دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

فعلاتن فع لن

فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

فاعلاتن فعلن

*

فعلاتن فعلاتن فعلن

فاعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

*

فاعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن فعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فع لن

فاعلاتن فاعلاتن

فاعلاتن فعلن

فاعلاتن فعلن

*

فاعلاتن فع لن

فعلاتن فعلاتن فعلن

فاعلاتن فاعلاتن فعلن

فعلاتن فعلاتن فعلن

 

 

 

 

تحلیل و بررسی شعر

 

سطر 25  
مایه ی وزنی بحررمل فعلاتن فعلاتن فعلن

رمل مجنون محذوف

رکن بندی 2-5  
پایان بندی 14←/_UU

9←/_ _

1←/_ _ U U

1←/_ _ U _

فعلن (مجنون محذوف)

فع لن (اصلم)

فعلاتن (مجنون )

فاعلاتن (سالم )

اختیار وزنی 41 تبدیل هجای کوتاه به بلند:13

تبدیل هجای بلند به کوتاه :18

رکن اول فعلاتن به جای فاعلاتن :10

خروج از وزن ندارد  
قافیه بیرونی 15 آری ،بیماری/هنوز،روز/می گذرد ،می سپرد یوند ،خوش آیند/می سازد ، می آید ،می ماند /رمید ، فسرد/قدرت ، اندوز، روز
ردیف ندارد  
تکرار و ترجیع بند 3 سر 6، 11،21

 

 

گل مهتاب

وقتی که موج بر ز بر آب تیره تر،

می رفت و دور

می ماند از نظر ،

شکلی مهیب در دل شب چشم می درید ،

مردی براسب لخت

باتازیانه ای از آتش

بر روی ساحل از دور می دوید .

و دست های او چنان

در کار چیره تر

بودند و بود قایق ما شادمان بر آب

از رنگ های در هم مهتاب

رنگی شکفته تر به در آمد

همچون سپیده دم

درانتهای شب ؛

کاید ز عطسه  های شبی تیره دل پدید .

*

گل های «جیرز »از نفسی سرد گشت تر

ز افسانه ی غمین پر از چرک زندگی

طرح دگر بساختند ،

فانوسهای مردم آمد به رخ پدید

جمعی به ره بتاختند .

وآن نودمیده رنگ مصفا

بشکفت همچنان گل و آکنده شد به نور.

بر ما نمود قامت خود را .

با گونه های سرد و پنجه های زرد ،

نزدیک آمد از برآن کوه های دور

چشمش به رنگ آب

بر ما نگاه کرد .

تا دیده بان گمره گرداب ،

روشن ترش ببیند،

دست روندگان ،

آسان ترش بچیند ،آمد به روی لانه ی چندین صدا فرود ،

بر پال های پر صور مرغ لاجورد

گرد طلا کشید .

از یکسره حکایت ویرانه ی وجود

زنگار غم زدود وزهرچه دید زرد

یک چیز تازه کرد .

آن وقت سوی ساحل را ندیم با شتاب ،

با حالتی که بود

نه زندگی نه خواب

می خواست همرهم که ببوست ز دست او.

می خواستم که او،

مانند من همیشه بود پای بست او.

می خواستم که با نگه سرد او دمی ،

افسانه ای دگر بخوانم از بیم ماتمی

می خواستم که بر سرآن ساحل خموش

در خواب خود شوم.

جز برصدای او،

سوی صدای دیگر ندهم به یاوه گوش .

و آنجاجوارآتش همسایه ام

یک آتش نهفته بیفروزم .

امّا به ناگهان،

تیره نمودرهگذر موج

شکلی دوید از ره پایین ،

آنگه ببافت بر زبری اوج

در پیش روی ماگل مهتاب ،

کمرنگ ماند و تیره نظر شد؛

در زیر کاج و بر سر ساحل ،

جادوگری شدازپی باطل ،

و افسرده تر بشد گل دلجو.

هولی نشست و چیزی بر نخاست ؛

دوشیزه ای به راه دگر شد . [1]

 

_U_/U_UU/U_U_/U_ _

_ /U_ _

_U_ /U_ _

_U_/U_ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_ _

_ _/U_U_/U _ _

_/U_U/ _ _U_/U_ _

_U_U/_U_U

_U_/U_ _

_U_/U_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U _ _

_U_/U_ _

_U_/U_ _

_U_/U_ _U/U_U_/U_ _

*

_U_/U_ _U/U_ _ _/U_ _

_U_/U_ _U/U_UU/U_ _

_ _ U _ U / _UU_

_U_/U_ _/_ _ U_ / U _ _

_U_U/_U_ _

_U/U_U_/U_ _

_U_/U_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_UU/U_U_/U_ _

_U_/U_ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_ _

_ U _ / U _ _

*

_ _U/U_U_/U_ _

_ _U_/U_ _

_U_/UU_

_ _U_/U_ _

_U_/U_ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_UU/U_U_/U_ _

_U_/UU_

_UU/U__U/U_UU/U_ _

_U_/U_ _

_U_/U_ _

_U_/U_ _

*

_U_/U_ _ /_ _U_/U_ _

_U_ /U_ _

_U_/U_U

_U_ /U_ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_ _

_U _ /U_ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_UU/U_U_/U_ _

_U_U/_ _ _ _/U_U_/U_ _

_UU/U _ _U/U_U_/U_ _

_U_/U_ _

_U_/U_ _

_U_/U _ _U/U_U_/UU_

_/U_ _U/U_U_/U_ _

_ _ _U/U_UU/U_ _

*

_U_/U_ _

_UU/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_ _U_ _

_ _U/U_U_/U _ _

_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

_U_/_ _U_/U_ _

_ _U/U_U_/U_ _

 

[1] مجموعه ی کامل اشعار نیما یوشیج ، سیروس طاهباز ، ص 238

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)