دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گويش صورت تغيير يافته‌ای از يک زبان است که برای سخنگویان ديگر صورت‌های آن زبان قابل فهم نيست و نياز به آموزش دارد. گويش‌ها نسبت به هم تفاوت ساختاری دارند، مانند گيلکی، مازندرانی، کردی و پشتو. اين‌ها هر کدام گويش‌های تغيير يافته‌یزبان‌های ايرانی هستند. لهجه صورت تغيير يافته‌ای از يک زبان است که برای سخنگويان ديگر صورت‌های آن زبان قابل فهم باشد و فهم آن نيازی به آموزش نداشته باشد. لهجه‌ها نسبت به هم تفاوت ساختاری ندارند، بلکه بيشتر تفاوت آوايی و واژگانی دارند، مانند مشهدی ، شيرازی و اصفهانی (کلباسی 1367 : 130).

2-2-1-3 لهجه

اصطلاح لهجه از نظر فنی زمانی مورد استفاده قرار می‌گيرد که به جنبه‌هايی از تلفظ محدود شود و نشان می‌دهد شخص گويشور از نظر محلی يا اجتماعی به چه مکان يا طبقه‌ای تعلق دارند .

به توصيف آن جنبه از تلفظ که تعيين کننده‌ی آن است که فرد سخنگو از کدام منطقه‌ی جغرافيايی و از چه طبقه‌ی اجتماعی است محدود می‌شود لهجه می‌گویند. در اينجا به تعاریفی از لهجه می‌پردازيم : پس  لهجه و گويش هرگاه در محدوده‌ی سياسی جداگانه‌ای قرار بگيرد يا به عنوان زبانرسمی اعلام گردد زبان ناميده می‌شود، مانند زبان تاجيکی در تاجيکستان که لهجه‌ای از زبان فارسی است و زبان پشتو که يک گويش از زبان ايرانی است( باقری 1387 : 229).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گويش صورت تغيير يافته‌ای از يک زبان است که برای سخنگویان ديگر صورت‌های آن زبان قابل فهم نيست و نياز به آموزش دارد. گويش‌ها نسبت به هم تفاوت ساختاری دارند، مانند گيلکی، مازندرانی، کردی و پشتو. اين‌ها هر کدام گويش‌های تغيير يافته‌یزبان‌های ايرانی هستند. لهجه صورت تغيير يافته‌ای از يک زبان است که برای سخنگويان ديگر صورت‌های آن زبان قابل فهم باشد و فهم آن نيازی به آموزش نداشته باشد. لهجه‌ها نسبت به هم تفاوت ساختاری ندارند، بلکه بيشتر تفاوت آوايی و واژگانی دارند، مانند مشهدی ، شيرازی و اصفهانی (کلباسی 1367 : 130).

2-2-1-3 لهجه

اصطلاح لهجه از نظر فنی زمانی مورد استفاده قرار می‌گيرد که به جنبه‌هايی از تلفظ محدود شود و نشان می‌دهد شخص گويشور از نظر محلی يا اجتماعی به چه مکان يا طبقه‌ای تعلق دارند .

به توصيف آن جنبه از تلفظ که تعيين کننده‌ی آن است که فرد سخنگو از کدام منطقه‌ی جغرافيايی و از چه طبقه‌ی اجتماعی است محدود می‌شود لهجه می‌گویند. در اينجا به تعاریفی از لهجه می‌پردازيم : پس  لهجه و گويش هرگاه در محدوده‌ی سياسی جداگانه‌ای قرار بگيرد يا به عنوان زبانرسمی اعلام گردد زبان ناميده می‌شود، مانند زبان تاجيکی در تاجيکستان که لهجه‌ای از زبان فارسی است و زبان پشتو که يک گويش از زبان ايرانی است( باقری 1387 : 229).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی