دانلود پایان نامه

ر است.
در تعريف کلي، محتواي الکترونيکي ابزار موثري براي آموزش است که با ترکيبي از متن، تصوير، صدا و فيلم بستر ارتباطي را بين دانش‌آموزان و معلمان در هرنقطه از جهان فراهم مي‌کند به نحوي که بتواند زمينه آموزش نوآورانه و خلاق را براي آموزش پژوهان و دانش‌آموزان ايجاد نمود.

2-20: رعايت استانداردهاي زير در توليد محتواي الکترونيک ضرورت دارد:

1)محتواي الکترونيکي بايد مطابق با موارد مورد اشاره در شيوه نامه هوشمند‌سازي مدارس و به شکل منطقي سازماندهي گردد.
2) محتواي آموزشي با عنوان درسي و طول مدت آن متناسب باشد.
3) محتوا به حدکافي مطالب راپوشش دهد و هدف‌هاي آموزشي را ارائه کند.
4) از ابزارهاي مناسب براي توليد محتوا استفاده گردد.
توليد محتوا مي‌تواند توسط معلمان، دانش‌آموزان، اولياء، کارکنان ادارات و بخش خصوصي انجام شود. توزيع محتواي الکترونيکي مي‌تواند در بسترهاي مختلفي از جمله شبکه و وب، CD و DVD، گوشي‌هاي تلفن همراه و مواردي از اين دست صورت پذيرد.
کتاب
با هوشمندسازي مدارس تکنولوژي جاي کتاب محوري را مي‌گيرد و معلمان با فناوري جديد مطالب درسي را به خوبي تدريس خواهند کرد.
کلاس
کلاس مانند يک کلاس سنتي است که با استفاده از قابليت‌ها و ابزارهاي فناوري اطلاعات تجهيز شده باشد. در اين کلاس حداقل يک ابزار نمايش از جمله تخته تعاملي و يا ويديو پروژکتور و همچنين يک عدد رايانه وجود دارد. در اين کلاس معلم مي‌تواند از محتوي الکترونيکي در دسترس براي ارتقاي فرآيند ياددهي يادگيري استفاده کند. چون هدايت کلاس با روش‌هاي مختلف ياددهي – يادگيري مي‌باشد.
مدرسه
با تقويت و پشتيباني مقوله‌ دانش‌آموز پژوهش‌محور و افزايش ارتباط مؤثّر و چند جانبه بين “معلم و شاگرد با مدرسه” و “مدرسه با جامعه”؛ مدرسه را به کانوني پويا، مشتاق و قوي براي پرورش نيروي انساني خلّاق و متفکر که قابليت زندگي در عصر اطلاعات را دارد، تبديل مي‌کند. در چنين فضايي، دانش‌آموزان به دنبال کسب نظريه‌ها و پژوهش در آنها و توليد علم هستند و شکلي از اجتماعي‌شدن را تجربه مي‌کنند. اين تجربه مي‌تواند وَراي موقعيّت جغرافيايي و اجتماعي آن‌ها باشد.

2-21: تئوري ومباني نظري
شناخت دانش‌آموزان ونوجوانان که وارد مدرسه هوشمند مي‌شوند از لحاظ حيطه‌هاي شناختي – عاطفي و رواني حرکتي ضروري است و فرايند ياددهي – يادگيري به گونه‌اي بايد طراحي شود که رشد همه جانبه ومتعادل دانش‌آموزان را درنظر بگيرد. برنامه درسي بايد بطور گسترده‌اي نيازها و استعدادهاي دانش‌آموزان مختلف را دربرگيرد (پرکينز72، 1995).
براساس تحقيق ارائه شده توسط آقاي ديويد پرکينز73(1995) از دانشگاه هاروارد که نقش اوليه را درطراحي وتوسعه مدارس هوشمند ايفا کرده داراي 8 اصل يا تئوري اساسي يادگيري مي‌باشد که عبارتنداز :
1-مدرسه به عنوان سازمان يادگيري: مدرسه نه فقط براي دانش‌آموزان بلکه براي معلمان مديران وحتي اولياي دانش‌آموزان نيزمحيط يادگيري است و سازمان يادگيري مدارس هوشمند به نحوي است که دريک فرايند طبيعي از تعيين هدف‌ها ، محتوا ، ارزشيابي و نحوه نظارت برخود و خلق سيستم پويا کليه اعضا مشارکت دارند.
2- ارزشيابي يادگيري محور: ارزشيابي برمحور يادگيري است نه محصول وننتيجه کار به نحوي که دانش‌آموزان ومعلمان را دريک فرايند درگيرنموده ونتيجه ارزشيابي برمحور کيفيت وکاربرد آن برروي دانش‌آموزان قرارمي گيرد وآزمون‌ها دربهترين شرايط به عنوان ابزار ارزشيابي به کاربرده مي‌شوند.
3- دانش زايشي: درمدارس هوشمند با ارائه محتواي مناسب بيش‌‌‌ترين تاثير را بررشد فکري وعملي دانش‌آموزان مي‌گذاردو به جاي مصرف اطلاعات ودانش توسط دانش‌آموزان به توانايي توليد دانايي نيزمجهز مي‌شوند.
4- تاکيد بردرک وشناخت اهداف: اهداف برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مدارس هوشمند براي دانش‌آموزان قابل درک به نحوي که خروجي‌هاي مدارس براساس اهداف از پيش تعيين شده تنظيم مي‌گردند وبه همين منظور دانش‌آموزان از مشارکت وهمراهي بيش‌‌تر ومناسب تري درامر يادگيري برخوردار خواهند بود.
5- تاکيد برهوش اکتسابي: تحقيقات ومطالعات نشان مي‌دهد که با آموزش روش‌هاي تفکر ، به ويژه روش‌هاي تلفيقي و روش‌هاي فعال تدريس دانش‌آموزان مي‌توانند از هوش و قدرت تفکر بالاتري در امر يادگيري برخوردار باشند.
6- تاکيد برتدريس مهارت وانتقال: از ديگر اصول يادگيري درمدارس هوشمند، استفاده ا ز فنون وروش‌هاي تدريسي است که ضمن تقويت انگيزه آنان درامر يادگيري شبيه‌سازي و الگو گيري ازآن براي آنها فراهم گردد و اين امر موجب مي‌شود که دانش‌آموزان نسبت به انتقال اين مهارت به ديگران به طورخودکاراقدام نمايند. اين نکته درفرايند يادگيري نقش بسيارمفيد وموثري را ايفا مي‌کند.
7- يادگيري محصول تفکراست: آماده سازي دانش‌آموزان براي تفکر زمينه منطقي نمودن امور را براي آنها فراهم مي‌نمايد.
8- شمول همگاني: از دستاوردهاي تفکر خلاق و درک عميق ازمسائل ، آماده نمودن دانش‌آموزان وحتي معلمان درحل مشکلات پيچيده وغامض آموزشي است ، درمدارس هوشمند دانش‌آموزان ومعلمان اين علاقه را به راحتي بروز مي‌دهند وبا تکيه برخلاقيت ونوآوري و ارائه روش‌هاي جديد درحل مشکلات اقدام مي‌نمايند.
باعنايت به شرايط يادگيري از ديدگاه گانيه دربحث مفاهيم محسوس ، شيوه آموزش ديداري – شنيداري وارائه موضوعات درسي و مطالب علمي بوسيله فيلم – انيميشن و… سريعتر يادگرفته مي‌شود.
همچنين برونر74 معتقداست يادگيري بطور مکانيکي انجام نمي‌شود بلکه فراگير فعالانه موضوعات راتجزيه وتحليل مي‌کند تا بتواند مسئله‌اي را کشف کند (يادگيري اکتشافي) و آزوبل75 معتقد است انسان درذهن خود از کودکي قالبي را شکل مي‌دهد که آنرا ساخت شناخت مي‌نامد، هرگاه موضوعات آموزشي با ساخت شناخت فراگير هماهنگي داشته باشد فراگير مطلب را ياد مي‌گيرد. اين يادگيري معني‌دار دربرابر يادگيري طوطي وار76‌‌ قرار مي‌گيرد (کوبان و همکاران، 2001).
يادگيري درمدارس هوشمند به شکل سنتي وخواندن طوطي‌وار نيست بلکه يادگيري اکتشافي-معني دار و شناختي مطرح است. ديدگاه برنامه درسي مبتني برمعني دار بودن ومسووليت پذيري فرد درجامعه است.

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحي کنيم؟
مدارس هوشمند رويکرد جديد آموزشي است که با تلفيق فناوري اطلاعات و برنامه‌هاي درسي، تغييرات اساسي در فرايند ياددهي و يادگيري را به دنبال خواهد داشت. دراين رويکرد نقش معلم به عنوان راهنما ونه انتقال دهنده دانش، نقش دانش‌آموز به عنوان عضو فعال، خلاق ، نقاد ومشارکت جو، به جاي عضوي منفعل و مصرف‌کننده دانش و نظام ارزشيابي به صورت فرايند محور نه نتيجه محور، تغييرخواهد نمود.
مدارس هوشمند از دستاوردهاي مهم توسعه فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي آموزش و پرورش مي‌باشد که فوائد وآثار ونتايج آن نه تنها در محيط آموزشي تاثيرات خود را خواهد داشت بلکه تحولي نوين همراه باتجارب واقعي محيط زندگي دانش‌آموزان و فرداي آنها خواهد بود، در قرن بيست و يکم تصور آن است که دانش‌آموزان به جاي کيف‌هاي مملو از کتاب‌هاي درسي حجيم، با کامپيوترهاي کيفي77‌‌ سرکلاس درس حاضر خواهند شد. امکان دسترسي آن‌ها به اطلاعات نامحدود را فراهم خواهد ساخت. امتحانات از طريق رايانه انجام خواهد شد و دانش‌آموزاني که به علت بيماري نتوانند درکلاس درس حاضرشوند، قادرخواهند بود درمنزل از طريق رايانه‌ها درس‌هاي خود را دنبال کنند.
درمدرسه هوشمند فلسفه آموزشي براين موضوع تاکيد دارد که هرکس بيشتر توانايي دارد مي‌تواند بيشتر ياد بگيرد و برنامه آموزشي طوري طراحي مي‌گردد که تمامي نيازهاي متفاوت و توانايي‌هاي دانش‌آموزان را پوشش دهد. تحولات علمي درسال‌هاي اخير به خصوص در زمينه فناوري اطلاعات لزوم تجديد نظر در امر آموزش وپرورش را صد چندان نموده است تا بتوان از اين طريق همگام با تحولات علمي و اطلاعات هزاره جديد حرکت نمود.

2-23: منظور از مدارس ابتدايي هوشمند چيست؟
مدرسه هوشمند78 در واقع مرحله برتري در كاربري فناوري اطلاعات در نظام آموزش كشور است . مدرسه‌اي است كه مديريت و كنترل آن مبتني بر فناوري شبكه و رايانه است و محتواي بيشتر درس‌هاي آن الكترونيكي است، و نظام ارزشيابي و نظارت آن نيز هوشمند (الكترونيكي) است.
براي هوشمندسازي مدارس ابتدايي بايد تعريف دقيقي از اركان و اجزاي مدارس ابتدايي هوشمند ارائه شود. اين تعريف بايد مورد تأييد و توافق فعالان هوشمندسازي مدارس ابتدايي قرار گيرد و براساس آن مدل‌هاي عملياتي و اجرايي تهيه گردد. اين مدل مفهومي مبتني بر پنج عنصر اصلي است که با توجه به مطالعات انجام گرفته در كشورهاي مختلف صورت پذيرفته است:
1-محيط ياد دهي و يادگيري مبتني براي محتواي چند رسانه‌اي
2-زير ساخت توسعه يافته فناوري اطلاعات
3-مديريت مدرسه توسط سيستم يكپارچه رايانه‌اي
4-برخورداري از معلمان آموزش ديده در حوزه ‌‌فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
5-ارتباط يكپارچه رايانه‌اي با مدارس ابتدايي ديگر
به کمک اين پنج عنصر مي‌توان مدرسه هوشمند را تعريف کرد. در حقيقت مدارس براي تبديل به يک مدرسه کاملا هوشمند بايد بتوانند کليه عناصر ذکر شده را تامين کنند.

2-23: مقايسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازي داده و اطلاعات
ويژگي‌ها
مصورسازي داده
مصورسازي اطلاعات
هدف
نمايش و ارائه ديداري داده براي درك بهتر
و بهره‌گيري مناسب‌تر از آن
بازنمايي و ارائه اطلاعات در قالب‌هاي تصويري
ساختار
مبتني بر ابعاد داده
تکيه بر حجم عظيمي از امور انتزاعي
محيط فعاليت
محيط‌هاي رقومي، واقعيت مجازي و شبکه
محيط‌هاي رقومي، واقعيت مجازي و شبکه
انسجام
مجموعه ساختاريافته گراف‌ها
فشرده‌سازي مقادير عظيم اطلاعات
رده‌بندي علمي
از شاخه‌هاي علوم رايانه
از شاخه‌هاي علوم رايانه
کاربرد فنون
امكان تصويرسازي فنون متعدد مصورسازي براي‌‌ مجموعه داده‌ها
امكان تصويرسازي فنون متعدد مصورسازي‌‌ براي مجموعه اطلاعات
شيوه نمايش
مبتني بر انواع روش‌هاي بازنمون گرافيکي رايانه
مبتني بر انواع روش‌هاي بازنمون گرافيکي رايانه
شمول
شامل مصورسازي علمي و مصورسازي اطلاعات
مرتبط با مصورسازي علمي

2-24: طبقه‌بندي مصورسازي انواع داده‌ها
• داده‌هاي يك‌بُعدي
داده‌هاي يك‌بُعدي معمولاً حجم عظيمي از داده‌هاي موجود را پوشش مي‌دهد. مثال نوعي از داده‌هاي يك‌بُعدي، اسناد نوشتاري و چاپي است.
• اين نوع از اسناد معمولا كمتر در فرايند مصورسازي و تبديل گرافيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

شکل 2-1. داده‌هاي يك‌بُعدي

* داده‌هاي دوبُعدي
از دو وجه متمايز تشكيل شده‌اند. يك مثال مشخص از اين نوع، داده‌هاي جغرافيايي است كه دو محور كاملا مجزا دارد. اين دو عبارتند از طول جغرافيايي و عرض جغرافيايي. محور ايكس و ايگرگروشي متداول براي نشان دادن داده‌هاي دوبُعدي و نقشه‌هايي است كه اين محور براي به‌تصوير كشيدن داده‌هاي دوبُعدي جغرافيايي از آن بهره‌‌ مي‌گيرد(كيم، 2002). نمونه آن نظام‌‌هاي اطلاعات جغرافيايي79(جي.آي.اس.)

شکل 2-2. داده‌هاي دوبُعدي
• داده‌هاي سه‌بُعدي
از اين نوع مصورسازي بيشتر در زمينه كاربردهاي علمي و برنامه‌هاي شبيه‌سازي شده استفاده مي‌شود. هدف اصلي آن نشان‌دادن يك وضعيت واقعي است، كه استفاده‌كنندگان مي‌توانند آن را با موقعيت طبيعي و شرايطي كه در جهان طبيعي وجود دارد، مورد مطالعه و يا آزمون قرار دهند. مانند مصورسازي واقعيت مجازي با بهره‌گيري از فن زبان مدل‌سازي واقعي

دیدگاهتان را بنویسید