دانلود پایان نامه

توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 63/0 می باشد که این نشان می دهد به کارگيري دانش به میزان 63 درصد می تواند نوآوری را پیش بینی کند.
2- ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4-19: آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و انعطاف پذیری

مقدار R
(شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
779/0
607/0

01/0
ظرفيت جذب دانش

779/0
000/0

با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 2 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 2 تایید می شود بنابراین ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری 9/77 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 607/0 می باشد که این نشان می دهد ظرفیت جذب دانش به میزان 7/60 درصد می تواند انعطاف پذیری را پیش بینی کند.
جدول 4-20: آزمون رگرسیون بین ابعاد ظرفیت دانش و انعطاف پذیری

مقدار R
(شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
451/0
203/0

000/0
اکتساب دانش

451/0
011/0
مقدار ثابت
696/0
484/0

001/0
ادغام دانش

696/0
000/0
مقدار ثابت
805/0
648/0

003/0
تبديل دانش

805/0
000/0
مقدار ثابت
762/0
58/0

001/0
به کارگيري دانش

627/0
000/0

2-1- اکتساب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

دیدگاهتان را بنویسید