دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارصاد و تسهیم

 

هر کرا دل، دلبری را منزل است
آنکه بی دلبر بماند، بی­دل است

 

حسن تعلیل


این جفا و جور مخصوص تو نیست
هر که شد سیمین بدن سنگین دل است

 

طالبان را خستگی در راه نیست
عشق هم راه است و هم خود منزل است

 

در همه عالم یکی حق بیش نیست
آنکه کثرت می­پذیرد باطل است

 

 

تشبیه

 

شاهد از یاران کجا گیرد کنار
هر کجا شمعی میان محفل است

 

تشبیه معشوق به شمع: عقلی به حسی، مرکّب، مجمل، مؤکّد


عشق دریایی است بی­حد کاندر آن
موج کشتیبان و توفان ساحل است

 

تشبیه عشق به دریا : عقلی به حسی، مقید، مفصّل، مؤکد

تشبیه موج به کشتیبان: حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکّد

تشبیه توفان به ساحل: حسی به حسی، مفرد، مجمل،مؤکّد

 

طالبــان را خستــگی در راه نیســــت                     عشق هم راه است و هم خود منزل است

 

تشبیه عشق به راه: عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

تشبیه عشق به منزل: عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد


دســت صدق آمد بــرون از جیـــب عشــق

زین پس افسون خرد بی­حاصل است

 

اضافه استعاری: دست صدق، جیب عشق، افسون خرد

غزل36

 

 

قرارگاه جهان بر مدار تقدیر است
اگر به لطف بخوانند کبک صیاد است
نه لطف خاصه­ی طاعت نه خشم لازم جرم
زهی کمان­کشی ابروان پر چینش
و زان لبان شکر بار او تعالی الله
به قید زلف ببستی دل مراد و دلی
ز ناله بس مکن ای دل در آن سلاسل زلف
خمار دوش نماند از نشاط اثر ساقی
عجب ز خواجه که در گیر و دار تدبیر است
وگر به قهر برانند باز نخجیر است
خدای را چه طلسم است این چه تأثیر است
که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر است
که گر به زهر دهد حکم شهد با شیر است
که در تو شیفته نبود سزای زنجیر است
که هست اگر اثر از ناله های شبگیر است
بیار باده که گر زود می­رسی دیر است
(نشاط اصفهانی، 1379: 79)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلن

بحر شعر: مضارع مقبوض مخبون

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: تقدیر، تدبیر، نخجیر، تأثیر، تیر، شیر، زنجیر، شبگیر، دیر

حرف روی: صامت”ر”می باشد.

غزل مردّف به ردیف فعلی “است”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: تقدیر، تدبیر(1)

سجع متوازن: لطف، قهر(2)  کبک، باز (2)  نخجیر، صیّاد(2)  لطف، خشم (3)  زهر، شهد (5)  زود، دیر(8)

جناس زاید (مزید): مدار،دار

تکرار واژه: اگر(2)  تیر(4)

تکرار صامت واحد: صامت ر،د،ل(1)  صامت ط (3)

ب)واژگانی

لغات عربی: تقدیر، لطف، صیّاد، قهر، عالی، الله، حکم

لغات مرکّب: قرار گاه،گیرودار، کمان کشی، شکر بار، شبگیر

ترکیب های اضافی: قرارگاه جهان، مدار تقدیر،گیرودار تدبیر، خاصه ی طاعت

ترکیب های وصفی: کبک صیّاد، باز نخجیر، ابروان پر چین

اسم ذات

عناصر طبیعی: کبک، باز، شبگیر، دوش، باده

انسانی: خواجه، نشاط، ساقی

اعضای بدن: دیده، ابروان، زلف، دل

اشیا: تیر،کمان، قید، زنجیر، سلاسل

جایها: جهان، مدار، تقدیر، تدبیر

عناصر مذهبی: خدا

اسم معنی: لطف، قهر، طاعت، طلسم، مراد، خمار

ج)نحوی

ترتیب اجزای جمله به هم ریخته و در بعضی فعل مقدم شده: که هست اگر اثر از ناله های شبگیر است  اغلب افعال ربطی هستند،  کاربرد فعل نهی به شکل تاریخ: مکن،   آوردن ب بر سر افعال ماضی: ببستی تکرار جمله های شرطی: اگر به لطف بخوانند کبک صیاد است/ وگر به قهر برانند باز نخجیر است.

2-سطح ادبی

مبالغه

 

زهی کمان کشی ابروان پر چینش
که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر است

 

ارسال المثل یا تمثیل


خمار دوش نماند از نشاط اثر ساقی
بیــار بـاده که گــر زود می رســی دیــر اســت

 

مراعات النظیر: صیّاد، نخجیر(2)  کمان، تیر(4) ابروان، دیده (4)  شکر، شهد، شیر(5)  زلف، دل(6)

قید، زنجیر(6)  دل، زلف(7)  خمار، ساقی، باده(8)

تضاد: لطف، قهر(2)  زهر، شهد (5)

ازدواج


اگر به لطــف بخوانند کبک صیــاد است
وگر به قهر برانند باز نخجیر است

 

حسن تعلیل

 

به قید زلــف بـبـــسـتـی دل مـــراد و دلـــی
که در تو شیفته نبود سزای زنجیر است

 

تشبیه

 

قــرارگـــاه جــهــان بـــر مـــدار تقدیر اسـت

عجب ز خواجه که در گیر و دار تدبیر است

 

اضافه تشبیهی(قرارگاه جهان ):  حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

اضافه تشبیهی(مدار تقدیر):  عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

 

 

به قیـــد زلــف ببســتی دل مراد و دلـــی             که در تو شیفته نبود سزای زنجیر اسـت

 

 

اضافه ی تشبیهی (قید زلف ): حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

 

 

ز ناله بـــس مکن ای دل در آن سلاســل زلف

 

که هست اگر اثر از ناله های شبگیر است

 

اضافه ی تشبیهی (سلاسل زلف): حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

صنعت استعاره

 

زهی کمان­کشی ابروان پر چینش
استعاره مکنیه (تشخیص): ابروان پر چین

که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر است

 

بـه قیـــد زلــف ببستــــی دل مـــــراد و دلــی

که در تو شیفته نبود سزای زنجیر است

 

استعاره مکنیه (تشخیص): مراد، دل

 

ز ناله بس مکن ای دل در آن سلاسل زلف
استعاره مکنیه (تشخیص): دل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی