دانلود پایان نامه رشته ادبیات-بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های کرمانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تبیره زن نوبتی نام را                   به نوبت زده نوبت بام را                     (ص383،ب12)
یکی شاه بهزاد فرخنده بخت           دگر فهرشه در خور تاج و تخت          (ص390،ب14)
بود چون منت هندوی نیک بخت      چو اقبال پیوسته در پای تخت            (ص395،ب14)
به چشم تو گرد درنیابم چه ننگ      بزرگان نیابند در چشم تنگ              (ص396،ب22)
کمان درکش از دست این چرخ پیر   بزن ترک خنجرکنش را به تیر              (ص405،ب9)
شه چین بد روز برگشته بخت         به هامون درافتاده از روی تخت          (ص414،ب18)
کجا رفت بانوی چین و ختن           همایون گلچهر سیمین بدن               (ص414،ب16)
زخونابه ی چشم خیل و حشم                  به دریا درافکنده چتر وعلم                (ص414،ب19)
رمنده چو مرغ  رمیده زدام            درافشان به صبح و خروشان به شام      (ص417،ب14)
به بادصبا برنهادند زین                  چو باد ختن رخ نهاده به چین           (ص426،ب10)
چو طاووس خورشید پر برکشید       از آفاق شد زاغ شب ناپدید                 (ص427،ب2)
جوانان زده نعره بر پیر چرخ           بمانده زهش در دهان تیرچرخ            (ص428،ب11)
پلنگان شده کشته در پای پیل         روان سیل خون همچو دریای نیل        (ص428،ب16)
چو تیغ شه شرق بگرفت زنگ         زخون عرصه ی خاک بگرفت رنگ          (ص430،ب7)
جم جام و گلچهر اورنگ تاک                    گل باغ جان بل که خود جان پاک                (ص439،ب12)
سهی سرو سیمینش را بار نار                   پرندشب از گیسوش تار تار              (ص443،ب19)
بر آتش دونعل سیه تافته               صبا از نسیمش روان یافته                   (ص444،ب8)
دوگیسوی پرتاب و چین بافته                   وزان شعر بافان چین تافته                 (ص444،ب14)
به عناب بگرفت سیبش به ناز                   برآورد نار از ترنجش به گاز              ( ص445،ب10)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
نمایان ساختن  صنایع زیبا و میزان به کارگیری و اندازه ی کاربرد صناعات بدیعی در مثنویهای خواجوی بزرگ

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

پایان نامه بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی

بستن منو