دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ازدواج

 

تنها نه من که چشم جهانی به روی تست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست

 

هر جا شکفته طلعتی از طرف شاخ تو
هر جا کشیده قامتی از فیض جوی تست

 

حسن تعلیل

 

بر عالم ار نشاط بنازد شگفت نیست
روی نیازش از همه عالم به سوی تست

 

کنایه

 

تنها نه من که چشم جهانی به سوی تست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست


روی نیاز به سوی کسی داشتن: کنایه از، اظهار حاجت داشتن

 

غزل 30

 

 

دلگشا بی یار زندان بلاست
صورتی بی حاصل اندر سینه است
درد و درمان را به هم آمیختند
در دیار ما خرد را راه نیست
هر صوابی را عتابی از پی است
کفر از ایمان جدا نبود ولی
چشم حق بینی ز حق بینان مدار
باد از آن جان به، که مغلوب تن است
هر کجا یارست آنجا دل گشاست
حاصل معنی دل ما دلرباست
درد از درمان جدا کردن خطاست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست
هر خطایی را عطایی از قفاست
مذهب عاشق ز مذهب ها جداست
هر که را بی خود ببینی با خداست
خاک از آن دل به، که مغلوب هواست
(نشاط اصفهانی، 1379: 76)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن:  فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: بحر رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: دلگشاست، بلاست، دلرباست، خطاست، فرمانرواست، قفاست، جداست، خداست

شعر مردّف است و ردیف “ست” مخفّف فعل ربطی “است” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: صواب، عتاب (5)  خطا، عطا، قفا (5)

سجع متوازن: باد، خاک (8)  جان، دل (8)  مغلوب، مفتون (8)

تکرار واژه: دلگشا (1)  درد (3)  درمان (3)  مذهب (6) حق بین (7)  به (8)

ردالصدرالی العجز

دلگشــا بی یــــار زنــدان بلاســــت           هر کجا یارسـت آنجــا دل گشاســت

ب)واژگانی

لغات عربی: صورت، حاصل، معنی، خطا، عشق، حاکم، صواب، عتاب، خطا، کفر، ایمان، مذهب، عاشق، حق

ترکیب های اضافی: زندان بلا، حاصل معنی، مذهب عاشق، چشم حق بینی

ترکیب های وصفی: صورتی بی حاصل، مغلوب تن، مفتون هوا

اسم ذات

عناصر طبیعی: باد، خاک

انسانی: حاکم، فرمانروا، جان

اعضای بدن: سینه، دل

جایها: زندان، دیار

عناصر مذهبی: کفر، ایمان، مذهب

اسم معنی: یار، درد، درمان، خرد، عشق، صواب، عتاب، خطا، عطا

ج)نحوی

ابیات موقوف المعانی نیستند و معانی آنها در همان بیت تمام می شود، جمله اغلب کوتاه هستند، افعال ربطی و بیشتر به شکل ساده هستند، فعل نهی به شکل قدیمی به کار رفته است: مدار، کار برد صفت تفضیلی به در شکل قدیمی : باد از آن جان به که مغلوب تن است.

2-سطح ادبی


مراعات النظیر: صورت، سینه، دل(2)  ایمان، مذهب(6) تن، دل(8)  باد، خاک، هوا(8)

تضاد: دلگشا، زندان(1) درد، درمان(3)  عشق، خرد (4)  صواب، عتاب (5)  کفر، ایمان (6)

ارصاد و تسهیم

 

دلگشــــــا بی یــــار زنــــــــدان بلاســــــت

هر کجا یار است آنجا دلگشاست

 

 

 

ازدواج

 

هر صوابی را عتابی از پی است
هر خطایی را عطایی از قفاست

 

باد از آن جان به که مغلوب تن است
خاک از آن دل به که مفتون هواست

 

ایهام


دلگشا بی یار زندان بلاست
هر کجا یارست آنجا دل گشاست

 

لف و نشر

 

هر صوابی را عتابی از پی است
هر خطایی را عطایی از قفاست

 

حسن تعلیل


در دیار ما خرد را راه نیست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست

 

تشبیه

 

دلگشا بی یار زندان بلاست
هر کجا یار است آنجا دلگشا ست

 

اضافه تشبیهی: زندان بلا، عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکّد

تشبیه دلگشا به زندان بلا:  عقلی به حسی، مقیّد، مشروط، مفرد، مفصّل، مؤکّد

استعاره

 

در دیار ما خرد را راه نیست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست

 

استعاره مکنیه(تشخیص): خرد                                     استعاره مکنیه(تشخیص): عشق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ازدواج

 

تنها نه من که چشم جهانی به روی تست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست

 

هر جا شکفته طلعتی از طرف شاخ تو
هر جا کشیده قامتی از فیض جوی تست

 

حسن تعلیل

 

بر عالم ار نشاط بنازد شگفت نیست
روی نیازش از همه عالم به سوی تست

 

کنایه

 

تنها نه من که چشم جهانی به سوی تست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست


روی نیاز به سوی کسی داشتن: کنایه از، اظهار حاجت داشتن

 

غزل 30

 

 

دلگشا بی یار زندان بلاست
صورتی بی حاصل اندر سینه است
درد و درمان را به هم آمیختند
در دیار ما خرد را راه نیست
هر صوابی را عتابی از پی است
کفر از ایمان جدا نبود ولی
چشم حق بینی ز حق بینان مدار
باد از آن جان به، که مغلوب تن است
هر کجا یارست آنجا دل گشاست
حاصل معنی دل ما دلرباست
درد از درمان جدا کردن خطاست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست
هر خطایی را عطایی از قفاست
مذهب عاشق ز مذهب ها جداست
هر که را بی خود ببینی با خداست
خاک از آن دل به، که مغلوب هواست
(نشاط اصفهانی، 1379: 76)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن:  فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: بحر رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: دلگشاست، بلاست، دلرباست، خطاست، فرمانرواست، قفاست، جداست، خداست

شعر مردّف است و ردیف “ست” مخفّف فعل ربطی “است” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: صواب، عتاب (5)  خطا، عطا، قفا (5)

سجع متوازن: باد، خاک (8)  جان، دل (8)  مغلوب، مفتون (8)

تکرار واژه: دلگشا (1)  درد (3)  درمان (3)  مذهب (6) حق بین (7)  به (8)

ردالصدرالی العجز

دلگشــا بی یــــار زنــدان بلاســــت           هر کجا یارسـت آنجــا دل گشاســت

ب)واژگانی

لغات عربی: صورت، حاصل، معنی، خطا، عشق، حاکم، صواب، عتاب، خطا، کفر، ایمان، مذهب، عاشق، حق

ترکیب های اضافی: زندان بلا، حاصل معنی، مذهب عاشق، چشم حق بینی

ترکیب های وصفی: صورتی بی حاصل، مغلوب تن، مفتون هوا

اسم ذات

عناصر طبیعی: باد، خاک

انسانی: حاکم، فرمانروا، جان

اعضای بدن: سینه، دل

جایها: زندان، دیار

عناصر مذهبی: کفر، ایمان، مذهب

اسم معنی: یار، درد، درمان، خرد، عشق، صواب، عتاب، خطا، عطا

ج)نحوی

ابیات موقوف المعانی نیستند و معانی آنها در همان بیت تمام می شود، جمله اغلب کوتاه هستند، افعال ربطی و بیشتر به شکل ساده هستند، فعل نهی به شکل قدیمی به کار رفته است: مدار، کار برد صفت تفضیلی به در شکل قدیمی : باد از آن جان به که مغلوب تن است.

2-سطح ادبی


مراعات النظیر: صورت، سینه، دل(2)  ایمان، مذهب(6) تن، دل(8)  باد، خاک، هوا(8)

تضاد: دلگشا، زندان(1) درد، درمان(3)  عشق، خرد (4)  صواب، عتاب (5)  کفر، ایمان (6)

ارصاد و تسهیم

 

دلگشــــــا بی یــــار زنــــــــدان بلاســــــت

هر کجا یار است آنجا دلگشاست

 

 

 

ازدواج

 

هر صوابی را عتابی از پی است
هر خطایی را عطایی از قفاست

 

باد از آن جان به که مغلوب تن است
خاک از آن دل به که مفتون هواست

 

ایهام


دلگشا بی یار زندان بلاست
هر کجا یارست آنجا دل گشاست

 

لف و نشر

 

هر صوابی را عتابی از پی است
هر خطایی را عطایی از قفاست

 

حسن تعلیل


در دیار ما خرد را راه نیست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست

 

تشبیه

 

دلگشا بی یار زندان بلاست
هر کجا یار است آنجا دلگشا ست

 

اضافه تشبیهی: زندان بلا، عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکّد

تشبیه دلگشا به زندان بلا:  عقلی به حسی، مقیّد، مشروط، مفرد، مفصّل، مؤکّد

استعاره

 

در دیار ما خرد را راه نیست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست

 

استعاره مکنیه(تشخیص): خرد                                     استعاره مکنیه(تشخیص): عشق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی