دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

صنعت کنایه

 

در انتظار شفاعت، ستاده خواجه به حشر
خجل ز خاک برآیی گرت گناهی نیست

 

ایستادن: کنایه است از، منتظر بودن                           از خاک برآمدن: کنایه است از، زنده شدن پس از مرگ

 

 

 

غزل 27

 

 

فرخنده پیکریست که سر در هوای تست
سودای زاهدان همه شوق بهشت و حور
امروز اگر به باد رود در رهت چه باک
گر خدمتیست از تو به ما بار نعمتیست
ما را به قدر خویش خطاییست لا جرم
عفو تو دیده­ایم و گنه کرده­ایم، اگر
سر بر مراد دوست نهادی به تیغ خصم
آهسته تر نمی­روی، ای میر کاروان
تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خموش
بر کس نشاط رشک ندارد ز راحتی
فرخنده تر سریست که بر خاک پای تست
غوغای عارفان همه ذوق لقای تست
فردا که سر ز خاک برآید برای تست
کاری نکرد بنده که گوید برای تست
چندان که بیش باشد کم از عطای تست
بر جرم ما نبینی و بخشی سزای تست
ای کشته غم مدار، که خود خونبهای تست
ای بس ضعیف و خسته که اندر قفای تست
ای عشق کار ما همه بر مدّعای تست
الّا بر آن دلی، که به غم مبتلای تست
(نشاط اصفهانی، 1379: 75)

 

 

 

1-سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفعول، فاعلات، مفعول، فاعلن

بحر شعر: مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

موسیقی کناری یا قافیه: هوای، پای، لقای، پای، عطای، سزای، خونبهای، قفای، مدّعای، مبتلای

حرف روی متحرّک: مصوّت بلند”ا” است.

شعر مردّف است و ردیف کلمه” تست”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: سر، بر (1)  سودا، غوغا (2)  شوق، ذوق (2)  خدمت، نعمت(4)  دیده ایم، کرده ایم (6)

خسته، بسته(9)

سجع متوازن: دوست، خصم (7)  تن، دل، لب (9)  عشق، کار (9)  زاهدان، عارفان (2)

سجع مطرف : پیکر، سر (1)  خسته، شکسته (9)

جناس قلب: مدار، مراد

تکرار واژه: فرخنده (1) سر(1) همه (2)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (2)

 

 

ب)واژگانی

لغات عربی: هوا، زاهد، شوق، غوغا، عارفان، ذوق، لقا، خدمت، نعمت، قدر، خطا، مدعا، راحتی، الا، مبتلا، غم، خصم، میر، ضعیف، قفا

لغات مرکّب: خونبها، آهسته تر، راحتی

ترکیب های اضافی:  هوای تو، خاک پای تو، سودای زاهدان، شوق بهشت و حور، غوغای عارفان، ذوق لقا، پای تو، مراد دوست، تیغ خصم، کشته غم، خونبهای تو، میر کاروان، قفای تو، کار ما، مدعای تو، مبتلای تو، بار نعمت، قدر خویش، عطای تو، سزای تو، عفو تو، جرم تو

ترکیب های وصفی مقلوب: فرخنده پیکر

اسم ذات

عناصر طبیعی: خاک، باد

انسانی: خونبها، امیر، کاروان

اعضای بدن: پیکر، پا، سر، تن، نظر، لب، دل

اشیا: تیغ

عنا صر مذهبی: بهشت، حور، عارف، زاهد، بنده

اسم معنی: غوغا، سودا، شوق، ذوق، لقا، خدمت، نعمت، قدر، خطا، عطا،نشاط

ج)نحوی

اغلب فعل ها ربطی هستند، جمله ها به شکل مرکب دیده می شود : گر خدمتیست از تو به ما بار نعمتست

اغلب جمله ها کوتاه هستند، کار برد فعل منفی مدار به شکل قدیمی، حذف فعل با قرینه لفظی:

ســودای زاهــدان همــه شوق بهشــت وحــور             غوغــای عارفــان همه ذوق لقــای توســت

2-سطح ادبی

مراعات النظیر: سر، پا (1) هوا، خاک (1) زاهد، عارف (2) بهشت، حور(2) باد، خاک (3) سر، پا (3) خدمت، نعمت، بنده (4) تن، نظر، دل، لب (9) کشته، خونبها (7)  ضعیف، خسته (8)

تضاد: بیش، کم (5)  عفو، گنه (6) دوست، خصم (7) راحتی، مبتلا (9)

 

ازدواج

 

سودای زاهدان همه شـــوق بهشــت و حور

غوغای عارفان همه ذوق لقای تست

 

 

ایهام تناسب

 

برکس نشــــــــاط رشـک نـدارد ز راحتی
الا بـر آن دلــــــی که به غـــم مبتــلای تـــست

 

حسن تعلیل

 

آهستـــــه تر نمی روی ای میــــــــــــر کاروان

ای بس ضعیف و خسته که اندر قفای توست

صنعت کنایه

 

امروز اگر به بـــــاد رود در رهـــــت چه بــاک

فردا که سر ز خاک برآید به پای تست

 

 

به باد رفتن: کنایه از، نابود شدن                                 سر از خاک برداشتن: کنایه از، زنده شدن پس از مرگ

 

سـر بر مراد دوسـت نهادی به تیــغ خصــم                 ای کشته غم مــدار که خــود خونبــهای تســت
سر بر مراد کسی نهادن: کنایه از، موافق طبع کسی رفتار کردن

 

غزل 28


تنها نه من که چشم جهانی به روی تست
بیچاره آن که از تو به غفلت گذشته است
جان می دهم به بوی سر زلف دلفریب
هرجا شکفته طلعتی از طرف شاخ تو
گر خورده­ایم باده و از خود فتاده­ایم
بلبل به شاخ گلبن و مطرب به بزم شاه
با دیده کس فروغ تو بیند زهی دروغ
بر عالم ار نشاط بنازد شگفت نیست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست
غافل تر آنکه با تو و در جستجوی تست
کان خود شمیمی از قبل خاک کوی تست
هر جا کشیده قامتی از فیض جوی تست
بر ما مگیر خرده که می از سبوی تست
ذکری که می­رود همه از گفتگوی تست
کین نور دیده نیز فروغی ز روی تست
روی نیازش از همه عالم به سوی تست
(نشاط اصفهانی، 1379: 76)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی