دانلود پایان نامه

ل مصور‌سازي به ارزياباني که بايد وب سايت مدرسه هوشمند را مورد ارزيابي قرار مي‌داددند آموزش داده شد (اين آموزش به پايايي بين ارزيابان کمک بسيار زيادي مي‌کند) و سپس چک ليستي که با آن روش‌هاي مصور سازي مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت در اختيار 10 تکنولوژيست آموزشي به عنوان ارزياب قرار گرفت. اين 10 نفر ارزياب يک وب سايت مخصوص به مدرسه هوشمند را با استفاده از چک ليست مخصوص در ارتباط با روش‌هاي مصور سازي مورد ارزيابي قرار دادند. بعد از گرداوري داده ها، اين داده‌ها با نر افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت.

3-3: ابزار و روش اندازه گيري
در اين پژوهش براي ارزيابي وب سايت مدرسه هوشمند مورد بررسي از يک چک ليست محقق ساخته استفاده شد. اين چک ليست داري 22 سوال مي‌باشد که در مقياس ليکرت از خيلي قوي تا خيلي ضعيف در نوسان است. هر يک از سوالات چک ليست يک مورد از اصول مصور سازي را ارزيابي مي‌کند. هر يک از مولفه‌هايي که توسط اين چک ليست مورد سنجش قرار مي‌گيرد به قرار زير است:
1. اصل تاکيد
2. اصل سادگي
3. اصل تعادل
4. اصل توازن بين زمينه و موضوع
5. اصل رابطه تصوير با معيارهاي اندازه‌گيري
6. رابطه تصوير با معيارهاي كادربندي
7. اصل فاصله مطلوب
8. اصل تأثيرات رواني خط‌ها
9. اصل تأثير رواني شكل‌ها و رابطه‌ي آن‌ها با تصوير آموزشي
10. اصل خواص رواني رنگ‌ها و رابطه‌ي آن‌ها با تصوير
11. اصل پرهيز از تكراري بودن سبك تصويرسازي
12. اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش
13. اصل استفاده به جا از تصوير
14. اصل تطبيق با واقعيات
15. اصل برجسته‌سازي موضوع
16. رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي
17. اصل تفاوت در فرهنگ‌هاي منطقه‌اي
18. اصل به روز بودن تصوير
19. اصل توازن در تصويرگري جنسيت‌ها
20. توجه به هويت ملي، اعتقادي و اسلامي
21. تحريك حس كنجكاوي و علاقه به كشف
22. توجه به علايق كودكان به رنگها

3-4: روايي و پايايي ابزار
براي برآورد روايي اين چک ليست از روايي محتوايي توسط چند تن از استادان دانشکده علوم تربيتي استفاده شد. همچنين، براي تعيين پايايي آن از آلفاي کرونباخ استفاده شد که پايايي 71/0 به دست آمد.
3-5: جامعه آماري و حجم آن
جامعه عبارت است از افراد، اشيا يا حوادثي که حداقل داري يک صفت يا ويژگي مشترک هستند (دلاور، 1390، ص 26). جامعه آماري در اين تحقيق کليه وب سايتهاي مدارس هوشمند به تعداد 5 وب سايت مي‌باشد.

3-6: حجم نمونه نمونه و روش نمونهگيري
نمونه عبارت است از زير جامعه‌اي که از کل جامعه انتخاب مي‌شود و معرف آن است (دلاور،1390،ص 27). در اين پژوهش از بين وب سايت‌هاي پنج مدرسه هوشمند، يک مدرسه به صورت تصادفي انتخاب و به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفت. لازم به ذکر است با توجه به بررسي به عمل آمده، وب سايت کليه مدارس توسط يک گروه مشترک طراحي گرديده است.
3-7: متغير پژوهش
متغير وابسته يا متغير مورد اندازه گيري در اين پژوهش اصول مصور سازي بود که با يک مقياس 22 گويه‌اي مورد سنجش قرار گرفت.

3-8: روش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
داده‌هاي پژوهش در دو قسمت توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در قسمت تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها از شاخص‌هاي آماري ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني و درصد استفاده شد. در قسمت استنباطي تجزيه و تحليل داده‌ها از t تک نمونه‌اي استفاده شد. از t تک نمونه زماني استفاده مي‌شود که بخواهيم ميانگين به دست آمده را با يک عدد ثابت يا استاندارد مقايسه کنيم و معناداري آن را آزمون کنيم.

خلاصه فصل:
در اين فصل جامعه، نمونه، روش‌هاي نمونه‌گيري، ابزار سنجش و روايي و پايايي آن، روش‌هاي اجراي پژوهش و آزمون‌هاي مورد استفاده براي تحليل شرح داده شد. همانطور که گفته شد جامعه آماري اين پژوهش را کليه وب سايتهاي مدارس هوشمند به تعداد 5 وبسايت تشکيل مي‌داد که به صورت تصادفي 1 وب سايت براي پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر يک چک ليست محقق ساخته بود که ميزان انطباق عناصر بصري وب سايت را با اصول مصور سازي مي‌سنجيد. روايي اين ابزار بار روش روايي محتوايي و توسط چند نفر از اساتيد مورد تاييد قرار گرفت. همچنين پايايي اين ابزار با روش الفاي کرنباخ برابر با 71/0 به دست آمد. بعد از تهيه پرسشنامه؛ ارزيابان در مورد روش‌هاي مصورسازي مورد آموزش قرار گرفتند و سپس به ارزيابي از وب سايت مورد نظر پرداختند. تعداد ارزيابان 10 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي بود. بعد از ارزيابي داده‌هاي چک ليست براي تحليل وارد نرم افزار SPSS شد.

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1: مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسي روش‌هاي مصورسازي گرافيکي در وب سايت مدارس هوشمند است. بر اين اساس داده‌هاي پژوهش پس از جمعآوري از طريق چک ليست با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. اين پژوهش به طور کلي داراي دو سوال زير است:
1 – وضعيت کلي اصول مصورسازي گرافيکي در وب سايت مدارس هوشمند چگونه است؟
2 – اصول مصور‌سازي گرافيکي مدارس هوشمند تا چه اندازه از استاندارد به دست آمده فاصله دارد؟
سوال اول پژوهش با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ و سوال دوم با استفاده از روش‌هاي آمار استنباطي.
در اين قسمت يافتههاي توصيفي مربوط به سوال اول پژوهش شامل فراواني و درصد انتخاب هر يک از گزينه‌ها توسط ارزيابان به هر سوال و در مجموع به کل سوالات آمده است:

4-2: تحليل سوالات پژوهش
1 – وضعيت کلي اصول مصور سازي گرافيکي در وب سايت مدارس هوشمند چگونه است؟
براي بررسي اين سوال از جدول توزيع فراواني و درصدي استفاده شد که نتايج آن در زير قابل مشاهده است. همان گونه که جدول شماره 1-4‌‌ نشان مي‌دهد بيش از 50 درصد از گزينه‌هاي انتخاب شده توسط ارزيابان در رابطه با گويه‌هاي‌‌ اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش (70 درصد)، اصل تطبيق با واقعيات (60 درصد)، اصل برجسته سازي موضوع (80 درصد)، رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي (80 درصد)، اصل به روز بودن تصوير (50 درصد)‌‌ گزينه متوسط به بالا را انتخاب کرده اند. ساير نتايج به دست آمده از پاسخ ارزيابان نيز در جدول 1-4 قابل مشاهده مي‌باشد.

جدول 1-4. جدول توزيع فراواني و درصد مربوط به پاسخ ارزيابان در ارزيابي وب سايت مدارس هوشمند
رديف
اصول مصور سازي
خيلي قوي
قوي
متوسط
ضعيف
خيلي ضعيف

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
اصل تاکيد
در تصاوير آموزشي مورد استفاده در وب سايت از اصل نقطه طلايي استفاده شده است (عناصر بصري را که بايد مورد توجه قرار گيرد از ساير عناصر متمايز شده اند).
1
10
3
30
5
50
1
10
0
0
2
اصل سادگي
تصاوير آموزشي مورد استفاده در وب سايت از سادگي لازم برخوردارند (عوامل غير ضروري در آن حذف و با جزئيات کمتري نمايش داده شده است)
1
10
3
30
4
40
1
10
1
10
3
اصل تعادل
اجزاي جالب و جذاب تشکيل دهنده يک تصوير به صورت عادلانه و منطقي پراکنده شده اند.
0
0
1
10
5
50
4
40
0
0
4
اصل توازن بين زمينه و موضوع
در تصوير آموزشي زمينه از موضوع جدا شده است و زمينه تصوير مانع از توجه به موضوع نشده است.
2
20
2
20
4
40
1
10
1
10
5
اصل رابطه تصوير با معيارهاي اندازه گيري
در تصاوير آموزشي به کار رفته در وب سايت ملاک و معياري براي درک نسبت اندازه و ابعاد عناصر مختلف تصوير وجود دارد.
1
10
2
20
4
40
2
20
1
10
6
رابطه تصوير با معيارهاي كادربندي
در تصاوير آموزشي به کار رفته در وب سايت از اصول کادر بندي (افقي و عمودي) بجا استفاده شده است.
0
0
1
10
5
50
3
30
1
10
7
اصل فاصله مطلوب
در تصوير آموزشي اندازه و ابعاد تصوير درست انتخاب شده است.
0
0
0
0
3
30
5
50
2
20
8
اصل تأثيرات رواني خط ها
خطوط مورد استفاده در تصاوير آموزشي با توجه به تاثيرات رواني که دارند مورد استفاده قرار گرفته اند.
0
0
0
0
4
40
5
50
1
10
9
اصل تأثير رواني شكل‌ها و رابطه ي آن‌ها با تصوير آموزشي
شکل‌هاي مورد استفاده در تصاوير آموزشي با توجه به تاثيرات رواني که دارند مورد استفاده قرار گرفته اند.
0
0
1
10
4
40
4
40
1
10
10
اصل خواص رواني رنگ‌ها و رابطه ي آن‌ها با تصوير
رنگ‌هاي مورد استفاده در تصاوير آموزشي با توجه به تاثيرات رواني که دارند مورد استفاده قرار گرفته اند.
0
0
0
0
3
30
6
60
1
10
11
اصل پرهيز از تكراري بودن سبك تصويرسازي
از عناصر اوليه هنر‌هاي تجسمي مانند نقطه، خط، سطح و .. به جا و به موقع استفاده شده است.
0
0
0
0
4
40
5
50
1
10
12
اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش
تصاوير آموزشي مورد استفاده در وب سايت با شواهد و مدارک کافي طراحي شده‌اند (انطباق با شواهد پژوهشي و علمي)
3
30
4
40
3
30
0
0
0
0
13
اصل استفاده به جا از تصوير
تصاوير آموزشي بکار گرفته شده در وب سايت بخوبي پيام مورد نظر را منتقل مي‌کند.
0
0
2
20
4
40
3
30
1
10
14
اصل تطبيق با واقعيات
تصاوير آموزشي بکار رفته در وب سايت بخوبي واقعيت‌هاي جهان بيرون را توصيف مي‌کند (با واقعيت تطبيق دارد).
3
30
3
30
3
30
1
10
0
0
15
اصل برجسته سازي موضوع
در تصاوير آموزشي وب سايت از تکنيک‌هاي گوناگون (مانند تلفيق نقاشي و عکس) براي برجسته سازي موضوع مورد آموزش استفاده شده است.
2
20
6
60
3
30
0
0
0
0
16
رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي
بين سبک هنري و موضوع آموزشي تناسب و هماهنگي وجود دارد.
2
20
6
60
2
20
0
0
0
0
17
اصل تفاوت در فرهنگ هاي منطقه اي
تصوير آموزشي ويژگي‌هاي فرهنگي مناطق گوناگون (شهري و روستايي) و نواحي جغرافيايي (مناطق بياباني، كوهستاني و معتدل خزري) را به خوبي منعکس مي‌کند.
0
0
0
0
3
30
5
50
2
20
18
اصل به روز بودن تصوير
تصاوير بکار رفته در وب سايت از نظر زماني به روز هستند.
0
0
5
50
5
50
0
0
0
0
19
اصل توازن در تصويرگري جنسيت ها
در تصاوير آموزشي بکار رفته به صورت برابر به جنسيت‌هاي مختلف توجه شده است.
0
0
0
0
2
20
5
50
3
30
20
توجه به هويت ملي، اعتقادي و اسلامي
در طراحي تصاوير به هويت تاريخي، قومي، اعتقادي مردم به ويژه ارزش هاي اسلامي توجه شده است.
0
0
3
30
6
60
1
10
0
0
21
تحريك حس كنجكاوي و علاقه به كشف
تصاوير آموزشي حس کنجکاوي و علاقه به کشف را در دانش‌آموزان تحريک مي‌کند.
0
0
1
10
7
70
2
20
0
0
22
توجه به علايق كودكان به رنگها
علائق کودکان به رنگ‌ها در تصاوير آموزشي مورد توجه قرار گرفته است.
0
0
0
0
3
30
5
50
2
20

همچنين در جدول زير توزيع پاسخ‌هاي ارزيابان به هر يک از گزينه‌هاي چک ليست آمده است. در جدول زير همان گونه که مشاهده مي‌شود از کل پاسخ ارزيابان، 18 پاسخ به گزينه خيلي ضعيف (2/8)، 59 پاسخ به گزينه ضعيف (8/26)، 86 پاسخ به متوسط (1/39)، 43 پاسخ به قوي (5/19) و 14 پاسخ به خيلي قوي (4/6) داده شده است.

جدول 2-4. نحوه‌‌ توزيع پاسخ ارزيابان به هر يک از گزينه‌هاي چک ليست

پاسخ ها

تعداد
در صد
گزينه‌هاي چک ليست
خيلي ضعيف
18
2/8

ضعيف
59
8/26

متوسط
86
1/39

قوي
43
5/19

خيلي قوي
14
4/6
کل پاسخ ها

220
100%

با توجه به نحوه توزيع پاسخ‌هاي ارزيابان به

دیدگاهتان را بنویسید