دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اندوهناک شب

هنگام شب که سایه ی هر چیز زیر و رو ست

دریای منقلب

درموج خود فروست

هر سایه ای رمیده به کنجی خزیده است

سوی شتاب های گریزندگان موج

بنهفته سایه ای

سر برکشیده ز راهی

این سایه از رهش

بر سایه های دیگر ساحل نگاه نیست

او را اگرچه پیدایک جایگاه نیست

با هر شتاب موجش باشد شتاب ها

او می شکافد این ره را کاندران

بس سایه اند گریزان .

خم می شود به ساحل آشوب .

اوا نحنای  این تن خشک است از فلج.

آنجا میان دورترین سایه های دور ،

جا می گزیند

دیده به ره نهفته نشیند .

*

در این زمان

برسوی مانده های ساحل خاموش

موجی شکسته می کند آرام تر عبور.

کوبیده  موج های  و زین تر

افکنده موج های گریزان ز راه دور

بر کرده از درون موج دگر سر.

اوگوش بسته  بر سوی موج و از آن نهان

می کاودش دو چشم

*

آیا به خلوتی که کسی نیستش سکون ،

و اشکال این جهان

باشند اندران

لرزان و واژگون

شوریدگان این شب تاریک را ره است ؟

آیا کسان که زنده ولی زندگانشان

از بهر زندگی

راهی نداده اند ،

وین زندگان  به دیده ی آنان چو مرده اند ،

در خلوت شبان مشّوش ،

با زندگان دیگرشان هست زندگی ؟

این راست است،زندگی این سان پلید نیست ؟

پایان این شب

چیزی به غیر روشن روز سفید نیست ،

و آنجا کسان دیگر هستند کان کسان

از چشم مردمان

دارند رخ  نهان

با حرفهایشان همه مردم نه آشنا ست ؟

گویند روی ساحل خلوتگهان دور

ناجور مردی

دارند زیست

پوست های پای آنها

از زهر خار های «کراد»

آزرده نیست

آنجا چو موج های سبک خیز

آرام و خوش گذشته همه چیز

مانند ما طبیعت

نگرفته است  راه کجی پیش

هرجا نور

باشد به میل خود

بهره ور

*

این گفته ها و لیک سراسر درست نیست

در خلوتی چنان هم

هر دم گل سفید که مانند روی گل

بگشاده است روی ،

با شب فسانه گوست

مرغ طرب ،فتاده به تشویش

با رنجهای دگرگون

هر دم به گفتگوست

او باز می کند

بالی به رنگ خون

و افسرده می نشیند

بر سنگ واژگون .

*

چون ماه خنده می زنداز دور روی  موج

درخرده های خنده ی او یافته است اوج .

موجی نحیف تر

آن سایه دویده به ساحل

گم گشته است ورفته به راهی

تنها بجاست بر سر سنگی ،

بر جای او

اندوهناک شب .

*

موجی رسیده فکر جهان را به هم زده

به هر چه داشت هستی رنگ عدم زده

اندوهناک شب.

با موج دلربایش بر جای او

میلش نه تا که ره سپرد

هیچش نه یک هوس  که بخندد

تنها نشسته درکشش این شب دراز

وز چشم اشک خود سترد

او از نبود گمشدگان

افسوس می خورد

این سهمگین دریده ی موج عبوس را

افسرده می نگرد .

*

در زیر اشک خود همه جا را

بیندبه لرزه تن

پندار این که کار همه سایه ها چو او

باشدگریستن

از هر کنار او

سنگی گسیخته

شکلی به ره گریخته

خاموشهای لرزان

مست از نوای او

استاده اند حیران

خاکستر هوا

بنشانده جغد را ز بر شاخه های خشک

و آویخته به سقف سینه ی عنکبوت رنگ [1]

 

_U_/U_ _ U / U _ U _/U _ _

_U _/U _ _

_U _/U _ _

_ U _/U _ _U/U _ U_/U_ _

_ U _/ U _ _ U/U_ U_/ U U _

_ U _/U _ _

_ _UU/_ U _ _

_ U _/ U _ _

_ U _/U _ _U /U _U_ /U _ _

_ U_ /U _ _ / _ _ U_/U _ _

_ U _ / U_ _ /_ _ U_ / U _ _

_ /U _  _/_ _U _/U _ _

_ _U /U_ U _ /U _ _

_ _ U/ U_ U _/ U_ _

_U _ / U_ _ U/U_ U _ /U _ _

_ U_ /U _ _ U/U _U _/U _ _

_ /U _ _

_U /U_ U _ /UU _

*

_/U _ _

_ _ / UU _ /U_ U_ / U_ _

_ U_/U_ _  _/ U _ U _ / U_ _

_ _ U / U_U_ /U_ _ _

_U _ /U _ _U / U _ U_ / U_ _

_ _ /U U _ / U _ U_ / U_ _

_U _/UU _U /_ _ U _ / U _ _

_ U _ / U _ _

*

_ U_ /U _ _ / U _ U _ / U _ _

_ U _ / U _  _

_ U _ /U _ _

_ U_ /U_ _

_ U_ /U _ _ U / U _ U _ / U_ _

_U _/ U _ _ U / U _ U _ / U _ _

_ U _ / U _ _

_ U _ / U _ _

_ U _ / U _ _ U /U _ U _  / U _ _

_ _ U / U_ U  U /_U _ _

_ U _ / U _ _ U / U _ U _ / U _ _

_ U _ /U _ _ _ / U _ U_ / U _ _

_ _ / U _ _

_ U _ / U U _ U / U _ U _ / U _ _

_ U _ /U _ _  U / U _ U _ / U _ _

_ U _ / U _ _

_U_/U _ _

_ U _ / U _ _ U / U _ U _ /U _ _

_U_/U _ _ U /U _U_/U _ _

_U _ /U _ _

_ /U _ _

_ / _ U _U /_ U _ U

_ U /U _U_/U _ _

_ /U _ _

_ _ U / U _ U _ / U_ _

_ UU /U _ U _ /U _ _

_ _ U _ / U _ _

_ _ U / U _ U _ / U _ _

_ / U _ _

_U _ /U _ _

_ U _

*

_ U _ /U _ _ U / U _ U _ / U _ _

_ _ U _ /U _ _

_ U _ / U _ _ U / U _ U U /U _ _

_ U _ /U _ _

_ U _ /U _ _

_ _ U/U _ U _/ UU _

_ _ UU/_ U _ _

_ U _ /U _ _

_ U _ /U _ _

_U _ / U _ _

_ _ U _ /U _ _

_U _/U _ _

*

_ U _ / U _ _ U / U _ U _ /U _ _

_ U _ /U _ _ U /U _ U _/ U _ _

_ _ /U _ _

_ _ U /U _ UU / U _ _

_ _ U / U _ U _ /U _ _

_ _U /U _U_ /U _ _

_ /U _ _

_ U _/U _ _

*

_ U _ /U _ _ U / U _ U _ /U _ _

_ U _ /UU _ /_ _U _ / U _ _

_ U _ / U _ _

_ / U _ _ / _ _U _ / U _ _

_ U / U _ U _/ U _ _

_ _ U / U _ U _ /U _ _

_UU/U _ UU /U _ U _/U _ _

_ U /U _ U _ /U _ _

_U/U _ U _ /U _ _

_U _ / U _ _

_ U _ /UU _ U / U _ U _ /U _ _

_ U U / U _ _

*

_ _ U /U _ U _ / U _ _

_U _ /U _ _

U _ / U _ UU / U _ U _ / U _ _

_ U _ /U _ _

_ U _ /U _ _

_ U _/U _ _

_ /U _ U _ / U _ _

_ _ U _/U _ _

_ U _/U _ _

_ _ U _/U_ _

_ UU /U_ _

_ U_ /U _ UU /U _ U _ / U_ _

_ U _ /UU _ /U _ UU /U _ _

 

[1]  مجموعه ی کامل اشعار نیما یوشیج ، سیروس طاهباز ، ص 280

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)