دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اختیار وزنی

در این پایان نامه منظور از اختیار وزنی همان تبدیل دو هجای کوتاه یه یک هجای بلند و یک هجای بلند به دو هجای کوتاه (تبدیل) است ، معمول ترین جا برای استفاده از این اختیارات وزنی رکن های دوم به بعد است به کار بستن این اختیار در نخستین رکن  زنجیره وزن ، اگر چه در شعر کهن پارسی نمونه هایی دارد ، امّا رسمیّت نیافته است و می توان آن را گونه ای از خروج از وزن شمرد.

اهمّیّت مبحث اختیار وزنی آن است که تأثیر بسیاری در سبک  شخصی هر شاعر دارد و به دست دادن بسامد کار برد آن و فراهم آوردن امکان سنجش سروده های شاعران با هم آگاهی های سبک شناختی ارزشمندی را فرا روی پژوهنده می نهد.

 

خروج ازوزن

منظور از خروج از وزن بر هم خوردن نظم و تناسبی است که در میان  هجاهای یک زنجیره وزنی برقرار بوده است. بهترین شیوه برای نشان دادن موارد بر هم خوردگی نظم هجا ها تقطیع شعر است و به دست دادن طرح عروضی آن با نشانه های آوایی. با این روش به طور دقیق مشخّص می گردد که کدامین هجا یا هجاها نظم زنجیره را بر هم زده اند و موجب خروج از وزن شده اند.

برای نمونه وقتی نیما در شعر گل مهتاب که در مایه وزنی (–u/-u-u/…) سروده است مصراع زیر را می آورد ، وزن بر هم می خورد ، « و دست های او چنان » (u-u-/u-u-) با سنجش چیدمان هجاهای سطرهای پیش گفته و چیدمان کلّی وزن شعر مورد نظر مشخّص می گردد که سطر مورد بحث از وزن بیرون است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اختیار وزنی

در این پایان نامه منظور از اختیار وزنی همان تبدیل دو هجای کوتاه یه یک هجای بلند و یک هجای بلند به دو هجای کوتاه (تبدیل) است ، معمول ترین جا برای استفاده از این اختیارات وزنی رکن های دوم به بعد است به کار بستن این اختیار در نخستین رکن  زنجیره وزن ، اگر چه در شعر کهن پارسی نمونه هایی دارد ، امّا رسمیّت نیافته است و می توان آن را گونه ای از خروج از وزن شمرد.

اهمّیّت مبحث اختیار وزنی آن است که تأثیر بسیاری در سبک  شخصی هر شاعر دارد و به دست دادن بسامد کار برد آن و فراهم آوردن امکان سنجش سروده های شاعران با هم آگاهی های سبک شناختی ارزشمندی را فرا روی پژوهنده می نهد.

 

خروج ازوزن

منظور از خروج از وزن بر هم خوردن نظم و تناسبی است که در میان  هجاهای یک زنجیره وزنی برقرار بوده است. بهترین شیوه برای نشان دادن موارد بر هم خوردگی نظم هجا ها تقطیع شعر است و به دست دادن طرح عروضی آن با نشانه های آوایی. با این روش به طور دقیق مشخّص می گردد که کدامین هجا یا هجاها نظم زنجیره را بر هم زده اند و موجب خروج از وزن شده اند.

برای نمونه وقتی نیما در شعر گل مهتاب که در مایه وزنی (–u/-u-u/…) سروده است مصراع زیر را می آورد ، وزن بر هم می خورد ، « و دست های او چنان » (u-u-/u-u-) با سنجش چیدمان هجاهای سطرهای پیش گفته و چیدمان کلّی وزن شعر مورد نظر مشخّص می گردد که سطر مورد بحث از وزن بیرون است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)