دانلود پایان نامه-میزان تاثیرگذاری عناصر نمادین

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

«هر چند در شاهنامه ی فردوسي بيشتر جنبه متافيزيكي و ماوراءطبيعي سيمرغ و كارهاي خارق العاده اي كه او انجام مي دهد، مورد تأكيد است ولي بنا به اقتضاي شرايط حماسه، فردوسي توصيفاتي به لحاظ فيزيكي و جسماني از سيمرغ نیز ارائه مي كند كه در آن، سيمرغ نه تنها قابل ادراك عقلي است بلكه قابل ادراك با حواس ظاهري نيز هست و آميزش سيمرغ با زال كه از جنس بشر است و همچنين نبرد تن به تنش با اسفنديار، گواه روشني است بر اين ادعا.
فردوسي صحنه ی حضور سيمرغ در كنار زال را به هنگام تولّد رستم، چنين وصف مي كند:

هم اندر زمان تيره گون شد هوا
چو ابري كه بارانش مرجان بود
پديد آمد آن مرغ فرمانروا
چه مرجان كه آرايش جان بود
(همان: 108)

همچنين سيمرغ در مصاف با اسفنديار و حمله به سوي او بدين گونه وصف شده است:

ز كوه اندر آمد چو ابري سياه
بدان بد كه گردون بگيرد به چنگ
نه خورشيد بد نيز روشن نه ماه
بر آن سان كه نخجير گيرد پلنگ
(همان: 722)

سيمرغ به لحاظ تشبيه شدنش به ابر و پلنگ كه قابل ادراك حسي هستند و همچنين به لحاظ اينكه در شاهد دوم به عنوان يك هماورد و حريف در مقابل اسفنديار حاضر مي شود و حتي از او شكست مي خورد، جنبه ی متافيزيكي و ماوراءطبيعي اش كمرنگ تر و ادراكش به وسيله ی حواس ظاهري سهل تر است.» (دهقان و محمدی، 1391: 58)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  1. آیا در شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی موجودات فوق طبیعی، عناصر نمادین و رمزگونه وجود دارند؟
  2. در صورت وجود عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر یاد شده میزان بهره گیری هر یک از دو منظومه فوق، از نمادها و عناصر رمز گونه و شخصیت های فوق طبیعی تا چه اندازه است؟
  3. آیا موجودات مورد نظر نقشی مثبت در زندگانی انسان ها دارند یا اینکه دارای نقشی منفی نیز می باشند؟
  4. وجوه اشتراک و تفاوت شخصیت های فوق طبیعی در این دو اثر تا چه اندازه است؟
  5. میزان تاثیرگذاری عناصر نمادین رمزگونه در زندگی آدمیان آن دوره تا چه حد بوده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

دانلود پایان نامه-میزان تاثیرگذاری عناصر نمادین

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

«هر چند در شاهنامه ی فردوسي بيشتر جنبه متافيزيكي و ماوراءطبيعي سيمرغ و كارهاي خارق العاده اي كه او انجام مي دهد، مورد تأكيد است ولي بنا به اقتضاي شرايط حماسه، فردوسي توصيفاتي به لحاظ فيزيكي و جسماني از سيمرغ نیز ارائه مي كند كه در آن، سيمرغ نه تنها قابل ادراك عقلي است بلكه قابل ادراك با حواس ظاهري نيز هست و آميزش سيمرغ با زال كه از جنس بشر است و همچنين نبرد تن به تنش با اسفنديار، گواه روشني است بر اين ادعا.
فردوسي صحنه ی حضور سيمرغ در كنار زال را به هنگام تولّد رستم، چنين وصف مي كند:

هم اندر زمان تيره گون شد هوا
چو ابري كه بارانش مرجان بود
پديد آمد آن مرغ فرمانروا
چه مرجان كه آرايش جان بود
(همان: 108)

همچنين سيمرغ در مصاف با اسفنديار و حمله به سوي او بدين گونه وصف شده است:

ز كوه اندر آمد چو ابري سياه
بدان بد كه گردون بگيرد به چنگ
نه خورشيد بد نيز روشن نه ماه
بر آن سان كه نخجير گيرد پلنگ
(همان: 722)

سيمرغ به لحاظ تشبيه شدنش به ابر و پلنگ كه قابل ادراك حسي هستند و همچنين به لحاظ اينكه در شاهد دوم به عنوان يك هماورد و حريف در مقابل اسفنديار حاضر مي شود و حتي از او شكست مي خورد، جنبه ی متافيزيكي و ماوراءطبيعي اش كمرنگ تر و ادراكش به وسيله ی حواس ظاهري سهل تر است.» (دهقان و محمدی، 1391: 58)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  1. آیا در شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی موجودات فوق طبیعی، عناصر نمادین و رمزگونه وجود دارند؟
  2. در صورت وجود عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر یاد شده میزان بهره گیری هر یک از دو منظومه فوق، از نمادها و عناصر رمز گونه و شخصیت های فوق طبیعی تا چه اندازه است؟
  3. آیا موجودات مورد نظر نقشی مثبت در زندگانی انسان ها دارند یا اینکه دارای نقشی منفی نیز می باشند؟
  4. وجوه اشتراک و تفاوت شخصیت های فوق طبیعی در این دو اثر تا چه اندازه است؟
  5. میزان تاثیرگذاری عناصر نمادین رمزگونه در زندگی آدمیان آن دوره تا چه حد بوده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

بستن منو