دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفعول، فاعلات ، مفاعیل، فاعلن

بحر شعر: مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: روی، سوی، جستجوی، کوی، جوی، سبوی،گفتگوی، روی، سوی

بین کلمات روی، سوی، جوی صنعت تجنیس است.

کلمات”روی”و”سوی”در محل قافیه تکرار شده است.

حرف روی متحرّک: مصوّت بلند”او”می باشد.

شعر مردّف است و ردیف کلمه “تست”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: روی، سوی(1)   طلعت، قامت(4)   فروغ، دروغ (7)

سجع متوازن:  طرف، فیض (4)  شاخ، جوی (4)  بلبل، مطرب (6)  شاخ، بزم (6)

جناس اشتقاق: غفلت، غافل (2)

تکرار واژه: سو (1) تو(2) عالم (8)

تکرار صامت واحد: صامت خ (5)  صامت ل (6)  صامت د (7)

 

ب)واژگانی

لغات عربی: خلق، غفلت، جستجو، شمیم، طلعت، قامت، فیض، مطرب، ذکر، عالم، نشاط

لغات مرکّب: جستجو، غافلتر،گفتگو

ترکیب های اضافی: چشم جهانی، روی تو، روی نیاز خلق، جستجوی تو، بوی سر زلف ، خاک کوی تو، فیض جوی تو، سبوی تو، شاخ گلبن، بزم شاه، گفتگوی تو، فروغ تو، نور دیده، روی نیاز.

ترکیب های وصفی:  همه عالم

اسم ذات

عناصر طبیعی: خاک، شمیم، بوی، شاخ، باده، می، گلبن، نور، فروغ

انسانی: خلق، مطرب، شاه، نشاط

اعضای بدن: چشم ،روی، زلف ،دیده،

اشیا: سبو

حیوانات: بلبل

جایها: جهان، عالم

عناصر مذهبی: جان

اسم معنی: نیاز، غفلت، فیض، دروغ

 

 

ج)نحوی

ابیات موقوف المعانی نیستند و معانی آنها در همان بیت تمام می شود و دربسیاری از موارد فاقد نظم نثری هستند، جملات کوتاه هستند،  از افعال ربطی استفاده می کند، حذف ب از فعل مضارع التزامی:  بیند، کاربرد کلمات مخفف: فتاده ایم، کین، تست

2-سطح ادبی

مبالغه


تنها نه من که چشم جهانی به روی تست
جان می دهم به بوی سر زلف دلفریب
هرجا شکفته طلعتی از طرف شاخ تو
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست
کان خود شمیمی از قبل خاک کوی تست
هر جا کشیده قامتی از فیض جوی تست

 

جمع: دو یا چند مورد را در صفتی ادعایی (که بدان جامع گویند) با هم جمع کنند. یعنی دو یا چند امر را در وجهی ادعایی شبیه به هم بدانند. و این در حقیقت همان تشبیه مضمر است اما به ظاهر تشبیه نمی نماید (شمیسا،97:1376)

 

تنها نه من که چشم جهانی به روی توست
بلبل به شاخ گلبن و مطرب به بزم شاه
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی توست
ذکری که می رود همه از گفتگوی تست

 

تفریق: آن است که منکر شباهت دو امر شوند و بین آن دو فرق گذارند و علت اختلاف را به سبک ادبی (یعنی با اقامه ی دلیل اقناعی) بیان کنند و این گاهی با تفضیل نهادن یکی بر دیگری (تشبیه تفضیل) همراه است (شمیسا،98:1376).

 

با دیده کس فروغ تو بیند، زهی دروغ
کین نور دیده نیز فروغی ز روی تست

 

مراعات النظیر: چشم، روی(1)  طلعت، قامت(4)  باده، می، سبو(5)  دیده، فروغ، نور(7) دیده، روی(7)

تلمیح

 

بلبل به شاخ گلبن و مطرب به بزم شاه

ذکری که می رود همه از گفتگوی تست

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی