه 3 – حمايت هاي محيطي ادراک شده از جانب کارکنان بانک هاي خصوصي شهرستان رشت بر کنترل رفتاري ادراک شده آنان تاثير دارد.
فرضيه 4 – پويايي محيطي ادراک شده از جانب کارکنان بانک هاي خصوصي شهرستان رشت بر کنترل رفتاري ادراک شده آنان تاثير دارد.
فرضيه 5 – نگرش کارکنان بانک هاي خصوصي شهرستان رشت بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
فرضيه6-هنجارهاي ذهني کارکنان بانکهاي خصوصي شهرستان رشت بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
فرضيه 7 – کنترل رفتاري ادراک شده کارکنان بانک هاي خصوصي شهرستان رشت بر تمايل به کارآفريني سازماني تاثير دارد.
1-7 تعريف متغيرها
1-7-1- تعريف مفهومي متغيرها:
انگيزش: انگيزش به حالت فعال شده در درون شخص اطلاق مي شود که منجر به رفتارهاي هدفدار مي شود و شامل نيازها، احساسات و تمايلات مختلف مي باشد که افراد را به طرف رفتاري خاص سوق مي دهد (موون و مينور، 1388، 140).

مهارت هاي فردي: افراد کارآفرين داراي يک سري مهارت ها، شايستگي ها و توانايي هاي فردي هستند، نظير مهارت هاي فني، عملي، مديريتي، ادراکي، ارتباطي و غيره (Fini et al, 2012).

حمايت محيطي ادراک شده: به وجود يا عدم وجود منابع مورد نياز اشاره دارد. هرچه منابع بيشتري در دسترس باشد و موانع کمتر باشد افراد بيشتر به سوي کارآفريني ترغيب مي شوند. وضعيت اقتصادي کشور، فراهم بودن سرمايه براي تاسيس يک کسب و کار، قوانين و مقررات دولتي و زيرساخت هاي فيزيکي از جمله اين عواملند (Fini et al, 2012).

پويايي محيطي ادراک شده: محيط هاي پويا و قابل تغيير بيشتر به افراد اجازه مي دهد تا به درک، کشف، ايجاد و خلق فرصت ها بپردازند. محيط هاي پويا و نامتجانس باعث پرورش و تقويت رفتارهاي نوآورانه، فعال و ريسک پذير مي شوند (Fini et al, 2012).

نگرش: نگرش به رفتار، يك متغير فردي و شخصي است كه طي آن رفتار از ديدگاه خود فرد ارزيابي مي شود. كاربرد اين متغير در تحقيق هاي تمايل به كارآفريني بدين صورت است كه از ديدگاه خود كارآفرين تا چه اندازه كسب و كار جذاب به نظر مي رسد (Fini et al, 2012).

هنجارهاي ذهني: يک سري بايد ها و نبايدهايي است که در ذهن فرد شکل گرفته و در واقع مرکز کنترل آن دروني مي باشد (Fini et al, 2012).

کنترل رفتاري ادراک شده: کنترل رفتاري ادراک شده همان عقايد افراد در چگونگي تسهيل کردن خلق ارزش از طريق تعامل نوآورانه، فعاليت هاي مخاطره پذير و اقدامات فعال در محيط سازماني در نظر گرفته مي شود (Fini et al, 2012).

تمايل به کارآفريني سازماني: منظور تمايل به خلق ارزش جديد در سازمان است و اين امر از طريق رفتارهاي نوآورانه، پيشرو بودن و ريسک پذيري صورت مي پذيرد و سبب مي شود که سازمان درآمد بيشتر و پايدارتري کسب نمايد و به بازارهاي جديد ورود پيدا کند، مشتريان جديد جذب نمايد و منابع موجود را جهت انجام کارهاي جديد و به گونه اي نوين بکار گيرد (Fini et al, 2012).

1-7-2- تعريف عملياتي متغيرها
عملياتي کردن يا تعريف عملياتي يک مفهوم به اين جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گيري شود و اين امر از طريق دقت در ابعاد و خصوصيات رفتاري متعلق به آن مفهوم، طبقه بندي کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گيري ميسر است (سکاران، 1385، 195). به منظور سنجش متغيرها و از آنجا که مقياس اندازه گيري متغيرها فاصله اي است، از طيف پنج گزينه اي ليکرت استفاده به عمل آمد. بدين منظور گويه هايي در پرسشنامه در نظر گرفته شد تا پاسخ دهندگان بتوانند نظر خود را از بين اين پنج گزينه(كاملاً موافقم، موافقم، تا حدودي، مخالفم، كاملاً مخالفم) انتخاب كنند. در جدول شماره 1-1 تعريف عملياتي متغيرها ارائه شده است که برگرفته از نتايج تحقيق فيني و همکاران در سال 2012 است.

جدول 1-1- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
متغير
تعداد سوال در پرسشنامه
تعريف عملياتي
انگيزش
3
در اين تحقيق متغير انگيزش توسط سازه هايي مانند علاقه به شغل، عاشق شغل بودن از نظر ديگران و عدم علاقه به ساير مشاغل سنجيده خواهد شد.
مهارت هاي فردي
7
در اين تحقيق متغير مهارت هاي فردي توسط سازه هايي مانند مهارت در حل مسئله، مهارت در بيان نظرات، رهبري تيم هاي کاري، سخت تر کارکردن نسبت به سايرين، برقراري ارتباط با سايرين، سرعت در حل مسئله و تداوم در انجام کار با وجود موانع و مشکلات سنجيده خواهد شد.
حمايت محيطي ادراک شده
5
در اين تحقيق متغير حمايت محيطي ادراک شده توسط سازه هايي مانند تشويق رفتارهاي کارافرينانه از جانب مديريت ارشد، مهارت وديريت ارشد سازمان در مديريت فعاليت هاي نوآورانه، ريسک پذيري کارکنان به عنوان يک ويژگي مثبت، وضع قوانيني در جهت حمايت از رفتارهاي کارآفرينانه و در دسترس بودن نيروي انساني ماهر سنجيده خواهد شد.

پويايي محيطي ادراک شده
4
در اين تحقيق متغير پويايي محيطي ادراک شده توسط سازه هايي مانند تنوع نيازهاي مشتريان، شدت رقابت در صنعت بانکداري، کاهش فرصت هاي رشد در صنعت و لزوم ارائه خدمات جديد و متنوع سنجيده خواهد شد.
نگرش
2
در اين تحقيق متغير نگرش توسط سازه هايي مانند وجود ديدي مثبت نسبت به کارآفريني در بانک و سودمند دانستن رفتارهاي نوآورانه و کارآفرينانه از جانب مديران ارشد بانک سنجيده خواهد شد.
هنجارهاي ذهني
2
در اين تحقيق متغير هنجارهاي ذهني توسط سازه هايي مانند ستايش ديگران از فعاليت هاي کارآفرينانه بانک و مورد توجه بودن رفتارهاي نوآورانه و کارآفرينانه سنجيده خواهد شد.
کنترل رفتاري ادراک شده
2
در اين تحقيق متغير کنترل رفتاري ادراک شده توسط سازه هايي مانند تمرکز بر فعاليت هاي کارآفرينانه در سال آتي و تلاش براي انجام فعاليت هاي کارآفرينانه در سال آتي سنجيده خواهد شد.
تمايل به کارآفريني سازماني
5
در اين تحقيق متغير تمايل به کارآفريني سازماني توسط سازه هايي مانند تاکيد بر فعاليت هاي نوآورانه از جانب مديران ارشد، تلاش جهت ارائه مستمر خدمات جديد، انجام فعاليت هايي که واکنش رقبا را در پي داشته باشد، پيشگام بودن در ارائه خدمات جديد و متنوع و استفاده از استراتژي هاي تهاجمي سنجيده خواهد شد.

1-8 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق از عمده مواردي است که مشخص مينمايد محقق از لحاظ موضوعي، مکاني ، زماني ، تحقيق را به چه صورتي انجام داده است.

1-8-1- قلمرو موضوعي
اين تحقيق در قلمرو علم مديريت و از شاخه بازرگاني، گرايش داخلي و با تمرکز بر حيطه کارآفريني است که در آن به بررسي عوامل موثر بر تمايل به کارآفريني سازماني در صنعت بانکداري پرداخته مي شود.

1-9-2- قلمرو مکاني
قلمرو مکاني تحقيق حاضر، شهرستان رشت مي باشد که در آن، بانک هاي خصوصي اين شهرستان (شامل بانکهاي صادرات ايران، ملت، قوامين، پارسيان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد مطالعه قرار گرفتند.

1-8-3- قلمرو زماني
قلمرو زماني اين تحقيق سال 1392 مي باشد. همچنين فرآيند توزيع و جمع آوري پرسشنامهها، طي مدت 30 روز به اتمام رسيد.

فصـل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه
از عمده ترين جريان هاي حاكم بر حيات بشري در آغاز هزاره سوم ميلادي فرآيند كارآفريني و خلاقيت است كه اساس و بسترساز تغيير و تحول و دگرگوني است. افراد، سازمان ها و جوامعي كه نتوانند خود را با اين تحولات پرشتاب همگام كنند دچار توقف، سكون و اضمحلال مي شوند. در اين ميان افرادي هستند كه در زماني كه همگان بر هرج و مرج، نابساماني، تناقض و عدم تعادل اذعان دارند، به دنبال بدست آوردن فرصتي هستند تا بتوانند با ارائه محصول و يا خدمت جديدي به جامعه، تعادل را برقرار كرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشي از خود بر جاي گذارند. اين افراد كه محور توسعه اقتصادي هستند، كارآفرين خوانده مي شوند. كارآفرينان موجب مي شوند تا سازماني از سازمان هاي ديگر پيشي بگيرد و كشوري نسبت به كشورهاي ديگر به نحو چشمگير پيشرفت نمايد (566 ،2011 ،Huang and Wang).

2-2- کارآفريني
کارآفريني، خلق کسب و کار، هدايت منابع، تبديل فرصت‏ها به دستاوردها و ارائه محصولات

دیدگاهتان را بنویسید