دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

ارﻛﺎن آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: (ﻣﻔﺎﻋﻴﻞﻣﻔﺎﻋﻴﻞﻣﻔﺎﻋﻴﻞﻣﻔﺎﻋﻴل) و ارﻛﺎنﺗﺒﺪﻳﻞﻣﻲﺷﻮدﺑﻪ: (ﻓﻌﻼﺗﻦﻓﻌﻼﺗﻦﻓﻌﻼﺗﻦ) و ﺑﺎزﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻪ ارﻛﺎن ﻗﺒلی«ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﺳﺘﻮري ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ آن ﭼﻪ در زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻨّﺘﻲ(ﻋﻠﻢﻣﻌﺎﻧﻲ) از ﻋﻴﻮب ﻓﺼﺎﺣﺖ؛ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﺎس و ﻏﺮاﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣـﻲآﻳـﺪ در ﻧﻘـﺪ ﻣﺪرن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻜﻨﻲ، که ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻘـﻮل؛ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻴـﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ در ﻏﺰﻟﻴـﺎت ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﻫـﻢ ﻏﺮاﺑـﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰي در واژهﻫﺎ، ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳـﺪ، ﻧﻴﻜـﻮﺗﺮ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آﻫﻨﮓواژهﻫﺎ و ﻣﺼﺮاعﻫﺎ، ﮔﻮﻳﻲ در ﻣﺘﻦ رﻫﺎﺷﺪه، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮد و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﺒﻚﺑﺎل ﻏﺮق ﻟﻔﻆ و ﺧﻴﺎل ﻣﺘﻦﺧﻮاهدشد.» «کاکه رش ، 1386،219»

 

 

 

2-3-2-صنعت وصل:

اينك به ابداعی ديگر از مولانا اشاره مي كنيم كه نظير آن را در هيچ شاعر ديگري نمي بينيم و آن صنعتي است كه مولانا خود نام «وصل» را بر آن نهاده است. مثال:

شمس در مقالات عبارتي دارد: «عقل تا درگاه راه ميبرد اما اندرون راه نمي برد، آنجا عقل حجاب است و دل حجاب و سرحجاب» مولانا پاره آخر اين عبارت بسيار پر معنا و لطيف را گرفته و دست مايه يك غزل كرده است:

عقل بند رهروان است، اي پسر
عقل بندودل فريب و جان حجاب
چون زعقل و جان و دل برخاستی
عشق را از کس مپرس از عشق پرس
  بند بشكن ره عيان است اي پسر
راه از اين هرسه نهان است اي پسر
این یقین هم در گمان است ای پسر
عشق ابر در فشان است ای پسر

حالا مولانا همين غزل را با افزودن يك واژه (عاشقان)كه تغيير وزن و لاجرم تغيير حالت در گوينده و شنونده را اقتضا مي كند، به غزلي ديگر تبديل مي كند:

عقل بند رهروان و عاشقان است، اي پسر
عقل بند و دل فریب و تن غرور و جان حجاب
عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس
چون ز عقل و جان و دل بر خاستی بیرون شدی
  بند بشكن ره عيان است اي پسر
راه از این جمله گرانی ها نهان است ای پسر
عشق در گفتن چو ابر در فشان است ای پسر
این یقین و این عیان هم در گمان است ای پسر
«مولوی ،76 ،427»

 

در اينجا يك كلمه «عاشقان» در مصراع اول اضافه شده و متناسب با آن تغييرات و اضافاتي در مصراع هاي ديگر لازم آمده است. در بیت یکی مانده به آخر چنین می گوید:

بيت هاي اين غزل گر شد دراز از «وصل ها»             پرده ديگر شد ولي معنا همان است اي پسر

همین طور که مشاهده می کنید اینجا به این صنعت ابداعی و بی سابقه و محبوبش (وصل) مستقیماً اشاره می کند.

نمونه هاي ديگري از اين صنعت وصل در ديوان به وفور ديده مي شود. مثال های ديگر:

این تك بيت در مقالات شمس آمده كه به نظر مي رسد به صورت «ضرب المثل» كاربرد داشته به اين مضمون:

«انجير فروش را چه بهتر؟              انجير فروشي اي برادر»

ناظر بر اين موضوع كه هر كس بايد در حيطه علم و توانايي و ظرفيت هاي معرفتي خودش رفتار كند و نبايد پا را از گليم خود فراتر بگذارد. مولانا اين مضمون جذاب را كه كاملاً به سبك و سياق اشعار و تعلمات او سازگار مي آيد را از شمس معاني وام گرفته و آن را مطلع غزلي ساخته:

انجير فروش را چه بهتر
سرمست زييم و مست ميريم
گر خاک شویم و گر بریزیم
چون خوش نبود چنین خرابی
  انجير فروشي اي برادر
هم مست دوان دوان به محشر
ساقی با ماست بنده پرور…
بگشای دو چشم عقل و بنگر
« مولوی ،76 ،419»

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا