دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

اشعار مولانا آینه تمام نمای روح پر غوغای اوست. هر جا پر نیان احساسش اندکی جلوه کند و زود برچیده شود غزلی کوتاه متولد شده و هر گاه دریای روح او طوفانی و کف بر لب آورده باشد آنقدر دامنه سخن گسترده می شود که امواج خروشان بر ساحل آرامش  دو باره قرار یابند. این بی توجهی به باید و نباید های شاعری فقط ازو برمی آید.چرا که او در هوایی نفس می کشد که هیچ کس را بدان راهی نیست.

همچنین در ادبیات سنتی رسالت بیان داستان های منظوم به عهده مثنوی است و وظیفه بیان مضامین آموزنده وپند آمیز بر دوش قصیده است اما مولانا با بی توجهی به این قیود در غزلیات همگاهی شیوه داستان در داستان مثنوی را در پیش می گیرد مثلاً غزلی را با این مطلع آغاز می کند:

ای دل چه اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اي در ﻋﺬرآنﺗﻘﺼـﻴﺮﻫﺎ   زانﺳﻮي او ﭼﻨﺪان وﻓﺎ، زﻳﻦﺳﻮيﺗﻮﭼﻨﺪﻳﻦﺟﻔﺎ…
«مولوی ،87 ،151»

 

و در بیت نهم این گونه وارد داستان حضرت شعیب می شود:

بانگ شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش          چون شد زحد از آسمان آمد سحر گاهش ندا

و بعد ادامه داستان و در دو بیت  پایانی ماجرای با یزید و مرد خر بنده را نقل می کند.

ﮔﺎﻫﻲغزلی  تمثیلی را آغاز می کند باﻣﻄﻠﻊ:

آن میر دروغین بین با اسبک و با زینک   شنگینک و منگینک سر بسته به زرینک

«مولوی،87 671»

 

و در پایان گره از نمادهای حاضر می گشاید تا مقوله ای عرفانی را تعلیم داده باشد، شبیه داستان های مثنوی.

ﺟﺎﻟﺐﺗﺮاﻳﻦاﺳﺖﻛﻪ در ﺟـﺎﻳﻲ داﺳـﺘﺎن و ﻏـﺰل را آنﭼﻨـﺎن ﺟـﺬاب و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧـﻪ درﻫـﻢﻣﻲآﻣﻴﺰد ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﺷﺎﻋﺮﻏﺰل ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻳﺎ داﺳﺘﺎن ﻧﻘـﻞﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ﻣﺜﻨـﻮي ﻣﻲﺳﺮاﻳﺪ در غزلی به مطلع:

 

ﻫﻢ آﮔﻪ وﻫﻢ ﻧﺎﮔﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣـﻦ آﻣـﺪ او   دل ﮔﻔﺖ: که«ﻛﻪ آﻣﺪ؟» ﺟﺎنﮔﻔﺖ:«ﻣﻪﻣﻬرو»

«مولوی،  87 ،1083 »

در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻌﺮيﺳﺒﻚﻋﺮاﻗﻲ، ﻗﺎﻓﻴﻪ در ﻏﺰل از ارﻛﺎن اﺻـﻠﻲﺷـﻜﻞ و ﻓـﺮم آن اﺳـﺖ، ﻣﻮﻟﻮي اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ارﻛﺎن را درﻫﻢ ﻣﻲﺷﻜﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و دﻟﭙﺬﻳﺮ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻲﮔﺬرد، به گونه ای که خواننده فراموش می کند که کدام کلمات قافیه بوده است:

ﺑﻴـــﺎﺑﻴـــﺎﻟـــﺪارﻣـــﻦ،دﻟـــﺪارﻣـــﻦ
ﺗــﻮﻳﻲﺗــﻮﻳﻲﮔﻠــﺰارﻣــﻦ،ﮔﻠــﺰارﻣــﻦ
ﺑﻴــﺎﺑﻴــﺎ دروﻳــﺶﻣــﻦ دروﻳــﺶﻣــﻦ
ﺗﻮﻳﻲﺗﻮﻳﻲﻫﻢﻛﻴﺶﻣﻦﻫـﻢﻛـﻴﺶﻣـﻦ
  درآ،درآ در ﻛــــﺎرﻣــــﻦ در ﻛــــﺎرﻣــن
ﺑﮕـــﻮﺑﮕـــﻮاﺳـــﺮارﻣـــﻦاﺳـــﺮارﻣـــﻦ
ﻣــﺮو،ﻣــﺮو از ﭘــﻴﺶﻣــﻦ از ﭘــﻴﺶﻣــﻦ
ﺗﻮﻳﻲﺗﻮﻳﻲﻫﻢﺧﻮﻳﺶﻣﻦﻫـﻢﺧـﻮﻳﺶمن
«مولوی ،76 ،671»

 

قافیه در ﺑﻴﺖ اول «اﺳﺮار» و «ﻛﺎر» اﺳت. در بیت دوم «درویش» و «پیش» در موردی دیگر:

پیر من و مراد من، درد من و دوای من
از تو به حق رسیده ام ای حق حق گزار من
محو شدم به پیش تو تا که اثر نماندم
  فاش بگفتم این سخن،شمس من وخدای من
شکر تو را ستاده ام،شمس من و خدای من
تا تو مرا نظر کنی،شمس من و خدای من

که عبارت (شمس من و خدای من) مانند ردیف در ابیات تکرار شده و  قافیه درونی پریشان و نامنظم آمده و از قافیه اصلی هم خبری نیست. اما در دیوان مولانا حتی عیب محسوب نمی شود چرا که کار عشق حساب و کتاب نمی شناسد.

«رفتار مولانا با قافیه رفتاری دو گانه است. گاه چنان است که جز به قافیه نمی اندیشد و تمام ارکستر شعر او را قافیه رهبری می کند مانند «مرده بدم زنده شدم…..» و گاه چنان بی اعتنا به قافیه است که حرفش را که تمام کرد برای خالی نماندن عریضه یک کلمه ای را به عنوان قافیه می جوید و بیت را با آن تمام می کند. در این گونه موارد مستغرق حس و حال و اندیشه ای است که او را در تسخیر خود گرفته است. مثلا غزلی را با قافیه ای دشوار (رزم/بزم/جزم…) می سراید. پروایی ندارد از این که قافیه ها حتما کلماتی مانوس باشند یا قافیه هایی از نوع(نجنبی/خنبی/قنبی:اهل قم)یا قافیه هایی از نوع (ملولکی/گولکی/نغولکی) «شفیعی کدکنی، 1387 ،130»

«در اﺛﻨﺎيﻏﺰلیﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:

زﻫﻲﻋﺸﻖ، زﻫﻲﻋﺸﻖ ﻛﻪ ﻣﺎ راﺳﺖ ﺧﺪاﻳﺎ   ﭼﻪﺧﻮباﺳﺖو ﭼﻪ ﻧﻐﺰ اﺳﺖ و ﭼﻪ زﻳﺒﺎﺳﺖ ﺧﺪاﻳﺎ

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا